Search result for

primly

(679 entries)
(0.0749 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primly-, *primly*, prim
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา primly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *primly*)
English-Thai: Longdo Dictionary
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
primary(adj) ปฐมภูมิ
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prim[ADJ] เรียบร้อย, See also: เป็นระเบียบ, สงบเสงี่ยม, Syn. formal, stiff, decorous
prim[VI] วางท่าเหมาะสม
prim[VT] วางท่าเหมาะสม
prim.[ABBR] ในลำดับแรก (คำย่อของ primary)
prima[N] ตัวชูโรง
prime[ADJ] ที่ดีที่สุด, See also: ที่ดีเลิศ
prime[ADJ] ที่สำคัญที่สุด, Syn. top, superior
prime[ADJ] ที่มาลำดับแรก, Syn. earliest, beginning
prime[ADJ] ที่เป็นจำนวนเฉพาะ
prime[N] ขั้นแรก, See also: ช่วงแรก
prime[N] ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต
prime[VT] เตรียมพร้อมไว้
prime[VI] เตรียมพร้อมไว้
prime[VT] อัดดินระเบิด (พร้อมที่จะยิง), See also: ใส่ดินระเบิด
primo[ADV] เริ่มแรก, See also: อย่างแรก
primp[VI] แต่งตัวพิถีพิถัน
primp[VT] แต่งตัวพิถีพิถัน
primal[ADJ] ที่มีมาดั้งเดิม, Syn. primeval
primal[ADJ] ที่เป็นพื้นฐาน, Syn. fundamental
primer[N] หนังสืออ่านเบื้องต้นสำหรับเด็ก
primer[N] สารที่ใช้เคลือบสีเนื้อไม้
primacy[N] ความสำคัญเป็นลำดับแรก, Syn. supremacy, authority
primary[ADJ] ในขั้นแรก, See also: อันดับแรก, ระยะแรก, Syn. primitive
primary[ADJ] ที่สำคัญที่สุด, Syn. chief, prime, main
primary[ADJ] ในขั้นพื้นฐาน, Syn. basic, elemental
primary[ADJ] ที่มีมาดั้งเดิม
primary[ADJ] ในชั้นประถม
primary[N] สิ่งที่เป็นลำดับแรก
primary[N] สิ่งที่เป็นพื้นฐาน
primary[N] รูปแบบดั้งเดิม
primate[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, Syn. anthropoid, man
priming[N] ดินระเบิด
priming[N] สีสำหรับลงพื้น
primula[N] พืชตระกูล Primula
primeval[ADJ] ที่มาจากยุคแรกๆ, Syn. ancient, primitive
primeval[ADJ] ที่เกิดขึ้นโดยสัญชาติญาณ
primrose[N] พืชตระกูล Primula
primaeval[ADJ] ที่มาจากยุคแรกๆ, Syn. ancient, primitive
primaeval[ADJ] ที่เกิดขึ้นโดยสัญชาติญาณ
primarily[ADV] แรกเริ่ม, Syn. originally
primarily[ADV] อย่างที่เป็นพื้นฐาน, Syn. fundamentally
primitive[ADJ] แบบดั้งเดิม, Syn. archaic, primeval
primitive[ADJ] ที่เป็นพื้นฐาน, Syn. fundamental
reprimand[VT] ตำหนิ, See also: ว่ากล่าว, ดด่า, ประณาม, Syn. blame, rebuke, scold
reprimand[N] การตำหนิ, See also: การติเตียน, การกล่าวหา, การประณาม, Syn. blame, rebuke
imprimatur[N] การอนุญาตให้ตีพิมพ์ (คำทางการ), See also: ใบอนุญาตตีพิมพ์, การอนุมัติ, การอนุญาตให้พูด / กระทำ, Syn. approval, permission, sanction
prime rate[N] อัตราดอกเบี้ย, Syn. prime interest rate, prime lending rate
prime time[N] ช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์มากที่สุด
prime with[PHRV] เตรียมให้พร้อม
prime with[PHRV] เตรียมเสนอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prim(พริม) adj.,vi. (ทำให้) เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,สงบเสงี่ยม., See also: primness n., Syn. proper,
prima(พรีมะ) adj. ตัวชูโรง,ที่หนึ่ง,อันดับหนึ่ง
prima donna(พรี'มะ ดอน'นะ) n.นักร้องคณะระบำบัลเล่ท์ที่เป็นตัวชูโรง,บุคคลที่ทะนงตัวและเจ้าอารมณ์ pl. prima donnas
prima facie casen. คดีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนประกอบภายนอก
prima facie evidencen. พยานหลักฐาน ที่พอเพียง
primacy(ไพร'มะซี) n. ความเป็นอันดับหนึ่ง,ฐานะสูงสุดหรือสำคัญที่สุด,อำนาจหน้าที่ของbishop, Syn. supremacy
primal(ไพร'เมิล) adj. ครั้งแรก,ดั้งเดิม,สำคัญที่สุด,เป็นรากฐาน, Syn. first,original
primarily(ไพรแม'ริลี) adv. อย่างสำคัญ,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,แรกเริ่ม, Syn. mostly
primary(ไพร'มะรี) adj. สำคัญที่สุด,อันดับแรก,ครั้งแรก,ดีเลิศ,ดั้งเดิม,เบื้องต้น,ประถม,ระยะแรก,ขั้นแรก. n. ที่สำคัญที่สุด,สิ่งที่อยู่ในอันดับหนึ่ง,ตำแหน่งอาร์บิชอพ,การเลือกตั้งครั้งแรก,แม่สี,ดาวที่สว่างกว่าในกลุ่มดาวคู่., See also: primariness n. คำที
primary keyกุญแจหลักในการสั่งให้เรียง (sort) ข้อความหรือตัวเลข จะต้องมีการกำหนดว่าจะเรียงตามอะไร เช่น ตามตัวอักษร ตามความมากน้อย ตามอายุ ฯ ตัวกำหนดนี้เรียกว่า กุญแจ (key) ตัวกำหนดที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า " กุญแจหลัก" ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า "กุญแจรอง" เช่นกำหนดให้เรียงตามตัวอักษร และอายุ ตัวอักษรจะเป็นกุญแจหลัก คือให้เรียงตามตัวอักษรก่อน เมื่อตัวอักษรซ้ำกัน จึงเรียงตามอายุ อายุก็เป็นกุญแจรอง ดู secondary key ประกอบ
primary schooln. โรงเรียนประถม
primary storageหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storageดู secondary storage เปรียบเทียบprint : พิมพ์หมายถึง การแสดงผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้จากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ หรือแผ่นใส ฯ กับใช้เป็นรายการคำสั่งในโปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรม ที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการดังกล่าว ซึ่งมักจะมีคำถามตามมาอีกหลายคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) เป็นต้นว่า พิมพ์กี่ชุด พิมพ์หน้าไหนบ้าง ขยายหรือย่อขนาดกี่เปอร์เซ็นต์ ฯ รวมทั้งเป็นคำสั่งในโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ เกือบทุกภาษาด้วย
primate(ไพร'เมท) n. อาร์บิชอพ,สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนึ่งได้แก่คนลิงและlemur., See also: primatal adj. primatial,primatical adj.
