Search result for

pouching

(117 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pouching-, *pouching*, pouch
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pouching มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pouching*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pouch[N] ถุงเล็กๆ, Syn. sack, bag
pouch[N] ถุงหน้าท้องสัตว์
pouch[N] โพรงในต้นไม้ที่มีรูปร่างคล้ายถุง
pouch[VT] ใส่ถุง
pouchy[ADJ] ที่มีถุงหน้าท้อง (สัตว์)
pouched[ADJ] ซึ่งมีถุงหน้าท้อง
cheek pouch[N] กระพุ้งแก้มในสัตว์บางชนิด ใช้สำหรับเก็บอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheek pouchn. กระพุ้งแก้ม
pouch(เพาชฺ) n. กระเป๋า,ถุง,ถุงใส่ยาเส้น,ถุงหน้าท้องสัตว์ประเภทจิงโจ้,อุ้ง,พวง,ห้องพัก,ส่วนเว้าเข้า,โพรง,ที่คล้ายถุง. vt. ใส่ถุง
pouched(เพาชฺทฺ) adj. มีถุง,มีถุงหน้าท้องสำหรับแบกลูกอ่อน
pouchy(เพา'ชี) adj. มีถุง

English-Thai: Nontri Dictionary
pouch(n) ถุง,กระเป๋า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pouchกระเป๋า, ช่อง, ซอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
diplomatic pouchถุงเมล์ทูต [การทูต]
Diplomatic Pouchถุงเมล์ทางการทูตที่บรรจุหนังสือโต้ตอบทางราชการ ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาล กับสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ใน ต่างประเทศ ถุงเมล์ทูตจะถูกปิดประทับตราของทางราชการ และผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ขอตรวจไม่ได้ คือได้รับการละเว้นจากการแทรกแซงใด ๆ ทั้งสิ้นเรื่องถุงเมล์ทางการทูตนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ว่า?1. ในรัฐผู้รับจะอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ทั้งมวลในการติดต่อกับคณะรัฐบาลและกับคณะผู้แทน และสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่งไม่ว่าตั้งอยู่ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางเหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้สื่อสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการทูตของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการทูตหมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงเมล์ทางการทูตจะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูตจะต้องมีเครื่องหมายติดไว้ภายนอกที่เห็น ชัดเจน แสดงลักษณะของถุงทางการทูตและอาจบรรจุเอกสารหรือสิ่งของทางการทูต ซึ่งได้เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่านั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการ แสดงสถานภาพของตนและจำนวนหีบห่อ ซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ และจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ในกรณีที่ ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการ แสดงจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุง แต่ไม่ให้ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางการทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรงและโดย เสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน?คำว่าถุงทางการทูตนี้ กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเรียกว่า ?Diplomatic bag? ส่วนในภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า ?Valise Diplomatique? [การทูต]
Blind Pouchปลายตัน,ถุงตัน [การแพทย์]
Branchial Pouchกระเปาะแบรงเคียล [การแพทย์]
Gastric Pouchตัดบางส่วนของกระเพาะแล้วเย็บกลับเป็นถุง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's not a rag! It's a pouch!ไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วนะ มันคือถุงผ้าต่างหาก! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I made that pouch myself. It's a bit slipshod, isn't it?ข้าทำถุงผ้าเองเลยนะ มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยซักเท่าไหร่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
My pouch!ถุึงของข้า! Inkheart (2008)
