ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

positron

P AA1 Z AH0 T R AA2 N   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -positron-, *positron*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
positron[N] อนุภาคของอิเล็กตรอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Positronโพซิตรอน, อนุภาคมูลฐานที่มีมวลเท่ากับอิเล็กตรอนแต่มีประจุเป็นบวก เรียกอีกอย่างว่า “แอนติอิเล็กตรอน” เกิดจาก แพร์โพรดักชัน หรือจากการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์บางชนิด เช่น โซเดียม-22 (ดู antimatter; electron และ pair production ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Positron Emission Tomographyเพ็ต, เทคนิคการถ่ายภาพการทำงานของอวัยวะด้วยวิธีกราดวิเคราะห์โพซิตรอนที่ปล่อยออกมาหลังจากฉีดเภสัชภัณฑ์รังสีที่มีครึ่งชีวิตสั้นมากซึ่งผลิตจากไซโคลทรอนเข้าไปในกระแสเลือด เช่น การตรวจการทำงานของสมอง จะใช้กลูโคสซึ่งฝังตรึงด้วยสารกัมมันตรังสี ฟลูออร์-18 เพื่อแสดงการทำงานของสมองส่วนต่างๆ เป็นภาพสามมิติที่มีสีสันแตกต่างกัน ข้อดีของเทคนิคนี้ คือ สามารถแสดงผลได้รวดเร็วในเวลาน้อยกว่า 1 นาที นอกจากนี้ยังสามารถใช้วินิจฉัยด้านอื่นๆ ได้ด้วย เช่น โรคหัวใจร่วมหลอดเลือด เนื้องอก และด้านลิ่มเลือดหรือโรคลมต่างๆ [นิวเคลียร์]
Positron Emission Tomographyเป็นเทคนิคการถ่ายภาพอวัยวะในร่างกายที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยการตรวจวัดสารกัมมันตรังสีบางชนิด ซึ่งให้แก่ร่างกายในรูปของสารเภสัชรังสี เพื่อใช้ในการตรวจวัดเชิงปริมาณของขบวนการทางชีวเคมีในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ไอโซโทปรังสีที่ใช้จะเป็นชนิดที่ปลดปล่อยโพซิตรอนออกมา เช่น ออกซิเจน-15 ไนโตรเจน-13 และคาร์บอน-11 โพซิตรอนที่ปล่อยออกมานี้จะเข้าทำปฏิกิริยาประลัย (annihilation) เกือบจะทันทีทันใดกับอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบนิวเคลียสในอะตอมของสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารเภสัชรังสีนั้น และมีรังสีแกมมาพลังงาน 511 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ปลดปล่อยออกมาพร้อมกันในสองทิศทางตรงกันข้าม สามารถตรวจวัดได้ด้วยหัววัดรังสีที่อยู่ตรงข้ามกัน จากหัววัดหลายๆ หัวที่ล้อมรอบคนไข้ ทำให้ทราบตำแหน่งที่ผิดปกติในร่างกายได้ โดยการแปลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากส่วนใหญ่ของไอโซโทปรังสีที่ใช้กับเทคนิคนี้ เป็นไอโซโทปของธาตุที่เป็นส่วนประกอบของอินทรีย์วัตถุ จึงทำให้ PET มีประโยชน์ในการศึกษากระบวนการทางสรีรวิทยาและชีวเคมีที่ผิดปกติด้วย ในทางปฏิบัติ PET จำเป็นต้องใช้ไอโซโทปรังสีที่ผลิตขึ้นจากการระดมยิงที่เป้า ด้วยโปรตรอนพลังงานสูงภายในเครื่องไซโคลตรอน การศึกษาโดยใช้ PET จะมุ่งเน้นไปยังระบบประสาทส่วนกลางเป็นหลัก ด้วยการวัดตัวแปรเสริมอื่นๆ ประกอบ เช่น การไหลเวียนของเลือด กระบวนการสร้างและสลายน้ำตาลกลูโคส และการเผาผลาญออกซิเจน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะหาสมุฏฐานของโรคลมบ้าหมู หรือหาขนาดที่แน่นอนของบริเวณที่พิการในสมองได้ ในการศึกษาที่เกี่ยวกับหัวใจและหน้าที่ของหัวใจ การตรวจโดยใช้ PET จะเป็นวิธีที่เฉพาะเจาะจง และให้ผลดีกว่าการตรวจสอบโดยวิธีอื่นๆ [พลังงาน]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We would need to trace the course of Andrew's neural pathways replace the positronic brain and put it him back together and return him to you good as new.ครับ อย่างระมัดระวัง Bicentennial Man (1999)
Also, you should probably know that if you injure Andrew's brain or positronic pathways in any way my lawyer, the good Mr. Feingold, will be happy to sue you.คุณน่าจะรู้ไว้ด้วยว่า ถ้าคุณทำให้สมองหรือ ทางเดินประสาทของเขาเสียหาย Bicentennial Man (1999)
You'll be subject to your positronic brain.คุณยังขึ้นกับ ข้อกำหนดของสมองอิเล็กตรอน Bicentennial Man (1999)
It is true, I am still equipped with a positronic brain.เป็นความจริง ที่ผมยังมีสมองอิเล็กตรอนอยู่ Bicentennial Man (1999)
And because of that positronic brain you are, for all accounts, immortal.และเพราะสมองอิเล็กตรอนนั่น คุณจึงเป็นจากทุกความเห็น Bicentennial Man (1999)
Positrons and other forms of antimatter are difficult to study, however, and that's my job.เป็นเรื่องยากที่จะศึกษา อย่างไรและที่เป็นงานของผม What Are We Really Made Of? (2010)
For instance, this banana contains potassium 40, an isotope of potassium which emits positrons.ไอโซโทปของโพแทสเซียม ซึ่งส่งเสียงโพสิตรอน โพสิตรอนและรูปแบบ อื่น ๆ ของปฏิสสาร What Are We Really Made Of? (2010)
