Search result for

prié

(95 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prié-, *prié*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prier[N] ผู้เสาะหา, See also: ผู้สืบหา, Syn. busybody
priest[N] พระ, See also: นักบวช, Syn. clergyman, reverend
priestly[ADJ] เกี่ยวกับพระ, Syn. ecclesiastic, episcopal
prie-dieu[N] ที่วางเข่าเวลาสวดมนต์
priestess[N] นักบวชผู้หญิง
priesthood[N] การอุปสมบท, See also: การบวชพระ, การผนวช, Syn. clergy, monasticism
priestcraft[N] การบวชเป็นพระ, Syn. priesthood, monasticism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prier(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา
priest(พรีสทฺ) n. พระ,พระสงฆ์,บาทหลวง,พระสอนศาสนา, Syn. clergyman
priesthood(พรีสทฺ'ฮูด) n. ความเป็นพระ,พระ
priestly(พรีสทฺ'ลี) adj. เกี่ยวกับพระ,เหมาะกับพระ, See also: priestlinessn., Syn. sacerdotal
archpriest(อาร์ค'พริสทฺ) n. หัวหน้าพระ. -archpriesthood, archpriestship n.
impropriety(อิมพระไพร' อิที) n. ความไม่เหมาะสม, ความไม่ถูกต้อง, ความไม่บังควร, ความผิดพลาด, การใช้คำที่ไม่เหมาะสม, Syn. mistake, slip, blunder
peasant proprietorn. ชาวไร่ชาวนาที่เป็นเจ้าของนาเอง
proprietary(พระไพร'อิเทอรี) adj. เกี่ยวกับเจ้าของ,เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์,ผลิตหรือขายได้โดยผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น,เกี่ยวกับผู้ถือสิทธิบัตร. n. เจ้าของ,กลุ่มเจ้าของ,กรรมสิทธิ์,สิ่งที่ครอบครอง,ยาขึ้นทะเบียน., See also: proprietarily adv.
proprietor(โพรไพร'อิเทอะ) n. เจ้าของ,ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์., See also: proprietorship n.
proprietress(โพรไพร'อะทริส) n. เจ้าของผู้เป็นหญิง,ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
priest(n) พระ,ภิกษุ,บาทหลวง
priestess(n) ภิกษุณี
priesthood(n) สมณเพศ,ความเป็นพระ,การบวชเรียน
priestly(adj) ของพระ,เหมาะกับพระ,เกี่ยวกับพระ
impropriety(n) ความไม่เหมาะ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่สมควร
proprietary(adj) ซึ่งมีเจ้าของ,ซึ่งจดทะเบียน,ซึ่งมีกรรมสิทธิ์
proprietor(n) เจ้าของ,ผู้มีกรรมสิทธิ์,ผู้ครอบครอง
proprietorship(n) ความเป็นเจ้าของ,ความมีกรรมสิทธิ์
propriety(n) ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,ความประพฤติ,ระเบียบ
reprieve(vt) พักผ่อน,บรรเทา,เลื่อนการประหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
priestนักบวช, บรรพชิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Priestsนักบวช [TU Subject Heading]
Priests, Buddhistนักบวชในพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Priests, Zenนักบวชในนิกายเซ็น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
priest (n ) ปุโรหิต (เป็นตำแหน่งหนึ่งของฐานะปุโรหิตที่แต่งตั้งให้ผู้ชายและเป็นส่วนประกอบหนึ่งของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ส่วนใหญ่ใช้ในศาสนามอรมอน)
See also: R. Priesthood Mormon
priesthood (n ) ฐานะปุโรหิต(ตำแหน่งทางศาสนาใช้สำหรับผู้ชายในศาสนามอรมอนเท่านั้น)
See also: S. priest,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมณศักดิ์[N] priest of rank, Syn. ยศ, ตำแหน่ง
พระอุปัชฌาย์[N] preceptor, See also: priest who officiates at an ordination ceremony, Syn. อุปัชฌาย์, อุปัชฌาย, อุปัชฌายะ, Example: มหาเถรสมาคมมีคำสั่งให้พระอุปัชฌาย์เอาใจใส่พระภิกษุสามเณรที่พระอุปัชฌาย์บวชให้, Count unit: รูป, องค์, Thai definition: พระเถระผู้เป็นประธานการบวชกุลบุตรในพระพุทธศาสนา
เถรวาท[N] doctrine, See also: priest, Syn. หินยาน, ทักษิณนิกาย, ลัทธิเถรวาท, Ant. มหายาน, Example: หลวงปู่แจ่มเป็นพระสงฆ์ในนิกายเถรวาท, Thai definition: ลัทธิที่ถือตามคติซึ่งพระเถระพุทธสาวกได้ทำสังคายนาไว้, Notes: (บาลี)
มิชชันนารี[N] missionary, See also: priest, Syn. มิสชันนารี, มิชชั่น, Example: มิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยในรูปของการจัดตั้งโรงเรียน, Count unit: คน, Thai definition: พวกบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์
สมณศักดิ์[N] priest's ranks, See also: priest's title, Example: พระมหากษัตริย์ทรงมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งพระมหาเถระ ให้มีสมณศักดิ์ตามคุณวุฒิและคุณธรรม, Count unit: ชั้น, Thai definition: ยศพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานมีหลายชั้น แต่ละชั้นมีพัดยศเป็นเครื่องกำหนด
พระ[N] monk, See also: priest, Syn. สงฆ์, ภิกษุ, บรรพชิต, Example: เราเรียนที่จะกินข้าววันละ 3 เวลาถ้าเราบวชเป็นพระเราก็เรียนใหม่ที่จะกินวันละ 2 เวลา, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชในศาสนา
สมณเพศ[N] monkhood, See also: priesthood, clergy, Syn. เพศพระภิกษุ, เพศบรรพชิต, Example: ศาลตัดสินว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ ถ้าไม่สละสมณเพศจะมีโทษติดคุก 6 เดือน
อาวาสิก[N] monk, See also: priest, Syn. พระสงฆ์, Thai definition: ผู้ครอบครองอาวาส, Notes: (บาลี)
ทชี[N] priest, See also: monk, sadhu, ascetic, Syn. นักบวช, ธชี
บาทหลวง[N] priest, See also: minister, Syn. นักบวช, หลวงพ่อ, Example: บาทหลวงในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับพระเจ้า, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชหรือผู้สอนศาสนาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: condominium ; condo   FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
อธิการิณี[n.] (athikārinī) EN: woman rector   FR: rectrice [f] ; prieure [f] ; mère supérieure [f]
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: priest   
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father   FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m]
บาทหลวงแคธอลิก[n. exp.] (bātlūang khaēthølik) EN: catholic priest   FR: prêtre catholique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIER    P R AY1 ER0
PRIED    P R AY1 D
PRIEM    P R IY1 M
PRIEN    P R IY1 N
PRIES    P R AY1 Z
PRIEUR    P R IY1 ER0
PRIEST    P R IY1 S T
PRIESS    P R IY1 S
PRIEBE    P R IY1 B
PRIETA    P R IY2 EY1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pried    (v) (p r ai1 d)
pries    (v) (p r ai1 z)
priest    (n) (p r ii1 s t)
priests    (n) (p r ii1 s t s)
priestly    (j) (p r ii1 s t l ii)
prie-dieu    (n) - (p r ii1 - d y @@)
priestess    (n) (p r ii1 s t e s)
prie-dieus    (n) - (p r ii1 - d y @@ z)
priesthood    (n) (p r ii1 s t h u d)
priestlier    (j) (p r ii1 s t l i@ r)

