Search result for

pressies

(672 entries)
(0.6487 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pressies-, *pressies*, pressie , pressy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pressies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pressies*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Expressionsการแสดงความคิด
Myelosuppression {f}; Knochenmarkshemmung {f} [med.] (n ) การกดการทำงานของไขกระดูก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pressing[ADJ] รีบด่วน, Syn. urgent, importunate
depressing[ADJ] ทำให้ผิดหวัง, See also: ทำให้โศกเศร้า, ทำให้หดหู่, Syn. mournful, gloomy, Ant. happy, joyful
depression[N] การยุบตัวลงไป, See also: ส่วนที่ยุบตัวลง, Syn. cavity, dent, hole, Ant. hill, bump
depression[N] ความกดอากาศต่ำ, See also: บริเวณความกดอากาศต่ำ, ไซโคลน, ดีเปรสชั่น, Syn. low pressure area
depression[N] ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ, Syn. slump, recession, downslide, Ant. upturn, rise
depression[N] ความสะเทือนใจ, See also: ความเศร้าสลด, ความหดหู่, Syn. unhappiness, gloom, Ant. hopefulness, cheerfulness
depression[N] รอยบุ๋ม, See also: รอยเว้าลงไป, รอยกด, Syn. hollow
expression[N] การแสดงออกทางสีหน้า, See also: การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า, สีหน้า, Syn. facial expression
expression[N] สำนวน
impression[N] การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง
impression[N] ความประทับใจ, See also: ความซาบซึ้ง, ความรู้สึกชื่นชม
impression[N] งานพิมพ์, See also: สิ่งพิมพ์
impression[N] รอยประทับตรา, See also: รอยพิมพ์, Syn. print, mark
impressive[ADJ] ซึ่งน่าประทับใจ, See also: ซึ่งจับใจ, น่าทึ่ง, น่าชื่นชม, น่าซาบซึ้งใจ, Syn. admirable, notable, striking
oppression[N] การกดขี่
oppressive[ADJ] ที่ปกครองอย่างกดขี่, Syn. tyrannical, cruel, unjust
oppressive[ADJ] ซึ่งทำให้ทุกข์ใจ, See also: ซึ่งทำให้สลดใจ, Syn. distressing, grievous
oppressive[ADJ] (อากาศ) ร้อนและไม่สบาย
pressingly[ADV] อย่างรีบด่วน, Syn. urgently
repression[N] ความอดกลั้น, See also: การข่มอารมณ์, Syn. constraint, suppression
repressive[ADJ] ซึ่งอดกลั้น, Syn. oppressive, restrictive
compression[N] การบีบอัด, Syn. condensation, squeezing
compressive[ADJ] ที่มีอำนาจกดดัน
impressible[ADJ] ที่ซาบซึ้งใจ, See also: ที่ประทับใจ, Syn. moved, susceptible, touched
repressible[ADJ] ซึ่งอดกลั้น
suppression[N] การปราบปราม, See also: การหยุดยั้ง, การขจัด, การล้มล้าง, Syn. abolition, elimination, quashing, destruction
suppression[N] การอดกลั้น, See also: การระงับ, การข่มจิต, Syn. constraint, repression, restraint
depressingly[ADV] อย่างผิดหวัง, See also: อย่างโศกเศร้า, อย่างหดหู่ใจ, Syn. unhappily, gloomily
impressively[ADV] อย่างน่าประทับใจ, See also: อย่างน่าทึ่ง, อย่างน่าชื่นชม, อย่างน่าซาบซึ้งใจ, อย่างจับใจ, Syn. admirably
oppressively[ADV] อย่างกดขี่, Syn. severely, brutally
repressively[ADV] อย่างอดกลั้น
suppressible[ADJ] ซึ่งระงับ, See also: ซึ่งยับยั้ง
impressionism[N] ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
impressionism[N] ทฤษฏีการเขียนภาพจากความประทับใจ
inexpressible[ADJ] ซึ่งไม่สามารถบรรยายได้, Syn. indescribable, unspeakable, incommunicable
inexpressibly[ADV] อย่างไม่อาจบรรยายได้, See also: อย่างตื้นตันใจ, Syn. indescribably, unutterably
irrepressible[ADJ] ไม่สามารถควบคุมไว้ได้, See also: ไม่สามารถระงับได้, Syn. uncontrollable, independent, Ant. submissive, meek
irrepressible[ADJ] ร่าเริง, See also: กระปรี้กระเปร่า, กระตือรือร้น, Syn. buoyant, effervescent
expressionless[ADJ] ซึ่งไม่แสดงความรู้สึก (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า), See also: ซึ่งไม่แสดงความสนใจ (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า), Syn. blank, dull, impassive
impressionable[ADJ] พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น, See also: ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย, Syn. impressible, receptive, susceptible
impressiveness[N] ความประทับใจ, See also: ความซาบซึ้งใจ, ความน่าชื่นชม, Syn. admiration
incompressible[ADJ] ที่อัดไม่ได้, See also: ซึ่งไม่สามารถอัดได้, ซึ่งไม่สามารถนับได้, Syn. dense, Ant. compressible
insuppressible[ADJ] ซึ่งไม่สามารถระงับได้, See also: ซึ่งเกินกว่าจะควบคุมไว้ได้, Syn. irrepressible, Ant. suppressible
repressiveness[N] ความอดกลั้น, See also: การข่มอารมณ์
self-expression[N] การแสดงความรู้สึกนึกคิดตนเองผ่านงานศิลปะ, See also: การถ่ายทอดแนวคิดในผลงานทางศิลปะ
self-expressive[ADJ] ซึ่งแสดงความรู้สึกนึกคิดตนเองผ่านงานศิลปะ
manic depression[N] อาการคลุ้มคลั่งแบบเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเศร้าซึม
manic-depressive[ADJ] เกี่ยวกับอาการคลั่งเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเศร้าซึม
make an impression on[IDM] ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
be under the impression[IDM] เห็นภาพลวงตา, See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
compressive(คัมเพรส'ซิฟว) adj. ซึ่งกดดัน
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่
depression(ดีเพรส'เชิน) n. การทำให้ตกต่ำ,ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ,บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ำ,ความกดดันของอากาศต่ำ,ที่เป็นแอ่งหลุมหรือเว้า
depressive(ดีเพรส'ซิฟว) adj. มีความโน้มเอียงในการกดต่ำ,หดหู่ใจ, See also: depressiveness n. ดูdepressive
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น
impressible(อิมเพรส' ซะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจได้ง่าย., See also: impressibility n. impressibly adv., Syn. impressionable)
impression(อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ., See also: impressional adj. impressionally adv., Syn. imprint, mark, print, effect, influence
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability,
impressive(อิมเพรส' ซิฟว) adj. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, รุนแรง, เหลือขนาด., See also: impressively adv. impressiveness n., Syn. convincig, remarkabke, inspiring
insuppressible(อินซะเพรส'ซะเบิล) adj. สุดที่จะข่มไว้ได้,ซึ่งไม่สามารถที่จะทนได้., See also: insuppressibly adv.
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ = A>B AND B>C มีความหมายว่า ถ้า A มากกว่า B เป็น "จริง" ถ้า B มากกว่า C เป็นจริง XZ ก็จะเก็บค่า "จริง" แต่ถ้าถ้าใดค่าหนึ่งไม่จริง XZ ก็จะเก็บค่า "เท็จ"ดู expression ประกอบ
oppression(อะเพรช'เชิน) n. การกดขี่,การบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกกดขี่,ความรู้สึกที่ถูกกดขี่,เผด็จการ, Syn. persecution
oppressive(อะเพรส'ซิฟว) adj. เป็นการกดขี่,ซึ่งทำให้ลำบากใจ,ซึ่งทำให้เป็นทุกข์หนักอึ้ง., See also: oppressiveness n., Syn. tyrannical
pressing(เพรส'ซิง) adj. ด่วน,รีบด่วน., See also: pressingness n.
self-expressionn. การแสดงออกโดยตัวของมันเอง., See also: self-expressive adj.
