ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poulterer

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poulterer-, *poulterer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poulterer[N] พ่อค้าสัตว์ปีก, Syn. poulter

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poulterer    (n) pˈoultərər (p ou1 l t @ r @ r)
poulterers    (n) pˈoultərəz (p ou1 l t @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geflügelhändler {m} | Geflügelhändler {pl}poulterer | poulterers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鳥屋[とりや, toriya] (n) bird dealer; poulterer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poulterer \Poul"ter*er\, n.
   One who deals in poultry.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poulterer
   n 1: a dealer in poultry and poultry products [syn:
      {poultryman}, {poulterer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top