หรือคุณหมายถึง prißes?
Search result for

prisses

(636 entries)
(0.0444 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prisses-, *prisses*, prisse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prisses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prisses*)
English-Thai: Longdo Dictionary
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
prison camp(n) ค่ายเชลย, ค่ายกักกัน เช่น America opened its prison camp at Guantanamo Bay to house “the worst of the worst”., S. concentration camp

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prise[N] สิ่งที่ใช้งัด, Syn. lever, prize
prise[VT] งัดให้เปิดออก, Syn. prize
prism[N] ปริซึม, Syn. kaleidoscope, spectrometer
priss[N] คนที่เจ้าระเบียบ, Syn. prude
prison[N] คุก, See also: ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ, Syn. panopticon, stockade, jail
prison[N] การติดคุก, See also: การคุมตัว, การกักขัง, การกักกัน
prissy[ADJ] เจ้าระเบียบ, Syn. prudish
uprise[VI] ลอยหรือเลื่อนขึ้น, Syn. rise, ascend
uprise[N] การลอยหรือเลื่อนขึ้น, Syn. ascent, rise
apprise[VT] แจ้งข่าว, Syn. notify, inform, apprize
reprise[N] การชดเชย, See also: การชดใช้
reprise[VT] ชดเชย, See also: ชดใช้ให้
comprise[VT] ประกอบด้วย
comprise[VT] รวมถึง, Syn. include, contain
imprison[VT] จำคุก, See also: กักขัง, คุมขัง, Syn. confine, immure
prisoner[N] นักโทษ, See also: ผู้ต้องหา, ผู้ต้องขัง, Syn. captive, convict
pristine[ADJ] ในระยะแรกเริ่ม, Syn. initial, primary
reprisal[N] การโต้ตอบด้วยกำลังทหาร, Syn. retaliation
reprisal[N] การแก้แค้น, See also: การแก้เผ็ด, การล้างแค้น, Syn. revenge, vengeance
surprise[VT] ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้แปลกใจ, ทำให้ตื่นใจ, Syn. amaze, astonish, stun, wonder
surprise[VT] จู่โจมโดยไม่ให้ตั้งตัว, See also: จู่โจม, Syn. attack, jolt
surprise[N] สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: เรื่องที่แปลกประหลาดใจ, Syn. something unexpected
surprise[N] ความประหลาดใจ, See also: ความแปลกใจ, Syn. astonishment, shock, wonder
uprising[N] การปฏิวัติ, Syn. revolt, rebellion
prismatic[ADJ] ซึ่งมีสีสัน, Syn. colorful
surprised[ADJ] แปลกใจ, See also: งงงัน, ประหลาดใจ, ตกตะลึง, Syn. shocked, unexpectant, wondering
surpriser[N] ผู้ทำให้ประหลาดใจ
apprise of[PHRV] ได้รับแจ้งเรื่องเกี่ยวกับ (ปกติใช้ passive voice), See also: ได้รับการบอกกล่าวเรื่อง
enterprise[N] ความกล้าได้กล้าเสีย, See also: ความกล้าเสี่ยง
enterprise[N] โครงการที่เสี่ยง, Syn. affair, venture
enterprise[N] บริษัท, Syn. business, company, firm
misprision[N] การบกพร่องต่อหน้าที่, Syn. indiscretion, offense
surprising[ADJ] น่าประหลาดใจ, Syn. extraordinary, remarkable, shocking
comprise of[PHRV] ประกอบด้วย, Syn. compose of, consist in, consist of
imprison in[PHRV] จับขัง, See also: จำคุก, ขัง
open prison[N] เรือนจำที่ไม่เข้มงวดมาก, Syn. minimum security prison
prison cell[N] ห้องขัง
enterprising[ADJ] ที่กล้าได้กล้าเสีย, See also: ที่กล้าเริ่มกิจการใหม่ๆ, Syn. ambitious, venturesome
imprisonment[N] การจำคุก, See also: การกักขัง, การคุมขัง, Syn. confinement, immurement
surprisingly[ADV] อย่างแปลกใจ, See also: อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Syn. astonishingly, amazingly, wonderfully
surprise into[PHRV] ทำให้ประหลาดใจใน, See also: แปลกใจในเรื่อง
surprise with[PHRV] ประหลาดใจกับ, See also: แปลกใจกับ
prisoner of war[N] เชลยศึก, Syn. captive, POW
life imprisonment[N] การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต, See also: การติดคุกตลอดชีวิต, Syn. life sentence
take someone by surprise[IDM] ทำให้ประหลาดใจ, Syn. take unawares

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
comprise(คัมไพรซ') vt. ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,มี,บรรจุ., Syn. contain,include -Conf. consist,include -Conf. compose,constitute
emprise(เอมไพรซ') n. กิจการที่ผจญภัย,ความกล้าหาญอย่างอัศวิน., Syn. emprize.
enterprise(เอน'เทอไพรซ) n. โครงการ,กิจการ, บริษัท,อุตสาหกิจ,วิสาหกิจ, Syn. task
enterprising(เอนเทอไพร'ซิง) adj. ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม ,กล้าได้กล้าเสีย ,แคล่วคล่อง, See also: enterpriser n. ดูenterprising, Syn. bold,daring
imprison(อิมพริส' เซิน) vt. จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง., See also: imprisoner n., Syn. incarcerate
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง
parti prisn. ความคิดเห็นของคนรุ่นก่อน,ความคิดที่เป็นอคติ
prism(พริส'ซึม) n. แก้วพริสซึม
prismatic(พริซแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับแก้วพริสซึม,เป็นแถบคลื่นแสงหรือสีรุ้ง,หลายรูปแบบ,หลายเหลี่ยม, See also: prismatically adv., Syn. brilliant
prison(พริซ'เซิน) n. คุก,เรือนจำ,ตาราง,สถานที่คุมขัง,การติดคุก, Syn. jail
prisoner(พริซ'เซินเนอะ) n. นักโทษ,เชลยศึก,เชลย,คนคุก,ผู้ที่สูญเสียอิสรภาพ, Syn. convict
prissy(พริส'ซี) adj. พิถีพิถันเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,ทื่อ., See also: prissily adv. prissiness n., Syn. fussy,prim
pristine(พริส'ทีน) adj. เดิมที,แรกเริ่ม,เก่าแก่,ดึกดำบรรพ์,บริสุทธิ.
reprisal(รีไพร'เซิล) n. การโต้ตอบด้วยกำลัง,การโต้ตอบด้วยกำลังทางทหาร,การแก้แค้น,การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ, Syn. counterattack
reprise(รีไพรซ') n. เงินค่าลดหย่อนประจำปี,การบรรเลงซ้ำ,การปรากฎอีก,การปฏิบัติอีก vt. บรรเลงซ้ำ,ชดเชย,ชดใช้
surprise(เซอไพรซ') vt.,n. (การ) ทำให้ประหลาดใจ,จู่โจม,ทำให้กระทำโดยไม่ให้รู้ตัว ,การจู่โจมไม่ให้รู้ตัว,ความรู้สึกประหลาดใจ,สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: surpriser n.