prime(ไพรม) adj. สำคัญที่สุด,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,ขั้นพื้นฐาน,ขั้นมูลฐาน. n. ภาวะที่รุ่งโรจน์สุด,ส่วนที่ดีเลิศ,ระยะแรกเริ่ม,ฤดูใบไม้ผลิ,ชั่วโมงแรกของวัน,วันหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ vt. ใส่ดินระเบิด,สั่งสอน,แจ้งข่าว, See also: primeness n. คำที่มีคว
primeval(ไพรมี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคแรกเริ่ม,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์., Syn. primaeval,primary
priming(ไพร'มิง) n. ดินระเบิด,วัตถุระเบิด,ความรุ่งโรจน์,เครื่องส่งหรือสูบฉีดน้ำมัน,ชั้นแรก,ชั้นรองพื้น
primitive(พริม'มิทิฟว) adj. แรกเริ่ม,เบื้องต้น,สมัยแรก,ดั้งเดิม,บรรพกาล,ดึกดำบรรพ์,ยังป่าเถื่อน,ง่าย ๆ ,หยาบ,พื้นฐาน. n. คนสมัยดึกดำบรรพ์,นักศิลปะที่เรียนด้วยตนเอง,ผลงานของนักศิลปะที่เรียนรู้ด้วยตนเอง, See also: primitiveness n. primitivity n. คำที่มี
primogenitor(ไพรมะเจน'นิเทอะ) n. บรรพบุรุษแรกเริ่ม,บรรพบุรุษ, Syn. forefather
primordial(ไพรมอร์'เดียล) adj. แรกเริ่ม,ดั้งเดิม,ประถม,เกิดขึ้นก่อน, See also: primordiality n., Syn. elementary
primp(พริมพฺ) vt.,vi. ตกแต่งอย่างพิถีพิถัน,แต่งตัวอย่างพิถีพิถัน, Syn. preen,prink
primrose(พริม'ไรซ) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองจำพวก Primula, สีเหลืองอ่อน, Syn. pale yellow
reprimand(เรพริมานดฺ') vt.,n. (การ) ประณาม,กล่าวหาอย่างรุนแรง, See also: reprimander n. reprimandingly adv., Syn. condemnation,censure

English-Thai: Nontri Dictionary
prim(adj) เรียบร้อย,สงบเสงี่ยม,เป็นระเบียบ
primacy(n) ความแรกเริ่ม,ความเป็นอันดับหนึ่ง
primal(adj) ครั้งแรก,แต่ต้น,ปฐม,แต่แรก,ดั้งเดิม
primarily(adv) แรกเริ่ม,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,อย่างสำคัญ
primary(adj) ประถม,ขั้นแรก,เบื้องต้น,อันดับแรก,ครั้งแรก
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี
prime(adj) แรก,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,เอกอุ,ชั้นหนึ่ง
prime(n) ต้นทุน,ดอกเบี้ย,วัยหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ,ระยะเริ่มแรก
primer(n) แบบเรียนขั้นต้น,มูลบท,แบบสอนอ่าน
primeval(adj) ครั้งแรกเริ่ม,ในยุคแรก,แต่บรรพกาล
primitive(adj) เก่าแก่,โบราณ,ดั้งเดิม,หยาบ,ป่าเถื่อน,ดึกดำบรรพ์
primogenitor(n) ต้นตระกูล,บรรพบุรุษ,บรรพชน,โคตรเหง้า
primogeniture(n) การเป็นลูกคนโต
PRIMROSE primrose path(n) หนทางที่ราบรื่น
primrose(n) ดอกพริมโรส
reprimand(n) การตำหนิ,การดุว่า,การประณาม,การกล่าวหา
reprimand(vt) ตำหนิ,ดุว่า,ประณาม,กล่าวหา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primary meristemเนื้อเยื่อเจริญปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary migrantผู้ย้ายถิ่นครั้งแรก, ผู้ย้ายถิ่นนำ (ผู้อื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary migrationการย้ายถิ่นครั้งแรก, การย้ายถิ่นนำ (ผู้อื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary nucleusแกนปฐมภูมิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary peritonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary phloemโฟลเอ็มปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary qualityคุณสมบัติปฐมภูมิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary refrigerantสารทำความเย็นปฐมภูมิ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary reinsurance clauseข้อกำหนดความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยเริ่มแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Premier; Prime Minister; Prime Ministerนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Premier; Prime Ministerนายกรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Premier, Deputy; Prime Minister, Deputyรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prima facie caseคดีมีมูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prima facie evidence; preliminary evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peritonitis, primaryเยื่อบุช่องท้องอักเสบปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prime divisorตัวหารเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime factorตัวประกอบเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime fieldฟีลด์เฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prime number; primeจำนวนเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prime polynomialพหุนามเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
primigravida; unigravidaหญิงมีครรภ์แรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primigravidaผู้ตั้งครรภ์ครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primipara; uniparaหญิงคลอดครั้งแรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preliminary evidence; prima facie evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary impression; primary impression; primary inpression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary cause๑. เหตุปฐมภูมิ๒. เหตุหลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary cause of deathสาเหตุหลักของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary cell wall; primary wallผนังเซลล์ปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary circuitวงจรปฐมภูมิ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary coping; primary thimble; thimbleครอบฟันชั้นใน [มีความหมายเหมือนกับ coping ๓] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary coping; primary thimble; thimbleครอบฟันชั้นใน [มีความหมายเหมือนกับ coping ๓ ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary currentกระแสปฐมภูมิ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary dataข้อมูลปฐมภูมิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary degeneration of retina; retinitis pigmentosaโรคจอตามีสารสี [มีความหมายเหมือนกับ retinopathy, pigmentary] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary dentition period; deciduous dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันน้ำนม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
P-wave; primary waveคลื่นปฐมภูมิ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
primary growthการเติบโตปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary haemorrhageการตกเลือดทันที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary host; host, definitive; host, finalตัวถูกเบียนแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary impression; preliminary impression; primary inpression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary infectionการติดเชื้อปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary inpression; preliminary impression; primary impression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary insuranceการประกันภัยช่วงแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary keyกุญแจหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
primary leafใบปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary leafletใบย่อยปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prima facie tortการละเมิดที่มีมูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Primary sourceแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Primary sourceแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ

แหล่งข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source หรือ Primary data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เป็นข้อมูลที่เก็บจากต้นแหล่งแท้ครั้งแรก ซึ่งอาจจะได้มาจากหลากหลายวิธี เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การทดลองในห้องทดลอง หรือการจดบันทึก

ข้อมูลปฐมภูมิ ยังรวมถึง งานต้นฉบับ ผลงานศิลปะ สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง การแกะสลัก การเขียนบันทึกตัวหนังสือ รูปภาพ เรื่องราวลงบนวัตถุต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ

ข้อมูลปฐมภูมิที่สำคัญ คือ ผลงานวิจัยต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารประเภทสิทธิบัตร รายงานประชุม เอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Primary Driveแรงดันที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