French-Thai: Longdo Dictionary
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), See also: S. De rien!, Il n'y a pas de quoi.

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P) [Add to Longdo]
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]
キリシタンパテレン[, kirishitanpateren] (n) Christian priest (por [Add to Longdo]
プリースト[, puri-suto] (n) priest [Add to Longdo]
プロプライエタリ[, puropuraietari] (n) {comp} proprietary [Add to Longdo]
マスター(P);マスタ[, masuta-(P); masuta] (vs) (1) to master; to learn; (n) (2) proprietor; manager; bar-owner; (3) master (e.g. arts, science); (P) [Add to Longdo]
ママ[, mama] (n) (1) Mama; (2) female proprietress (of a bar, etc.); (P) [Add to Longdo]
阿闍梨[あじゃり;あざり, ajari ; azari] (n) Buddhist priest or monk worthy of being held as a model (san [Add to Longdo]
悪僧[あくそう, akusou] (n) dissolute priest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司铎[sī duó, ㄙ ㄉㄨㄛˊ, / ] priest [Add to Longdo]
祭司[jì sī, ㄐㄧˋ ㄙ, ] priest [Add to Longdo]
祭司权术[jì sī quán shù, ㄐㄧˋ ㄙ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] priestcraft [Add to Longdo]
圣职[shèng zhí, ㄕㄥˋ ㄓˊ, / ] priesthood [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロプライエタリ[ぷろぷらいえたり, puropuraietari] proprietary [Add to Longdo]
私的[してき, shiteki] personal, private, proprietary [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]
独自[どくじ, dokuji] proprietary (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
僧服[そうふく, soufuku] Priestergewand [Add to Longdo]
法衣[ほうい, houi] Priestergewand, Moenchskutte [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ, ihatsu] Priestergewand_und_Schluessel, Lehre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top