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint,curb,check,repression
vasopressinดูที่ antidiuretic hormone

English-Thai: Nontri Dictionary
compression(n) การบีบ,การอัดแน่น,การกด,ความกดดัน
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง
expressive(adj) ซึ่งมีความหมาย,เกี่ยวกับลักษณะท่าทาง,เกี่ยวกับการแสดง
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ
incompressible(adj) กดไม่ได้,อัดไม่ได้
inexpressible(adj) สุดที่จะพรรณนาได้,อธิบายไม่ได้
irrepressible(adj) ป้องกันไม่ได้,ไม่สามารถระงับได้
oppression(n) การกดขี่,การบีบบังคับ,เผด็จการ,ความหนักใจ
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
SELF-self-expression(n) การแสดงลักษณะเฉพาะตัว
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piston compression heightระยะสลักถึงหัวลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
postpartum blues; depression, postpartumภาวะซึมเศร้าหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpartum depression; postpartum bluesภาวะซึมเศร้าหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preliminary impression; primary impression; primary inpression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary impression; preliminary impression; primary inpression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary inpression; preliminary impression; primary impression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-impressionismลัทธิประทับใจยุคหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paralysis, compressionอัมพาตเหตุกดอัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lossless compressionการบีบอัดคงสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lossy compressionการบีบอัดคงสัญญาณหลัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical expressionนิพจน์ตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
repressionการกดเก็บ (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ratio of compression; compression ratioอัตราส่วนการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
receptive aphasia; aphasia, impressive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, compressed-air; sickness, decompressionการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, decompression; sickness, compressed-airการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppression๑. การห้ามไหล๒. การกด๓. การพยายามลืม (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppressionการปราบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppressionการปราบ, การกำจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppression hearingการพิจารณาตัดพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppression of evidenceการตัดพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectional impressionรอยพิมพ์แยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
single impression techniqueเทคนิคพิมพ์ครั้งเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
snap impression; preliminary impression; primary inpressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensory aphasia; aphasia, impressive; aphasia, receptive; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
area, impressionบริเวณรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anaclitic depressionภาวะทารกซึมเศร้าเหตุพรากแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstract expressionismลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
algebraic expressionนิพจน์พีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aphasia, impressive; aphasia, receptive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aphasia, receptive; aphasia, impressive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aphasia, sensory; aphasia, impressive; aphasia, receptive; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aphasia, temporoparietal; aphasia, impressive; aphasia, receptive; aphasia, sensory; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aphasia, Wernicke's; aphasia, impressive; aphasia, receptive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietalภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arithmetic expressionนิพจน์คำนวณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
angle of depressionมุมก้ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
boxing (an impression)การล้อมขอบ(รอยพิมพ์) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxing (an impression)การล้อมขอบ(รอยพิมพ์) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bandage, compressionการพันผ้ารัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multistage compressionการอัดแบบหลายชั้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
myelitis, compressionไขสันหลังอักเสบเหตุถูกบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
modelling composition; impression compound; modelling compoundคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ] modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling compound; impression compound; modelling compositionคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
CI engine; compression-ignition engineเครื่องยนต์ซีไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
CI engine; compression-ignition engineเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด, เครื่องยนต์ซีไอ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
correctable impressionรอยพิมพ์แก้ไขได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressed-air sickness; sickness, decompressionการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compressionการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressionการบีบ, การอัด, การบีบอัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressionการกด, การอัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gene expressionการแสดงออกของยีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Data compression (Telecommunication)การบีบอัดข้อมูล (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Data compression (Telecommunication)การบีบอัดข้อมูล (โทรคมนาคม) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Echo suppression (Telecommunication)การบีบอัดสัญญาณเสียงสะท้อน (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Compression Platformแท่นอุปกรณ์เพิ่มแรงดัน
แท่นที่ใช้อัดก๊าซธรรมชาติให้มีแรงดันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากก๊าซที่ผ่านขบวนการผลิตมาแล้วยังมีแรงดันไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีแท่นเพื่ออัดก๊าซโดยเฉพาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Compressionระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ, ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ
ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ จากก๊าซที่มีแรงดันต่ำจะถูกเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นโดยใช้ปั๊มอัดก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Depressionดีเปรสชัน [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Antidepressive agentsสารต้านโรคซึมเศร้า [TU Subject Heading]
Beck Depression Inventoryทฤษฎีความซึมเศร้าของเบค [TU Subject Heading]
Data compression (Computer science)การบีบข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Deamino arginine vasopressinดิแอมมิโน อาจินิน แวสโซเพรสซิน [TU Subject Heading]
Dental impression techniquesเทคนิคการพิมพ์ฟัน [TU Subject Heading]
Depressionความซึมเศร้า [TU Subject Heading]
Depressionsภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ [TU Subject Heading]
Depressive disorderโรคซึมเศร้า [TU Subject Heading]
First impression (Psychology)ความประทับใจครั้งแรก [TU Subject Heading]
Freedom of expressionเสรีภาพในการแสดงออก [TU Subject Heading]
Image compressionการบีบอัดข้อมูลภาพ [TU Subject Heading]
Impression formation (Psychology)ความประทับใจ [TU Subject Heading]
Impressionism (Art)ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Impressionist artistsศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Microsoft Expression blendไมโครซอฟต์ เอ็กเพรสชัน เบลนด์ [TU Subject Heading]