่ช่วยขับน้ำมันและก๊าซให้ไหลเข้าไปในหลุมเจาะ ในแหล่งน้ำมัน แรงขับตามธรรมชาติ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติที่ละลายปนอยู่กับน้ำมันดิบ (Solution gas) ก๊าซธรรมชาติที่เกิดอยู่อย่างอิสระ (free gas) น้ำและแรงโน้มถ่วงของโลก ในแหล่งน้ำมันทุกแหล่งจะมีแรงขับตามธรรมชาติอย่างน้อย 1 อย่าง หรือบางทีมี 2 อย่าง แรงขับตามธรรมชาติจะลดลงเมื่อมีการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Primary Recoveryการผลิตขั้นปฐมภูมิ
การผลิตที่ใช้พลังงานตามธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งกักเก็บ ทำให้เกิดการไหลของน้ำมันดิบจากแหล่งกักเก็บเข้ามาในหลุมผลิต ขบวนการผลิตแบบนี้เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ (เมื่อเทียบกับน้ำมันทั้งหมดที่มีในแหล่งกักเก็บ) จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหินกักเก็บ คุณสมบัติของน้ำมันดิบ และชนิดของพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งกักเก็บ เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบ ที่ผลิตได้โดยกระบวนการผลิตขั้นปฐมภูมิสำหรับน้ำมันดิบชนิดหนักมาก (extra heavy crude oil) ชนิดหนัก (heavy crude) ชนิดหนักปานกลาง (medium crude) และชนิดเบา (light crude) มีค่าประมาณ 1-5%, 1-10%, 5-30% และ 10-40% ตามลำดับ ช่วงของเปอร์เซ็นต์แสดงถึงกลไกการผลิตในแหล่งกักเก็บที่ต่างกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Primary producing countryประเทศผู้ผลิตสินค้าขั้นปฐม [เศรษฐศาสตร์]
Primary sectorภาคปฐม [เศรษฐศาสตร์]
Primordial radionuclideนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก ประกอบด้วยนิวไคลด์ในอนุกรม ยูเรเนียม ทอเรียม และแอกทิเนียม รวมทั้งนิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่นๆ ที่มีในธรรมชาติ เช่น โพแทสเซียม-40 (K-40) รูบิเดียม-87 (Rb-87) มนุษย์ได้รับรังสีจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีกลุ่มนี้ตลอดเวลา ทั้งจากภายนอกและภายในร่างกาย (ดู radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Primary fission productsผลผลิตปฐมภูมิการแบ่งแยกนิวเคลียส, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดจากการแบ่งแยกนิวเคลียสโดยตรง (ดู fission fragments ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Evening primrose oilน้ำมันอีฟนิงพริมโรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Primary marketตลาดแรก
เป็นตลาดเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์กลุ่มทุนที่ผู้ต้องการเงินทุนได้ออกใหม่ แล้วนำไปขายในตลาดหลักทรัพย์หรือ MAI เป็นครั้งแรก การนำตราสารออกขายเป็นการระดมทุนโดยตรงจากผู้ออมที่ลงทุนซื้อตราสาร ไปยังผู้ออกตราสารเพื่อขายที่ต้องการเงินทุน โดยเงินทุนที่ระดมได้จะนำไปใช้เพื่อการลงทุนระยะยาว การเสนอขายหลักทรัพย์กลุ่มทุนที่ออกใหม่นั้นสามารถเลือกกระทำได้ทั้งการจำหน่ายในวงจำกัดและวงกว้าง โดยจะมีที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ ของการระดมทุน [ตลาดทุน]
Women prime ministers นายกรัฐมนตรีสตรี [TU Subject Heading]
Art, Primitiveศิลปะยุคดั้งเดิม [TU Subject Heading]
Arts, Primitiveศิลปกรรมยุคดั้งเดิม [TU Subject Heading]
Evening primrose oilน้ำมันดอกพริมโรสบานเย็น [TU Subject Heading]
Industries, Primitiveเทคโนโลยีสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Primaquineไพรมาควีน [TU Subject Heading]
Primary health careสาธารณสุขมูลฐาน [TU Subject Heading]
Primary nursing careการดูแลด้านการพยาบาลเบื้องต้น [TU Subject Heading]
Primatesไพรเมทส์ [TU Subject Heading]
Prime ministersนายกรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Religion, Primitiveศาสนายุคดั้งเดิม [TU Subject Heading]
Study and teaching (Primary)การศึกษาและการสอน (พื้นฐาน) [TU Subject Heading]
Primary Treatment การบำบัดขั้นต้น
การบำบัดขั้นสำคัญขั้นแรก (และอาจเป็นขั้นเดียว) ในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย โดยทั่วไปมักเป็นการตกตะกอน หรือการกรองหยาบ [สิ่งแวดล้อม]
Primary Data ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อมูลดิบหรือข้อมูลหยาบที่ได้ประมวลผล และทำตารางแล้ว มักประกอบด้วยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอนุกรม ของข้อมูลที่เป็นจำนวนสมบูรณ์ซึ่งเสนอออกมาในรูปตารางสถิติ [สิ่งแวดล้อม]
Primary Settling Tank ถังตกตะกอนขั้นต้น
ถังตกตะกอนถังแรกสำหรับแยกเอาสิ่งสกปรกที่ สามารถตกตะกอนได้ ออกไปจากน้ำเสีย ก่อนผ่านเข้าไปในกระบวนการบำบัดขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
Primary Materials วัสดุขั้นต้น
วัสดุที่ถูกใช้ในกระบวนการผลิตเป็นครั้งแรก เช่น ไม้จากต้นไม้ แร่เหล็กจากเหมือง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Primary Sludge สลัดจ์ขั้นต้น
สลัดจ์ที่ได้จากถังตกตะกอนขั้นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Primary Sector สาขาปฐมภูมิ
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การจับปลา และการทำเหมืองแร่ [สิ่งแวดล้อม]
Primary Product สินค้าขั้นปฐม
สินค้าประเภทเกษตรกรรม อาหาร แร่ธาตุ และวัตถุดินต่างๆ สินค้าออกส่วนใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนา มักเป็นสินค้าประเภทนี้ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาผันผวนมาก เนื่องจากการปรับตัวของผลผลิตต่อราคาไม่สามารถกระทำได้ในระยะสั้น ได้มีการตั้งองค์การระหว่างประเทศสำหรับสินค้าขั้นปฐมหลายประเภท อาทิ กาแฟ น้ำตาล ดีบุก เป็นต้น เพื่อรับซื้อสินค้าเก็บเข้าสต๊อกในเวลาที่สินค้าล้นตลาด เพื่อมิให้ราคาสินค้าต่ำกว่าที่กำหนด และจะระบายสินค้าจากสต๊อกออกขายในเวลาที่ราคาสินค้าในตลาดโลกขึ้นสูง แต่โครงการดังกล่าวมักไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากราคาสินค้าขั้นปฐมมีแนวโน้มตกต่ำลงตลอดเวลา [สิ่งแวดล้อม]
Prime Tapioca Chipsมันเส้นสะอาด [การค้าระหว่างประเทศ]
Primary earnings per shareกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน [การบัญชี]
Prime costต้นทุนขั้นต่ำ [การบัญชี]
Prime rateอัตราดอกเบี้ยพิเศษ, อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด [การบัญชี]
Abutments, Primaryฟันหลักสำคัญ [การแพทย์]
Adrenal Insufficiency, Primaryอะดรีนาลพร่องปฐมภูมิ [การแพทย์]
Aggregation, Primaryการเกาะกลุ่มปฐมภูมิ [การแพทย์]
Alcohols, Primaryไพรมารี่อัลกอฮอล [การแพทย์]
Amenorrhea, Primaryผู้ซึ่งยังไม่เคยเริ่มมีประจำเดือนเลย, การไม่มีประจำเดือนขั้นปฐมภูมิ, ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์, ไม่มีระดู [การแพทย์]
Amino Groups, Primaryไพรมารี่อะมิโนกรุ๊ป [การแพทย์]
Anastomosis, Primaryตัดออกโดยการตัดต่อ [การแพทย์]
Anemia, Aplastic, Primaryโลหิตจางอพลาสติคไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Anemia, Primaryโลหิตจางร้ายแรง [การแพทย์]
Antibody Response, Primaryระยะแรกของการสนองตอบทางอิมมูน, ระดับของแอนติบอดีย์ที่แสดงว่ามีการติดเชื้อครั้ง, การสร้างแอนติบอดีย์แบบปฐมภูมิ [การแพทย์]
Aromatic Amines, Primaryไพรมารี่อะโรมาติกเอมีน [การแพทย์]
Atelectasis, Primaryปอดแฟบปฐมภูมิ [การแพทย์]
Attack Rate, Primaryอัตราป่วยระลอกแรก, อัตราป่วยขั้นต้น [การแพทย์]
Auditory Receptive Cortex, Primaryรับเสียง [การแพทย์]
Axes, Hard, Primitiveขวานกำปั้นแบบเริ่มแรก [การแพทย์]
Beams, Primaryรังสีปฐมภูมิ [การแพทย์]
Bearing Area, Stress, Primaryบริเวณสำคัญที่รองรับแรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Primary Forest (n ) ป่าดั้งเดิม (ป่าไม้)
primary obligorลูกหนี้ตามสัญญาหลัก
primitiveบุพกาล
sub-prime (n) ลูกหนี้คุณภาพต่ำ, ลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินต่ำ แต่ยังอยู่ในระดับที่ให้กู้เงินได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Great!Prima! Stalker (1979)
- Great.- Prima. Happy Easter (1984)
Great.Prima. Pretty in Pink (1986)
Okay, great.Prima. Sue (1997)
Brilliant.Prima. Mickey Blue Eyes (1999)
Great.- Prima Idee. Common Wealth (2000)
Great.Prima. Running to Stand Still (2004)
Great.- Prima. Chapter Fourteen: Let the Games Begin (2008)
Primus...Primus... Past Transgressions (2011)
Primus!Primus! Missio (2011)
Good.Prima. The Hypnotist (2012)
- Good.- Prima. Episode #1.9 (2012)
Fine.Prima. Can of Worms (2013)
Nice.Prima. Part 4 (2015)
Great!Prima! El amor (2017)