Positrons from things like radioactive decays like in the banana or cosmic rays form one half of an antimatter Universe.เหมือนในกล้วยหรือรังสีคอสมิค รูปแบบหนึ่งครึ่งหนึ่ง ของจักรวาลปฏิสสาร โปรตอนป้องกัน จากเครื่องเช่นนี้ What Are We Really Made Of? (2010)
The tiny bursts of light you see here are antimatter electrons or positrons.ปฏิสสารคืออิเล็กตรอน หรือโพสิตรอน เมื่อพวกเขารั่วไหลออกจาก ดิสก์กัมมันตรังสีนี้มีขนาดเล็ก What Are We Really Made Of? (2010)
Positrons and electrons are the smallest particles imaginable, so the fact that you can see them explode with the naked eye gives you a hint of how much energy is being released.โพสิตรอนและอิเล็กตรอนเป็น อนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่ เพื่อให้ความจริงที่ว่าคุณสามารถ เห็นพวกเขาระเบิดได้ด้วยตาเปล่า จะช่วยให้คุณคำแนะนำของเท่า ใดพลังงานจะถูกปล่อยออกมา What Are We Really Made Of? (2010)
Positron emission tomography.โพซิตรอนอีมิสชันโทโมกราฟี Hermanos (2011)
Pierce's positrons have been negatized, creating anti-Pierce.โพซิตรอนของเพียร์ซติดลบ เลยทำให้เกิด แอนติ-เพียร์ซ Advanced Gay (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพซิตรอน[N] positron, See also: anti-electron, Syn. แอนติอิเล็กตรอน, Thai definition: อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง มีมวลเท่ากับอิเล็กตรอน มีประจุไฟฟ้าเท่ากับประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน แต่เป็นประจุไฟฟ้าบวก เมื่อโพซิตรอนและอิเล็กตรอนอย่างละ 1 อนุภาคมากระทบกัน ทั้งคู่จะทำลายล้างกันสูญหายไปด้วยกันทั้งสิ้น และให้พลังงานมากมายเกิดขึ้นในรูปของรังสีแกมมา, Notes: (อังกฤษ)
แอนติอิเล็กตรอน[N] anti-electron, See also: positron, Syn. โพซิตรอน, Thai definition: อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง มีมวลเท่ากับอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าเท่ากับประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน แต่เป็นประจุไฟฟ้าบวก, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
POSITRON    P AA1 Z AH0 T R AA2 N
POSITRONS    P AA1 Z AH0 T R AA2 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正电子[zhēng diàn zi, ㄓㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄗ˙, / ] positron (antiparticle of the electron), #73,617 [Add to Longdo]
正电子发射层析[zhēng diàn zi fā shè céng xī, ㄓㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄗ˙ ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧ, / ] positron emission tomography (PET) [Add to Longdo]
正电子发射断层照相术[zhèng diàn zǐ fā shè duàn céng zhào xiāng shù, ㄓㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄨˋ, / ] positron emission tomography (PET) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
ポジトロン[, pojitoron] (n) positron [Add to Longdo]
ポジトロンCT[ポジトロンシーティー, pojitoronshi-tei-] (n) {comp} positron emission tomography (from positron CT); PET [Add to Longdo]
陽電子[ようでんし, youdenshi] (n) positron [Add to Longdo]
陽電子放射断層撮影[ようでんしほうしゃだんそうさつえい, youdenshihoushadansousatsuei] (n) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 antipartticle \an`ti*part"ti*cle\
   ([a^]n`t[i^]*[aum]r"t[i^]*k'l), n. (Physics)
   A fundamental particle which has the same mass as one of the
   common fundamental particles, but which has an opposite
   charge, and for which certain other of the properties (e. g.
   baryon number, strangeness) may be opposite to that of the
   normal particle. The antiparticle to an electron is called a
   {positron}; the antiparticle to a proton is called an
   {antiproton}; the antiparticle to a neutron is called an
   {antineutron}. When a particle and its corresponding
   antiparticle collide, they typically annihilate each other
   with the production of large quantities of energy, usually in
   the form of radiation. The interaction of a proton and
   antiproton cause annihilation with production of mesons.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 positron
   n 1: an elementary particle with positive charge; interaction of
      a positron and an electron results in annihilation [syn:
      {positron}, {antielectron}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top