ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

predication

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -predication-, *predication*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา predication มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *predication*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your five predecessors were, by design, based on a similar predication a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One.บรรพบุรุษของคุณทั้ง 5 / จากที่เราทำนายไว้ เต็มใจจะยอมรับกระบวนการนี้ เพื่อเติมเต็มภารกิจของผู้ปลดปล่อยให้สมบูรณ์ The Matrix Reloaded (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussage {f}predication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Predication \Pred`i*ca"tion\, n. [L. praedicatio: cf. F.
   pr['e]dication.]
   1. The act of predicating, or of affirming one thing of
    another; affirmation; assertion. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Preaching. [Obs. or Scot.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 predication
   n 1: (logic) a declaration of something self-evident; something
      that can be assumed as the basis for argument [syn:
      {postulation}, {predication}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top