If our intel's correct, you're our prime candidateถ้าเกิดเราคิดถูก นายคือตัวแทนที่เลิศที่สุดของปีต่อไป New Haven Can Wait (2008)
She's lost a primary shield and stabilizes.ยานสูญเสียเกราะหลัก และระบบการทรงตัวไป Destroy Malevolence (2008)
We've lost our primary weapon.เราสูญเสียระบบอาวุธหลัก Destroy Malevolence (2008)
Bring the tanks here and prime the detonators.ไปขนถังก๊าซมา แล้วติดตั้งเชื้อปะทุ Rookies (2008)
We've lost both primary weapons.อาวุธหลักเสียหายทั้งคู่ครับ Shadow of Malevolence (2008)
Primatech paper is always on the lookoutไพรมาเทคเปเปอร์นั้นจะคอยเฝ้ามองดู Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And still at your prime of 57.ทั้งๆที่คุณเพิ่ง 57 Beethoven Virus (2008)
Is it that crazy and reprimanding that I want to be in an orchestra once in my life?มันบ้าหรือน่าตำหนิมากรึไง กับแค่เรื่องฉันอยากเล่นออเคสตร้าแค่ครั้งเดียวในชีวิต Beethoven Virus (2008)
Prime Entertainment presentsPrime Entertainment presents Baby and I (2008)
A Prime Entertainment productionA Prime Entertainment production Baby and I (2008)
How about the Prime Minister?นายกรัฐมนตรีเลยเป็นไง The Bank Job (2008)
Round of C4 and primer.ซี 4 กับ ชนวน Rambo (2008)
- Natascha. Are you the prima...?นาตาชา คุณคือดารา.. The Dark Knight (2008)
- Prima ballerina for the Moscow Ballet.ดารานำของคณะบัลเลต์มอสโคว์ The Dark Knight (2008)
Tell me about it. I'm in my prime here.ว่ามาสิ ฉันกำลังจะตายอยู่แล้ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'd be like prime rib to those fuckers.ฉันชอบห้องโง่ๆนี่มากกว่าข้างนอกนั่น Day of the Dead (2008)
[Hwang Ji Primary School, 27th class, graduate Lee Dong Wook, top candidate accepted into Seoul University law faculty][โรงเรียนประถมฮวางชิ, ปีที่ 27, นักเรียน ที่เรียนจบไปแล้ว อีดงอุค, สอบเข้า มหาวิทยาลับโซลคณะกฎหมาย ได้เป็นอันดับ 1] Episode #1.7 (2008)
Incirlik, which in Turkish means fig orchard, has served since September the 11 th as a primary hub in the wars in Afghanistan and Iraq.อินเซอร์ลิคในภาษาตุรกีแปลว่า"สวนรุกขชาติ" ตั้งแต่เหตุการณ์ 9-11 ได้กลายเป็นฐานส่งกำลังบำรุง ในอัฟกานิสถานกับอิรัก Body of Lies (2008)
He's on a secure line with Prime Minister Motobo.กําลังโทรคุย\ กับนายกรัฐมนตรี มาโตโบ้ 24: Redemption (2008)
Mr. Prime Minister, this news has caught us all by surprise.ท่านนายก ข่าวนี้ทําให้เราแปลกใจ 24: Redemption (2008)
I am sorry, Mr. Prime Minister, but I have to cut this short.ขออภัย , ท่านนายก ผมต้องขอวางสายก่อน 24: Redemption (2008)
... whichiswhyPrimeMinisterMotobo is asking for our military assistance.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนายกฯมาโตโบ้ถึงร้องขอการช่วยเหลือทางทหารจากเรา 24: Redemption (2008)
I want them brought in dead, not alive, and I will reprimand any officer who shows the least mercy to a criminal;ฉันต้องการให้ทุกคนถูกจับตาย ไม่ใช่จับเป็น ใครก็ตามที่แสดงความเมตตา กับอาชญากรจะได้รับการลงโทษ Changeling (2008)
Moeshi Saroff, former MOSSAD, now telecomm giant and Guy Haines, special envoy to the prime minister.โมชิ ซารอฟ อดีตโมแซฟ เจ้าพ่อเทเลคอม และ กาย นิค ทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรี Quantum of Solace (2008)
He keeps a very low profile, but he is one of the Prime Minister's closest advisersหมอนี่เป็นประเภทเสือซุ่ม แต่จริง ๆ เป็นที่ปรึกษาข้างตัว ท่านนายกรัฐมนตรี Quantum of Solace (2008)
Not much Prime Minister.ไม่เท่าไรครับท่าน Quantum of Solace (2008)
She's a computer. Her primary job is to identify and kill terrorists.เธอเป็นแค่คอมพิวเตอร์ หน้าที่หลักคือชี้ตัวและฆ่าผู้ก่อการร้าย WarGames: The Dead Code (2008)
And connect to... the primal inside of ourselves.แล้วก็เชื่อมต่อไปที่ ส่วนลึก ของตัวเราเอง Made of Honor (2008)
Prime Minister this is my very last battleมหาเสนา นี่เป็นการรบครั้งสุดท้ายของข้าแล้ว Three Kingdoms (2008)
Prime Minister instructedคำสั่งของท่านมหาเสนา Three Kingdoms (2008)
Prime Minister saidท่านมหาเสนาบอกว่า Three Kingdoms (2008)
How could Prime Minister Zhuge treat you like this?ทำไม มหาเสนาจูกัดเหลียง ทำกับท่านแบบนี้ ? Three Kingdoms (2008)
Prime Minister Zhuge has always followed his military agendaมหาเสนา จูกัดเหลียง ใช้กลศึกแบบนี้ตลอดมา Three Kingdoms (2008)
Tell the Prime Minister that I have recovered the long lost memories of the pastบอกท่านมหาเสนาว่า ข้าหาความรู้สึกที่ดีในอดีตพบแล้ว Three Kingdoms (2008)
Albanian, Serbian, Croatian. I was a teacher in primary school before the war began in Pristina...อัลเบเนียน,เชอร์เบียน,โครเอเชี่ยน ผมเป็นครูสอนภาษาในโรงเรียนประถมน่ะ Taken (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
primHe is now in the prime of manhood.
primWhile welcoming the firming up of the present government policy to abandon the proposal of the reform bill to the Diet, at the same time some are worried that Prime Minister Koizumi won't clearly state the bill's withdrawal.
primThe Prime Minister nominated him as Foreign Minister.
primThe Prime Minister has resigned yesterday.
primGrooming in primates increases group cohesion.
primAt Kuroda Primary School we assemble at a prearranged time and go to school as a group.
primThe present Prime minister was not present at the ceremony.
primThe dark horse candidate was losing in the polls before the primary.
primThis problem is too difficult for primary school children to solve.
primPrimitive calculating machines existed long before computers were developed.
primThe news of the prime minister's resignation took us by surprise.
primHis resignation as Prime Minister came as a surprise.
primShe is now in the prime of womanhood.
primThe Prime Minister has resigned.
primThe Prime Minister's explanation of the scandal just wouldn't wash with the public.
primThe Prime Minister is feeling the heat over his statement.
primThis is the house in which the prime minister lives.
primThe prime minister paid a formal visit to the White House.
primThe Prime Minister was involved in a scandal.
primThe disease is still in the primary stage.
primThe prime minister appointed them to key Cabinet posts.
primIt is whispered that the Prime Minister is critically ill.
primMagic plays an important part in primitive society.
primThis dictionary is primarily intended for high school students.
primSafety is a matter of Prime importance.
primThere are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.
primThe foreign minister will act for the Prime Minister in his absence.
primThe Prime Minister was unable to form a Cabinet.
primHe was forced to resign as prime minister.
primThe prime minister dissolved the Diet.
primThey used those primitive tools.
primHer behavior in my primary concern.
primThe prime minister directly confronted the challenges of his political opponents.
primThat's a matter of prime importance.
primHe contends that primitive life once existed on Mars.
primMy goal in life is to be Prime Minister.
primThe Prime Minister announced that he would resign within a few weeks.
primThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
primThe prime purpose of the profession is the rendering of a public service.
primThe prime minister appoints the members of his cabinet.
primHis behavior is my primary concern.
primHe had an interview with the Prime Minister.
primThe Prime minister fell from favor with the people.
primIn primitive societies barter was used.
primThe Prime Minister held a press conference yesterday.
primThe Prime Minister tried to cover up the scandal, but that just made it worse when the newspapers discovered the truth.
primMr Koizumi succeeded Mr Mori as prime minister.
primThe prime minister's answer was equivocal.
primThe Prime Minister wants to be respected by everybody.