surprising(เซอไพร'ซิง) adj. ทำให้ประหลาดใจ,ไม่คาดคิดมาก่อน., See also: surprisingly adv. surprisingness n., Syn. astonishing
unenterprising(อัน'เอนเทอะไพรซิง) adj. ไม่มีจิตมุ่งมั่นหาความก้าวหน้า,ไม่กล้าได้กล้าเสีย,อนุรักษ์นิยม
uprising(อัพ'ไรซิง,อัพไร'ซิง) n. การปฎิวัติ,การกบฏ,การจลาจล,การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การสูงขึ้น,การตื่นขึ้น,การตั้งขึ้น., Syn. insurrection,revolt

English-Thai: Nontri Dictionary
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
comprise(vi) ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,บรรจุ,มี
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ
imprison(vt) ขังคุก,กักขัง,จองจำ,จับกุม
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
prism(n) ปริซึม,แก้วเหลี่ยม
prismatic(adj) เป็นแท่งปริซึม
prison(n) เรือนจำ,คุก,ตะราง,ที่คุมขัง
prisoner(n) นักโทษ,เชลย,คนคุก,จำเลย
pristine(adj) ดั้งเดิม,เก่าแก่,เดิมที,แรกเริ่ม
reprisal(n) การแก้แค้น,การตอบแทน
surprise(n) การโจมตี,ความประหลาดใจ,การจู่โจม,เรื่องแปลก
surprise(vt) โจมตี,ทำให้ประหลาดใจ,จู่โจม,ทำให้ตื่นใจ
uprise(vi) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ลอยขึ้น,ปรากฏขึ้น,เลื่อนขึ้น
uprising(n) การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การจลาจล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
private enterpriseวิสาหกิจเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private enterpriseวิสาหกิจเอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
political prisoner; prisoner, politicalนักโทษการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prismปริซึม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
prismปริซึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prismatic-รูปปริซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prismaticแบบแท่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
prismatoidพริสมาทอยด์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
public enterpriseรัฐวิสาหกิจ [ดู state enterprise] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public enterprise; state enterpriseรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prismoidพริสมอยด์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prisonเรือนจำ [ดู penitentiary] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prisonเรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prison labourแรงงานนักโทษ [ดู convict labour] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prisonerนักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prisonerนักโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prisoner of warเชลยศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prisoner of warเชลยศึก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prisoner, political; political prisonerนักโทษการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, prison; labour, convictแรงงานนักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, convict; labour, prisonแรงงานนักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
life imprisonmentโทษจำคุกตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reprisalการตอบโต้, การปฏิบัติตอบโต้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reprisalการตอบโต้, การปฏิบัติตอบโต้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rectangular prismปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right prismปริซึมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
state enterpriseรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
state enterpriseรัฐวิสาหกิจ [ดู public enterprise] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state enterprise; public enterpriseรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surprise endingการจบแบบผิดคาด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
odontoprisis; bruxismการนอนกัดฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oblique prismปริซึมเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
joint enterpriseวิสาหกิจร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quadrangular prismปริซึมสี่เหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
breach of prisonการหลบหนีจากเรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bruxism; odontoprisisการนอนกัดฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
misprision; misprisonการปกปิดการกระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misprison; misprisionการปกปิดการกระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civic enterpriseเทศวิสาหกิจ [ดู municipal ownership และ municipal socialism ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civic enterpriseเทศวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cour de Prise (Fr.)ศาลทรัพย์เชลย (ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false imprisonmentการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
false imprisonmentการจำคุกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterprise, privateวิสาหกิจเอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterprise, public; enterprise, stateรัฐวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enterprise, public; enterprise, stateรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterprise, state; enterprise, publicรัฐวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enterprise, state; enterprise, publicรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterpriseวิสาหกิจ, การประกอบการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enterpriseวิสาหกิจ, การประกอบการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prison libraryห้องสมุดเรือนจำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Business enterpriseวิสาหกิจธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Capitalist enterpriseวิสาหกิจแบบทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Commercial enterpriseวิสาหกิจการพาณิชย์ [เศรษฐศาสตร์]
Multinational enterpriseวิสาหกิจข้ามชาติ [เศรษฐศาสตร์]
Enterpriseวิสาหกิจ [เศรษฐศาสตร์]
State economic enterpriseรัฐวิสาหกิจทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
State trading enterpriseรัฐวิสาหกิจทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
The Most Admired Knowledge Enterprisesองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่ดีเลิศทั่วโลก [การจัดการความรู้]
Work release of prisoners งานปลดปล่อยนักโทษ [TU Subject Heading]
Women prisoners นักโทษสตรี [TU Subject Heading]
Alternatives to imprisonmentทางเลือกแทนการจำคุก [TU Subject Heading]
Arts in prisonsศิลปกรรมในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Business enterprisesหน่วยงานทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Business enterprises, Foreignหน่วยงานทางธุรกิจต่างชาติ [TU Subject Heading]
Business enterprises--Financeการเงินธุรกิจ [TU Subject Heading]
Children of prisonersบุตรของนักโทษ [TU Subject Heading]
Children of women prisonersบุตรของนักโทษสตรี [TU Subject Heading]
Effect of imprisonment onผลกระทบของการจำคุก [TU Subject Heading]
Enterprise zonesเขตส่งเสริมการลงทุน [TU Subject Heading]
Enterprise zones, Ruralเขตส่งเสริมการลงทุนในชนบท [TU Subject Heading]
Family-owned business enterprisesธุรกิจครอบครัว [TU Subject Heading]
Free enterpriseธุรกิจแบบเสรี [TU Subject Heading]
Government business enterprisesรัฐวิสาหกิจ [TU Subject Heading]
Imprisonmentการจำคุก [TU Subject Heading]
International business enterprisesบรรษัทข้ามชาติ [TU Subject Heading]
Kwangju Uprising, Swangju-Si, Korea, 1980การจลาจลเมืองกวางจู, เกาหลี, ค.ศ. 1980 [TU Subject Heading]
Male prisonersนักโทษชาย [TU Subject Heading]
New business enterprisesการสร้างธุรกิจใหม่ [TU Subject Heading]
Open prisonsเรือนจำเปิด [TU Subject Heading]
Peasant uprisingsการจลาจลของชาวไร่ชาวนา [TU Subject Heading]
Political prisonersนักโทษการเมือง [TU Subject Heading]
Pre-release programs for prisonersโครงการเตรียมการปลดปล่อยนักโทษ [TU Subject Heading]
