Search result for

pries

(108 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pries-, *pries*, prie , pry
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
priest[N] พระ, See also: นักบวช, Syn. clergyman, reverend
priestly[ADJ] เกี่ยวกับพระ, Syn. ecclesiastic, episcopal
priestess[N] นักบวชผู้หญิง
priesthood[N] การอุปสมบท, See also: การบวชพระ, การผนวช, Syn. clergy, monasticism
priestcraft[N] การบวชเป็นพระ, Syn. priesthood, monasticism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
priest(พรีสทฺ) n. พระ,พระสงฆ์,บาทหลวง,พระสอนศาสนา, Syn. clergyman
priesthood(พรีสทฺ'ฮูด) n. ความเป็นพระ,พระ
priestly(พรีสทฺ'ลี) adj. เกี่ยวกับพระ,เหมาะกับพระ, See also: priestlinessn., Syn. sacerdotal
archpriest(อาร์ค'พริสทฺ) n. หัวหน้าพระ. -archpriesthood, archpriestship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
priest(n) พระ,ภิกษุ,บาทหลวง
priestess(n) ภิกษุณี
priesthood(n) สมณเพศ,ความเป็นพระ,การบวชเรียน
priestly(adj) ของพระ,เหมาะกับพระ,เกี่ยวกับพระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
priestนักบวช, บรรพชิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Priestsนักบวช [TU Subject Heading]
Priests, Buddhistนักบวชในพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Priests, Zenนักบวชในนิกายเซ็น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
priest (n ) ปุโรหิต (เป็นตำแหน่งหนึ่งของฐานะปุโรหิตที่แต่งตั้งให้ผู้ชายและเป็นส่วนประกอบหนึ่งของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ส่วนใหญ่ใช้ในศาสนามอรมอน)
See also: R. Priesthood Mormon
priesthood (n ) ฐานะปุโรหิต(ตำแหน่งทางศาสนาใช้สำหรับผู้ชายในศาสนามอรมอนเท่านั้น)
See also: S. priest,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get the king with the priests!Get the king with the priests! The Ugly American (1963)
It is Clang, the High Priest, who is filthy in his ways.คนที่มีความสกปรกในรูปแบบของ เขาไปทางทิศตะวันออก Help! (1965)
Where we came from if one did not want to die of poverty one became a priest or a bandit!ที่ที่พวกเรามาน่ะนะ ถ้าใครไม่อยากอดตาย... ...ก็ต้องเป็นพระหรือเป็นโจร The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You remember when you left to become a priest.นายคงจำได้ว่าตอนนาย ทิ้งบ้านมาบวช The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You became a priest because you were too much of a coward to do what I do!นายมาเป็นพระก็เพราะ... ...ขี้ขลาดเกินกว่าจะทำอย่างฉัน! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm going to become a priest.ผมจะไปบวชเป็นพระ The Blues Brothers (1980)
But in our temple, the priest used to read from the Muslim Koran and the Hindu Gita, moving from one to the other as if it mattered not which book was read as long as God was worshiped.แต่ในโบสถ์ของเรานักบวชใช้ คัมภีร์กูระอ่านของมุสลิม และกีต้าของฮินดู สลับกันไป Gandhi (1982)
The priest had one, too.ปุโรหิตก็มีเช่นกัน Idemo dalje (1982)
You father was once taught by Priest Qiu.ครั้งหนึ่งพ่อเจ้าเคยได้รับการสั่งสอนจากนักพรตคู. Return of the Condor Heroes (1983)
Once your clothes are dry, I'll bring you up the mountain to pay your respects to Priest Qiu.พอเสื้อผ้าแห้งแล้ว, ข้าจะพาเจ้าขึ้นเขา ไปคารวะท่านนักพรตคู. Return of the Condor Heroes (1983)
Is Priest Qiu really my Father's Teacher?ท่านนักพรตคูเป็นอาจารย์ของพ่อข้าหรือ? Return of the Condor Heroes (1983)
I don't want to be a priest.ข้าไม่อยากเป็นนักพรตนะ. Return of the Condor Heroes (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
priesAccording to one legend, it gets its name from a priest.
priesAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
priesAll the villagers in turn saluted the priest.
pries"God is our salvation," said the priest.
priesHe confessed his sins to the priest.
priesMaya priests learned much about astronomy.
priesNow this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priest and Levites to ask him who he was.
priesPriests under her spell.
priesSince he was dressed in black, he looked like a priest.
priesThe girl, closing her eyes, listened to the priest.
priesThe main duty of a priest is to preach in church.
