Search result for

privât

(125 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -privât-, *privât*
English-Thai: Longdo Dictionary
privatization(n) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
private[ADJ] ที่เป็นส่วนตัว, Syn. separate
private[N] พลทหาร, Syn. enlisted man
privateer[N] เรือส่วนตัว, Syn. private vessel
privation[N] การถอดถอน
privation[N] การถูกถอดถอน
privation[N] การขาดแคลนซึ่งสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต, Syn. want, poverty
privative[ADJ] ซึ่งยากจน, See also: ซึ่งขัดสน
privatisation[N] ความเป็นเอกชน
private school[N] โรงเรียนเอกชน
private company[N] บริษัทเอกชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
private(ไพร'วิท) adj. สันโดษ,ส่วนตัว,ไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้,เป็นความลับ,เฉพาะตัว,บุคคล,รโหฐาน,โดยเอกชน,เกี่ยวกับพลทหาร. n. พลทหาร,อวัยวะสืบพันธุ์. -Phr. (in private ส่วนตัวเป็นความลับ), See also: privateness n., Syn. personal
private corporationn. บริษัทเอกชน
private individualn. เอกชน
private libraryคลังชุดคำสั่งส่วนตัวหมายถึง ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว อาจเรียกใช้ได้ทันที มักเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน program library
private partsn. ของลับของชายหรือหญิง
private practicen. การทำธุรกิจหรือกิจการส่วนตัว
private schooln. รงเรียนราษฎร์
private secretaryn. เลขานุการส่วนตัว
privatesn. ของลับของชายหรือหญิง
privation(ไพรเว'เชิน) n. การขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ,การขาดแคลน,ความคับแค้น,การเพิกถอน, Syn. want,need

