Search result for

prekär

(57 entries)
(0.1256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prekär-, *prekär*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prekär มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prekär*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most disagreeable.Höchst prekärGigi (1958)
-Really? Well, I'm afraid this changes my status here morally.Ich fürchte, das bringt mich in eine prekäre Lage. Indiscreet (1958)
- Yes, sir.Ich kenne Ihre prekäre Lage. Operation Petticoat (1959)
With Little Orphan Annie in such a mess, I guess I just didn't get around to it.Mit dem kleinen Waisenkind Annie, in solch einer prekären Lage konnte ich mich gar nicht darauf einlassen. Eddie's Nickname (1965)
-Grave situation, Robin. -If only we knew what he was up to!- Eine sehr prekäre Situation. Batman: The Movie (1966)
- That sounds precarious.- Das hört sich prekär an. Billion Dollar Brain (1967)
They generally give me the impression of defenselessness, almost hairless animals, balanced precariously on two legs.Überhaupt scheinen sie mir wehrlose Tiere mit geringer Behaarung zu sein, und mit prekärem Gleichgewicht auf zwei Beinen. Memories of Underdevelopment (1968)
I don't have to tell you that this is one of the most sensitive situations that we can get into.Ich muss dir nicht sagen, dass dies eine der prekärsten Sachlagen ist, in die wir geraten können. A Wrongful Death (1973)
In view of Mrs Templeton's testimony, and because of her overwrought condition, I request a recess until tomorrow morning.Angesichts von Mrs. Templetons Aussage und ihres prekären Zustandes bitte ich um eine Sitzungspause bis morgen früh. Audrey Rose (1977)
He said he thought the situation was just too dangerous there for him to come home right now.Er fand, die Situation dort sei zu prekär, als dass er... in die Heimat reisen könne. MacArthur (1977)
A polio epidemic rages in Europe, especially in the South, due to the precarious hygienic conditions.Eine Kinderlähmung-Epidemie wütet in Europa, vor allem im Süden, wegen der prekären hygienischen Verhältnisse. The Kingdom of Naples (1978)
You buy yourway out of political involvement with fifty million pounds of public money?Sie wollen sich den Weg aus Ihrer prekären politischen Situation mit 50 Millionen Pfund öffentlichen Geldern freikaufen. The Official Visit (1980)
This looks like it could be gravy.Könnte prekär werden. Caddyshack (1980)
I'm in a very delicate situation here.Ich bin in einer prekären Situation. Service Above and Beyond (1983)
Uh, many transactions... of a highly sensitive nature, uh, transpire there.Viele prekäre Geschäfte werden dort abgewickelt. Steele at It (1984)
Everything here is perfectly legit. Well, good for you. Guess that means you're ready to help the right side, huh?Ihr Aufenthaltsstatus ist offenbar ein wenig prekärThe Cows of October (1988)
You sympathized with her predicament.Sie hatten Verständnis für ihre prekäre Situation. Mortal Thoughts (1991)
This was a world balanced so precariously that its harmony could be shattered by a whisper.Dies war eine Welt eines so prekären Gleichgewichts, dass ihre Harmonie durch ein Flüstern zerstört werden konnte. The Age of Innocence (1993)
So many questions... and from someone in such a precarious position.So viele Fragen, und noch dazu von jemandem in einer so prekären Lage. The Green, Green Glow of Home (1993)
All I'm suggesting, Mr Neelix, is that paranoia will aggravate your already precarious emotional condition.Ich behaupte nur, Mr Neelix, dass Paranoia Ihren bereits prekären emotionalen Zustand nur verschlimmern wird. Cathexis (1995)
But here it's a reminder of the precarious nature of our journey.Aber hier macht er die prekäre Natur unserer Reise deutlich. Learning Curve (1995)
Let's step out into the backyard and see if there are any vulnerable places out there.Warum gehen wir nicht in den Garten und sehen nach, ob es dort prekäre Stellen gibt? Alarmed by Burglars (1996)
Chief, this material's way too sensitive.Chef, dieses Material ist viel zu prekärThe Dad Who Came in from the Cold (1996)
Things are very unpredictable here.Die Lage hier drin ist prekärMad City (1997)
Files originating from and designated compartmentalized by the Millennium Group can only be opened by an encoded phrase from your unique vocal signature.Von der Millennium-Gruppe als prekär klassifizierte Dateien können ab sofort nur mit einer persönlichen Stimmerkennung geöffnet werden. The Beginning and the End (1997)
When a file is designated compartmentalized, double-click this icon, speak clearly into the microphone and say, "Soylent green is people."Wenn eine Datei als prekär gekennzeichnet ist, klicken Sie auf dieses Symbol und sagen dann laut und deutlich den Satz: "Soylent Green besteht aus Menschen." The Beginning and the End (1997)
They don't want to admit to outsiders how dire the situation really is.Sie wollen nicht zugeben, wie prekär ihre Situation wirklich ist. Call to Arms (1997)
