ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

praises

P R EY1 Z AH0 Z   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -praises-, *praises*, praise
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if he praises you, say,และถ้าพระราชาชมเชยเจ้า ให้พูดว่า The King and the Clown (2005)
Luv, Kush, let us sing the praises of Rama.เจ้าลพ เจ้ากุศ จงร้องเพลงบูชาพระรามเถิด Sita Sings the Blues (2008)
Except sing your praises and talk about my husband.ยกเว้นการยกย่องเจ้า และพูดเกี่ยวกับสามีของข้า The Other Boleyn Girl (2008)
We were just singing your praises.อะไร เรื่องนั้นนะเหรอ Negro Y Azul (2009)
Oh, keep it up with the praises why don't you...พูดชมกันมากเกินไปแล้วค่ะ... Episode #1.12 (2010)
A number of zombies sang your praises.ซอมบี้หลายคนชื่นชมคุณนะ Undead Again (2012)
# Now to the Lord sing praises all you within this placeตอนนี้พระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญ ทั้งหมดที่คุณภายในสถานที่แห่งนี้. One Chance (2013)
The poets sing your battle praises in the halls.นักดนตรีร้องเพลง สรรเสริญการต่อสู้ของท่าน ในห้องโถง A King's Ransom (2013)
If you paid them, they'd sing your praises too.ถ้าเจ้าจ่ายให้เขา เขาก็จะร้องเพลงสรรเสริญเจ้า A King's Ransom (2013)
When I'm done, they'll be singing my praises over her smoldering, villainous remains.เมื่อข้าทำสำเร็จ พวกเขาจะร้องสรรเสริญข้า เหนือเถ้าธุลีของนาง ความชั่วร้ายที่หลงเหลืออยู่ The Evil Queen (2013)
It praises Irving's skill as a military historian, while at the same time drawing attention to flaws in some of his reasoning.มันสรรเสริญทักษะของเออร์วิง เป็นประวัติศาสตร์ทางทหาร ขณะที่ในเวลาเดียวกันดึงความ สนใจไปข้อบกพร่อง ในบางส่วนของเหตุผลของเขา Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
praisesBeware of one who praises you to your face.
praisesEveryone praises the boy.
praisesHe who praises everybody, praises nobody.
praisesNobody ever praises him.
praisesShe was profuse in praises.

CMU English Pronouncing Dictionary
PRAISES    P R EY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
praises    (v) prˈɛɪzɪz (p r ei1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u,vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P) [Add to Longdo]
鼓腹撃壌[こふくげきじょう, kofukugekijou] (n,vs) (people) sing the praises (enjoy the blessings) of peace [Add to Longdo]
自画自賛;自画自讚[じがじさん, jigajisan] (n,vs,adj-no) singing one's own praises; praising one's own wares [Add to Longdo]
手前味噌[てまえみそ, temaemiso] (n) self-flattery; sing one's own praises [Add to Longdo]
褒めちぎる;誉めちぎる[ほめちぎる, homechigiru] (v5r,vt) to praise (to the skies); to sing the praises (of); to extol [Add to Longdo]
褒め歌う[ほめうたう, homeutau] (v5u) to sing praises to [Add to Longdo]
謳歌[おうか, ouka] (n,vs) rejoicing; glorification; exultation; celebration; enjoyment; singing praises [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top