Post-impressionism (Art)ศิลปะโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Spinal cord compressionการกดทับไขสันหลัง [TU Subject Heading]
Video compressionการบีบอัดข้อมูลวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Compression แรงอัด
แรงที่จะทำให้วัตถุทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compression แรงอัดประลัย
แรงอัดขนาดที่จะทำให้วัตถุนั้นทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compression แรงอัดประลัยของคอนกรีต
แรงอัดตามแกนยาวขนาดที่จะทำให้แท่งคอนกรีตทรง กระบอก ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร อายุยี่สิบแปดวันทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Pressing การบีบสลัดจ์
กระบวนการแยกน้ำออกจากสลัดจ์ โดยใช้การบีบอัด โดยทั่วไปจะใช้ผ้ากรองประกบ โดยของแข็งถูกบีบอัดอยู่ข้างใน และของเหลวซึมออกข้างนอก [สิ่งแวดล้อม]
Compressibility สภาพอัดตัวได้
สมบัติของดินที่เกี่ยวกับความยากง่ายในการอัด ตัว เมื่อมีแรงมาบดอัด สามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้ สภาพอัดตัวได้ = V -1 dV/dP เมื่อ dV/dP คือ อัตราการลดปริมาตร (V) ภายใต้ความดัน (P) ที่เพิ่มขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Diplomatic Expressionsถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในวงการทูต กล่าวคือ ในวงการทูตจะมีการนิยมใช้ถ้อยคำสำนวนการทูต ถือกันว่าเป็นภาษาที่สุภาพ ซึ่งจะมีความหมายลึกซื้งเพียงใดนั้น บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะทราบกันดี อาทิเช่น?My Government views with concern หรือ with grave concern? จะแสดงถึงท่าทีที่ไม่เห็นด้วย หรือแสดงการประท้วง?My Government cannot remain indifferent to the matter? จะส่อถึงเจตนาที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปส่วนถ้อยคำสำนวนที่ว่า ?In such event my Government would feel bound to reconsider its position หรือ to consider its own interest??My Government will have to claim a free hand? หรือ ?feel obliged to formulate express reservations regarding?เหล่านี้เป็นถ้อยคำสำนวนที่เตือนให้ทราบว่า อาจเกิดการแตกร้าว หรือตัดขาดในพันธไมตรีที่มีต่อกันได้เมื่อรัฐบาลหนึ่งประกาศถือว่าการกระทำ ของอีกรัฐบาลหนึ่งเป็น ?an unfriendly act? หรือการกระทำที่ไม่เป็นมิตรเช่นนี้ ย่อมหมายถึงการเตือนให้ทราบว่า การกระทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามได้ถ้าหากในตอนเสร็จสิ้นการประชุมกันมีการ แถลงการณ์หรือโฆษกของที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมได้ทำความตกลงกันโดยสมบูรณ์ (Full agreement) แต่ไม่มีการเปิดเผยให้ทราบว่ามีการตกลงอะไรกันบ้าง จะทำให้เป็นที่สงสัยกันว่าได้มีการตกลงกันโดยสมบูรณ์จริงละหรือ ถ้าหากคำประกาศนั้นใช้ถ้อยคำว่า มี ?substantial agreement? ก็พอจะอนุมานได้ว่าแท้ที่จริงยังมีเรื่องสำคัญ ๆ ที่ยังตกลงกันไม่ได้อีกบางเรื่อง อนึ่ง หากว่ามีการแถลงว่า ?there was a full exchange of views? ก็เท่ากับพูดว่า มิได้มีการตกลงกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น [การทูต]
Expressive notationสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
ได้แก่ สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมสากล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Compression mouldingการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบอัดเป็นวิธีการขึ้นรูปที่ใช้กันมากที่สุด ในโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบอื่น ๆ เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ต้องลงทุนทางด้านเครื่องจักรสูง เพราะแม่พิมพ์และเครื่องอัดมีราคาไม่สูงมากนัก เครื่องอัดที่นิยมใช้ ได้แก่ เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค การผลิตเริ่มจากการนำยางคอมพาวด์มาวางในแม่พิมพ์ที่ร้อน ปิดแบบแม่พิมพ์ อัดด้วยความร้อนและความดันภายใต้อุณหภูมิที่กำหนด ยางจะเกิดการวัลคาไนซ์และคงรูปเป็นผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นถอดออกจากแม่พิมพ์ จะได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ [เทคโนโลยียาง]
Compression setรูปร่างและมิติของยางที่ได้กลับคืนมาหลังจากนำแรงกดออกไป ซึ่งจะบอกถึง ความสามารถของยางในการรักษาสมบัติความยืดหยุ่นหลังจากยางได้รับแรงกดเป็น ระยะเวลาหนึ่ง คำนวณเป็นร้อยละของปริมาณที่ไม่สามารถกลับคืนรูปร่างเดิมได้ มาตรฐานการทดสอบ เช่น ISO 815, ASTM D395 [เทคโนโลยียาง]
Abdominal Decompressionการลดความกดดันในช่องท้อง [การแพทย์]
Adrenal Suppression Testการทดสอบกดการทำงานของต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Antidepressive Agentsยาแก้เศร้า [การแพทย์]
Antidepressive Agents, Tricyclicยาแก้เศร้าไทรไซคลิก [การแพทย์]
Anxiety Depression Syndromeกลุ่มอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า [การแพทย์]
Aphasia, Expressiveพูดไม่ได้ [การแพทย์]
Attack, Suppressingโจมตีการกด [การแพทย์]
Binomial Expressionการกระจายไบโนเมียล [การแพทย์]
Cardiac Compressionกดกระแทกหน้าอก [การแพทย์]
Central Depressionฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System Depressionระบบประสาทกลางถูกกดหน้าที่ [การแพทย์]
Chemosuppressiveการใช้ยากดอาการ [การแพทย์]
Chest, Oppression in theแน่นหน้าอก [การแพทย์]
Clonal Suppressionถูกกดไว้ [การแพทย์]
Compressibleถูกกดอัด,บีบอัดได้ [การแพทย์]
Compressionการอัด,การกด,แรงอัด,ถูกกดทับ,อัดใส่แบบพิมพ์,แรงอัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impression (n) ความพึงพอใจ
Impression Materialวัสดุพิมพ์
under the impressionด้วยความรู้สึกว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your application is most impressive, miss Waldorf.ประวัติของคุณน่าทึ่งที่สุดจริงๆ คุณวอลดอร์ฟ New Haven Can Wait (2008)
Impressive.น่าประทับใจมาก Chuck in Real Life (2008)
Also owns this hotel, and we won't be pressing any charges.ก็เป็นเจ้าของโรงแรมนี้ด้วย และเราคงไม่คิดค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น There Might be Blood (2008)
I was polite the first couple of times, but courtesy made no impression on this ass.ตอนแรกๆผมใช้วิธีสุภาพแต่พอเค้าไม่ให้ความสนใจ Birthmarks (2008)
It's been pressing directly on her addiction center.มันฝังอยู่กลางหัวเธอ Birthmarks (2008)
It's impressive that you didn't wait for the actual crying and nagging.น่าประทับใจ นั่นคุณไม่ต้องรอ ให้คร่ำครวญหรือบ่นจริงๆ Joy (2008)
There's no real pregnancy, so there's no stranded dopamine receptors, so there's no postpartum depression.มันไม่มีการอุ้มท้อง ดังนั้นมันไม่มีสายสัมพันธุ์\ และการรับสารจากสมองจริงๆ ดังนั้นมันไม่มีความกดดันหลังคลอด Joy (2008)
A tumor is pressing on your sympathetic nerves.เนื้องอกกำลังกดเส้นประสาทsympatheticคุณ Last Resort (2008)
Impressive.น่าประทับใจ Dying Changes Everything (2008)
It caused the rectal bleed, and now junior Miss Steinem's junior must be pressing on her vagus nerve, slowing her heart to a crawl.เพราะลำไส้ตรงมีเลือดออก มิส สเตเนม จูเนียร์ อาจกดดันเส้นประสาทvagus ทำให้หัวใจเธอช้าลงจนเหมือนคลาน Dying Changes Everything (2008)
Repression's gaining a lot of fans.ความนิยมสูงแฟนเยอะ Dying Changes Everything (2008)
You're suffering for post-partum depressionคุณทุกข์สำหรับหลัง partum ดีเปรสชัน Gas Pills (2008)
It is very impressive, my lord.มันน่าประทับใจมาก my lord The Labyrinth of Gedref (2008)
That was impressive.นั่นค่อยน่าประทับใจหน่อย Destroy Malevolence (2008)
Your leadership skills are most impressive.ความเป็นผู้นำของเจ้าน่าประทับใจมาก Shadow of Malevolence (2008)
Were you under the impression that all aristocrats are created equal?เจ้าได้รับความสนใจจากเหล่าขุนนาง แล้วจะทำให้เจ้ามีสถานะเท่ากับข้าเหรอ? Iljimae (2008)
My lord should be careful in expressing your opinionนายท่าน ระวังความคิดของท่านหน่อย Iljimae (2008)
What are these expressions?อะไรจะน่าทึ่งขนาดนี้ Beethoven Virus (2008)
But why is your expression like that?แต่ทำไมคุณมีท่าทางแบบนั้นหล่ะ Beethoven Virus (2008)
So, we will do this, what is expression, old-fashioned way.งั้นเราจะมาทำ/N เรียกว่าอะไรนะ,วิธีแบบบ้านๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
-Didn't I expressively forbid you to go to the forest?-ฉันห้ามเธอไว้แล้วไม่ใช่หรือ ว่าไม่ให้เข้าไปในป่า ? The Secret of Moonacre (2008)
Anyway, because you can see, people are gonna expect you to deal things that you can't do ...read signs, recognise body language, people's gestures and facial expressions... and they just get out of their way.นี้เฮนรี่ ผม พอล - ซิดนี่ The Eye (2008)