English-Thai: Nontri Dictionary
private(adj) ส่วนตัว,เฉพาะตัว,รโหฐาน,สันโดษ
PRIVATE private school(n) โรงเรียนราษฎร์,โรงเรียนเอกชน
privately(adv) โดยส่วนตัว,โดยเฉพาะ,อย่างสันโดษ
privation(n) ความไม่มี,การถอน,การถอด,การเพิกถอน
deprivation(n) การไล่ออก,การถอดยศ,การถอนสิทธิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
privateส่วนบุคคล, เอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privateส่วนบุคคล, เอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private auctionการประมูลขายระหว่างกันเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private automatic branch exchange (PABX)ตู้สาขาอัตโนมัติ (พีเอบีเอกซ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
private automatic branch exchange (PABX)ตู้สาขาอัตโนมัติ (พีเอบีเอกซ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private billร่างกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยประโยชน์ส่วนบุคคลหรือท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private branch exchange (PBX)ตู้สาขา (พีบีเอกซ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private carrierผู้ขนส่งเฉพาะราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private companyบริษัทเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Private branch exchangesระบบตู้สาขา [TU Subject Heading]
Private collectionsงานสะสมส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Private companiesบริษัทเอกชน [TU Subject Heading]
Private company [การบัญชี]
Private fundกองทุนส่วนบุคคล
การจัดการเงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่นโดยการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลนั้นจะเป็นการทำสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจึงไม่ได้มีสภาพเป็นนิติบุคคล กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังคงเป็นของลูกค้า ชื่อเจ้าของทรัพย์สินก็ยังคงเป็นชื่อของลูกค้า แต่จะมีการระบุชื่อของบริษัทจัดการควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าที่บริหารโดยบริษัทจัดการใด และเนื่องจากกรรมสิทธ์ในทรัพย์สินเป็นของลูกค้า สัญชาติของกองทุนส่วนบุคคลจึงเป็นไปตามสัญชาติของลูกค้าด้วย ซึ่งเมื่อการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในหลักทรัพย์ได้รับผลประโยชน์ เช่น หุ้นที่ลงทุนไว้มีการจ่ายเงินปันผล (dividend) หรือขายหุ้นแล้วได้ส่วนเกินจากมูลค่าเงินลงทุน (capital gain) ลูกค้าก็จะต้องเสียภาษีในผลประโยชน์ที่ตนได้รับในอัตราภาษีเช่นเดียวกับที่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์นั้น [ตลาดทุน]
Private fund managerผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Private fund managerผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Private Haulers ผู้ขนขยะเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Private librariesห้องสมุดระดับอุดมศึกษาเอกชน [TU Subject Heading]
Private libraryห้องสมุดส่วนตัว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
private placementการขายหุ้นแบบเจาะจง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปรเวต[ADJ] private, See also: casual, Syn. เป็นส่วนตัว, ลำลอง, Ant. ทางการ, Example: ผู้เข้าสัมนาสามารถแต่งกายในชุดไปรเวตเพื่อเข้าฟังการสัมนาได้, Thai definition: ไม่เป็นทางการ
พลฯ[N] private, Syn. พลทหาร
นักสืบเอกชน[N] private detective
ส่วนพระองค์[ADJ] private, Syn. personal
ภาคเอกชน[N] private sector, Ant. ภาครัฐบาล, Example: ปัจจุบันรัฐกำลังประสบปัญหาข้าราชการระดับมันสมองหนีออกจากระบบราชการไปทำงานภาคเอกชน, Thai definition: หน่วยงานส่วนบุคคล
เอกชน[ADJ] private, Ant. รัฐบาล, Example: บัณฑิตที่จบใหม่ส่วนใหญ่จะเลือกทำงานในบริษัทเอกชนเกือบทั้งสิ้น, Thai definition: ส่วนบุคคล
สิทธิส่วนบุคคล[N] private right, Example: การที่บิดามารดาไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก ย่อมเป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
เรื่องส่วนตัว[N] private matter, Syn. เรื่องส่วนบุคคล, เรื่องเฉพาะบุคคล, Example: ถ้าคุณอยากเปิดเผยเรื่องส่วนตัว ควรรอให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามั่นคงพอสมควร, Thai definition: เรื่องราวเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
องค์กรเอกชน[N] private organization, See also: private institution, Syn. หน่วยงานเอกชน, Ant. องค์กรของรัฐ, Example: องค์กรเอกชนมักให้ค่าตอบแทนพนักงานในอัตราที่สูง, Count unit: องค์กร
เณร[N] recruit, See also: private, (armed force) recruit, Syn. ไอ้เณร, พลทหาร, Thai definition: เรียกพลทหารที่เข้าประจำการใหม่, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทเอกชน[n. exp.] (børisat ēkkachon) EN: private company   
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkkachon jamkat) EN: Private Corporation ; Company Limited   
บุคคล[adj.] (bukkhon) EN: individual ; private   FR: individuel ; privé
เชลยศักดิ์[adj.] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent   FR: privé ; non officiel ; non déclaré
ส่วนตัว[adv.] (dōi suantūa = dōi sūantūa) EN: privately   
เอกชน[n.] (ēkkachon) EN: individual ; private citizen ; person   FR: individu [m] ; privé [m] ; particulier [m]
เอกชน[adj.] (ēkkachon) EN: individual ; private   FR: individuel ; privé
การกระจายกิจการของรัฐไปสู่ภาคเอกชน[xp] (kān krajāi kitjakān khøng rat pai sū phāk ēkkachon) EN: privatization   
การประชุมส่วนตัว[n. exp.] (kān prachum suantūa) EN: private meeting   FR: réunion privée [f]
การตัดมิให้รับมรดก[n. exp.] (kān tat mi hai møradok) EN: disinheritance   FR: privation de son héritage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIVATE    P R AY1 V AH0 T
PRIVATES    P R AY1 V AH0 T S
PRIVATIZE    P R IH1 V AH0 T AY2 Z
PRIVATELY    P R AY1 V AH0 T L IY0
PRIVATION    P R AY0 V EY1 SH AH0 N
PRIVATIONS    P R AY0 V EY1 SH AH0 N Z
PRIVATIZED    P R AY1 V AH0 T AY2 Z D
PRIVATIZING    P R AY1 V AH0 T AY2 Z IH0 NG
PRIVATE-EYE    P R AY1 V AH0 T AY1
PRIVATISATION    P R AY1 V AH0 T AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
private    (n) (p r ai1 v i t)
privates    (n) (p r ai1 v i t s)
privateer    (n) (p r ai2 v @ t i@1 r)
privately    (a) (p r ai1 v i t l ii)
privation    (n) (p r ai1 v ei1 sh @ n)
privateers    (n) (p r ai2 v @ t i@1 z)
privations    (n) (p r ai1 v ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
アフターファイブ[, afuta-faibu] (n) after five; one's private time; after-hours [Add to Longdo]
インターネットVPN[インターネットブイピーエン, inta-nettobuipi-en] (n) {comp} Internet Virtual Private Network [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] (n) {comp} job private area [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shú, ㄕㄨˊ, ] private tutorage [Add to Longdo]
民房[mín fáng, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄤˊ, ] private house [Add to Longdo]
民营[mín yíng, ㄇㄧㄣˊ ˊ, / ] privately run (i.e. by a company, not the state) [Add to Longdo]
民营化[mín yíng huà, ㄇㄧㄣˊ ˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] privatization [Add to Longdo]
私人[sī rén, ㄙ ㄖㄣˊ, ] private (citizen); private [Add to Longdo]
私人钥匙[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
私募[sī mù, ㄙ ㄇㄨˋ, ] private placement (investing) [Add to Longdo]
私募基金[sī mù jī jīn, ㄙ ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, ] private equity fund; fund offered to private placement (e.g. hedge fund) [Add to Longdo]
私塾[sī shú, ㄙ ㄕㄨˊ, ] private school (in former times) [Add to Longdo]
私家车[sī jiā chē, ㄙ ㄐㄧㄚ ㄔㄜ, / ] private car [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area [Add to Longdo]
仮想私設通信網[かそうしせつつうしんもう, kasoushisetsutsuushinmou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
仮想私設網[かそうしせつもう, kasoushisetsumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想専用網[かそうせにょうもう, kasousenyoumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想閉域網[かそうへいいきもう, kasouheiikimou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line) [Add to Longdo]
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
私設ディレクトリ管理領域[しせつディレクトリかんりりょういき, shisetsu deirekutori kanriryouiki] Private Directory Management Domain (PRDMD) [Add to Longdo]
私設回線[しせつかいせん, shisetsukaisen] leased line, private circuit, private line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅく, juku] PRIVATSCHULE [Add to Longdo]
学習塾[がくしゅうじゅく, gakushuujuku] private_Nachhilfeschule [Add to Longdo]
専用[せんよう, senyou] Privat- [Add to Longdo]
専用駐車場[せんようちゅうしゃじょう, senyouchuushajou] Privatparkplatz [Add to Longdo]
民宿[みんしゅく, minshuku] Privatpension [Add to Longdo]
民間[みんかん, minkan] privat, zivil [Add to Longdo]
私事[しじ, shiji] Privatangelegenheit [Add to Longdo]
私塾[しじゅく, shijuku] Privatschule (zu_Hause) [Add to Longdo]
私室[ししつ, shishitsu] Privatzimmer [Add to Longdo]
私有[しゆう, shiyuu] Privat- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top