Rajneesh will now prepare a dish made of two lychees wrapped in a doughy pouch.ราชนิชจะเตรียมอาหารจานเด็ด โดยใช้ลิ้นจี่ 2 ลูกถูกห่อในถุงแป้ง The Love Guru (2008)
Put the pouch back and come outside.ใส่ในกระเป๋าแล้วออกไปข้างนอก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I can't put the pouch back. If I put the pouch back...ใส่ลงในกระเป๋าผมทำไม่ได้Nถ้าผมใส่ลงในกระเป๋า... The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Zilong I have two pouches for youจูล่ง.. ข้ามีถุงผ้า2ใบให้ท่าน Three Kingdoms (2008)
When you come across the first fork in the road Open the first pouchเมื่อท่านถึงทางแยก จงเปิดถุงใบแรก Three Kingdoms (2008)
Open the second pouch when you run into extreme difficultiesเปิดใบที่ 2 เมื่อสถานะการณ์คับขับ Three Kingdoms (2008)
The first pouch should be open when we come to a fork in the roadเปิดคำสั่งใบแรกเมื่อถึงทางแยก Three Kingdoms (2008)
We took a vow. No one touches the mayday pouch until it's time to bail.เราตกลงกันว่าจะไม่แตะกล่องฉุกเฉิน จนกว่าจะถึงเวลาคับขัน Duplicity (2009)
I got the pouch out, I'm halfway there, and I suddenly realize,ฉันเอาของในกล่องนั่นไป แต่ดันฉุกคิดขึ้นมา Duplicity (2009)
Because I see your pouches are full but...เพราะที่เห็น ถุงกระสุนคุณมันแถบล้นเลย แต่... District 9 (2009)
My ticket is in my super secret money pouch.ทำอะไรของแกว่ะ ? Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Hey, Shimomura, you remember this pouch, right?ชิโมมุระ เธอจำกระเป๋าใบนี้ได้ใช่มั้ย Confessions (2010)
It's only a pouch.แค่กระเป๋าเองนะ Confessions (2010)
The pouch I had never bought her,กระเป๋าใบที่ครูไม่เคยซื้อให้ Confessions (2010)
'B' talked about how Manami came by the pool to feed the dog and how he saw her clamouring for the pouch and it not being bought for her.บีเล่าเรื่องที่มานามิเดินผ่านสระว่ายน้ำเพื่อมาให้อาหารหมา ...และเขาเห็นลูกครูร้องอยากได้กระเป๋า ...และครูไม่ได้ซื้อมันให้ลูก Confessions (2010)
If it came out that the pouch had killed her...ถ้าเรื่องที่เธอตายเพราะกระเป๋าเปิดเผยออกมา Confessions (2010)
It wasn't simply the pouch that killed her.มันไม่ใช่กระเป๋าหรอกที่ฆ่าเธอ Confessions (2010)
It wasn't simply the pouch that killed her.It wasn't simply the pouch that killed her. Confessions (2010)
I'd put the emergency tampon in the zipper pouch.ถ้าเป็นผม ผมจะใส่ ผ้าอนามัยฉุกเฉิน ลงไปในช่องซิป The Ballad of Booth (2010)
Okay, here's your tool pouch. Waterproof, lot of compartments.เอ้า นี่ถุงเครื่องมือเจ้า กันน้ำได้ มีที่เก็บของหลายช่อง Tooth Fairy (2010)
- Don't touch my pouch. It's my pouch.- อย่ามาจับถุงฉัน อย่ามาแตะ. Tooth Fairy (2010)
His life must be hard enough having to sew pouches in all his miniskirts.กับการเย็บเป้ากางเกงใต้กระโปรงสั้น Advanced Gay (2011)
We sent all of our intel in the pouch to Langley last week.เราส่งคนทั้งหมดของเราออกไป ในโพรงที่แลงลี่ย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Foe (2011)
It appears I've left my money pouch behind.เหมือนว่าข้าจะลืมเอากระเป๋าเงินมา Tree with Deep Roots (2011)
The pouch in my utility belt.กระเป๋าที่อยู่ในเข็มขัดผม Prometheus (2012)
You have juice pouches and Rocky.คุณมีแค่น้ำผลไม้กับหนังร็อคกี้เนี่ยนะ Pitch Perfect (2012)
I'm bringing Ruthie... But using her pouch to sneaking Nathan.เพราะถุงหน้าท้องที่ทำให้แอบเอานาธานเข้าไปด้วยได้ Digital Exploration of Interior Design (2012)
I forgot that I keep a spare key in the pouch.ผมลืมไปว่า ผมมีกุญแจสำรองในกระเป๋า She Needs Me (2012)
The point is, this code refers to a diplomatic pouch.ประเด็นคือ รหัสเป็น ถุงของสถานทูต The Limey (2012)
Which means the pouch was delivered on that airline.ถุงแปลว่ามันเป็นถุง สำหรับส่งทางเครื่องบิน The Limey (2012)