No depression no migraine, nothing.คุณอยากตาบอดอีกครั้งหรือ The Eye (2008)
It's funny how sometimes the people we remember the least make the greatest impression on us.มันน่าขำที่บางครั้งคนที่เราจำได้น้อยที่สุด กลับสร้างความประทับใจให้เรามากที่สุด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I think I may have given you the wrong impression.ฉันคิดว่าฉันอาจสร้างทัศนคติที่ผิดให้กับคุณ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Impressive, isn't it?น่าประทับใจใช่มั๊ย ? Kung Fu Panda (2008)
It's very impressive.น่าประทับใจมาก Kung Fu Panda (2008)
It's very impressive.น่าประทับใจมาก Kung Fu Panda (2008)
But.. when we go through shocks to the system... there is often a repression of negative feelings.แต่,เมื่อเวลาคนเราผ่าน เหตุการณ์ช๊อคกับระบบ.. บ่อยครั้งที่มันจะแสดง ความรู้สึกตรงกันข้าม Passengers (2008)
We are not dating. We're having conversations that may help you... release some of the feelings that you're repressing.เราไม่ได้เดทกัน , เรามี เรื่องต้องคุยกันเพื่อช่วยคุณ... Passengers (2008)
Mary, you've obviously made a deep impression on the king.แมรี่ เจ้าได้สร้าง ความประทับใจแก่พระราชา The Other Boleyn Girl (2008)
Well, Mr. Lau I speak for the rest of the board and Mr. Wayne, in expressing our own excitement.เอาหล่ะ, คุณเหลา ...ผมขอพูดแทนคณะกรรมการ... ...และคุณเวนย์ ที่กำลังแสดงถึงความตื่นเต้นของเรา The Dark Knight (2008)
If cabin pressure is lost, place the mask over your face to hide your terrified expression.ในกรณี่ที่เครื่องสูญเสียความกดอากาศ กรุณาสวมหน้ากากนี้ เพื่อผู้โดนสารท่านอื่นจะได้ไม่เห็นสีหน้าตื่นตระหนกของท่าน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Looks impressive, Kowalski, but will it fly?ดูน่าประทับใจดีนะโควาลสกี แต่ไอ้นี่จะบินได้รึเปล่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
That expression tells me that you have never used connections.อาการอย่างนี้ บอกฉันได้ว่า คุณไม่เคยให้เส้นสายมาก่อน Episode #1.8 (2008)
What is with your expression?ทำไม แสดงท่าทางอย่างนั้น? Episode #1.8 (2008)
- The expression on your eyes is different too!- ความรู้สึกในตาของเธอ ก็เปลี่ยนไป! Episode #1.8 (2008)
That's why your ramen must be an expression of pure love.คนที่ทำราเม็งจะต้องมีความรักมันด้วย The Ramen Girl (2008)
- I've read it. It's impressive.- ฉันเคยอ่านแล้ว ประทับใจมากค่ะ The Love Guru (2008)
It's postpartum depression.มันคืออารมณ์ซึมเศร้าหลังคลอดน่ะ ฮอร์โมนจะเริ่มไม่คงที่ Marley & Me (2008)
No depression too deep?ไม่หดหู่เกินไป? Marley & Me (2008)
Florists use that expression.จะได้คิดว่าเป็นคำพูดเกินจริง Quantum of Solace (2008)
That's impressive.น่าประทับใจ Quantum of Solace (2008)
What's the expression?ประเด็นของมันคือ ? Quantum of Solace (2008)
Lady, the CIA is pressing ..Lady, the CIA is pressing .. Quantum of Solace (2008)
Oh, my darling, very impressive.โอ้ คนเก่งของแม่ น่าประทับใจจริงๆ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
My mother is under the impression there's something between us.แม่ผมมีความรู้สึกว่า ระหว่างเรามีอะไรบางอย่าง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The expression is "kick my ass."เค้าต้องพูดกันว่า เตะผมได้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You survived the river of sand. Impressive.พวกเจ้าเอาชีวิตรอดจากทะเลทรายมาได้ ช่างน่าชื่นชมนัก The Forbidden Kingdom (2008)
That was impressively scary. I almost felt sorry for the guy.แสดงได้เนียบมาก ผมเกือบจะเสียใจแทนหมอนั่น WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pressiA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
pressiA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
pressiAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
pressiA lot of people were out of work during the Great Depression in America.
pressiAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
pressiBecause of the protracted depression, many workers are unemployed.
pressiBusiness is finally looking up after a long depression.
pressiCrying is an expression of grief.
pressiDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
pressiDoes ALC's web site include an archive of English expressions?
pressiDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
pressiEnglish is a language abounding in idiomatic expressions.
pressiEthnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.
pressiExpressions and smiles change like that just from applying rouge and lipstick.
pressiFirst impressions are important.
pressiFor some reason it looks to be turning out to be a depressing week.
pressiFrom this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.
pressiGive me your impression of this book.
pressi"Going to the little girl's room" is an euphemistic expression for "going to the toilet."
pressiHe defies the present government which is no less oppressive than its predecessor.
pressiHe gave a good impression to my parents.
pressiHe gave expression to his ideas through his work.
pressiHe gave us his impression of the poem.
pressiHe glanced at the noisy child with a sour expression.
pressiHe had a queer expression on his face.
pressiHe is always expressionless.
pressiHelen Moody was noted as a tennis player for not showing any expression on the court.
pressiHe looked at me with a strange expression.
pressiHe made a favorable impression on his bank manager.
pressiHe made a vivid impression.
pressiHe makes a bad impression.
pressiHer expression is full of anger.
pressiHer expression underwent a sudden change.
pressiHer eyes, a deep blue, were quite impressive.
pressiHer features are expressive of her fear.
pressiHer singing was very impressive as usual.
pressiHer sorrow found expression in silent tears.
pressiHer technique is superb, but she needs to play with more expression.
pressiHe said with a perplexed expression, "I've heard nothing, so I can't say anything."
pressiHe sang the song with great expression.
pressiHe suddenly started doing an impression of an announcer and we all cracked up.
pressiHe told me that when he was young, he was very eager to be popular, and wanted to make a good impression on everyone.
pressiHe was in a mood of depression.
pressiHe was rather drunk, which made a bad impression on the policeman.
pressiHis academic achievements are impressive.
pressiHis depression came to an end when she kissed him.
pressiHis lecture left a deep impression on the mind of those present there.
pressiHis lecture made a deep impression on us.
pressiHis music made a deep impression on me.
pressiHis speech made a deep impression on the students.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่ะ[END] word used to end an expression but impolite, Example: ยามันเม็ดใหญ่กินลำบากว่ะ ต้องเอาไปบดก่อน, Thai definition: เป็นคำต่อท้ายคำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพ
แปะโป้ง[V] put a fingerprint on, See also: put/set a thump on, have fingerprint impression, Example: คุณยายแปะโป้งแทนการเซ็นชื่อเพราะคุณยายเขียนหนังสือไม่ได้, Thai definition: พิมพ์ลายนิ้วมือแทนหรือประกอบการลงชื่อ
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, impression
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงดัน
แรงดัน[N] pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงกดดัน
แววตา[N] expression of eye
สะท้อนชีวิต[V] give an expression of life, See also: mirror an expression of life
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, force, Example: หากเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้น จะทำให้แรงกดดันของบรรยากาศรอบตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และรวดเร็ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
เว้ย[INT] onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Syn. โว้ย, Example: อย่าลืมกรอกรายการตามแบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้นะเว้ย, Thai definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
