Search result for

printed

(79 entries)
(0.3945 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -printed-, *printed*, print, printe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
printed    [ADJ] ซึ่งถูกพิมพ์, Syn. imprinted, stamped
printed matter    [N] สิ่งพิมพ์, Syn. print

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
printed circuitวงจรพิมพ์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
printed matterสิ่งพิมพ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Printed catalogรายการบัตรของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Printed circuit board technologyเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Printed circuitsวงจรพิมพ์ [TU Subject Heading]
Printed circuits industryอุตสาหกรรมวงจรพิมพ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
printed mattern. สิ่งตีพิมพ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's printed.ฉันอ่านมัน พิมพ์มันออกมาแล้ว The Little Prince (1974)
I could get articles printed in most of the papers in Delhi and Bombay.ผมเอาบทความลงในนสพ. ในเดลฮีและบอมเบย์ได้ Gandhi (1982)
Horror writer Sutter Cane... a harmless pop phenomenon... or a deadly mad prophet of the printed page?นักเขียนแนวสยองขวัญ ซัทเตอร์ เคน ผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักอ่าน หรือผู้ทำนายในความบ้าคลั่งของวงการหนังสือ In the Mouth of Madness (1994)
Now the person to do so will not only be in my good graces... but also go on to fame and fortune... by having their accomplishment recorded and their name printed... in the auspicious M.I.T. Tech.คนที่แก้ได้นอกจากจะได้ Aในวิชานี้แล้ว ยังจะโชคดีได้เป็นคนดัง เพราะ ผลงานเขาจะได้รับการบันทึก Good Will Hunting (1997)
Do you see a slender plastic tag clipped to my shirt... with my name printed on it?บนเสื้อของผมรึเปล่า Unbreakable (2000)
I watched Doug log on and type in my details. I saw this being printed out.ฉันเห็นดักเข้าไปในเวปแล้วพิมพ์รายละเอียดของฉัน ฉันเห็นตอนที่มันกำลังปรินท์ออกมา Hope Springs (2003)
And of course the punch cards by the millions had to be printed.หลายล้านใบ ไอบีเอ็มพิมพ์บัตรพวกนี้ The Corporation (2003)
And they were printed exclusively by IBM and the profits were recovered just after the warขึ้นมาโดยเฉพาะ และได้กำไรกลับมาหลังสงคราม The Corporation (2003)
This Bible is the first book ever printed.ไบเบิ้ลเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกที่ถูกพิมพ์ขึ้น The Day After Tomorrow (2004)
It's from the day of her accident. He got hundreds of them printed.มันเป็นฉบับของวันที่เกิดอุบัติเหตุ เค้ามีเป็นร้อย ๆ ฉบับเก็บเอาไว้ 50 First Dates (2004)
Have you printed the bills?ปริ้นท์บิลเสร็จรึยัง Hotel Rwanda (2004)
I could have one printed up for you, if you like.ฉันอัดรูปให้ได้ถ้าคุณต้องการ The Wicker Man (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
printedA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
printedAs it was printed in haste, the book has many misprints.
printedA summary of his speech was printed in the newspaper.
printedI could do nothing but stare stupidly at the printed page.
printedIncluded in the printed matter category is what is called 'special mailbag printed matter'.
printedNewly printed books smell good.
printedThat incident is printed on my mind.
printedThe machine again made the usual noise and printed out the following analysis.
printedThe notice was badly printed.
printedThe scene was clearly printed in my memory.
printedThe words Dr. Hawking was choosing this morning would be printed out and sent to the publisher of his book.
printedThis book was printed in England.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งตีพิมพ์    [N] printed matter, See also: published material
สื่อสิ่งพิมพ์    [N] printed matter, Example: ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมาก, Thai definition: การทำให้ผู้คนเห็นหรือทราบข้อความ โดยผ่านทางสิ่งพิมพ์
สิ่งตีพิมพ์    [N] printed matter, Syn. สิ่งพิมพ์, Example: เราใช้กระดาษไปเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปของสิ่งตีพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สิ่งพิมพ์    [N] printed matter, Syn. งานพิมพ์, เอกสาร, Example: สื่อมวลชนที่มาในวันนี้จะได้รับสิ่งพิมพ์ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ, Thai definition: เอกสารหรือวัตถุใดๆ ที่พิมพ์ขึ้นหลายสำเนาเป็นต้น
แบบพิมพ์ [N] form, See also: printed form, Syn. แบบฟอร์ม, Example: นักศึกษาจะต้องไปขอแบบพิมพ์คำร้องเรื่องต่างๆ จากห้องธุรการ, Count unit: ฉบับ, แผ่น, แบบ, Thai definition: กระดาษพิมพ์ที่เป็นแบบสำหรับกรอกข้อความ หรือทำเครื่องหมายตามที่กำหนดหรือที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฟอร์ม[n.] (baēpføm) EN: form ; printed form   FR: formulaire [m]
แบบพิมพ์[n.] (baēpphim) EN: form ; printed form   FR: formulaire [m]
พิมพ์เป็นที่ระลึก[X] (phim pen thī raleuk) EN: printed in remembrance ; printed as a souvenir   FR: imprimé en souvenir ; imprimé en mémoire