primSuch things as the textbook controversy, lack of recognition of historical events, and the prime minister's worshipping at the Yasukuni Shrine have caused discord with China.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่าว่า[V] scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น
นร[N] Office of the Prime Minister, Syn. สำนักนายกรัฐมนตรี
ป.[N] primary education, Syn. ประถมศึกษา
สปช.[N] Office of the National Primary Education Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สปน.[N] Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Syn. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สลน[N] The Secretariat of the Prime Minister, Syn. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แม่สี[N] primary colours, Count unit: สี
ขั้นพื้นฐาน[ADJ] foundation, See also: basis, primary, Syn. พื้นฐาน, ขั้นต้น, ขั้นแรก, Example: การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และสามารถอ่านออกเขียนได้
รองนายกรัฐมนตรี[N] Deputy Prime Minister, See also: vice-premier, Syn. รองนายกฯ, Ant. นายกรัฐมนตรี, Example: ฯพณฯ มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีผู้แตกฉานในด้านกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจหน้าที่รองมาจากนายกรัฐมนตรี
สมัยดึกดำบรรพ์[N] primitive age, See also: primeval age, Syn. สมัยพระเจ้าเหา, ครั้งพระเจ้าเหา, Ant. สมัยใหม่, Example: การสังเคราะห์แสงเป็นสิ่งแรกที่ทำให้เกิดออกซิเจนส่วนใหญ่ขึ้นในบรรยากาศโลกตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์, Thai definition: เวลานานมาแล้ว
แม่สี[N] primary colors, Example: คุณสามารถที่จะผสมสีใหม่ขึ้นมาใช้เองได้โดยการใช้แม่สีมาผสมกันทำตามขั้นตอน, Thai definition: กลุ่มสี ซึ่งสามารถผสมออกมาเป็นสีอื่นๆ ได้ทุกสี
เริ่มต้น[ADJ] initial, See also: first, beginning, primary, incipient, introductory, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต
เริ่มแรก[ADJ] beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Example: เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ
แรกเริ่ม[ADJ] beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Syn. เริ่มแรก, Ant. ตอนท้าย, สุดท้าย, Example: ในระยะแรกเริ่ม นักจิตวิทยาได้ใช้แนวความคิดที่แตกต่างไปจากในยุคปัจจุบัน
ลิง[N] monkey, See also: ape, macaque, simian, primate, Syn. กบิล, กระบี่, วานร, วอก, Example: ลิงบางพันธุ์สามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโรคเอดส์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในอันดับ Primates ลักษณะท่าทางคล้ายคน ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้ ที่มีหาง
ว่ากล่าว[V] reprove, See also: rebuke, reprimand, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ติเตียน, ติ, ว่าขาน, Ant. ชมเชย, Example: เด็กพวกนี้ถูกพ่อแม่ว่ากล่าวเป็นประจำเพราะมีปัญหาเรื่องความประพฤติ, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
ว่าขาน[V] reprimand, See also: reprove, rebuke, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ต่อว่า, Ant. ชมเชย, Example: ไม่ว่าญาติพี่น้องจะว่าขานอย่างไร เขาก็ยืนยันจะทำงานนี้ต่อไป, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
สวด[V] reprove, See also: reprimand, rebuke, berate, censure, blame, condemn, scold, Syn. ดุด่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ผมถูกเพื่อนสวดเพราะมาช้า, Notes: (ปาก)
เทศน์[V] castigate, See also: berate, rebuke, reprove, admonish, reprimand, censure, Syn. ดุด่าว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Example: เขาถูกนายเทศน์อย่างรุนแรงเพราะทำงานผิดพลาด, Thai definition: ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว, Notes: (ปาก)
ในขั้นต้น[ADV] at the first stage, See also: at the beginning, at the first phase, initially, primarily, Syn. ในขั้นแรก, ในตอนแรก, ในระยะแรก, Ant. ในขั้นสุดท้าย, ในตอนท้าย, Example: ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางนั้นในขั้นต้นกลุ่มเกษตรกรรมในแต่ละพื้นที่จะต้องเก็บรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านเกษตรกรรมเพื่อนำมาพัฒนา
เยี่ยม[ADJ] excellent, See also: top, first-rate, topmost, superb, best, prime, outstanding, supreme, Syn. ยิ่ง, เด่น, เลิศ, Ant. แย่, Example: เขาเป็นนักเล่นหมากรุกฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของเมืองไทย
เข้าว่า[ADV] basically, See also: primarily, Example: เขาขอเอาความสะดวกสบายเข้าว่าไว้ก่อนโดยไม่คำนึงถึงอะไรอีกแล้ว, Thai definition: เอาเป็นเกณฑ์, เอาเป็นที่ตั้ง
คำติเตียน[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำตำหนิ, คำตำหนิติเตียน, Ant. คำชม, Example: คำติเตียนไม่ได้ทำให้เขามีความรู้สึกโกรธเคืองแต่อย่างใด
คำตำหนิ[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำติเตียน, Ant. คำชม, Example: ข้าพเจ้านึกย้อนไปถึงบรรยากาศในวงสนทนา คิดถึงคำชมและคำตำหนิของบรรดาเพื่อนฝูง
คุ[V] scold, See also: rebuke, chide, reprove, reprimand, censure, admonish, reproach, Syn. ดุ, Example: ผมถูกคุณพ่อคุเอาใหญ่, Notes: (ปาก)
ป่าดิบ[N] evergreen forest, See also: primary forest, virgin forest, Syn. ป่าดงดิบ, Example: ธนาคารโลกตั้งแผนงานบราซิลขึ้นมาเพื่อหาเงินมาสนับสนุนใด้ลดการทำลายป่าดิบในบราซิล, Count unit: แห่ง, ที่, ป่า, Thai definition: ป่าไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในเขตร้อน ฝนชุก เป็นป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ
พื้นฐาน[ADJ] primary, See also: fundamental, Syn. ขั้นพื้นฐาน, Example: การขยายโอกาสเด็กไทยให้ได้เรียน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ, Thai definition: รากฐาน, หลักเบื้องต้น
ฟันน้ำนม[N] milk tooth, See also: baby tooth, deciduous tooth, primary tooth, Ant. ฟันแท้, Example: เมื่อเด็กมีอายุ 6 เดือนจะมีฟันน้ำนมซี่แรกงอกขึ้นมาให้เห็น, Count unit: ซี่, Thai definition: ฟันชุดแรกที่ขึ้นตั้งแต่ตอนเด็ก
มุขมนตรี[N] king's counselor, See also: prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่
แรก[ADJ] first, See also: initial, primary, Example: นักท่องเที่ยวบางคนเพิ่งเคยมาเที่ยวภูเก็ตครั้งแรก จึงรู้สึกตื่นเต้นกับความสวยงามของทัศนียภาพ, Thai definition: มาก่อนเพื่อน
แรก[ADJ] original, See also: primary, Thai definition: ต้น, เดิมที
ลงพื้น[V] prime, Thai definition: เอาวัตถุฉาบทาลงบนพื้น ก่อนที่จะเขียนลวดลายหรือทาน้ำมัน
ศิลปะดั้งเดิม[N] primitive art
อัครมหาเสนาบดี[N] prime minister, See also: chief of the minister, Example: ในการปกครองส่วนกลางสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีอัครเสนาบดีฝ่ายทหารดูแลข้อราชการในกรมพระกลาโหม, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าเสนาบดี
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[N] Secretariat of the Prime Minister, Syn. สลน., Example: สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานราชการที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในโครงการนำร่อง IT Model Office
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี[N] Office of the Permanent Secretary; Prime Minister Office, Example: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัดติดตามส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตในทางการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ[N] Office of the National Primary Education Commission, Syn. สปช., Example: กระทรวงการต่างประเทศได้นำข้อคิดเห็นเรื่องการส่งยุวทูตความดีไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี[N] Office of the Prime Minister, Syn. นร
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[N] Secretariat of the Prime Minister, Syn. สลน
เดิม[ADJ] old, See also: former, primary, Syn. เก่า, ดั้งเดิม, Example: เขาจากไปเสียนาน กลับมาบ้านก็ยังอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตักเตือน[V] warn, See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach, Syn. เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน, Example: นายกรัฐมนตรีตักเตือนสื่อมวลชนว่าไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้เพราะการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหลายฝ่าย, Thai definition: สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
ตำหนิติเตียน[V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ว่ากล่าว, Ant. สรรเสริญ, ชมเชย, Example: เขาตำหนิติเตียนรัฐบาลด้วยถ้อยคำอันแหลมคม ในคอลัมน์ของเขา, Thai definition: ว่ากล่าวตักเตือน, ยกโทษขึ้นพูด
ตำหนิ[V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: นายกรัฐมนตรีตำหนิผู้สื่อข่าวที่เสนอข่าวผิดไปจากความเป็นจริง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ยกโทษขึ้นพูด, กล่าวร้าย
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ติ[V] condemn, See also: blame, censure, reproach, reprimand, rebuke, criticize, find fault with, protest, scold, e, Syn. ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: ผู้จัดการติพนักงานที่มาสายในวันนี้, Thai definition: ชี้ข้อบกพร่อง, ยกโทษขึ้นพูด