แววตา[N] light in one's eyes, See also: eyes expression, Example: ใบหน้าของแม่ปรากฏรอยยิ้มที่มุมปากตลอดเวลา และแววตานั้นเล่าก็มีประกายแห่งความสุขยิ่งนัก, Count unit: คู่
โว้ย[INT] onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Example: อย่าทะเลาะกันนะโว้ย ย่าเตือน, Thai definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
เฮ้อ[INT] sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction, Example: เฮ้อ คราวนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันล่ะ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจเป็นต้น
รูปร่างหน้าตา[N] countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
สีหน้าท่าทาง[N] countenance, See also: facial expression, Syn. สีหน้า, ท่าทาง, Example: ควันขาวกรุ่นของบุหรี่ถูกพ่นออกมาด้วยสีหน้าท่าทางครุ่นคิด, Thai definition: ลักษณะใบหน้าและท่าทางที่แสดงออกถึงความรู้สึก
อย่างรุนแรง[ADV] severely, See also: harshly, oppressively, Syn. อย่างหนัก, Example: จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงแม้ว่าในบางพื้นที่ทางราชการได้พยายามให้การช่วยเหลือแล้วก็ตาม
การแสดงออก[N] expression, See also: show-off, Example: วิธีการเรียนแบบฝรั่งก็ไม่จำเป็นว่าจะดีสำหรับเด็กนักเรียนไทยเพราะวิธีการเรียนและการแสดงออกของเด็กไทยต่างจากเด็กฝรั่ง, Thai definition: พฤติกรรมที่แสดงออกมา
ขัดเบา[V] be unable to urine, See also: suffer from strangury, have suppression of urine, Example: พ่อรู้สึกขัดเบามาตั้งแต่เมื่อวาน, Thai definition: ถ่ายปัสสาวะไม่ค่อยออก
คับอกคับใจ[V] embarrassed, See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted, Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ, อึดอัดใจ, Ant. สบายใจ, Example: การที่บิดามารดาทะเลาะกันทุกวัน ทำให้เธอคับอกคับใจเป็นยิ่งนัก, Thai definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
คำสุภาพ[N] polite word, See also: refined words, refined expression, Example: วัตถุประสงค์ของการใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพนั้นคือการใช้เพื่อยกย่องผู้อื่นมิใช่ยกย่องตัวเอง
ความหดหู่[N] melancholy, See also: depression, sadness, dejection, despondency, Syn. ความสลดใจ, Example: ข่าวเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อสร้างความหดหู่ให้แก่เขาเป็นอันมาก, Thai definition: การห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานใจ
ความสะเทือนใจ[N] depression, See also: melancholy, Example: โศกนาฎกรรมที่กฤษณา อโศกสินนำเรื่องพุ่งขึ้นไปสู่ความสะเทือนใจสูงสุดแก่ผู้อ่าน, Thai definition: การมีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ
วลี[N] phrase, See also: group of words, remark, expression, saying, Syn. ถ้อยคำ, กลุ่มคำ, Example: ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐแต่โด่งดังไปทั่วโลก จึงเป็นนักร้องที่เหมาะสมกับวลีที่ว่าอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลมากที่สุด, Thai definition: กลุ่มคำที่เรียงติดต่อกันเป็นระเบียบและมีกระแสความเป็นที่หมายรู้กันได้แต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์
พายุดีเปรสชัน[N] depression, Syn. ดีเปรสชัน, Example: พายุดีเปรสชันพัดถล่มเมืองหลวงเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างหนัก, Thai definition: ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังอ่อนทำให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก เกิดขึ้นในละติจูดกลางหรือละติจูดสูง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 33 นอต หรือ 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, Notes: (อังกฤษ)
ภาษาปาก[N] colloquialism, See also: colloquial expression, spoken language, Syn. ภาษาพูด, Example: ภาษาที่เราใช้พูดในชีวิตประจำวันเป็นภาษาปากที่ไม่ต้องพิถีพิถันเลือกใช้คำมากนัก, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาหรือระเบียบคำที่พูดกันธรรมดาโดยไม่ได้เคร่งครัดกับไวยากรณ์อย่างภาษาหนังสือ
มุมกดลง[N] angle of indication, See also: angle of depression, Syn. มุมก้ม, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนวระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่ต่ำกว่าจุดเล็ง
มุมก้ม[N] angle of depression, See also: angle of indication, Syn. มุมกดลง, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนวระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่ต่ำกว่าจุดเล็ง
ซาบซึ้งใจ[V] be impressive, See also: be impressed, be satisfied, Syn. จับใจ, Example: เจ้านายซาบซึ้งใจที่ลูกน้องทุกคนจำวันเกิดของเขาได้, Thai definition: อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
ซาบซึ้งใจ[ADJ] appreciative, See also: impressive, admiring, Syn. จับใจ, Example: คำขวัญนี้มีความหมายที่ซาบซึ้งใจ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ, Thai definition: ที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, ที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
เป็นที่ประทับใจ[V] be impressive, See also: be impressed, be satisfied, Syn. จับใจ, ซาบซึ้งใจ
มัทนะ[N] oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัทนะ[N] oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เร่งร้อน[ADJ] urgent, See also: pressing, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การติดต่อสื่อสารกันในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องเร่งร้อนสำคัญ ก็จะจัดให้คนถือไป หากเป็นเรื่องธรรมดาก็จะฝากไปกับพ่อค้า ที่จะเดินผ่านไปทางนั้น
แอก[N] oppression, See also: tyranny, Example: การที่ประเทศภายใต้แอกของคอมมิวนิสต์พากันปลดแอกสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกันนั้น ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีของมวลเสรีชนชาติต่างๆ, Thai definition: การปกครองที่บังคับกดขี่
สีหน้า[N] countenance, See also: expression, face, visage, Syn. สีหน้าท่าทาง, Example: ถ้าสังเกตเห็นสีหน้าของเธอจะรู้ว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอพูด, Thai definition: อารมณ์ที่ปรากฏบนใบหน้า
ตะพัง[N] well, See also: pool, puddle, pond, depression, pit, basin, shallow lake, Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพัง, ตระพัง, สะพัง
ติดสำนวน[ADV] mostly use idiomatic expression, Example: ใครๆ ต่างยอมรับว่าเขาเป็นเลิศในเรื่องพูดติดสำนวน, Thai definition: พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน
ติดสำนวน[V] use idiomatic expression, See also: contract the habit of using certain words or idioms, Example: หลานๆ มักมานั่งฟังปู่เล่าเรื่องในอดีตเพราะปู่มักติดสำนวน ทำให้ได้รับความรู้เรื่องสำนวนไปอีกต่อหนึ่ง, Thai definition: พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน
ตีสำนวน[V] speak eloquently, See also: play with words, use idiomatic expression, wisecrack, Syn. เล่นสำนวน, ตีโวหาร, ตีฝีปาก, เล่นสำบัดสำนวน, Example: ประเด็นที่พูดตอนแรกไม่ได้ตีสำนวน แต่ต้องการให้ลองพิจารณา, Thai definition: พูดใช้สำนวนโวหารเป็นเชิงอวดฉลาด
ตีหน้า[V] pretend, See also: simulate, wear an expression of, conceal one's feelings, Syn. แสร้ง, ตีสีหน้า, Example: เขาตีหน้าเหมือนกับว่าชื่นชมเธอเสียเต็มประดา, Thai definition: แกล้งทำสีหน้าให้ผิดจากใจจริง
แต่งคำ[V] write words, See also: compose words or expression, Syn. ประกอบคำ, Example: สุนทรภู่แต่งคำในบทกวีได้อย่างคล้องจองไพเราะ
ถ้อยคำ[N] word, See also: confession, expression, statement, term, saying, Example: การกล่าวคำอวยพรในงานมงคลสมรสจะกล่าวเพียงสั้นๆ ด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลแก่คู่สมรส ไม่ควรจะพูดเยิ่นเย้อ, Thai definition: คำที่กล่าว
เจตคติ[N] attitude, See also: impression, opinion, point of view, Syn. ทัศนคติ, ทรรศนะ, Example: จริยศึกษาเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งปลูกฝังเจตคติหรือคุณธรรมลง ในจิตใจของผู้เรียน, Thai definition: ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ทำหน้าทำตา[V] make funny face, See also: feign facial expression, Example: เด็กๆ พากันทำหน้าทำตาหลอกเขา, Thai definition: แสดงกิริยาอาการทางหน้าตา
น่าทึ่ง[ADJ] impressive, Example: เด็กอายุ 15 ที่ชนะเลิศการแข่งขันฟิสิกส์ระดับโลกเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก, Thai definition: น่าอัศจรรย์ใจ (ใช้ในทางที่ดี)
น่าทึ่ง[V] be impressive, See also: be eliciting wonder, be surprising, Example: เด็กชายคนนั้นน่าทึ่งจริงเพราะกล้ากระโดดลงไปช่วยผู้หญิงตกน้ำ, Thai definition: รู้สึกว่าน่าสนใจ, น่าอัศจรรย์ใจ (ใช้ในทางที่ดี)
