ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

posturing

P AA1 S CH ER0 IH0 NG   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posturing-, *posturing*, postur
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Operating on favors, political leanings, posturing.จัดการกองหนุน โน้มน้าวผู้มีอำนาจ นั่งวางมาด That Night, a Forest Grew (2007)
Underneath all that bad boy posturing, he's...ภายใต้ลุคแบดบอย จริงๆ แล้วเขา.. No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
Quit posturing,and let's get to it.เลิกวางมาด แล้วเข้าเรื่องซะที Eggtown (2008)
This alpha male posturing, you really should just fuck each other and get it over with.ผู้ชายวางกล้ามใส่กันเนี่ยมันช่าง พวกเธอจัดการฟัดกันซะทีได้แล้ว Frenzy (2009)
You don't think it's just posturing?คุณไม่คิดว่านั่นเป็นแต่การขู่เหรอ? Watchmen (2009)
I'm sorry, Carl, I've had it with this unqualified, posturing little prick. - Pull it back.โทษที คาร์ล หมอนี่ทำผมฉุนแล้วนะ Limitless (2011)
Pompous fools, muttering and posturing amongst themselves.หยิ่งยโส คบกันแต่พวกของตัวเอง The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
She was posturing for her colleagues.เธอทำเพื่อตบตาลูกน้อง Linchpin (2012)
It's just posturing.จำใจต้องทำน่ะ I Ain't a Judas (2013)
Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light.บุญของเรา ตัวเองคิดสำคัญของเรา ความเข้าใจผิดที่ว่าเรามีบาง ตำแหน่งที่ได้รับการยกเว้น Unafraid of the Dark (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTURING    P AA1 S CH ER0 IH0 NG
POSTURINGS    P AA1 S CH ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posturing    (v) pˈɒstʃərɪŋ (p o1 s ch @ r i ng)
posturings    (n) pˈɒstʃərɪŋz (p o1 s ch @ r i ng z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posture \Pos"ture\ (?; 135), v. t. [imp. & p. p. {Postured}; p.
   pr. & vb. n. {Posturing}.]
   To place in a particular position or attitude; to dispose the
   parts of, with reference to a particular purpose; as, to
   posture one's self; to posture a model. --Howell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 posturing
   n 1: adopting a vain conceited posture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top