ติติง[V] reproach, See also: censure, reprove, blame, reprimand, criticize, blame, Syn. ทักท้วง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: ทำไมไม่ติติงไปที่นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลบ้างล่ะ, Thai definition: ทักท้วงหรือชี้เพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดหรือทำผิด
นายกรัฐมนตรี[N] prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกฯ, Example: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกอย่างเป็นทางการ, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี, หัวหน้ารัฐบาล
นายกฯ[N] prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกรัฐมนตรี, Example: นายกฯ เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าที่ประเทศมาเลเซีย, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: หัวหน้ารัฐบาล, ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
เบญจรงค์[N] five primary colours (white, black, green, red and yellow ), Example: เครื่องดินเผาสมัยอู่ทองใช้เบญจรงค์และลายน้ำทองซึ่งมีหลายสี, Thai definition: แม่สีทั้ง 5 คือ ดำ แดง ขาว เขียว (คราม) เหลือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
ใบปลิว[n.] (baipliū = baipliu) EN: leaflet ; handbill   FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather   FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: the five primary colours   FR: les cinq couleurs primaires
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
เบี้ยประกัน[n. exp.] (bīa prakan) EN: insurance premium   FR: prime d'assurance [f]
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute   FR: opprimer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
ช่างพิมพ์[n.] (chang phim) EN: printer   FR: imprimeur [m]
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖[xp] (chan prathomseuksā pī thī hok) FR: sixième année de l'enseignement primaire [f] ; classe de sixième année de l'enseignement primaire [f]
ชนวน[n.] (chanūan) EN: fuse ; primer   FR: fusible [m]
ชิงอำนาจการนำ[v. exp.] (ching amnāt kān nam) EN: contend for leadership   FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype   FR: original
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ด่าว่า[v.] (dāwā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach   FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
เด็กประถม[n. exp.] (dek prathom) EN: pupil ; children at primary school ; young boy   FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]
ดึกดำบรรพ์[n.] (deukdamban) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period   
เดิม[adj.] (doēm) EN: former ; old ; original ; primary   FR: ancien
ดงดิบ[n. exp.] (dongdip) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest   FR: forêt vierge [f]
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ดุว่า[v.] (duwā) EN: castigate   FR: gronder ; réprimander
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka-) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary   
ฟันน้ำนม[n.] (fan nāmnom) EN: milk tooth ; baby tooth ; deciduous tooth ; primary tooth   FR: dent de lait [f]
ฟิลด์หลัก[n. exp.] (fil lak) EN: primary key   
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit   FR: être déprimé ; être découragé
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover   
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūaraēng) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man   FR: maître d'oeuvre [m]
จำนวนเฉพาะ[n. exp.] (jamnūan chaphǿ) EN: prime number   FR: nombre premier [m]
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
การศึกษาเบื้องต้น[n. exp.] (kānseuksā beūangton) EN: elementary education ; primary education   FR: enseignement élémentaire [m]
เก่าแก่[adj.] (kaokaē) EN: ancient ; old ; former ; passed ; primitive   FR: primitif
คดีมีมูล[n. exp.] (khadī mī mūn) EN: prima facie case   
ค่านายหน้า[n.] (khā nāinā) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fees ; broker's fee ; compensation ; fee   FR: prime [f] ; commission [f] ; courtage [m]
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR:primander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ขั้นพื้นฐาน[adj.] (khanpheūnthān) EN: primary ; basic   FR: fondamental ; élémentaire
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
ขนปลายปีก[n. exp.] (khon plāi pīk) EN: primaries   FR: rémiges primaires [fpl]
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
เครื่องพิมพ์[n. exp.] (khreūangphim) EN: printer ; computer printer   FR: imprimante [f]
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก[n. exp.] (khreūangphim baēp phon meuk) EN: inkjet printer   FR: imprimante à jet d'encre [f]
เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์[n. exp.] (khreūangphim døt maēthrik) EN: dot matrix printer ; impact matrix printer   FR: imprimante matricielle [f] ; imprimante à aiguilles [f]
เครื่องพิมพ์เลเซอร์[n. exp.] (khreūangphim lēsoē) EN: laser printer   FR: imprimante laser [f]
ขุ่นมัว[v.] (khunmūa) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy   FR:primer

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIM    P R IH1 M
PRIME    P R AY1 M
PRIMO    P R IY1 M OW2
PRIMA    P R IY1 M AH0
PRIMM    P R IH1 M
PRIMP    P R IH1 M P
PRIMED    P R AY1 M D
PRIMER    P R AY1 M ER0
PRIMES    P R AY1 M Z
PRIMAL    P R AY1 M AH0 L
PRIMLY    P R IH1 M L IY0
PRIMUS    P R AY1 M AH0 S
PRIMING    P R AY1 M IH0 NG
PRIMERS    P R AY1 M ER0 Z
PRIMMER    P R IH1 M ER0
PRIMACY    P R AY1 M AH0 S IY0
PRIMO'S    P R IY1 M OW2 Z
PRIMECO    P R AY1 M K OW2
PRIMEAU    P R IH2 M OW1
PRIME'S    P R AY1 M Z
PRIMACK    P R IH1 M AH0 K
DIPRIMA    D AH0 P R IY1 M AH0
PRIMARK    P R IH1 M AA0 R K
PRIMARY    P R AY1 M EH2 R IY0
PRIMATE    P R AY1 M EY2 T
PRIMATES    P R AY1 M EY2 T S
PRIMAKOV    P R IY1 M AH0 K AA0 V
PRIMEAUX    P R IH2 M OW1
PRIMIANO    P R IY2 M IY0 AA1 N OW0
PRIMROSE    P R IH1 M R OW2 Z
PRIMEVAL    P R AY0 M IY1 V AH0 L
IMPRIMIS    IH2 M P R IY1 M IH2 S
PRIMAKOV    P R IY1 M AH0 K AA0 F
PRIMENEWS    P R AY1 M N UW1 Z
PRIMROSES    P R IH1 M R OW2 Z AH0 Z
REPRIMAND    R EH1 P R AH0 M AE2 N D
PRIMAVERA    P R IY0 M AA0 V EH1 R AH0
PRIMARIES    P R AY1 M ER0 IY0 Z
PRIMITIVE    P R IH1 M AH0 T IH0 V
PRIMARIES    P R AY1 M EH2 R IY0 Z
PRIMETIME    P R AY1 M T AY2 M
PRIMESTAR    P R AY1 M S T AA2 R
PRIMEBANK    P R AY1 M B AE2 NG K
PRIMERICA    P R IH2 M EH1 R IH0 K AH0
PRIMARILY    P R AY0 M EH1 R AH0 L IY0
REPRIMANDS    R EH1 P R AH0 M AE2 N D Z
PRIMORDIAL    P R IH2 M AO1 R D IY0 AH0 L
IMPRIMATUR    IH2 M P R IH2 M AA1 T ER0
PRIMERICA'S    P R IH2 M EH1 R IH0 K AH0 Z
REPRIMANDED    R EH1 P R AH0 M AE2 N D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prim    (v) (p r i1 m)
prima    (j) (p r ii1 m @)
prime    (v) (p r ai1 m)
primp    (v) (p r i1 m p)
prims    (v) (p r i1 m z)
primal    (j) (p r ai1 m l)
primed    (v) (p r ai1 m d)
primer    (n) (p r ai1 m @ r)
primes    (v) (p r ai1 m z)
primly    (a) (p r i1 m l ii)
primps    (v) (p r i1 m p s)
primus    (n) (p r ai1 m @ s)
primacy    (n) (p r ai1 m @ s ii)
primary    (n) (p r ai1 m @ r ii)
primate    (n) (p r ai1 m ei t)
primers    (n) (p r ai1 m @ z)
priming    (v) (p r ai1 m i ng)
primmed    (v) (p r i1 m d)
primmer    (j) (p r i1 m @ r)
primped    (v) (p r i1 m p t)
primula    (n) (p r i1 m y u l @)
primates    (n) (p r ai1 m ei t s)
primeval    (j) (p r ai1 m ii1 v @ l)
primings    (n) (p r ai1 m i ng z)
primmest    (j) (p r i1 m i s t)
primming    (v) (p r i1 m i ng)
primness    (n) (p r i1 m n @ s)
primping    (v) (p r i1 m p i ng)
primrose    (n) (p r i1 m r ou z)
primulas    (n) (p r i1 m y u l @ z)
primuses    (n) (p r ai1 m @ s i z)
primacies    (n) (p r ai1 m @ s i z)
primaeval    (j) (p r ai1 m ii1 v @ l)
primaries    (n) (p r ai1 m @ r i z)
primarily    (a) (p r ai1 m @ r @ l ii)
primitive    (n) (p r i1 m i t i v)
primroses    (n) (p r i1 m r ou z i z)
reprimand    (v) (r e1 p r i m aa n d)
imprimatur    (n) (i2 m p r i m ei1 t @ r)
primitives    (n) (p r i1 m i t i v z)
primordial    (j) (p r ai1 m oo1 d i@ l)
reprimands    (v) (r e1 p r i m aa n d z)
imprimaturs    (n) (i2 m p r i m ei1 t @ z)
prima donna    (n) - (p r ii2 m @ - d o1 n @)