โมหันธ์[N] delusion, See also: illusion, confusion, false impression, Thai definition: ความมืดมนด้วยความหลง, Notes: (บาลี)
ประทับใจ[V] impress, See also: be impressive, Syn. ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดใจ, ชื่นชม, ต้องใจ, ตรึงใจ, ชื่นชอบ, ติดอกติดใจ, ฝังใจ, Example: ผู้ชมประทับใจในความสามารถการเล่นเปียโนของเขามาก
โฉม[N] appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ร่าง, รูปร่าง, ทรวดทรง, Example: ประชาชนพากันรอชมโฉมนางงามจักรวาล, Thai definition: รูปร่าง, รูปทรง, ลักษณะที่เห็นภายนอก
ซึ้ง[V] impress, See also: be effective, be impressive, affect, touch, Syn. ซาบซึ้ง, ประทับใจ, จับใจ, Example: เธอคนนั้นหน้าหวาน ผมดำ ซึ้งบาดใจผมจริงๆ, Thai definition: รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ
กระชั้น[ADJ] urgent, See also: pressing, imminent, impending, rapid, Syn. ด่วน, Ant. ช้า, นาน, Example: เรามีเวลาที่กระชั้นมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR:pression [f] ; enfoncement [m]
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer   FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple   
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well   FR: puits [m] ; trou [m]
บริษัทผู้พิมพ์[n. exp.] (børisat phūphim) FR: société d'impression [f
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
ฉุกเฉิน[adj.] (chukchoēn) EN: urgent ; critical ; pressing   FR: urgent ; critique
ดีเปรสชัน[n.] (dīprētchan) EN: depression   FR:pression atmosphérique [f$ ; dépression cyclonique [f]
ด้วยความกตัญญู[adv.] (dūay khwām katanyū) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude   
ดูดดื่ม[X] (dūtdeūm) EN: impressively   
หางกะทิ[X] (hāng kathi) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing)   FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint   FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts   FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
การใช้คำ[n. exp.] (kān chai kham) EN: expression   
การพิมพ์[n.] (kān phim) EN: printing   FR: impression [f] ; tirage [m]
การพรางคดี[n. exp.] (kān phrāng khadī) EN: suppressing evidence of a crime   
การพูด[n.] (kān phūt) EN: speech   FR: parole [f] ; expression [f]
การระงับ[n.] (kān ra-ngap) EN: suppression ; abatement   
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การแสดงออก[n.] (kān sadaēng-øk) EN: expression ; show-off   
การย่ำยี[n.] (kān yamyī) EN: oppression   
การยับยั้ง[n.] (kān yapyang) EN: suppression ; veto   
คัน[v.] (khan) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for   FR: démanger ; causer une envie irrépressible
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing   FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
เข็น[v.] (khen) EN: push ; put pressure on ; egg on ; goad   FR: pousser ; déplacer ; faire pression
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
ของไหลที่อัดได้[n. exp.] (khøng-lai thī at dai) EN: compressible fluid   FR: fluide compressible [m]
ของไหลที่อัดไม่ได้[n. exp.] (khøng-lai thī at mai dai) EN: incompressible fluid   FR: fluide incompressible [m]
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for   FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความดัน[n.] (khwāmdan) EN: pressure   FR: pression [f] ; tension [f] ; tension (artérielle) [f]
ความดันสัมบูรณ์ [n. exp.] (khwāmdan sambūn) EN: absolute pression   
ความหดหู่[n.] (khwām hothū) EN: depression ; melancholy   
ความเครียด[n.] (khwām khrīet) EN: strain ; stress   FR: stress [m] ; tension [f] ; pression [f]
ความกดอากาศสูง[n. exp.] (khwām kot akāt sūng) EN: high pressure   FR: haute pression [f]
ความกดอากาศต่ำ[n. exp.] (khwām kot akāt tam) EN: low pressure   FR: basse pression [f]
ความกดดัน[n.] (khwām kotdan) EN: pressure ; frustration ; tension   FR: tension [f] ; pression [f]
ความประทับใจ[n.] (khwām prathap jai) EN: impression   FR: impression [f]
ความสะเทือนใจ[n.] (khwām satheūoenjai) EN: depression   
กองปราบ[n. exp.] (køng prāp) EN: Crime Suppression Department   
กด[v.] (kot) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click   FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress   FR: persécuter ; tyranniser
กระชั้น[adj.] (krachan) EN: urgent ; pressing ; imminent   FR: précipité
กระดาษพิมพ์[n. exp.] (kradāt phim) EN: printing paper   FR: papier d'impression [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด ...[n. exp.] (kradāt phim khanāt ...) FR: papier d'impression de format ... [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด A4[n. exp.] (kradāt phim khanāt ē-sī) EN: A4 printing paper   FR: papier d'impression de format A4 [m] ; papier d'impression A4 [m]
ลึกซึ้ง[adj.] (leukseung) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise   FR: approfondi ; profond ; impressionnant
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression   
มุมก้ม[n. exp.] (mum kom) EN: angle of depression   
น่าเกรงขาม[adj.] (nākrēngkhām) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring   FR: terrible

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESSING    P R EH1 S IH0 NG
REPRESSIVE    R IY0 P R EH1 S IH0 V
IMPRESSING    IH2 M P R EH1 S IH0 NG
IMPRESSION    IH2 M P R EH1 SH AH0 N
IMPRESSIVE    IH2 M P R EH1 S IH0 V
OPPRESSING    AH0 P R EH1 S IH0 NG
OPPRESSION    AH0 P R EH1 SH AH0 N
OPPRESSIVE    AH0 P R EH1 S IH0 V
REPRESSING    R IY0 P R EH1 S IH0 NG
EXPRESSIVE    IH0 K S P R EH1 S IH0 V
DEPRESSIVE    D AH0 P R EH1 S IH0 V
DEPRESSING    D AH0 P R EH1 S IH0 NG
DEPRESSION    D AH0 P R EH1 SH AH0 N
EXPRESSION    IH0 K S P R EH1 SH AH0 N
REPRESSION    R IY0 P R EH1 SH AH0 N
EXPRESSING    IH0 K S P R EH1 S IH0 NG
OPPRESSIONS    AH0 P R EH1 SH AH0 N Z
DEPRESSIONS    D AH0 P R EH1 SH AH0 N Z
COMPRESSION    K AH0 M P R EH1 SH AH0 N
REPRESSIONS    R IY0 P R EH1 SH AH0 N Z
COMPRESSING    K AH0 M P R EH1 S IH0 NG
EXPRESSIONS    IH0 K S P R EH1 SH AH0 N Z
SUPPRESSING    S AH0 P R EH1 S IH0 NG
SUPPRESSION    S AH0 P R EH1 SH AH0 N
IMPRESSIONS    IH2 M P R EH1 SH AH0 N Z
IMPRESSIVELY    IH2 M P R EH1 S IH0 V L IY0
DEPRESSINGLY    D AH0 P R EH1 S IH0 NG L IY0
UNIMPRESSIVE    AH2 N IH2 M P R EH1 S IH0 V
EXPRESSIVITY    EH2 K S P R AH0 S IH1 V AH0 T IY0
DECOMPRESSION    D IY2 K AH0 M P R EH1 SH AH0 N
MISIMPRESSION    M IH2 S IH2 M P R EH1 SH AH0 N
IRREPRESSIBLE    IH0 R AH0 P R EH1 S AH0 B AH0 L
EXPRESSIONIST    IH0 K S P R EH1 SH AH0 N AH0 S T
IMPRESSIONISM    IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M
IMPRESSIONIST    IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S T
EXPRESSIONISM    IH0 K S P R EH1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M
IMPRESSIONISTS    IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S S
IMPRESSIONISTS    IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S T S
IMPRESSIONISTS    IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S
IMPRESSIONABLE    IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 B AH0 L
EXPRESSIONLESS    IH0 K S P R EH2 SH AH0 N L AH0 S
INCOMPRESSIBLE    IH2 N K AH0 M P R EH1 S AH0 B AH0 L
EXPRESSIONISTIC    IH0 K S P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K
IMPRESSIONISTIC    IH2 M P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pressing    (v) (p r e1 s i ng)
pressings    (n) (p r e1 s i ng z)
depressing    (v) (d i1 p r e1 s i ng)
depression    (n) (d i1 p r e1 sh @ n)
depressive    (n) (d i1 p r e1 s i v)
expressing    (v) (i1 k s p r e1 s i ng)
expression    (n) (i1 k s p r e1 sh @ n)
expressive    (j) (i1 k s p r e1 s i v)
impressing    (v) (i1 m p r e1 s i ng)
impression    (n) (i1 m p r e1 sh @ n)
impressive    (j) (i1 m p r e1 s i v)
oppressing    (v) (@1 p r e1 s i ng)
oppression    (n) (@1 p r e1 sh @ n)
oppressive    (j) (@1 p r e1 s i v)
pressingly    (a) (p r e1 s i ng l ii)
repressing    (v) (r i1 p r e1 s i ng)
repression    (n) (r i1 p r e1 sh @ n)