The "W4" refers to the size of the pouch, the "1949" indicates exactly which pouch it is in the consulate sequence.1949 หมายถึงถุงนี้อยู่ในความรับผิดชอบ ของสถานกงสุล The Limey (2012)
As the deputy general, Nigel signs for all the pouches.ซึ่งรองผู้อำนวยการ ไนเจลเซ็นต์ถุงเองทุกใบ The Limey (2012)
Diplomatic pouches are sealed and their contents bypass T.S.A. and customs inspections.ถุงที่ปิดผนึกโดยสถานฑูต ผ่านการตรวจสอบและสถานศุลากรสบายๆ The Limey (2012)
We need to know what was in that pouch.เราต้องรู้ว่ามีอะไรในถุง The Limey (2012)
The pouch that matches our number was shipped from the British consulate about a year ago.ถุงที่ตรงกับหมายเลข ถูกส่งมาจากสถานกงสุลอังกฤษ เมื่อปีก่อน The Limey (2012)
Well, that's awfully heavy for a pouch.นั่นมันหนักมากสำหรับถุง The Limey (2012)
Well, a diplomatic pouch can be as small as an envelope or as big as a cargo container.ถุงจากสถานกงสุลอาจจะเล็กเท่าซองจดหมาย หรือใหญ่เท่าตู้คอนเทรนเนอร์ก้ได้ The Limey (2012)
Ten other pouches, all the same weight, were flown from here to Uganda.อีกสิบถุงน้ำหนักเดียวกันหมด ส่งจากที่นี่ไปอูกันดา The Limey (2012)
You mean to say, one of those pouches is at the airport right now?คุณหมายถึง1ในถุงนั่น ยังอยู่ที่สนามบิน ใช่มั๊ย? The Limey (2012)
Finding out what's in that pouch could tell us who killed Naomi.ถ้าเรารู้ว่าในถุงนั่นคืออะไร เราจะรู้ว่าใครฆ่านาโอมิ The Limey (2012)
If the NYPD tries to open up a British diplomatic pouch, we could risk an international incident.ถ้าตำรวจนิวยอร์กเปิดถุงจากสถานกงสุลอังกฤษ เราอาจเสี่ยงกับการขัดแย้งระหว่างประเทศ The Limey (2012)
- All right, so based on the shipping code, the pouch that you're looking for is about 5 feet long.รหัสการส่งของ ถุงที่คุณมองหา สูง 5 ฟุต The Limey (2012)
How did you explain opening the diplomatic pouch?คุณอธิบายเรื่องการเปิดถุงของสถานฑูตว่าไง? The Limey (2012)
And that romantic dinner with Nigel was just part of her agenda to get the pouch number from his office.และการทานอาหารค่ำสุดโรแมนติกกับไนเจล เป็นส่วนหนึ่งของแผน เพื่อให้ได้เลขถุงจากที่ทำงานเขา The Limey (2012)
You knew that Wyndham had access to the diplomatic pouch, and you saw an opportunity.คุณรู้ว่าวินแดมม์เข้าถึง ถุงที่สถานกงสุล และคุณก็เห็นโอกาส The Limey (2012)
Housed inside a thin silicone pouch.อยู่ภายในถุงซิลิโคนบางๆ Consequences (2012)
The lady who owns the place keeps the cash from her sales in a red leather pouch in her desk.ผู้หญิงเจ้าของร้าน มักจะเก็บเงินสด จากการขายของ ไว้ในถุงหนังสีแดง ในโต๊ะของเธอ Music of the Spheres (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pouchA female kangaroo carries its young in the pouch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พก[N] pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong, Example: คนโบราณชอบเก็บเงินไว้ที่ชายพก, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะคล้ายถุงเล็กๆ โดยรวบริมผ้านุ่งขึ้นมาไขว้ไว้ที่ท้อง
ถุงเงิน[N] pouch, Syn. ถุงใส่เงิน, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ถุงผ้าสำหรับใส่เงินพกติดตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเป๋า[n.] (krapao) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel   FR: sac [m] ; bagage [m] ; sacoche [f] ; bourse [f]
นกเงือกกรามช้างปากเรียบ[n. exp.] (nok ngeūak krām chāng pāk rīep) EN: Plain-pouched Hornbill ; Blyth's Hornbill   FR: Calao à gorge claire [m] ; Calao malais [m]
พก[n.] (phok) EN: pocket ; pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong   FR: poche [f]
ถุง[n.] (thung) EN: bag ; sack ; pouch   FR: sac [m] ; bourse [f] ; poche [f]
ถุงเอกสาร[n. exp.] (thung ekkasān) EN: document pouch ; dispatch case   FR: porte-documents [m]