สิ่งพิมพ์[n.] (singphim) EN: printed matter   
ติดหูติดตา[adj.] (tit hū tittā) EN: clear in one's mind ; imprinted in one's mind ; unforgettable ; memorable   
ตราสาร[n.] (trāsān) EN: document ; document of title ; instrument ; printed matter   
ตัวบรรจง[n. exp.] (tūa banjong) EN: printed letter ; block letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f]
วงจรพิมพ์[n. exp.] (wongjøn phim) EN: printed circuit   FR: circuit imprimé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRINTED    P R IH1 N T AH0 D
PRINTED    P R IH1 N AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
printed    (v) (p r i1 n t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckbuchstaben {pl}printed characters [Add to Longdo]
Druckmuster {n}printed sample [Add to Longdo]
Drucksache {f}printed matter [Add to Longdo]
Druckseite {f}printed page [Add to Longdo]
Leiterplatte {f}; Platine {f}; gedruckte Schaltung {f}printed circuit board (PCB); PC board [Add to Longdo]
Leiterplattendicke {f}printed circuit board thickness [Add to Longdo]
Leiterplatten-Entwurfssystem {n}printed circuit board design system [Add to Longdo]
Leiterplattentechnik {f}printed circuit technology [Add to Longdo]
Vordruck {m}printed form [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
キリシタン版[キリシタンばん, kirishitan ban] (n) books printed in Japan by the Jesuits (1590-1612) [Add to Longdo]
プリント回路[プリントかいろ, purinto kairo] (n) {comp} printed circuit [Add to Longdo]
プリント回路板[プリントかいろばん, purinto kairoban] (n) (See プリント配線板,印刷回路板) printed circuit board; PCB [Add to Longdo]
プリント基板;プリント基盤(iK)[プリントきばん, purinto kiban] (n) printed wiring board; printed circuit board; PCB [Add to Longdo]
プリント合板[プリントごうはん, purinto gouhan] (n) printed plywood [Add to Longdo]
プリント配線[プリントはいせん, purinto haisen] (n) printed circuit; printed wiring [Add to Longdo]
プリント配線板[プリントはいせんばん, purinto haisenban] (n) printed wiring board; PWB [Add to Longdo]
プリント配線盤[プリントはいせんばん, purinto haisenban] (n) {comp} printed circuit board [Add to Longdo]
プリント板[プリントばん, purinto ban] (n) {comp} printed circuit board; PC board; PCB [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印刷品[yìn shuā pǐn, ˋ ㄕㄨㄚ ㄆㄧㄣˇ, ] printed products [Add to Longdo]
印刷电路板[yìn shuā diàn lù bǎn, ˋ ㄕㄨㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄅㄢˇ, / ] printed circuit board [Add to Longdo]
印制电路[yìn zhì diàn lù, ˋ ㄓˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] printed circuit [Add to Longdo]
印制电路板[yìn zhì diàn lù bǎn, ˋ ㄓˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄅㄢˇ, / ] printed circuit board [Add to Longdo]
花布[huā bù, ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ, ] printed cloth; calico [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリント回路[プリントかいろ, purinto kairo] printed circuit [Add to Longdo]
プリント基板[プリントきばん, purinto kiban] printed board [Add to Longdo]
プリント基盤[プリントきばん, purinto kiban] PCB, printed wiring board [Add to Longdo]
プリント配線盤[プリントはいせんばん, purinto haisenban] printed circuit board [Add to Longdo]
プリント板[プリントばん, purinto ban] printed circuit (PC) board [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Print \Print\, v. t. [imp. & p. p. {Printed}; p. pr. & vb. n.
   {Printing}.] [Abbrev. fr. imprint. See {Imprint}, and {Press}
   to squeeze.]
   1. To fix or impress, as a stamp, mark, character, idea,
    etc., into or upon something.
    [1913 Webster]
 
       A look will print a thought that never may remove.
                          --Surrey.
    [1913 Webster]
 
       Upon his breastplate he beholds a dint,
       Which in that field young Edward's sword did print.
                          --Sir John
                          Beaumont.
    [1913 Webster]
 
       Perhaps some footsteps printed in the clay.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   2. To stamp something in or upon; to make an impression or
    mark upon by pressure, or as by pressure.
    [1913 Webster]
 
       Forth on his fiery steed betimes he rode,
       That scarcely prints the turf on which he trod.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically: To strike off an impression or impressions
    of, from type, or from stereotype, electrotype, or
    engraved plates, or the like; in a wider sense, to do the
    typesetting, presswork, etc., of (a book or other
    publication); as, to print books, newspapers, pictures; to
    print an edition of a book.
    [1913 Webster]
 
   4. To stamp or impress with colored figures or patterns; as,
    to print calico.
    [1913 Webster]
 
   5. (Photog.) To take (a copy, a positive picture, etc.), from
    a negative, a transparent drawing, or the like, by the
    action of light upon a sensitized surface.
    [1913 Webster]
 
   {Printed goods}, textile fabrics printed in patterns,
    especially cotton cloths, or calicoes.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top