repressive    (j) (r i1 p r e1 s i v)
compressing    (v) (k @1 m p r e1 s i ng)
compression    (n) (k @1 m p r e1 sh @ n)
depressions    (n) (d i1 p r e1 sh @ n z)
depressives    (n) (d i1 p r e1 s i v z)
expressions    (n) (i1 k s p r e1 sh @ n z)
impressions    (n) (i1 m p r e1 sh @ n z)
oppressions    (n) (@1 p r e1 sh @ n z)
repressions    (n) (r i1 p r e1 sh @ n z)
suppressing    (v) (s @1 p r e1 s i ng)
suppression    (n) (s @1 p r e1 sh @ n)
suppressive    (j) (s @1 p r e1 s i v)
expressively    (a) (i1 k s p r e1 s i v l ii)
impressively    (a) (i1 m p r e1 s i v l ii)
oppressively    (a) (@1 p r e1 s i v l ii)
suppressions    (n) (s @1 p r e1 sh @ n z)
unimpressive    (j) (uh2 n i m p r e1 s i v)
decompressing    (v) (d ii2 k @ m p r e1 s i ng)
decompression    (n) (d ii2 k @ m p r e1 sh @ n)
expressionism    (n) (i1 k s p r e1 sh @ n i z @ m)
expressionist    (n) (i1 k s p r e1 sh @ n i s t)
impressionism    (n) (i1 m p r e1 sh @ n i z @ m)
impressionist    (n) (i1 m p r e1 sh @ n i s t)
inexpressible    (j) (i2 n i k s p r e1 s @ b l)
irrepressible    (j) (i2 r i p r e1 s @ b l)
decompressions    (n) (d ii2 k @ m p r e1 sh @ n z)
expressionists    (n) (i1 k s p r e1 sh @ n i s t s)
expressionless    (j) (i1 k s p r e1 sh @ n l @ s)
impressionable    (j) (i1 m p r e1 sh @ n @ b l)
impressionists    (n) (i1 m p r e1 sh @ n i s t s)
impressiveness    (n) (i1 m p r e1 s i v n @ s)
incompressible    (j) (i1 n k @ m p r e1 s @ b l)
unimpressively    (a) (uh2 n i m p r e1 s i v l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
形式[けいしき, keishiki] Thai: สูตรสมการคณิตศาสตร์ English: math expression
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antidröhnblech {n}noise suppression plate [Add to Longdo]
Aufgeschlossenheit {f}impressionableness [Add to Longdo]
Auflage {f}Impression [Add to Longdo]
Ausdruck {m} | Ausdrücke {pl} | absoluter Ausdruck | ungeschickt gewählter Ausdruck; unglücklich gewählter Ausdruckexpression | expressions | absolute expression | the infelicity of the expression [Add to Longdo]
Ausdruck {m}; Äußerung {f}; Redensart {f}expression [Add to Longdo]
Ausdrucksfähigkeit {f}expressiveness [Add to Longdo]
Ausdrucksform {f}form of expression [Add to Longdo]
Ausdruckskraft {f}expressiveness [Add to Longdo]
Aussagekraft {f}expressiveness [Add to Longdo]
Bedrückung {f}depression [Add to Longdo]
Danksagung {f}expression of thanks [Add to Longdo]
Datenkompression {f}data compression [Add to Longdo]
Dekompressionskrankheit {f}bends; decompression sickness [Add to Longdo]
Dekomprimierung {f}decompression [Add to Longdo]
Depression {f} | Depressionen {pl} | Depressionen haben | jahreszeitlich bedingte Depressiondepression | depressions | to suffer from depression | seasonal affective disorder (SAD) [Add to Longdo]
Druck aufpressing [Add to Longdo]
Druck {m}compression; pression; thrust [Add to Longdo]
Druck {m}oppressiveness [Add to Longdo]
Druckbeanspruchung {f}compressive stress [Add to Longdo]
Druckbruch {m}compressive fracture [Add to Longdo]
Druckelastizität {f}elasticity of compression [Add to Longdo]
Druckfeder {f}compressing spring; pressure spring [Add to Longdo]
Druckfestigkeit {f}compressive strength [Add to Longdo]
Druckholz {n} (bei Nadelbäumen)compression wood [Add to Longdo]
Druckverformungsrest {m}compression set [Add to Longdo]
Druckverminderung {f}; Druckabnahme {f}decompression [Add to Longdo]
Druckkraft {f}compressive force [Add to Longdo]
Druckspannung {f}compressive stress [Add to Longdo]
Drucksteifigkeit {f}compressive rigidity [Add to Longdo]
Druckversuch {m} (Festigkeitsprüfung)compression test [Add to Longdo]
Eindruck {m} | Eindrücke {pl} | den Eindruck machen | Eindruck machenimpression | impressions | to give the impression | to carry weight [Add to Longdo]
Entstörung {f}suppression of interference; suppressing [Add to Longdo]
Expressionismus {m}expressionism [Add to Longdo]
Funkentstörung {f}radio interference suppression [Add to Longdo]
Gefühlsäußerung {f}outpouring; expression of emotion [Add to Longdo]
Gesichtsausdruck {m}facial expression [Add to Longdo]
Immunosuppressivum {n}immunosuppressant [Add to Longdo]
Impressionismus {m}impressionism [Add to Longdo]
Impressionist {m} | Impressionisten {pl}impressionist | impressionists [Add to Longdo]
Klemmringverschraubung {f}compression fitting [Add to Longdo]
Kompression {f}; Komprimierung {f}; Verdichtung {f}; Pressung {f}compression [Add to Longdo]
Komprimierbarkeit {f}compressibility [Add to Longdo]
Lichtbogenunterdrückung {f}arc suppression [Add to Longdo]
Lösungsmittelkompressibilität {f}solvent compressibility [Add to Longdo]
Nichtzusammendrückbarkeit {f}incompressibility [Add to Longdo]
Niedergeschlagenheit {f}depressiveness [Add to Longdo]
Nullunterdrückung {f}zero compression [Add to Longdo]
Nullunterdrückung {f}zero suppression [Add to Longdo]
Pressen {n} | isostatisches Pressenpressing | isostatic pressing [Add to Longdo]
Rauschunterdrückung {f}noise suppression [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
うつ状態;鬱状態;欝状態[うつじょうたい, utsujoutai] (n,adj-no) depression; manic depression [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
お礼(P);御礼[おれい(P);おんれい(御礼), orei (P); onrei ( orei )] (n) (See 礼) thanking; expression of gratitude; (P) [Add to Longdo]
お礼の申し様;お礼の申しよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude [Add to Longdo]
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation [Add to Longdo]
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
くにゃくにゃ[, kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible [Add to Longdo]
したり顔[したりがお, shitarigao] (n,adj-no) self-satisfied look; triumphant expression [Add to Longdo]
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P) [Add to Longdo]
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes [Add to Longdo]
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P) [Add to Longdo]
ったく[, ttaku] (int) (col) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation) [Add to Longdo]
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior) [Add to Longdo]
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P) [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
のっぺり[, nopperi] (adv,adv-to) flat; smooth; expressionless; blank [Add to Longdo]
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
まあまあ[, maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P) [Add to Longdo]
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やあ[, yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise) [Add to Longdo]
やいやい;ヤイヤイ[, yaiyai ; yaiyai] (adv,adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi! [Add to Longdo]
やらやら[, yarayara] (int) expression of strong emotion or surprise [Add to Longdo]
よいしょ;よいっしょ[, yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to [Add to Longdo]
よっこいしょ[, yokkoisho] (int) (See よいしょ) (expression of) effort or strain; heave-ho [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
アーティスティックインプレッション[, a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression [Add to Longdo]
アピる[, api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal [Add to Longdo]
アンプレショニスム[, anpureshonisumu] (n) (obsc) (See 印象主義) Impressionism (fre [Add to Longdo]
イメージ(P);イメジ[, ime-ji (P); imeji] (n,vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) {comp} (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P) [Add to Longdo]
インプレッシブ[, inpuresshibu] (adj-na) impressive [Add to Longdo]
インプレッショニズム[, inpuresshonizumu] (n) impressionism [Add to Longdo]
インプレッション[, inpuresshon] (n) impression [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不善[bù shàn, ㄅㄨˋ ㄕㄢˋ, ] bad; ill; not good at; not to be pooh-poohed; quite impressive [Add to Longdo]
