Search result for

primo

(52 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primo-, *primo*
English-Thai: Longdo Dictionary
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primo[ADV] เริ่มแรก, See also: อย่างแรก
primordial[ADJ] ในยุคกำเนิดโลก, Syn. original, primitive
primordial[ADJ] ในขั้นเริ่มต้น
primordium[N] การพัฒนาของเซลล์ในช่วงเริ่มสร้างอวัยวะ
primogenitor[N] บรรพบุรุษแรกเริ่ม, See also: บรรพบุรุษ, Syn. ancestor
primogeninture[N] การเป็นลูกคนแรก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
primogenitor(ไพรมะเจน'นิเทอะ) n. บรรพบุรุษแรกเริ่ม,บรรพบุรุษ, Syn. forefather
primordial(ไพรมอร์'เดียล) adj. แรกเริ่ม,ดั้งเดิม,ประถม,เกิดขึ้นก่อน, See also: primordiality n., Syn. elementary

English-Thai: Nontri Dictionary
primogenitor(n) ต้นตระกูล,บรรพบุรุษ,บรรพชน,โคตรเหง้า
primogeniture(n) การเป็นลูกคนโต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primogenitureความเป็นลูกหัวปี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
primogenitureความเป็นบุตรหัวปี, สิทธิของบุตรหัวปี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primordiumเริ่มเกิด [มีความหมายเหมือนกับ initial ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
primordial germ cellไพรมอร์เดียลเจิร์มเซลล์, เซลล์ซึ่งพบในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์ในระยะเอ็มบริโอ ต่อไปจะแบ่งตัวสร้างสเปอร์มาโทโกเนียมในเพศผู้และสร้างโอโอโกเนียมในเพศเมีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Primordial radionuclideนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก ประกอบด้วยนิวไคลด์ในอนุกรม ยูเรเนียม ทอเรียม และแอกทิเนียม รวมทั้งนิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่นๆ ที่มีในธรรมชาติ เช่น โพแทสเซียม-40 (K-40) รูบิเดียม-87 (Rb-87) มนุษย์ได้รับรังสีจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีกลุ่มนี้ตลอดเวลา ทั้งจากภายนอกและภายในร่างกาย (ดู radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It said they found large quantities of a primordial bacteria.มันบอกว่าพวกเขาเจอแบคทีเรียในยุดกำเนิดโลกจำนวนมาก The Happening (2008)
- A primordial black hole, perhaps.หรือว่ามันจะเป็นหลุมดำ The Day the Earth Stood Still (2008)
Wow, this is some primo stuff here.ของดีๆ ทั้งนั้นเลยนี้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Mm, so is my primo collection of vintage muscle magazines.เยี่ยมเลย และนี่.. The Rhodes Not Taken (2009)
- I was born of primordial ooze.ฉันเกิดมาจากกองเลือด If I Had a Hammer (2009)
This is a primo Dumpster.ตรงนี้คือกระบะทิ้งขยะ ประเดิมของเรา The Body and the Bounty (2010)
But he's like way too primo for that, Frank Zappa.แต่ผมว่าเขาดีเกินกว่าจะทำอย่างนั้นนะ Frank Zappa Accounting for Lawyers (2010)
The LHC creates the primordial explosions, then four enormous detectors along the accelerator ring take pictures of the collisions.สองเครื่องตรวจจับที่ใหญ่ที่สุดจะ เรียกว่า แอทแลส และ สีเอมเอส เอมไอที สตีฟ นาน นำทีม ที่ช่วยให้การออกแบบและตอน นี้ทำงานตรวจจับ สีเอมเอส What Are We Really Made Of? (2010)
Primo. I'll shake people down. I love doin' that.ฉันจะไปบอกคนอื่นก่อน ฉันชอบงานแบบนี้จัง The Goodbye Look (2011)
Primo.พรีโม Kill Shot (2011)
There's only one Caffe Primo. It's on 47th Street, 2 blocks from the Grace Point Tower where Emily worked.มีคาเฟ่พรีโมที่เดียว ตรงถนน 47, 2 ช่วงตึก Kill Shot (2011)
And she had a receipt in her wallet from Caffe Primo dated three days ago.และกระเป๋าเธอมีใบเสร็จ จากร้านคาเฟ่พรีโม เมื่อสามวันก่อน Kill Shot (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather   FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
หลัก[adj.] (lak) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief   FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
สำคัญ[adj.] (samkhan) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; special   FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif
สำคัญมาก[adj.] (samkhan māk) EN: very important ; vital ; crucial   FR: très important ; primordial ; capital ; vital ; crucial

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIMO    P R IY1 M OW2
PRIMO'S    P R IY1 M OW2 Z
PRIMORDIAL    P R IH2 M AO1 R D IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primordial    (j) (p r ai1 m oo1 d i@ l)
primogeniture    (n) (p r ai2 m ou jh e1 n i ch @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Primogenitur(n) |die| การเป็นลูกคนโต, See also: das Erstgeburtsrecht

Japanese-English: EDICT Dictionary
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
金輪[こんりん, konrin] (n) (1) {Buddh} gold wheel (highest of the three layered wheels that support the earth above the primordial void); (2) (abbr) {Buddh} (See 金輪王) gold wheel-turning sage king [Add to Longdo]
太虚;大虚[たいきょ, taikyo] (n) (1) the sky; the universe; (2) (See 気・き) taixu (the great vacuity, in Chinese philosophy, the primordial substance that gives rise to qi) [Add to Longdo]
大和言葉[やまとことば, yamatokotoba] (n) ancient or primordial Japanese language [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
始祖[shǐ zǔ, ㄕˇ ㄗㄨˇ, ] primogenitor; founder of a school or trade [Add to Longdo]
滨海边疆区[Bīn hǎi biān jiāng qū, ㄅㄧㄣ ㄏㄞˇ ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄤ ㄑㄩ, / ] Primorsky Krai (Russian province around Vladivostok 符拉迪沃斯託克|符拉迪沃斯托克) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primo \Pri"mo\, a. [It.] (Mus.)
   First; chief.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 primo
   adj 1: the best of its kind
   n 1: the principal part of a duet (especially a piano duet)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 primo
   cousin
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 primo
    first
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 primo
   cousin
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top