priesThe priest blessed the congregation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมณศักดิ์[N] priest of rank, Syn. ยศ, ตำแหน่ง
พระอุปัชฌาย์[N] preceptor, See also: priest who officiates at an ordination ceremony, Syn. อุปัชฌาย์, อุปัชฌาย, อุปัชฌายะ, Example: มหาเถรสมาคมมีคำสั่งให้พระอุปัชฌาย์เอาใจใส่พระภิกษุสามเณรที่พระอุปัชฌาย์บวชให้, Count unit: รูป, องค์, Thai definition: พระเถระผู้เป็นประธานการบวชกุลบุตรในพระพุทธศาสนา
เถรวาท[N] doctrine, See also: priest, Syn. หินยาน, ทักษิณนิกาย, ลัทธิเถรวาท, Ant. มหายาน, Example: หลวงปู่แจ่มเป็นพระสงฆ์ในนิกายเถรวาท, Thai definition: ลัทธิที่ถือตามคติซึ่งพระเถระพุทธสาวกได้ทำสังคายนาไว้, Notes: (บาลี)
มิชชันนารี[N] missionary, See also: priest, Syn. มิสชันนารี, มิชชั่น, Example: มิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยในรูปของการจัดตั้งโรงเรียน, Count unit: คน, Thai definition: พวกบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์
สมณศักดิ์[N] priest's ranks, See also: priest's title, Example: พระมหากษัตริย์ทรงมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งพระมหาเถระ ให้มีสมณศักดิ์ตามคุณวุฒิและคุณธรรม, Count unit: ชั้น, Thai definition: ยศพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานมีหลายชั้น แต่ละชั้นมีพัดยศเป็นเครื่องกำหนด
พระ[N] monk, See also: priest, Syn. สงฆ์, ภิกษุ, บรรพชิต, Example: เราเรียนที่จะกินข้าววันละ 3 เวลาถ้าเราบวชเป็นพระเราก็เรียนใหม่ที่จะกินวันละ 2 เวลา, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชในศาสนา
สมณเพศ[N] monkhood, See also: priesthood, clergy, Syn. เพศพระภิกษุ, เพศบรรพชิต, Example: ศาลตัดสินว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ ถ้าไม่สละสมณเพศจะมีโทษติดคุก 6 เดือน
อาวาสิก[N] monk, See also: priest, Syn. พระสงฆ์, Thai definition: ผู้ครอบครองอาวาส, Notes: (บาลี)
ทชี[N] priest, See also: monk, sadhu, ascetic, Syn. นักบวช, ธชี
บาทหลวง[N] priest, See also: minister, Syn. นักบวช, หลวงพ่อ, Example: บาทหลวงในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับพระเจ้า, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชหรือผู้สอนศาสนาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: priest   
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father   FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m]
บาทหลวงแคธอลิก[n. exp.] (bātlūang khaēthølik) EN: catholic priest   FR: prêtre catholique [m]
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชหน้าไฟ[v.] (būat nāfai) EN: enter the priesthood   
ชีต้น[n.] (chīton) EN: monk ; priest   FR: moine [m]
หอฉัน[n. exp.] (hø chan) EN: priests' eating hall   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIES    P R AY1 Z
PRIESS    P R IY1 S
PRIEST    P R IY1 S T
PRIESTS    P R IY1 S T S
PRIESTS    P R IY1 S
PRIESTS    P R IY1 S S
PRIESTER    P R IY1 S T ER0
PRIESTLY    P R IY1 S T L IY0
PRIEST'S    P R IY1 S T S
PRIESTLEY    P R IY1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pries    (v) (p r ai1 z)
priest    (n) (p r ii1 s t)
priests    (n) (p r ii1 s t s)
priestly    (j) (p r ii1 s t l ii)
priestess    (n) (p r ii1 s t e s)
priesthood    (n) (p r ii1 s t h u d)
priestlier    (j) (p r ii1 s t l i@ r)
priestlike    (j) (p r ii1 s t l ai k)
priestcraft    (n) (p r ii1 s t k r aa f t)
priestesses    (n) (p r ii1 s t e s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祭司[jì sī, ㄐㄧˋ ㄙ, ] priest, #34,891 [Add to Longdo]
司铎[sī duó, ㄙ ㄉㄨㄛˊ, / ] priest, #194,408 [Add to Longdo]
祭司权术[jì sī quán shù, ㄐㄧˋ ㄙ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] priestcraft [Add to Longdo]
圣职[shèng zhí, ㄕㄥˋ ㄓˊ, / ] priesthood [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Priester {m} | Priester {pl}priest | priests [Add to Longdo]
Priester {m}priestliness [Add to Longdo]
Priester {m} | Priester {pl}shaman | shamans [Add to Longdo]
Priesterschaft {f}; geistliches Amt; kirchliches Amt | Pfarrer werden; Geistlicher werdenministry | to enter the ministry; to go into the ministry [Add to Longdo]
Priesterschaft {f}priesthood [Add to Longdo]
priesterlichpontifical [Add to Longdo]
priesterlich {adv}priestly [Add to Longdo]
priesterlich {adv}pontifically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P) [Add to Longdo]
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]
キリシタンパテレン[, kirishitanpateren] (n) Christian priest (por [Add to Longdo]
プリースト[, puri-suto] (n) priest [Add to Longdo]
阿闍梨[あじゃり;あざり, ajari ; azari] (n) Buddhist priest or monk worthy of being held as a model (san [Add to Longdo]
悪僧[あくそう, akusou] (n) dissolute priest [Add to Longdo]
伊勢神道[いせしんとう, iseshintou] (n) Ise Shinto (school of Shinto established the Watarai family priests of Ise Jingu's Outer Shrine) [Add to Longdo]
雲水[うんすい, unsui] (n) itinerant priest; clouds and water [Add to Longdo]
下僧[げそう, gesou] (n) low-rank priest [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
僧服[そうふく, soufuku] Priestergewand [Add to Longdo]
法衣[ほうい, houi] Priestergewand, Moenchskutte [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ, ihatsu] Priestergewand_und_Schluessel, Lehre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top