prima facie    (j) - (p r ai2 m @ - f ei1 sh ii)
primitively    (a) (p r i1 m i t i v l ii)
reprimanded    (v) (r e1 p r i m aa n d i d)
prima donnas    (n) - (p r ii2 m @ - d o1 n @ z)
reprimanding    (v) (r e1 p r i m aa n d i ng)
primitiveness    (n) (p r i1 m i t i v n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Primogenitur(n) |die| การเป็นลูกคนโต, See also: das Erstgeburtsrecht

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorbereitenpriming [Add to Longdo]
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen {pl} | totale Ableitung {f} | partielle Ableitung {f} | Ableitung der Funktion f; f'; "f Strich" | Zeitableitung einer Funktionderivative | derivatives | total derivative | partial derivative | f'; "f-prime"; derivative of function f | time derivative of a function [Add to Longdo]
Ankurbelung {f} (der Wirtschaft)pump priming [Add to Longdo]
Anschaffungskosten {pl}prime cost [Add to Longdo]
Anschaffungskosten {pl}; Primärkosten {pl}aboriginal cost [Add to Longdo]
Antriebsmaschine {f} [techn.]main engine; prime mover [Add to Longdo]
Assembler-Primärprogramm {n} [comp.]assembler primary program [Add to Longdo]
Beste {m,f,n}; Primus {m}top-of-the-range [Add to Longdo]
in der Blüte der Jahrein the prime of life [Add to Longdo]
Datenerfassung {f} | beleglose Datenerfassung | Datenerfassung {f} vom Urbelegdata entry | primary data entry | secondary data entry [Add to Longdo]
Dekomprimierung {f}decompression [Add to Longdo]
Diva {f}; Operndiva {f} | Diven {pl}diva; prima donna | divas [Add to Longdo]
Druckerlaubnis {f} | Druckerlaubnisse {pl}imprimatur; permission to print | imprimaturs [Add to Longdo]
Einführung {f}primer [Add to Longdo]
Elementarschule {f}primary school [Add to Longdo]
Fibel {f} (Schule)primer [Add to Longdo]
Generalunternehmer {m}prime contractor; general contractor [Add to Longdo]
Grundfarbe {f}primitive colour [Add to Longdo]
Grundierung {f}; Grundanstrich {m} | Grundierungen {pl}primer | undercoats [Add to Longdo]
Grundschule {f}primary school; elementary (grade) school [Am.] [Add to Longdo]
Hauptspeicher {m}primary storage [Add to Longdo]
Imprimatur {f}imprimatur [Add to Longdo]
Jahr {n} | Jahre {pl} | praktisches Jahr | erfolgreiches Jahr | in den besten Jahren seinyear | years | practical year | banner year | be in the prime of life [Add to Longdo]
Kompression {f}; Komprimierung {f}; Verdichtung {f}; Pressung {f}compression [Add to Longdo]
Komprimierbarkeit {f}compressibility [Add to Longdo]
Ministerpräsident {m} [pol.]prime minister [Add to Longdo]
Primärluft {f}primary air [Add to Longdo]
Primärbestattung {f}primary burial [Add to Longdo]
Primärbibliothek {f}source library [Add to Longdo]
Primärdatei {f} [comp.]primary file [Add to Longdo]
Primärdaten {pl} [comp.]primary data [Add to Longdo]
Primäre Informationsquelle {f}chief source of information [Add to Longdo]
Primärmedium {n}primary medium [Add to Longdo]
Primärprogramm {n} [comp.]source program [Add to Longdo]
Primaten {pl} [biol.]primates [Add to Longdo]
Prime {f}keynote; tone [Add to Longdo]
Primel {n} [bot.] | Primeln {pl}primula; primrose | primroses [Add to Longdo]
Primitivismus {m}primitivism [Add to Longdo]
Primus {m}top pupil [Add to Longdo]
Primzahl {f} [math.]prime number [Add to Longdo]
Primzahl {f}indivisible number [Add to Longdo]
Rostschutzanstrich {m}antirust coating; primer [Add to Longdo]
Schlüsselblume {f} [bot.]cowslip; primrose [Add to Longdo]
Schnittstellenanforderung {f} | primäre Schnittstellenanforderungeninterface requirement | primary interface requirements [Add to Longdo]
Selbstkosten {pl} [econ.]prime costs; primary costs; original costs [Add to Longdo]
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time [Add to Longdo]
Spachtelmasse {f}filler; priming material [Add to Longdo]
Stammfunktion {f} [math.]primitive [Add to Longdo]
Steifheit {f}primness [Add to Longdo]
Untermalung {f}priming coat; preparatory coat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
ださい[, dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] (n) {comp} graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] (n) {comp} aspects of primitives [Add to Longdo]
ゴールデンアワー[, go-ruden'awa-] (n) prime time television (wasei [Add to Longdo]
ゴールデンタイム[, go-rudentaimu] (n) prime-time television (wasei [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[, sa-bisupurimiteibu] (n) {comp} service primitive [Add to Longdo]
サブプライム[, sabupuraimu] (n) subprime [Add to Longdo]
サブプライムモーゲージ;サブプライム・モーゲージ[, sabupuraimumo-ge-ji ; sabupuraimu . mo-ge-ji] (n) subprime mortgage [Add to Longdo]
サブプライムローン;サブプライム・ローン[, sabupuraimuro-n ; sabupuraimu . ro-n] (n) subprime loan; subprime lending [Add to Longdo]
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers [Add to Longdo]
サル目;猿目[サルもく(サル目);さるもく(猿目), saru moku ( saru me ); sarumoku ( saru me )] (n) (See 霊長目) primates [Add to Longdo]
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera) [Add to Longdo]
ストロフルス[, sutorofurusu] (n) strophulus; red gum (skin condition primarily affecting children) [Add to Longdo]
データ付き出力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] (n) {comp} with-data primitives [Add to Longdo]
デスクトップ[, desukutoppu] (n) (1) {comp} desk-top computer; (2) desktop of a computer (the primary screen for most graphical-based computer operating systems) [Add to Longdo]
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] (n) {comp} parametric output primitive [Add to Longdo]
プライマー[, puraima-] (n) primer [Add to Longdo]
プライマリ;プライマリー[, puraimari ; puraimari-] (n) primary [Add to Longdo]
プライマリーケア[, puraimari-kea] (n) primary care [Add to Longdo]
プライマリースクール[, puraimari-suku-ru] (n) primary school [Add to Longdo]
プライマリーバランス;プライマリー・バランス[, puraimari-baransu ; puraimari-. baransu] (n) primary balance; PB [Add to Longdo]
プライマリーヘルスケア[, puraimari-herusukea] (n) primary health care [Add to Longdo]
プライマリDNSサーバ[プライマリディーエンエスサーバ, puraimaridei-en'esusa-ba] (n) {comp} primary DNS server [Add to Longdo]
プライマリキャッシュ[, puraimarikyasshu] (n) {comp} primary cache [Add to Longdo]
プライマリサイト[, puraimarisaito] (n) {comp} primary site [Add to Longdo]
プライマリディスク[, puraimarideisuku] (n) {comp} primary disk [Add to Longdo]
プライマリマスタ[, puraimarimasuta] (n) {comp} primary master [Add to Longdo]
プライマリリング[, puraimariringu] (n) {comp} primary ring [Add to Longdo]
プライマル[, puraimaru] (adj-f) primal [Add to Longdo]
プライミング[, puraimingu] (n) priming [Add to Longdo]
プライム[, puraimu] (n) prime [Add to Longdo]
プライムタイム[, puraimutaimu] (n) prime time; (P) [Add to Longdo]
プライムレート[, puraimure-to] (n) prime (lending) rate; (P) [Add to Longdo]
プリマ[, purima] (n) (abbr) prima donna (ita [Add to Longdo]
プリマドンナ[, purimadonna] (n) prima donna (ita [Add to Longdo]
プリマバレリーナ[, purimabareri-na] (n) prima ballerina (ita [Add to Longdo]
プリミティブ[, purimiteibu] (adj-na) primitive [Add to Longdo]
プリミティブアート[, purimiteibua-to] (n) primitive art [Add to Longdo]
プリムラ[, purimura] (n) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens) [Add to Longdo]
プリムローズ[, purimuro-zu] (n) primrose [Add to Longdo]
ホイップアーウイル夜鷹;ホイッパーウィル夜鷹[ホイップアーウイルよたか(ホイップアーウイル夜鷹);ホイッパーウィルよたか(ホイッパーウィル夜鷹);ホイップアーウイルヨタカ;ホイッパーウィルヨタカ, hoippua-uiru yotaka ( hoippua-uiru yotaka ); hoippa-uiru yotaka ( hoippa-uiru yotak] (n) (uk) whip-poor-will (Caprimulgus vociferus); whippoorwill [Add to Longdo]
ホモ[, homo] (n,adj-no) (1) (abbr) (See ホモセクシュアル) homo; homosexual (esp. a male); homosexuality (esp. male-male); (2) (abbr) (See ホモ接合体) homozygote; (3) homogenization; (4) Homo (genus of primates inc. modern humans) (lat [Add to Longdo]
ポリアンサス[, poriansasu] (n) polyanthus (Primula x polyantha) [Add to Longdo]
ポン酢(ateji)[ポンず, pon zu] (n) (1) (See ポンス・1) juice pressed from a bitter orange; (2) (abbr) (See ポン酢醤油) ponzu (Japanese sauce made primarily of soy sauce and citrus juice) [Add to Longdo]
ポン酢醤油[ポンずしょうゆ, pon zushouyu] (n) ponzu (Japanese sauce made primarily of soy sauce and citrus juice) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, / ] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters [Add to Longdo]
上座部[shàng zuò bù, ㄕㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, ] Theravada, the primary Buddhism, as spread to Sri Lanka and South-East Asia [Add to Longdo]