ถุงเมล์ของสถานทูต[n. exp.] (thung mē khøng sathānthūt) EN: diplomatic bag ; diplomatic pouch (Am.)   FR: valise diplomatique [f]
ถุงหน้าท้อง[n.] (thung nā thøng) EN: pouch   FR: poche (marsupiale) [f]
ถุงไปรษณีย์ของสถานทูต[n. exp.] (thung praisanī khøng sathānthūt) EN: diplomatic bag ; diplomatic pouch (Am.)   FR: valise diplomatique [f]
ถุงทางทูต[n. exp.] (thung thāng thūt) EN: diplomatic bag ; diplomatic pouch (Am.)   FR: valise diplomatique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POUCH    P AW1 CH
POUCHER    P AW1 CH ER0
POUCHES    P AW1 CH AH0 Z
OUTPOUCHING    AW1 T P AW2 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pouch    (v) (p au1 ch)
pouched    (v) (p au1 ch t)
pouches    (v) (p au1 ch i z)
pouching    (v) (p au1 ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beutel {m} (z.B. von Känguru)pouch [Add to Longdo]
Tabaksbeutel {m} | Tabaksbeutel {pl}tobacco pouch | tobacco pouches [Add to Longdo]
Tasche {f}; Täschchen {n}; Beutel {m}pouch [Add to Longdo]
einstecken | einsteckendto pouch | pouching [Add to Longdo]
sackartigpouchy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のど袋;喉袋[のどぶくろ, nodobukuro] (n) dewlap; gular pouch [Add to Longdo]
ウエストバッグ;ウェストポーチ[, uesutobaggu ; uesutopo-chi] (n) waist pouch; waist bag [Add to Longdo]
ポーチ(P);パウチ[, po-chi (P); pauchi] (n) (1) porch; (2) pouch; (P) [Add to Longdo]
レトルト[, retoruto] (n) (1) {food} retort; sealed plastic pouch typically containing ready-made sauce or stew; boil-in-the-bag; (2) {chem} retort (dut [Add to Longdo]
育児嚢[いくじのう, ikujinou] (n) pouch (of a marsupial); marsupium [Add to Longdo]
煙草入れ;タバコ入れ;煙草入[たばこいれ(煙草入れ;煙草入);タバコいれ(タバコ入れ), tabakoire ( tabako ire ; tabako nyuu ); tabako ire ( tabako ire )] (n) tobacco container (esp. a tobacco pouch) [Add to Longdo]
巾着[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden [Add to Longdo]
巾着袋;きんちゃく袋[きんちゃくぶくろ, kinchakubukuro] (n) (See 巾着・1) pouch; purse [Add to Longdo]
根付け;根付[ねつけ, netsuke] (n) miniature carving attached to the end of a cord hanging from a pouch; netsuke [Add to Longdo]
仕覆[しふく, shifuku] (n) silk pouch with drawstring for holding a tea caddy (tea ceremony) [Add to Longdo]
守り袋[まもりぶくろ, mamoribukuro] (n) (See 守り札) small pouch containing a paper charm or talisman [Add to Longdo]
緒締め[おじめ, ojime] (n) string-fastener; drawstring on pouch or purse (handbag) [Add to Longdo]
袋(P);嚢[ふくろ, fukuro] (n) (1) bag; sack; pouch; (2) skin of an orange (and other like fruits); (3) dead end; (4) plot of land surrounded by water; (P) [Add to Longdo]
袋入り[ふくろいり, fukuroiri] (n) sacked; pouched [Add to Longdo]
頬袋;頬嚢[ほおぶくろ, hoobukuro] (n) cheek pouch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] pouch; hold; content [Add to Longdo]
小袋[xiǎo dài, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄞˋ, ] pouch [Add to Longdo]
皮袋[pí dài, ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ, ] leather bag; leather pouch (for liquid) [Add to Longdo]
声囊[shēng náng, ㄕㄥ ㄋㄤˊ, / ] vocal sac; vocal pouch (for vocal amplification in male frogs) [Add to Longdo]
蜜囊[mì náng, ㄇㄧˋ ㄋㄤˊ, ] honey pouch [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] a pouch; bag; sack; pocket [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] pouch hung from belt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pouch \Pouch\, v. t. [imp. & p. p. {Pouched}; p. pr. & vb. n.
   {Pouching}.]
   1. To put or take into a pouch.
    [1913 Webster]
 
   2. To swallow; -- said of fowls. --Derham.
    [1913 Webster]
 
   3. To pout. [Obs.] --Ainsworth.
    [1913 Webster]
 
   4. To pocket; to put up with. [R.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top