Prison administrationการบริหารงานเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison chaplainsอนุศาสนาจารย์ในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison disciplineวินัยในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison hospitalsโรงพยาบาลในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison industriesอุตสาหกรรมในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison librariesห้องสมุดเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison psychologyจิตวิทยาในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison riotsการจลาจลในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison sentencesคำพิพากษาจำคุก [TU Subject Heading]
Prison violenceความรุนแรงในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prison visitsการเยี่ยมนักโทษ [TU Subject Heading]
Prison wardensผู้คุมนักโทษ [TU Subject Heading]
Prisonersนักโทษ [TU Subject Heading]
Prisoners and prisonsนักโทษและทัณฑสถาน [TU Subject Heading]
Prisoners familiesครอบครัวนักโทษ [TU Subject Heading]
Prisoners of warเชลยศึก [TU Subject Heading]
Prisoners with disabilitiesนักโทษพิการ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
community enterpriseวิสาหกิจชุมชน
enterpriseวิสาหกิจ
escaped prisoner[だつごくしゅう] (n ) นักโทษแหกคุก
pristine beautyความงามบริสุทธิ์แบบธรรมชาติแท้ๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What a lovely surprise.ช่างน่าเซอร์ไพรส์จริงๆ, โอ้ว.. New Haven Can Wait (2008)
Oh, and who doesn't like a surprise?ใครล่ะจะไม่ชอบเซอร์ไพรส์ใช่มั้ยคะ? New Haven Can Wait (2008)
Or "delightful" or "full of surprises,"สนุกสนานมีอารมณ์ขัน หรือว่าน่าเซอร์ไพรส์ New Haven Can Wait (2008)
You represent constance royalty. So it should come as no surpriseเธอแสดงความซื่อสัตย์ ดังนั้นมันควรจะมาโดยไม่มีเรื่องให้แปลกใจ Chuck in Real Life (2008)
Dean berube. What a surprise.ดี บีรับ มีอะไรจะเซอร์ไพรส์หรอคะ There Might be Blood (2008)
The art of abduction is surprisingly difficult.ไว้กับเด็กส่งเอกสารมารยาททรามหรอก. ตามให้ทันหล่ะ Committed (2008)
You're just full of surprises lately, aren't you, Clark?...จะแต่งงานกัน Committed (2008)
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี Odyssey (2008)
With or without my powers, I'm not gonna let my friend rot in a LuthorCorp prison.จะมีพลังหรือไม่มี ผมก็จะไม่ทิ้งเพื่อน\ให้ตายในคุกลูเํธอร์คอร์ป Odyssey (2008)
I knew you had a healing power, but your turbo IQ? Well, that was a pleasant surprise.ผมรู้ว่าคุณมีพลังการรักษา แต่เรื่อง IQ เทอร์โบ นั่นเป็นที่ประหลาดใจอย่างมาก Odyssey (2008)
You actually surprised me. I mean, for your first attempt at heroism.คุณทำให้ฉันประหลาดใจ หมายถึง ความพยายามที่จะเป็นพระเอกของคุณ Odyssey (2008)
I wanted to keep it a surprise, but...ฉันต้องการให้คุณประหลาดใจ Adverse Events (2008)
You'd be surprised.คุณจะประหลาดใจ Birthmarks (2008)
And that doesn't surprise me.และมันไม่ได้ทำให้ผมประหลาดใจ Birthmarks (2008)
How can I still feel surprise?ทำไมผมยังรู้สึกประหลาดใจ Birthmarks (2008)
No surprises there. Worst happens all the time.ไม่มีความแปลกใจที่นั่นความมีค่าปรากฎตลอดเวลา Birthmarks (2008)
He's just surprised he didn't know.เขาแค่ประหลาดใจ ถ้าเขาไม่รู้เรื่อง Lucky Thirteen (2008)
You're the surprised the guy's a pragmatist after looking this place?คุณประหลาดใจไหมว่าชายคนนี้เครียด\ หลังจากอยู่ในที่แบบนี้ Joy (2008)
You take in strays, don't be surprised by the worms.คุณกำลังหลงทาง ไม่ต้องประหลาดใจ โดยตัวหนอน Joy (2008)
Can't see why you're surprised.ไม่เห็นเลยว่าทำไมคุณประหลาดใจ Emancipation (2008)
At least compared to life in prison,ยังไม่แย่มาก ถ้าเปรียบกับชีวิตในคุก Last Resort (2008)
You're surprised I'm sweating?คุณประหลาดใจที่ผมเหงื่อออก? Last Resort (2008)
Surprise, surprise.ตะลึงพรึงเพริด, ตะลึงพรึงเพริด. Gas Pills (2008)
You know, I thought, uh, as like a surprise... we could mount it in the club, you know, like on the- on the wall.คิดว่าเป็นเหมือนการเซอไพรซ์ เราสามารถติดมันในคลับ อย่างเช่นบนผนัง Pilot (2008)
- Surprisingly timid though.- Surprisingly timid though. Akai ito (2008)
I was surprised.สุดยอด Akai ito (2008)
We caught them by surprise alright!เราคงทำให้พวกมันประหลาดใจละสิ! Ambush (2008)
Dozens of Republic warships have been destroyed in merciless surprise attacks that leave no survivors.ยานรบสาธารณรัฐจำนวนมากถูกทำลายใน การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอันโหดร้าย ปราศจากผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
When you ask for trouble, you should not be surprised when it finds you.เมื่อเจ้าหาความลำบากใส่ตัว เจ้าจะไม่แปลกใจ เมื่อมันหาเจ้าเจอ Rising Malevolence (2008)
You never cease to surprise me.เจ้าไม่เคยหยุดเซอร์ไพรซ์ข้าเลยนะ The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm gonna hotwire the ship, give Grievous a little surprise.ข้าจะต่อสายตรงไอ้ยานนี้สักหน่อย ให้กรีวัสมันประหลาดใจเล็กๆ Destroy Malevolence (2008)
Unveil our little surprise.ถึงเวลาให้พวกมันได้ประหลาดใจเล่นล่ะ Downfall of a Droid (2008)
If the droids get past this station, they can surprise-attack the facilities where we were born on our home world of Kamino.ถ้าพวกดรอยด์ผ่านสถานีนี้ไปได้ พวกมันก็จะโจมตีที่มั่น บนดาวคามิโน่ มาตุภูมิของเรา ได้โดยไม่ทันตั้งตัว Rookies (2008)
Do we take prisoners?เราจับเชลยกันรึเปล่า? Rookies (2008)
Now if you would like me to call your probation officer,I can have you sent back to prison.ถ้าคุณอยากให้ผมโทรไปหาเจ้าหน้าที่ภาคทัณฑ์ล่ะก็ ผมให้คุณกลับไปอยู่ในคุกได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
I didn't deserve to go to prison then.ผมไม่สมควรจะอยู่ในคุกหรอก And How Does That Make You Kill? (2008)
- You don't seem surprised.-เธอดูท่าทางไม่แปลกใจเลยนะ The Mark of Nimueh (2008)
He's been a bit of a surprise to all of us.ฉันรู้ เขาค่อนข้างจะเป็นที่น่าประหลาดของพวกเราทุกคน Lancelot (2008)
- Well, there's a surprise.โอ่.. น่าประหลาดใจจริงๆ Lancelot (2008)
It may surprise you, Merlin, but my knowledge of your life is not universal.เจ้าอาจแปลกใจ เมอลิน แต่ความรู้ของข้าเกี่ยวกับเจ้านั้น ไม่ใช่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง Excalibur (2008)
Tom is not the Royal Swordsmith. I'm surprised Arthur went to him.ทอมไม่ใช่ช่างหลวง ข้าแปลกใจที่อาเธอร์ไปพบเขา Excalibur (2008)
Alerted to the bold prison break,เมื่อได้รับการเตือนภัย ถึงการแหกคุกที่อุกอาจนี้ Lair of Grievous (2008)
Keep moving, prisoner.เดินต่อไป นักโทษ Bombad Jedi (2008)
Wait, there's no prisoner in here.เดี๋ยว นักโทษก็ไม่ได้อยู่ในนี้ด้วย Bombad Jedi (2008)
She's a prisoner of war. We were promised.นางเป็นเชลยสงคราม เราตกลงกันแล้วนี่ Bombad Jedi (2008)
- We await your prisoner's arrival- เรากำลังรอการมาถึงของนักโทษอยู่ Cloak of Darkness (2008)
Fall back to the detention level We have to protect the prisonerถอยกลับไปที่ชั้นคุมขัง เราต้องคุ้มกันนักโทษ Cloak of Darkness (2008)
The enemy's advancing toward the prison levelพวกศัตรูกำลังมุ่งหน้าไปที่ชั้นคุมขังแล้ว Cloak of Darkness (2008)
Remove that prisoner's tongue!นำนักโทษผู้นี้ไปตัดลิ้น Portrait of a Beauty (2008)
Did I surprise you?พ่อทำให้เจ้าแปลกใจใช่มั้ย? To Kill the King (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prisA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
prisA convict has escaped from prison.
prisAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.
prisAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
prisAll of us were surprised at the news.
prisAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.
prisAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
prisAnn was surprised to hear the rumor.
prisA prism decomposes light.
prisA surprise was in store for me at home.
prisBank robbery will cost you ten years in prison.
prisBefore I could protest, I was handcuffed and was on my way to prison.
prisBetty seemed surprised at the news.
prisBill spoke Japanese with surprising fluency.
prisBuilding the steel factory was a great enterprise.