丞相[chéng xiàng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, ] the most senior minister of many kingdoms or dynasties (with varying roles); prime minister [Add to Longdo]
[zhǔ, ㄓㄨˇ, ] to own; to host; master; lord; primary [Add to Longdo]
主环[zhǔ huán, ㄓㄨˇ ㄏㄨㄢˊ, / ] primary ring [Add to Longdo]
主要[zhǔ yào, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ, ] main; principal; major; primary [Add to Longdo]
主要原因[zhǔ yào yuán yīn, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄩㄢˊ , ] main reason; primary cause [Add to Longdo]
互素[hù sù, ㄏㄨˋ ㄙㄨˋ, ] coprime, relatively prime (math.) [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan [Add to Longdo]
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, / ] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借 [Add to Longdo]
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, / ] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls [Add to Longdo]
切责[qiè zé, ㄑㄧㄝˋ ㄗㄜˊ, / ] to blame; to reprimand [Add to Longdo]
初次[chū cì, ㄔㄨ ㄘˋ, ] first; for the first time; primary; tentative [Add to Longdo]
初等教育[chū děng jiào yù, ㄔㄨ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] primary education; junior school education [Add to Longdo]
初级[chū jí, ㄔㄨ ㄐㄧˊ, / ] junior; primary [Add to Longdo]
初选[chū xuǎn, ㄔㄨ ㄒㄩㄢˇ, / ] primary election (US) [Add to Longdo]
前总理[qián zǒng lǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] former prime minister [Add to Longdo]
副总理[fù zǒng lǐ, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] vice-premier; vice prime minister; deputy prime minister [Add to Longdo]
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, / ] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華| [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] former; original; primary; raw; level; cause; source [Add to Longdo]
原动力[yuán dòng lì, ㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] motive force; prime mover; first cause; agent [Add to Longdo]
原始[yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, ] first; original; primitive; original (document etc) [Add to Longdo]
原始林[yuán shǐ lín, ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄌㄧㄣˊ, ] primitive forest; original forest cover [Add to Longdo]
原生[yuán shēng, ㄩㄢˊ ㄕㄥ, ] way of life; ecology; primary [Add to Longdo]
原生生物[yuán shēng shēng wù, ㄩㄢˊ ㄕㄥ ㄕㄥ ˋ, ] protist; primitive organism [Add to Longdo]
原发性进行性失语[yuán fā xìng jìn xíng xìng shī yǔ, ㄩㄢˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ, / ] primary progressive aphasia (PPA), speech disorder (sometimes related to dementia) [Add to Longdo]
原色[yuán sè, ㄩㄢˊ ㄙㄜˋ, ] primary color [Add to Longdo]
古杰拉尔[Gǔ jié lā ěr, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄚ ㄦˇ, / ] Gujral (name); Inder Kumar Gujral (1919-), Indian Janata politician, prime minister 1997-1998 [Add to Longdo]
叱咄[chì duō, ㄔˋ ㄉㄨㄛ, ] to reprimand; to berate [Add to Longdo]
史籀篇[shǐ zhòu piān, ㄕˇ ㄓㄡˋ ㄆㄧㄢ, ] said to be a school primer for writing the great seal script 大篆 [Add to Longdo]
吴作栋[Wú Zuò dòng, ˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Goh Chok Tong (Prime Minister of Singapore) [Add to Longdo]
周恩来[Zhōu Ēn lái, ㄓㄡ ㄣ ㄌㄞˊ, / ] Zhou Enlai (1898-1976), Chinese communist leader, Prime Minister 1949-1976 [Add to Longdo]
启动作业[qǐ dòng zuò yè, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] priming task [Add to Longdo]
启动技术[qǐ dòng jì shù, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] priming technique [Add to Longdo]
国语[guó yǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ, / ] Chinese language (Mandarin), emphasizing its national nature; Chinese as a primary or secondary school subject; Chinese in the context of the Nationalist Government; Guoyu, book of historical narrative c. 10th-5th century BC [Add to Longdo]
埃尔多安[Āi ěr duō ān, ㄞ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄢ, / ] Erdogan (name); Recep Tayyip Erdoğan (1954-), Turkish politician, Prime Minister from 2003 [Add to Longdo]
报春花[bào chūn huā, ㄅㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄨㄚ, / ] Primula malacoides [Add to Longdo]
壮年[zhuàng nián, ㄓㄨㄤˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] lit. robust years; prime of life; summer; able-bodied (fit for military service); mature (talent, garden etc) [Add to Longdo]
大主教[dà zhǔ jiào, ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Archbishop; Primate; Metropolitan [Add to Longdo]
大东亚共荣圈[Dà Dōng Yà gòng róng quān, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ, / ] Great East Asia co-prosperity sphere, Japanese wartime slogan for their short-lived Pacific Empire, first enunciated by Prime Minister Prince KONOE Fumimaro 近衛文麿|近卫文麿 in 1938 [Add to Longdo]
始祖[shǐ zǔ, ㄕˇ ㄗㄨˇ, ] primogenitor; founder of a school or trade [Add to Longdo]
孪生素数[luán shēng sù shù, ㄌㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄙㄨˋ ㄕㄨˋ, / 孿] (math.) twin primes [Add to Longdo]
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, / ] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006 [Add to Longdo]
宋四大书[Sòng sì dà shū, ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄕㄨ, / ] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華| [Add to Longdo]
宫泽喜一[Gōng zé xǐ yī, ㄍㄨㄥ ㄗㄜˊ ㄒㄧˇ ㄧ, / ] Kiichi Miyazawa (former Japanese prime minister) [Add to Longdo]
宰相[zǎi xiàng, ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, ] prime minister (in feudal China) [Add to Longdo]
小学[xiǎo xué, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] primary school [Add to Longdo]
小学生[xiǎo xué shēng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] primary school student; schoolchild [Add to Longdo]
小泉[Xiǎo quán, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, ] Japanese surname Koizumi; Koizumi Jun'ichiro, Prime Minister of Japan 2001-2006 [Add to Longdo]
小泉纯一郎[Xiǎo quán Chún yī láng, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩㄢˊ ㄔㄨㄣˊ ㄧ ㄌㄤˊ, / ] Koizumi Jun'ichiro, Prime Minister of Japan 2001-2006 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive [Add to Longdo]
データ付き出力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] with-data primitives [Add to Longdo]
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
プライマリリング[ぷらいまりりんぐ, puraimariringu] primary ring [Add to Longdo]
プリミティブ[ぷりみていぶ, purimiteibu] primitive [Add to Longdo]
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] Rollback-initiating service primitive [Add to Longdo]
一次局[いちじきょく, ichijikyoku] primary station [Add to Longdo]
一次資料[いちじしりょう, ichijishiryou] primary source [Add to Longdo]
一次文献[いちじぶんけん, ichijibunken] primary document [Add to Longdo]
一次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
基本型符号化[きほんがたふごうか, kihongatafugouka] primitive encoding [Add to Longdo]
基本名[きほんめい, kihonmei] primitive name [Add to Longdo]
基本要素の表示様相[きほんようそのひょうじようそう, kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
基本要素属性[きほんようそぞくせい, kihonyousozokusei] primitive attribute [Add to Longdo]
原色[げんしょく, genshoku] primary colour [Add to Longdo]
主レコードキー[しゅレコードキー, shu reko-doki-] prime record key [Add to Longdo]
出力基本要素[しゅつりょくきほんようそ, shutsuryokukihonyouso] display element, graphic primitive, output primitive [Add to Longdo]
出力基本要素の表示様相[しゅつりょくきほんようそのひょうじようそう, shutsuryokukihonyousonohyoujiyousou] aspects of output primitives [Add to Longdo]
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
入力基本要素[にゅうりょくきほんようそ, nyuuryokukihonyouso] input primitive [Add to Longdo]
表示要素[ひょうじようそ, hyoujiyouso] display element, graphic primitive, output primitive [Add to Longdo]
本システム[ほんシステム, hon shisutemu] main, primary system [Add to Longdo]
本ドキュメント[ほんドキュメント, hon dokyumento] primary document [Add to Longdo]
領域型出力基本要素[りょういきがたしゅつりょくきほんようそ, ryouikigatashutsuryokukihonyouso] area primitive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原始的[げんしてき, genshiteki] primitiv, original [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primly \Prim"ly\, adv.
   In a prim or precise manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 primly
   adv 1: in a prissy manner; "the new teacher alienates the
       children by behaving prissily" [syn: {primly},
       {prissily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top