THERE HAVE BEEN TIMES... PERSONAL SITUATIONS, WHEN YOU NEEDED MY ASSISTANCE AND MY CONFIDENCE.Es gab prekäre Situationen, in denen Sie meine Unterstützung nötig hatten. Enemy of the State (1998)
You put her in a very difficult situation.Sie haben Emma in eine prekäre Lage gebracht. Human Essence (1998)
Welcome to the Follies Bree-gere!Willkommen in den "Folies Prekär"! Man on the Moon (1999)
This is starting to suck.Mann, das wird echt prekär hier. The Freshman (1999)
They have a fragile relationship with one another, as do we with them.Ihre Beziehung zueinander ist prekär, so wie unsere Beziehung zu ihnen. Fair Game (1999)
You've placed us in a very difficult position.Sie bringen uns in eine prekäre Situation. What Planet Are You From? (2000)
Roughly put, the regulation of the casualized fractions of the working class passes from the left hand of the state - to borrow Pierre Bourdieu's terminology in 'La Misére du Monde' - ['The Weight of the World']Grob gesagt: Man verwaltet die Gruppe der prekär beschäftigten Arbeiter nicht länger, um die Terminologie Pierre Bourdieus aus Das Elend der Welt aufzugreifen, mit der linken Hand des Staates, der helfenden, der erziehenden Hand, der Hand, die sich um Wohnungen, Bildung und medizinische Versorgung kümmert, La sociologie est un sport de combat (2001)
an intrusive and paternalist state, which results in the reduction or even the destruction of liberties especially for those condemned to precarious wage work.Ein Staat, der sich einmischt, ein paternalistischer Staat, der zu weniger oder gar zur Abschaffung von Freiheiten führt, vor allem für die, die dazu verdammt sind, in prekären Verhältnissen zu arbeiten. La sociologie est un sport de combat (2001)
The rise of this liberal-paternalist state, liberal for the upper classes, for the employers, paternalist for the working classes, especially the casualized fractions of the new service proletariat:Und den Aufstieg dieses liberal- paternalistischen Staats, liberal gegenüber der Oberschicht, gegenüber den Arbeitgebern, paternalistisch gegenüber der Arbeiterklasse, gegenüber den prekär Beschäftigten, dem Dienstleistungsproletariat... La sociologie est un sport de combat (2001)
- Money's definitely becoming an issue.- Deine Finanzlage wird prekärFlooded (2001)
What does concern me is you, that your convictions will falter in this embarrassing situation, that you will overlook Robson's infection because the two of you are close.Was mich besorgt bist du, dass deine Überzeugungen schwächeln in dieser prekären Situation, dass du Robsons Infektion übersiehst, weil ihr euch nahesteht. Good Intentions (2002)
- These are dicey times, and even though Kirk is no parochial schoolboy, the church can't afford... either spiritually or financially... to have any more of our priests be suspect.- Es sind prekäre Zeiten, und obwohl Kirk kein Konfessionsschüler ist, kann es sich die Kirche weder geistig noch finanziell leisten... dass noch mehr unserer Priester verdächtigt werden. Dead Man Talking (2003)
Since we were the only ones who knew it, and I certainly didn't tell my father that leaves you in a very uncomfortable position.Da nur wir beide diese Information hatten, und ich nichts verraten habe, bringt Sie das in eine prekäre Lage. Insurgence (2003)
But, in view of the shabby conditions in which we travel, all we have to offer you are words.Angesichts der prekären Mittel unserer Reise... bleibt uns aber nur die Sprache des Herzens. The Motorcycle Diaries (2004)
We have a situation, we have to meet immediately.Wir sind in einer sehr prekären Situation undmüssen uns dringend beraten. G.O.R.A. (2004)
With all due respect, Director Bell, even with The Patriot Act, the legal footing's shaky.Sogar im Rahmen des PATRIOT-Acts ist die rechtliche Lage prekärBlood Ties (2004)
My situation is precarious.Meine Lage ist prekärUnveiled (2004)
The racial thing alone is tense enough that they gotta react.Die Sache mit der Hautfarbe allein ist prekär genug, dass sie reagieren müssen. Reformation (2004)
You went out on a limb for me and the birds.Du warst in einer prekären Lage wegen mir und den Vögeln. Safety Canary (2004)
Birds like limbs.Vögel lieben prekäres. Safety Canary (2004)
Considering our tough situation... - ...Wenn man nun unsere prekäre Situation bedenkt ... Star Wreck: In the Pirkinning (2005)
Our military situation is precarious, but we'll never surrender.Unsere militärische Lage ist prekär. Aber noch lange nicht hoffnungslos. Wir werden nicht kapitulieren. My Führer (2007)
You're in an awkward situation. Take some time off.Sie befinden sich in einer prekären Lage. Invisible Target (2007)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
furchtbar; prekär {adj}parlous [Add to Longdo]
heikel; prekär {adj}sensitive [Add to Longdo]
prekär; gefährdet; labil {adj}precarious [Add to Longdo]
prekär {adv}precariously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  prekär [preːkɛːr]
     precariously
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top