prisBy the time you get out of prison she'll have been married.
prisCommercial Code can be called an enterprise method.
prisEmi was surprised at the nice present.
prisEventually, he was sentenced to five years in prison for the violent crime.
prisEverybody showed sympathy toward the prisoner.
prisEverybody that came to the street was surprised.
prisEveryone was very surprised to discover that the slave-girl was in reality a princess.
prisFive prisoners were recaptured, but three others are still at large.
prisFor a man of seventy he still has surprising vigour.
prisGreat was her surprise when she knew the fact.
prisHanako turned out to be a surprisingly nice person.
prisHave a spirit of enterprise.
prisHaving been convicted of murder, he was sentenced to life imprisonment.
prisHe appealed to lack of funds as a reason for the failure of his enterprise.
prisHe arched his eyebrows in surprise.
prisHe derived a lot of profit from the enterprise.
prisHe did it, and what was more surprising, he did it by himself.
prisHe disclosed to me that he had been in prison.
prisHe embarked on a new enterprise.
prisHe escaped from prison.
prisHe escaped from prison by climbing over a wall.
prisHe escaped from the prison in the dead hours of the night.
prisHe failed in my having been surprised at the examination.
prisHe had a look that mingled fright with surprise.
prisHe has always associate with large enterprises.
prisHe has a very surprising fancy.
prisHe is a man with enterprise.
prisHe is very much interested in Japanese history. We are surprised at his vast knowledge of this subject.
prisHe is young and inexperienced, but quite enterprising.
prisHe looked at me in surprise.
prisHe looked surprised at the news.
prisHe made it known that he had no intention to be surprised about.
prisHe ordered them to release the prisoners.
prisHe played an important part in the enterprise.
prisHe put all his fortune in the enterprise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิศวงงงงวย[V] be puzzled, See also: be confused, be surprised, Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ, Ant. เข้าใจ, Example: ทุกคนต่างพิศวงงงงวยกันมากว่าทำไมท่านจึงไม่ได้รับเลือกตั้ง, Thai definition: ไม่เข้าใจ
รสก.[N] government enterprise, Syn. รัฐวิสาหกิจ
สถานประกอบการ[N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
อย่างแปลกใจ[ADV] surprisingly, See also: astonishingly, Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Example: ท่าทางของเขาทำให้เด็กน้อยต้องหันกลับมามองอย่างแปลกใจ
ก่อความวุ่นวาย[V] stage an uprising, See also: stage an insurrection, Syn. ก่อความไม่สงบ, Ant. อยู่ในความสงบ, Example: ผู้ชุมนุมเริ่มก่อความวุ่นวายจนรัฐบาลตัดสินใจใช้กำลังตำรวจสลายการชุมนุม
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[V] extradite a criminal or prisoner, Example: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดละเมิดข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน
อัศจรรย์[ADJ] miraculous, See also: wonderful, marvelous, surprising, amazing, astonishing, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: เจดีย์สถานของพระอารามแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แห่งเดียวในประเทศไทย
อัศจรรย์[V] wonder, See also: surprise, astonish, be amazed, marvel, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: พลังตัวหนังสือของเขามีน้ำหนักตรึงใจให้ประหวั่น และอัศจรรย์ในความเป็นมนุษยชาติ
อ้าว[INT] exclamation of surprise or protest, Example: อ้าว! ทำไมคุณไม่ไปใช้เครื่องนั้นล่ะ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้
กรงขัง[N] jail, See also: prison, cell, gaol, nick, slammer, penitentiary, Syn. ตาราง, คุก, Example: กว่าเขาจะได้ประกันตัวก็ต้องเข้าไปนอนในกรงขังแล้วสองคืน
รวมถึง[V] include, See also: comprise, embrace, Example: บทความที่นำเสนอนี้ ไม่รวมถึงเครื่องมือที่นำมาใช้ประกอบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอื่น
ผู้ควบคุมนักโทษ[N] warder, See also: prison officer, guard, wardress, custodian, screw, Syn. ผู้คุมนักโทษ, Example: ในเรือนจำถือว่าผู้ควบคุมนักโทษมีอำนาจเต็มที่ในการลงโทษนักโทษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ปกครองบุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก ให้อยู่ในกฎในระเบียบที่กำหนดไว้
ขัง[V] imprison, See also: confine, shut in, Syn. กักขัง, จองจำ, หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, กักบริเวณ, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจขังผู้ต้องสงสัยในคุกไว้ชั่วคราว, Thai definition: กักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล
คอก[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, เรือนจำ, ตาราง, Count unit: คอก, Notes: (ถิ่นพายัพ)
เรือนจำ[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, ตาราง, Example: ผู้คุมเบิกตัวนักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ขังนักโทษ, Notes: (กฎหมาย)
ที่คุมขัง[N] prison, See also: jail, goal, Syn. คุก, ตาราง, เรือนจำ, Example: ผู้ที่เคยผ่านที่คุมขังแห่งนี้ล้วนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือนรกบนดิน, Count unit: แห่ง
มี[V] consist of, See also: comprise, contain, include, , Syn. ประกอบด้วย, Example: อาหารหลักที่สำคัญต่อชีวิตเรามี 5 หมู่
คุก[N] prison, See also: jail, goal, Syn. ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ, Example: นักโทษที่คุมขังอยู่ในคุกมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมาน, Count unit: ที่, แห่ง
คุมขัง[V] imprison, See also: jail, incarcerate, detain, Syn. ขัง, จองจำ, กักขัง, Ant. ปล่อย, Example: พัสดีคุมขังนายพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ในห้องพิเศษ
งัด[V] pry, See also: lever, lift, move, force, prise, prize, Syn. แงะ, แซะ, ไข, ง้าง, เปิด, Ant. ปิด, เก็บ, Example: คนงานกำลังงัดฝาหีบด้วยชแลง, Thai definition: ทำให้เผยอหรือเคลื่อนที่โดยใช้วัตถุยาวคัด
งัน[V] stun, See also: shock, amaze, astound, astonish, surprise, Syn. หยุดชะงัก, จังงัง, ตะลึง, เงียบงัน, ชะงักงัน, Ant. ดำเนินต่อไป, Example: พอได้ยินเสียงเพลงจากนักร้องคนโปรด เขาถึงกับงันไปเลย
แงะ[V] prise, See also: pry, prize, open, lever, Syn. งัด, งัดแงะ, Example: เขาทำกุญแจหายจึงต้องแงะลิ้นชัก, Thai definition: งัดให้เผยอขึ้น
พันธนาการ[V] confine, See also: imprison, Syn. ผูก, ผูกมัด, จองจำ, ขัง, Example: เขารู้สึกตัวขึ้นมาในสภาพที่ถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือ, Thai definition: กักขังหรือจองจำไว้ให้หมดอิสรภาพ
พันธนาการ[N] bondage, See also: confinement, imprisonment, Syn. การจองจำ, การผูกมัด, Example: เขาเห็นว่าภาวนาวิธีช่วยให้มนุษย์ปลอดพ้นจากพันธนาการทางโลก
พันธนาคาร[N] prison, See also: jail, gaol, Syn. เรือนจำ, คุก, Example: เขามองพ้นออกไปจากกำแพงของพันธนาคารอันสูงใหญ่, Thai definition: อาคารคุมขัง, Notes: (บาลี)
