หรือคุณหมายถึง powerfulneß?
Search result for

powerfulness

(5 entries)
(1.9077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -powerfulness-, *powerfulness*, powerfulnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา powerfulness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *powerfulness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาตรใหญ่[N] high-handed action, See also: powerfulness, coercion, Syn. อำนาจบาตรใหญ่, Example: เขาใช้อำนาจบาตรใหญ่ข่มขู่ข่มเหง และบีบบังคับลูกน้องให้จนมุม, Thai definition: อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่ผู้อื่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stärke {f}powerfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Powerful \Pow"er*ful\, a.
   1. Full of power; capable of producing great effects of any
    kind; potent; mighty; efficacious; intense; as, a powerful
    man or beast; a powerful engine; a powerful argument; a
    powerful light; a powerful vessel.
    [1913 Webster]
 
       The powerful grace that lies
       In herbs, plants, stones, and their true qualities.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) Large; capacious; -- said of veins of ore.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Mighty; strong; potent; forcible; efficacious;
     energetic; intense.
     [1913 Webster] -- {Pow"er*ful*ly}, adv. --
     {Pow"er*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 powerfulness
   n 1: possession of controlling influence; "the deterrent power
      of nuclear weapons"; "the power of his love saved her";
      "his powerfulness was concealed by a gentle facade" [syn:
      {power}, {powerfulness}] [ant: {impotence}, {impotency},
      {powerlessness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top