不景气[bù jǐng qì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] depression; recession; slump [Add to Longdo]
中央凹[zhōng yāng āo, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄠ, ] fovea centralis (depression in the macula retina, most sensitive optic region) [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] (final particle in classical Chinese, expressing question or doubt, similar to 嗎|吗) [Add to Longdo]
代替[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, ] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression) [Add to Longdo]
令人叹为观止[lìng rén tàn wéi guān zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] (set expression) astonishing to see [Add to Longdo]
低迷[dī mí, ㄉㄧ ㄇㄧˊ, ] depression (esp. economic) [Add to Longdo]
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure [Add to Longdo]
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure [Add to Longdo]
公倍式[gōng bèi shì, ㄍㄨㄥ ㄅㄟˋ ㄕˋ, ] common multiple expression [Add to Longdo]
公因式[gōng yīn shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] common factor; common divisor (of a math. expression) [Add to Longdo]
冒昧[mào mèi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, ] (humble expression) to take the liberty; to make bold; to presume on sb's patience; forgive my arrogance, but... [Add to Longdo]
[āo, , ] a depression; indentation; concave; hollow [Add to Longdo]
凹坑[āo kēng, ㄠ ㄎㄥ, ] concave depression; crater [Add to Longdo]
凹进[āo jìn, ㄠ ㄐㄧㄣˋ, / ] concave; a concavity (lower than the surrounding area); a depression; hollow; dented [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals) [Add to Longdo]
加深印象[jiā shēn yìn xiàng, ㄐㄧㄚ ㄕㄣ ˋ ㄒㄧㄤˋ, ] to make a deeper impression on sb [Add to Longdo]
助纣为虐[zhù zhòu wéi, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:e4, / ] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy [Add to Longdo]
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men [Add to Longdo]
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, / ] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, / ] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
卑辞厚币[bēi cí hòu bì, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄅㄧˋ, / ] humble expression for generous donation [Add to Longdo]
卑辞厚礼[bēi cí hòu lǐ, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄌㄧˇ, / ] humble expression for generous gift [Add to Longdo]
印象[yìn xiàng, ˋ ㄒㄧㄤˋ, ] impression [Add to Longdo]
印象派[yìn xiàng pài, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄞˋ, ] impressionism [Add to Longdo]
危迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, ] urgent; pressing danger [Add to Longdo]
反切[fǎn qiè, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, ] traditional system expressing the phonetic value of a Chinese character using two other characters, the first for the initial consonant, the second for the rhyme and tone [Add to Longdo]
可压缩[kě yā suō, ㄎㄜˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] compressible [Add to Longdo]
吐鲁番盆地[tǔ lǔ fān pén dì, ㄊㄨˇ ㄌㄨˇ ㄈㄢ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, / ] the Turpan depression in Xinjiang [Add to Longdo]
[ne, ㄋㄜ˙, / ] (final particle expressing question, affirmation or continuation) [Add to Longdo]
[ya, ㄧㄚ˙, ] (particle equivalent to 啊 after a vowel, expressing surprise or doubt) [Add to Longdo]
[dāi, ㄉㄞ, ] foolish; stupid; no expression; stay [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] expression of surprise [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment [Add to Longdo]
[yō, ㄧㄛ, ] (final particle expressing imperative); Yo! [Add to Longdo]
[yo, ㄧㄛ˙, / ] (interj) Oh, sound made when expressing surprise; (idiom) used at end of sentence as an exclamation [Add to Longdo]
四大盆地[sì dà pén dì, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] four great basin depressions of China, namely Tarim 塔里木盆地 in south Xinjiang, Jungar 準葛爾盆地|准葛尔盆地 and Tsaidam or Qaidam 柴達木盆地|柴达木盆地 in north Xinjiang Sichuan 四川盆地 [Add to Longdo]
因式[yīn shì, ㄕˋ, ] factor; divisor (of a math. expression) [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, ] a depression; cavity; hollow [Add to Longdo]
基因表达[jī yīn biǎo dá, ㄐㄧ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ, / ] gene expression [Add to Longdo]
塔里木盆地[Tǎ lǐ mù pén dì, ㄊㄚˇ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] Tarim Basin depression in southern Xinjiang [Add to Longdo]
压抑[yā yì, ㄧㄚ ㄧˋ, / ] repression; to constrain or repress emotions [Add to Longdo]
压缩[yā suō, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] to compress; compression [Add to Longdo]
压缩比[yā suō bǐ, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄅㄧˇ, / ] compression ratio [Add to Longdo]
压迫[yā pò, ㄧㄚ ㄆㄛˋ, / ] oppress; oppression [Add to Longdo]
壮举[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, ] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt [Add to Longdo]
大作[dà zuò, ㄉㄚˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to make sth big of it; sudden big and impressive event (sound, flash, burst, wind); to exaggerate [Add to Longdo]
[kuǎng, ㄎㄨㄤˇ, ] low ground; hollow; depression (used in Shandong place names) [Add to Longdo]
好感[hǎo gǎn, ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ, ] good opinion; favorable impression [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible [Add to Longdo]
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function [Add to Longdo]
ゼロ抑制[ぜろよくせい, zeroyokusei] zero suppression [Add to Longdo]
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function [Add to Longdo]
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] data compression [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] disk compression [Add to Longdo]
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression [Add to Longdo]
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] file compression [Add to Longdo]
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] fractal compression [Add to Longdo]
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression [Add to Longdo]
マクロ式[マクロしき, makuro shiki] macro expression [Add to Longdo]
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction [Add to Longdo]
圧縮技術[あっしゅくぎじゅつ, asshukugijutsu] compression technology [Add to Longdo]
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] compression efficiency [Add to Longdo]
圧縮率[あっしゅくりつ, asshukuritsu] compression ratio [Add to Longdo]
暗示表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression [Add to Longdo]
映像圧縮[えいぞうあっしゅく, eizouasshuku] image compression [Add to Longdo]
音声圧縮[おんせいあっしゅつ, onseiasshutsu] voice compression [Add to Longdo]
画像圧縮[がぞうあっしゅく, gazouasshuku] image compression [Add to Longdo]
画像圧縮技術[がぞうあっしゅくぎじゅつ, gazouasshukugijutsu] image compression technology [Add to Longdo]
解凍[かいとう, kaitou] decompression (vs) [Add to Longdo]
算術式[さんじゅつしき, sanjutsushiki] arithmetic expression [Add to Longdo]
[しき, shiki] expression [Add to Longdo]
条件式[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression [Add to Longdo]
正規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression [Add to Longdo]
帯域圧縮[たいいきあっしゅく, taiikiasshuku] band compression [Add to Longdo]
定数式[ていすうしき, teisuushiki] constant expression [Add to Longdo]
比較式[ひかくしき, hikakushiki] comparison expression [Add to Longdo]
複合式[ふくごうしき, fukugoushiki] compound expression [Add to Longdo]
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression [Add to Longdo]
明示表現[めいじひょうげん, meijihyougen] explicit expression [Add to Longdo]
連結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression [Add to Longdo]
コンプレッション[こんぷれっしょん, konpuresshon] compression [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
圧搾[あっさく, assaku] -Druck, Kompression [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top