พิศวง[ADJ] wonderful, See also: surprised, puzzled, bewildering, Example: เรื่องวิญญาณเป็นเรื่องที่พิศวงชวนให้ศึกษาหาข้อเท็จจริง, Thai definition: ที่น่าประหลาดใจ, ที่น่าแปลกใจอย่างสงสัย
มุมเงย[N] angle of elevation, See also: uprisen angle, Syn. มุมยกขึ้น, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนวระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่สูงกว่าจุดเล็ง
แปลกใจ[V] surprise, See also: wonder, astonish, amaze, Syn. งงงัน, ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง, Example: ผมกำลังแปลกใจกับเสียงที่ได้ยินจนจับไม่ได้ว่าเป็นเสียงอะไร, Thai definition: แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
อิงค์[ADJ] strange, See also: surprising, astonishing, Syn. ประหลาด, อัศจรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตอบแทน[V] requite, See also: reward, compensate, renumerate, reprisal, repay, reciprocate, Syn. ทดแทน, ชดเชย, ตอบสนอง, ชดใช้, Example: ลูกๆ ควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการทำตัวเป็นคนดี, Thai definition: ทำทดแทนแก่ผู้ทำก่อน, ให้ทดแทนแก่ผู้ให้ก่อน
ติดตะราง[V] be imprisoned, See also: be jailed, be in prison, go to prison, Syn. ติดคุก, จำคุก, Example: คนอย่างเขาน่าจะติดตะรางตลอดชีวิต, Thai definition: ได้รับโทษให้อยู่ในที่คุมขังนักโทษ เพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย
ตะราง[N] prison, See also: jail, gaol, Syn. ตาราง, คุก, เรือนจำ, Example: ทันทีที่ศาลตัดสินให้นักโทษผู้นี้ได้รับโทษจำคุก 10 ปี เจ้าหน้าที่เรือนจำก็มาเอาตัวเขาไปเข้าตะรางทันที, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่คุมขังนักโทษ
ตะแลงแกง[N] gallows, See also: scaffold, gibbet, place where prisoners are executed, place for the execution of criminals, Syn. ลานประหาร, แดนประหาร, Example: นักโทษเดินเข้าสู่ตะแลงแกงอย่างทระนง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับฆ่านักโทษ
ตะลึงพรึงเพริด[V] surprise, See also: astonish, amaze, astound, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน, Example: ทุกคนตะลึงพรึงเพริดที่ได้เห็นผมทรงใหม่ของเธอ, Thai definition: ตะลึงจนลืมตัว
ติดคุก[V] imprison, See also: incarcerate, jail, gaol, go to prison, Syn. ติดตะราง, เข้าคุก, Example: เขาติดคุกมาเป็นเวลา 15 ปี เดือนหน้าเขาก็จะพ้นโทษแล้ว, Thai definition: ได้รับโทษให้อยู่ในที่คุมขังนักโทษ เพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย
ตรุ[N] prison, See also: jail, cell, dungeon, Syn. คุก, ตะราง, เรือนจำ, Example: ปล่อยให้เขาอยู่ในตรุสัก 2-3 วันจะได้เข็ดขยาดไม่กล้าทำผิดอีก, Count unit: ตรุ, แห่ง, Thai definition: ที่ขังนักโทษหรือผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย
ตื่นข่าว[V] become excited (about some news), See also: be excited or surprised by the rumour, be shocked by news, Example: ในช่วงนั้น ไม่มีสถานการณ์อะไรรุนแรงเท่ากับการที่คนไทยตื่นข่าวบริษัทเงินทุนล้มในปี2522, Thai definition: เชื่อข่าวหรือคำเล่าลือโดยไม่มีเหตุผล
ถูกจำ[V] imprison, See also: be confined, be jailed, Syn. ถูกขัง, ถูกจองจำ, ถูกกักขัง, ถูกจำขัง, Example: เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประชาชนจีนถูกจำเป็นแถว, Thai definition: ถูกขังคุก
จู่[V] rush to, See also: move in suddenly, take by, surprise, straight to, directly to, Example: เขาจู่เข้ามาหาผมโดยไม่ทันตั้งตัว, Thai definition: กรากหรือรี่เข้าใส่โดยไม่รู้ตัว
ทัณฑสถาน[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. ที่คุมขัง, เรือนจำ, คุก, Count unit: แห่ง, Thai definition: เรือนจำพิเศษประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่ควบคุมกักขังผู้ต้องขังเฉพาะแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับประเภทผู้ต้องขังนั้นๆ
น่าทึ่ง[V] be impressive, See also: be eliciting wonder, be surprising, Example: เด็กชายคนนั้นน่าทึ่งจริงเพราะกล้ากระโดดลงไปช่วยผู้หญิงตกน้ำ, Thai definition: รู้สึกว่าน่าสนใจ, น่าอัศจรรย์ใจ (ใช้ในทางที่ดี)
น่าแปลก[V] be strange, See also: be surprising, Syn. น่าประหลาด, น่าพิลึก, น่าฉงนฉงาย, น่ามหัศจรรย์, น่าพิศวง, Example: เหตุการณ์นี้น่าแปลกที่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์
น่าแปลกใจ[V] be amazing, See also: be astonishing, wonder, be surprising, Syn. น่าประหลาดใจ, น่าฉงน, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าฉงน, น่าสนเท่ห์, Example: น่าแปลกใจที่เขากลับมากตอนรุ่งเช้า, Thai definition: แปลกประหลาดอย่างเหลือเชื่อ, ที่ทำให้พิศวง
น่าพิศวง[ADJ] surprising, See also: amazing, astonishing, wonderful, Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย, Example: สารคดีที่เอามาให้ชมกันวันนี้เป็นเรื่องน่าพิศวงที่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครตอบได้, Thai definition: ที่น่าแปลกประหลาดชวนให้สงสัย
น่าพิศวง[V] be surprising, See also: be astonishing, be amazing, Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย, Example: พิธีกรรมที่ผมเห็นน่าพิศวงจริงๆ ถ้าไม่ได้เห็นกับตาก็จะไม่มีวันเชื่อ, Thai definition: แปลกประหลาดอย่างเหลือเชื่อ, ที่ทำให้พิศวง
น่ามหัศจรรย์[V] be amazing, See also: be astonishing, be surprising, Syn. น่าประหลาด, น่าอัศจรรย์, น่าแปลก, น่าสนเท่ห์, Example: ปรากฏการณ์ธรรมชาติครั้งนี้น่ามหัศจรรรย์มาก, Thai definition: แปลกประหลาดอย่างเหลือเชื่อ, ทำให้พิศวง
น่าอัศจรรย์[ADJ] astonishing, See also: surprising, marvelous, Syn. น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์, Example: ทะเลหมอกที่เชียงรายเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์มาก
น่าอัศจรรย์[V] be astonishing, See also: be surprising, be marvelous, Syn. น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์, Example: เรื่องเหล่านี้ถึงจะแปลก และน่าอัศจรรย์ ก็ไม่เท่ากับได้เห็นน้ำใจของทุกคน
บอกกล่าว[V] notify, See also: apprise, inform, announce to, Syn. บอก, แจ้ง, Example: ก่อนอื่นต้องขอบอกกล่าวกันว่าหนังสือเล่มนี้มิใช่เรื่องที่เขียนขึ้นเองโดยที่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริง, Thai definition: บอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้
บอกเล่า[V] tell, See also: inform, notify, announce to, apprise, Syn. ชี้แจง, บรรยาย, บอก, เล่า, สาธยาย, Example: ระหว่างการประชุม ตัวแทนเพื่อนชาวเขมรได้บอกเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาของชาวเขมรในค่ายอพยพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; total   FR: total ; tout compris
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บริษัทการเงิน[n. exp.] (børisat kānngoen) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
บริษัทเงินทุน[n. exp.] (børisat ngoenthun) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
บริษัทยักษ์ใหญ่[n. exp.] (børisat yak-yai) FR: entreprise géante [f]
เชลย[n.] (chaloēi) EN: captive ; prisoner   FR: prisonnier [m] ; captif [m]
เชลยศึก[n. exp.] (chaloēi seuk) EN: prisoner of war   FR: prisonnier de guerre [m] ; captif [m] (litt.)
เชลยสงคราม[n. exp.] (chaloēi songkhrām) EN: prisoner of war   FR: prisonnier de guerre [m]
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
ได้รับทราบว่า[v. exp.] (dāirap sāp wā) EN: have learned that ; understand that   FR: avoir appris que
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR:priser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult   FR:priser ; dédaigner
ฝากขัง[v.] (fākkhang) EN: put in jail   FR: emprisonner
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak   FR: s'échapper
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain   
จำจอง[v.] (jamjøng) EN: put in chains ; fetter and imprison   
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate   FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
จำคุกตลอดชีวิต[v. exp.] (jamkhuk taløt chīwit) EN: get life imprisonment   FR: être condamné à perpétuité
เจ้านาย [n.] (jaonāi) EN: boss ; employer   FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.)
จู่[v.] (jū) EN: take by surprise ; move in suddenly   FR: surprendre
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody   FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
การบันทึกภาพ[n. exp.] (kān bantheuk phāp) EN: taking pictures   FR: prise de vues [f]
การบันทึกเสียง[n. exp.] (kān bantheuk sīeng) EN: sound recording   FR: prise de son [f]
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān feūntūa khøng sētthakit) EN: economic recovery   FR: reprise économique [f]
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก[n. exp.] (kān feūntūa khøng sētthakit lōk) FR: reprise économique mondiale [f]
การจดบันทึก[n. exp.] (kān jot bantheuk) EN: taking notes   FR: prise de notes [f]
การกักขัง[n.] (kān kakkhang) EN: detention   FR: détention [f] ; emprisonnement [m] ; incarcération [f] ; internement [m]
การก่อตั้งบริษัท[n. exp.] (kān køtang børisat) EN: formation of a company   FR: création d'une entreprise [f]
การยึด[n.] (kān yeut) EN: seizure ; confiscation   FR: saisie [f] ; prise [f]
การยึดอำนาจ[n. exp.] (kān yeut amnāt) EN: seizing power   FR: prise de pouvoir [f]
กัดกัน[v. exp.] (kat kan) EN: be at odds ; snipe at one another ; quarrel   FR: avoir une prise de bec (fam.)
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race   FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up   FR: enfermer ; incarcérer ; confiner
ขังคุก[v. exp.] (khang khuk) EN: imprison ; put in jail   FR: emprisonner ; incarcérer ; mettre sous les verrous
เข้าใจแล้ว[xp] (khaojai laēo) EN: I see   FR: j'ai bien compris ; compris ; je vois
เข้าใจไหม[v. exp.] (khaojai mai) FR: c'est compris ?
เข้าใจหรือเปล่า[v. exp.] (khaojai reū plāo) FR: c'est bien compris ? ; pigé ? (fam.)
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again   FR: avoir compris la leçon
คอก[n.] (khøk) EN: prison   
ค้อนให้[v. exp.] (khøn hai) FR: jeter un regard méprisant
คนคุก[n. exp.] (khon khuk) EN: prisoner   FR: détenu [m] ; détenue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIS    P R IH1 S
PRISK    P R IH1 S K
PRISM    P R IH1 Z AH0 M
UPRISE    AH1 P R AY0 Z
PRISCO    P R IY1 S K OW0
CYPRIS    S AY1 P R IH2 S
PRISSY    P R IH1 S IY0
PRISON    P R IH1 Z AH0 N
PRISONS    P R IH1 Z AH0 N Z
REPRISE    R AH0 P R IY1 Z
PRISSIE    P R IH1 S IY0
LAPRISE    L AA1 P R AY0 Z
REPRISE    R AH0 P R AY1 Z
APPRISE    AH0 P R AY1 Z
EMPRISE    EH0 M P R AY1 Z
PRISON'S    P R IH1 Z AH0 N Z
PRISONED    P R IH1 Z AH0 N D
UPRISING    AH1 P R AY2 Z IH0 NG
PRISONER    P R IH1 Z N ER0
COMPRISE    K AH0 M P R AY1 Z
PRISBURG    P R IH1 S B ER0 G
PRISTINE    P R IH1 S T IY0 N
REPRISAL    R IY0 P R AY1 Z AH0 L
APPRISED    AH0 P R AY1 Z D
SURPRISE    S ER0 P R AY1 Z
SURPRISE    S AH0 P R AY1 Z
IMPRISON    IH2 M P R IH1 Z AH0 N
UPRISING    AH0 P R AY1 Z IH0 NG
PRISONER    P R IH1 Z AH0 N ER0
PRISONERS    P R IH1 Z N ER0 Z
COMPRISED    K AH0 M P R AY1 Z D
COMPRISES    K AH0 M P R AY1 Z AH0 Z
UPRISINGS    AH1 P R AY2 Z IH0 NG Z
REPRISALS    R IY0 P R AY1 Z AH0 L Z
REPRISALS    R AH0 P R AY1 Z AH0 L Z
SURPRISED    S AH0 P R AY1 Z D
SURPRISES    S ER0 P R AY1 Z AH0 Z
SURPRISES    S AH0 P R AY1 Z AH0 Z
SURPRISED    S ER0 P R AY1 Z D
PRISONERS    P R IH1 Z AH0 N ER0 Z
PRISCILLA    P R AH0 S IH1 L AH0
PRISMATIC    P R IH2 Z M AE1 T IH0 K
PRISONERS'    P R IH1 Z N ER0 Z
IMPRISONED    IH2 M P R IH1 Z AH0 N D
ENTERPRISE    EH1 N ER0 P R AY2 Z
COMPRISING    K AH0 M P R AY1 Z IH0 NG
SURPRISING    S ER0 P R AY1 Z IH0 NG
MISPRISION    M IH2 S P R IH1 ZH AH0 N
PRISONERS'    P R IH1 Z AH0 N ER0 Z
ENTERPRISE    EH1 N T ER0 P R AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prise    (v) (p r ai1 z)
prism    (n) (p r i1 z @ m)
prised    (v) (p r ai1 z d)
prises    (v) (p r ai1 z i z)
prisms    (n) (p r i1 z @ m z)
prison    (n) (p r i1 z n)
reprise    (n) (r i p r ai1 z)
apprise    (v) (@1 p r ai1 z)
prising    (v) (p r ai1 z i ng)
prisons    (n) (p r i1 z n z)
apprised    (v) (@1 p r ai1 z d)
apprises    (v) (@1 p r ai1 z i z)
comprise    (v) (k @1 m p r ai1 z)
imprison    (v) (i1 m p r i1 z n)
prisoner    (n) (p r i1 z n @ r)
pristine    (j) (p r i1 s t ii n)
reprisal    (n) (r i1 p r ai1 z l)
surprise    (v) (s @1 p r ai1 z)
uprising    (n) (uh1 p r ai z i ng)
Priscilla    (n) (p r i1 s i1 l @)
apprising    (v) (@1 p r ai1 z i ng)
comprised    (v) (k @1 m p r ai1 z d)
comprises    (v) (k @1 m p r ai1 z i z)
imprisons    (v) (i1 m p r i1 z n z)
prismatic    (j) (p r i1 z m a1 t i k)
prisoners    (n) (p r i1 z n @ z)
reprisals    (n) (r i1 p r ai1 z l z)
surprised    (v) (s @1 p r ai1 z d)
surprises    (v) (s @1 p r ai1 z i z)
uprisings    (n) (uh1 p r ai z i ng z)
comprising    (v) (k @1 m p r ai1 z i ng)
enterprise    (n) (e1 n t @ p r ai z)
imprisoned    (v) (i1 m p r i1 z n d)
surprising    (v) (s @1 p r ai1 z i ng)
enterprises    (n) (e1 n t @ p r ai z i z)
imprisoning    (v) (i1 m p r i1 z n i ng)
surprisedly    (a) (s @1 p r ai1 z @ d l ii)
enterprising    (j) (e1 n t @ p r ai z i ng)
imprisonment    (n) (i1 m p r i1 z n m @ n t)
surprisingly    (a) (s @1 p r ai1 z i ng l ii)
enterprisingly    (a) (e1 n t @ p r ai z i ng l ii)
unenterprising    (j) (uh1 n e1 n t @ p r ai z i ng)
prison-breaking    (n) - (p r i1 z n - b r ei k i ng)
prison-breakings    (n) - (p r i1 z n - b r ei k i ng z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised
企業[きぎょう, kigyou] Thai: บริษัท English: enterprise

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsichtspersonal {n} (im Gefängnis)prison wardens [Add to Longdo]
Aufstand {m} | Aufstände {pl}uprising | uprisings [Add to Longdo]
Aufstands...uprising [Add to Longdo]
Bauernaufstand {m} [hist.]peasant uprising [Add to Longdo]
Baufirma {f}; Bauunternehmung {f} | Baufirmen {pl}; Bauunternehmungen {pl}building enterprise; construction firm | building enterprises [Add to Longdo]
Benachrichtigung {f}apprisement [Add to Longdo]
Beugehaft {f}imprisonment for contempt; coercive detention [Add to Longdo]
Dienstleistungsbetrieb {m}service enterprise [Add to Longdo]
Entsorgungsunternehmen {n}dumping enterprise [Add to Longdo]
Erhebung {f} | Erhebungen {pl}uprising; rising | uprisings [Add to Longdo]
Freiheitsstrafe {f}; Gefängnisstrafe {f} | Freiheitsstrafen {pl}; Gefängnisstrafen {pl}term of imprisonment | terms of imprisonment [Add to Longdo]
Gefängnis {n}; Strafanstalt {f} | Gefängnisse {pl}prison | prisons [Add to Longdo]
Gefangenenlager {n}prison camp [Add to Longdo]
Gefangenentransport {m}prisoner transport [Add to Longdo]
Gefangene {m,f}; Gefangener; Sträfling {m}prisoner [Add to Longdo]
Gewerbebetrieb {m}business enterprise [Add to Longdo]
Großunternehmen {n}large scale enterprise [Add to Longdo]
Häftling {m} | Häftlinge {pl}prisoner | prisoners [Add to Longdo]
Haftstrafe {f}prison sentence [Add to Longdo]
Industrieunternehmen {n}; Industriebetrieb {m}industrial enterprise; industrial firm; industrial undertaking [Add to Longdo]
Jugendstrafanstalt {f}remand home; juvenile prison [Add to Longdo]
Kleinbetrieb {m} | Kleinbetriebe {pl}small enterprise | small enterprises [Add to Longdo]
Kriegsgefangene {m,f}; Kriegsgefangenerprisoner of war [Add to Longdo]
Prise {f} | eine Prise Salzpinch | a pinch of salt [Add to Longdo]
Prisma {n} | Prismen {pl}prism | prisms [Add to Longdo]
Prisma {n} (Auflegebock)V-block [Add to Longdo]
Prismatikscheibe {f}prismatic cover [Add to Longdo]
Repressalie {f} | Repressalien {pl}reprisal | reprisals [Add to Longdo]
Reprise {f} [mus.]reprise [Add to Longdo]
Staatsgefangene {m,f}; Staatsgefangener | Staatsgefangenen {pl}state prisoner | state prisoners [Add to Longdo]
Staunen erregento cause surprise [Add to Longdo]
Teuerung {f}high prices; rising prises [Add to Longdo]
Überraschung {f} | Überraschungen {pl} | zur Überraschung allersurprise | surprises | to the surprise of all [Add to Longdo]
Überraschungsangriff {m} | Überraschungsangriffe {pl}surprise attack | surprise attacks [Add to Longdo]
Überraschungseffekt {m}surprise effect [Add to Longdo]
Überraschungswert {m}surprisal value [Add to Longdo]
Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) [econ.]small and medium-sized enterprises (SME) [Add to Longdo]
Unternehmung {f}enterprise [Add to Longdo]
Untersuchungshaft {f}imprisonment on remand [Add to Longdo]
Vergeltungsmaßnahme {f}; Vergeltungsakt {m} (gegen)reprisal (for) [Add to Longdo]
Vergeltungsschlag {m}act of reprisal [Add to Longdo]
Verhaftung {f}; Haft {f}imprisonment [Add to Longdo]
Volksaufstand {m}national uprising [Add to Longdo]
Volkserhebung {f} [pol.]national uprising [Add to Longdo]
Winkelspiegel {m}; Winkelprisma {n}prism [Add to Longdo]
Wirtschaft {f}; Ökonomie {f} | moderne Wirtschaft {f} | expandierende Wirtschaft {f} | freie Wirtschaft {f} | gelenkte Wirtschaft {f} | heimische Wirtschaft {f} | Modell der freien Wirtschaft | in der Wirtschafteconomy | modern economy | expanding economy | private enterprise | controlled economy; directed economy | home industry; domestic industry; national industry | model of competitive economy | in commerce [Add to Longdo]
Zimperlichkeit {f}prissiness [Add to Longdo]
etw. aufbrechento prise sth. open [Am.] [Add to Longdo]
aufstehenuprise [Add to Longdo]
benachrichtigen | benachrichtigend | benachrichtigt | benachrichtigtto apprise | apprising | apprises | apprised [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あっと[, atto] (adv) (on-mim) in a surprising way [Add to Longdo]
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise [Add to Longdo]
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior) [Add to Longdo]
はっと息を呑む;ハッと息をのむ[はっといきをのむ(はっと息を呑む);ハッといきをのむ(ハッと息をのむ), hattoikiwonomu ( hatto iki wo nomu ); hatsu toikiwonomu ( hatsu to iki wonomu )] (exp,v5m) to gasp in or with surprise [Add to Longdo]
ぱちくり[, pachikuri] (adv,n,vs) blinking with surprise [Add to Longdo]
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
ぶっとび[, buttobi] (adj-f) (sl) (See 打っ飛ばす) surprise; surprising [Add to Longdo]
まあまあ[, maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P) [Add to Longdo]
やあ[, yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise) [Add to Longdo]
やらやら[, yarayara] (int) expression of strong emotion or surprise [Add to Longdo]
わあ[, waa] (int) (1) wow! (surprise); (2) yeah!; alright! (joy); (3) waah! (crying) [Add to Longdo]
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アカマツカサ[, akamatsukasa] (n) bigscale soldierfish (Myripristis berndti) [Add to Longdo]
アキヘラザメ[, akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アラメヘラザメ[, arameherazame] (n) Apristurus fedorovi (Federov's catshark, a species from Japan) [Add to Longdo]
インプライズ[, inpuraizu] (n) {comp} INPRISE [Add to Longdo]
ウェブベース企業管理[ウェブベースきぎょうかんり, uebube-su kigyoukanri] (n) {comp} Web-Based Enterprise Management; WBEM [Add to Longdo]
エゾバイ科[エゾバイか, ezobai ka] (n) Buccinidae (family of gastropod mollusc comprising the true whelks) [Add to Longdo]
エンタープライズ[, enta-puraizu] (n) enterprise; (P) [Add to Longdo]
エンタープライズXアーキテクチャ[エンタープライズエックスアーキテクチャ, enta-puraizuekkusua-kitekucha] (n) {comp} Enterprise X Architecture [Add to Longdo]
エンタープライズサーバレベルの[, enta-puraizusa-bareberu no] (n) {comp} enterprise-server-level [Add to Longdo]
エンタープライズレベル[, enta-puraizureberu] (n) {comp} enterprise-level [Add to Longdo]
カグラザメ属[カグラザメぞく, kagurazame zoku] (n) Hexanchus (genus of sixgill sharks in the family Hexanchidae comprised of 2 extant species) [Add to Longdo]
カマヒレザメ[, kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus) [Add to Longdo]
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species) [Add to Longdo]
カメムシ目;椿象目[カメムシもく(カメムシ目);かめむしもく(椿象目), kamemushi moku ( kamemushi me ); kamemushimoku ( tsubaki zou me )] (n) Hemiptera (taxonomic order comprising the true bugs) [Add to Longdo]
カラシン科[カラシンか, karashin ka] (n) Characidae (family comprising the characins) [Add to Longdo]
カリブヘラザメ[, karibuherazame] (n) smallfin catshark (Apristurus parvipinnis, species of the western Atlantic) [Add to Longdo]
クロスニコル[, kurosunikoru] (n) (abbr) crossed Nichol prism [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]
ゲリラライブ[, geriraraibu] (n) surprise concert (wasei [Add to Longdo]
コリント書[コリントしょ, korinto sho] (n) (obsc) (See コリント人への手紙) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible) [Add to Longdo]
コリント人への手紙[コリントじんへのてがみ, korinto jinhenotegami] (n) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible) [Add to Longdo]
サプライズ[, sapuraizu] (n) surprise; (P) [Add to Longdo]
ザルガイ科;笊貝科[ザルガイか(ザルガイ科);ざるがいか(笊貝科), zarugai ka ( zarugai ka ); zarugaika ( sou kai ka )] (n) Cardiidae (family of bivalve molluscs comprising the cockles) [Add to Longdo]
タニノボリ科[タニノボリか, taninobori ka] (n) Balitoridae (family comprising the river loaches) [Add to Longdo]
タマガイ科;玉貝科[タマガイか(タマガイ科);たまがいか(玉貝科), tamagai ka ( tamagai ka ); tamagaika ( tama kai ka )] (n) Naticidae (family of molluscs comprising the moon snails) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
三棱镜[sān léng jìng, ㄙㄢ ㄌㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] (triangular) prism [Add to Longdo]
三角柱体[sān jiǎo zhù tǐ, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] triangular prism (math.) [Add to Longdo]
下狱[xià yù, ㄒㄧㄚˋ ㄩˋ, / ] imprison [Add to Longdo]
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpectedly; to one's surprise [Add to Longdo]
中小型企业[zhōng xiǎo xíng qǐ yè, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] small and medium enterprise [Add to Longdo]
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation [Add to Longdo]
亡命[wáng mìng, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ, ] to flee; to go into exile (from prison) [Add to Longdo]
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc) [Add to Longdo]
令人惊异[lìng rén jīng yì, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, / ] surprisingly [Add to Longdo]
企业[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] company; firm; enterprise [Add to Longdo]
使吃惊[shǐ chī jīng, ㄕˇ ㄔ ㄐㄧㄥ, 使 / 使] astonish; surprise [Add to Longdo]
系囚[xì qiú, ㄒㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] prisoner [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] prisoner of war [Add to Longdo]
保外就医[bǎo wài jiù yī, ㄅㄠˇ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄡˋ ㄧ, / ] (of a prisoner) released for medical treatment [Add to Longdo]
倒抽一口气[dào chōu yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] to gasp (in surprise, dismay, fright etc) [Add to Longdo]
倒抽了一口气[dào chōu le yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] to gasp (in surprise, dismay, fright etc) [Add to Longdo]
克林德[Kè lín dé, ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄜˊ, ] Klemens Freiherr von Ketteler, German minister killed during the Boxer uprising [Add to Longdo]
入狱[rù yù, ㄖㄨˋ ㄩˋ, / ] go to jail; get sent to prison [Add to Longdo]
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable [Add to Longdo]
出其不意攻其不备[chū qí bù yì gōng qí bù bèi, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法) [Add to Longdo]
出奇制胜[chū qí zhì shèng, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄓˋ ㄕㄥˋ, / ] to win by a surprise move [Add to Longdo]
出狱[chū yù, ㄔㄨ ㄩˋ, / ] leave prison [Add to Longdo]
刑期[xíng qī, ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧ, ] prison term [Add to Longdo]
刑满[xíng mǎn, ㄒㄧㄥˊ ㄇㄢˇ, / 滿] to complete a prison sentence [Add to Longdo]
初创公司[chū chuàng gōng sī, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] new company; newly established enterprise [Add to Longdo]
判刑[pàn xíng, ㄆㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, ] sentence (to prison etc) [Add to Longdo]
劫寨[jié zhài, ㄐㄧㄝˊ ㄓㄞˋ, ] to seize a stronghold; to surprise the enemy in his camp [Add to Longdo]
劫营[jié yíng, ㄐㄧㄝˊ ˊ, / ] to seize a camp; to surprise the enemy in bed [Add to Longdo]
劫狱[jié yù, ㄐㄧㄝˊ ㄩˋ, / ] to break into jail; to forcibly release prisoners [Add to Longdo]
劳动改造[láo dòng gǎi zào, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄞˇ ㄗㄠˋ, / ] laogai (Chinese prison camp) [Add to Longdo]
包括[bāo kuò, ㄅㄠ ㄎㄨㄛˋ, ] to comprise; to include; to involve; to incorporate; to consist of [Add to Longdo]
[ya, ㄧㄚ˙, ] (particle equivalent to 啊 after a vowel, expressing surprise or doubt) [Add to Longdo]
周作人[Zhōu Zuò rén, ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] Zhou Zuoren (1885-1967), brother of Lu Xun 魯迅|鲁迅, academic in Japanese and Greek studies, briefly imprisoned after the war as Japanese collaborator, persecuted and died of unknown causes during the Cultural Revolution [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] expression of surprise [Add to Longdo]
[miē, ㄇㄧㄝ, ] the bleating of sheep; (Cantonese) final particle which transforms statements into questions that indicate doubt or surprise [Add to Longdo]
哎哟[āi yō, ㄞ ㄧㄛ, / ] hey; ow; ouch; interjection of pain or surprise [Add to Longdo]
商家[shāng jiā, ㄕㄤ ㄐㄧㄚ, ] merchant; business; enterprise [Add to Longdo]
[ǎ, ㄚˇ, ] (interj. for surprise) [Add to Longdo]
[wo, ㄨㄛ˙, ] (particle) marker of surprise, sudden realization, reminder [Add to Longdo]
[yo, ㄧㄛ˙, / ] (interj) Oh, sound made when expressing surprise; (idiom) used at end of sentence as an exclamation [Add to Longdo]
[ǒ, ㄛˇ, ] (interj. of surprise) [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] prisoner [Add to Longdo]
囚徒[qiú tú, ㄑㄧㄡˊ ㄊㄨˊ, ] prisoner [Add to Longdo]
囚犯[qiú fàn, ㄑㄧㄡˊ ㄈㄢˋ, ] a prisoner; a convict [Add to Longdo]
囚禁[qiú jìn, ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄣˋ, ] to imprison; captivity [Add to Longdo]
四角柱体[sì jiǎo zhù tǐ, ㄙˋ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] cuboid; rectangular prism (math.) [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] see 囹圄 prison [Add to Longdo]
囹圄[líng yǔ, ㄌㄧㄥˊ ㄩˇ, ] prison [Add to Longdo]
囹圉[líng yǔ, ㄌㄧㄥˊ ㄩˇ, ] prison [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
企業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] enterprise network [Add to Longdo]
インプライズ[いんぷらいず, inpuraizu] INPRISE [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top