Search result for

porta

(102 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porta-, *porta*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portal    [N] ประตู, See also: ทางเข้า, Syn. doorway
portage    [N] การขนย้าย, See also: การขนส่ง, ค่าขนย้าย, ค้าขนส่ง, Syn. carriage, transport, delivery
portage    [VI] ขนย้าย, See also: ขนส่ง
portage    [VT] ขนย้าย, See also: ขนส่ง
portable    [ADJ] หิ้วได้, See also: พกพาได้, Syn. transportable, transported, conveyable, movable, Ant. fixed, immovable
portable    [N] สิ่งที่ออกแบบให้พกพาได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
portaทางเข้าออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portable๑. เคลื่อนย้ายง่าย, -กระเป๋าหิ้ว๒. ใช้ได้หลายระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
portable๑. เคลื่อนย้ายง่าย, -กระเป๋าหิ้ว๒. ใช้ได้หลายระบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
portable spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนย้ายได้ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
portal circulationการไหลเวียนพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portal cirrhosisโรคตับแข็งพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portal cutting machine; gantry cutting machineเครื่องตัดเดี่ยวระหว่างราง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
portal systemระบบพอร์ทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portal-cantilever cutting machineเครื่องตัดแบบผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Portable คอมพิวเตอร์เคลื่อนย้ายได้ [คอมพิวเตอร์]
Portable computersคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว [TU Subject Heading]
Portable document softwareระบบการสร้างภาพเอกสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Portable document softwareส่วนชุดคำสั่งจัดการเอกสารหลายแบบ [TU Subject Heading]
Portable electronic noseจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Portable Rigแท่นเจาะบนบกแบบที่มีโครงสร้างหอคอย (Derrick) , แท่นเจาะบนบกแบบที่มีโครงสร้างหอคอย (Derrick)
ติดอยู่บนรถบรรทุกขนาดใหญ่ สามารถเคลื่อนย้ายแท่นเจาะได้โดยสะดวก เพราะโครงสร้างหอคอยพับให้เอนราบได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Portable Tankถังบรรจุที่เคลื่อนย้ายได้
ถังที่ใช้สำหรับการขนส่งแบบใช้เครื่องทำความเย็นของก๊าซเหลว (Refrigerated Liquefied Gases) หมายถึงถังที่มีฉนวนป้องกันความร้อนที่มีความจุมากกว่า 450 ลิตร ซึ่งรวมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการขนส่ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
portaI learned about your portable copier at the Tokyo-Office '97 Expo.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portable(พอร์ท'ทะเบิล) adj.,n. (สิ่งที่) หิ้วได้,เคลื่อนย้ายได้ด้วยมือ,สะดวก,เบา, See also: portability,n.
portable computerคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ในรุ่นต่าง ๆ ที่สามารถพกพาไปไหน ๆ ได้โดยสะดวก มีหลายขนาด ทั้งขนาดวางตัก (laptop) ขนาดมือถือ (handheld) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เป็นต้น
portable operating systemใช้ตัวย่อว่า POSIX (อ่านว่า โพสซิกส์) เป็นระบบปฏิบัติการ UNIX รุ่นหนึ่ง ที่สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) เป็นผู้พัฒนาขึ้น
portage(พอร์'ทิดจฺ) n. การขนย้าย,การขนส่ง,ค่าขนย้าย,ค่าขนส่ง. vi.,vt. ขนย้าย,ขนส่ง
colportage(คอล'พอร์ทิจ) n. การเร่ขายหนังสือ
deportation(ดีพอร์เท'เชิน) n. การเนรเทศ
importance(อิมพอร์' เทินซฺ) n. ความสำคัญ, การวางท่าทาง, Syn. moment, weight)
important(อิมพอร์' เทินทฺ) adj. สำคัญ, มีความหมาย, เด่น, โอหัง, ยะโส, มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก, มีฐานะสูง, ใหญ่โต, มากมาย., See also: importantly adv., Syn. subtantial, serious
importation(อิมพอร์ทเท' เชิน) n. การนำสินค้าเข้าประเทศ, สินค้าเข้า (being imported)
insupportable(อินซะพอร์ท'ทะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถจะอดทนได้,สุดที่จะอดกลั้นได้,ซึ่งไม่สามารถสนับสนุนได้., See also: insupportability,insupportableness n. insupportably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
portable(adj) เคลื่อนย้ายได้,ยกได้,สะดวกพก
portage(n) การขนส่ง,การขนย้าย,ค่าขนส่ง
portal(n) ประตูใหญ่
deportation(n) การขับไล่,การเนรเทศ,พฤติกรรม,การประพฤติตัว
exportation(n) การส่งออก,การส่งสินค้าออก
importance(n) ความสำคัญ,การวางมาด
important(adj) สำคัญ,เด่น,ใหญ่โต,โอหัง,ยโส,มากมาย
importation(n) การนำสินค้าเข้าประเทศ,สินค้าเข้า
insupportable(adj) ทนไม่ได้,สุดที่จะกลั้นได้
transportation(n) การขนส่ง,การลำเลียง,พาหนะขนส่ง,ค่าขนส่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัดลมตั้งโต๊ะ    [N] table fan, See also: portable fan, stand-up fan, Syn. พัดลมตั้งพื้น, Ant. พัดลมแขวนเพดาน, พัดลมเพดาน, Example: พัดลมตั้งโต๊ะเป็นของขวัญที่นิยมซื้อให้กันในโอกาสขึ้นบ้านใหม่, Count unit: ตัว, Thai definition: พัดลมสำหรับตั้งบนพื้นราบ
เบาไม้เบามือ    [ADJ] portable, See also: light, Syn. เบามือ, Example: ลูกเลือกด้ามที่เบาไม้เบามือกว่านี้ไม่ได้หรือจะได้จับสะดวกๆ หน่อย, Thai definition: ที่ออกแรงน้อยในการจับถือหรือยกขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบอนุญาตนำเข้า[n. exp.] (bai anuyāt namkhao) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit   FR: permis d'importation [m]
ใบอนุญาตนำสินค้าเข้า[n. exp.] (bai anuyāt nam sinkhā khao) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit   FR: permis d'importation [m]
ใบอนุญาตส่งออก[n. exp.] (bai anuyāt song-øk) EN: export licence ; export licence (Am.)   FR: licence d'exportation [f]
ใบอนุญาตส่งสินค้าออก[n. exp.] (bai anuyāt song sinkhā øk) EN: export licence ; export licence (Am.)   FR: licence d'exportation [f]
บริษัทนำเข้า[n. exp.] (børisat namkhao) EN: importer   FR: importateur [m]
บริษัทส่งออก[n. exp.] (børisat song-øk) EN: exporter   FR: société exportatrice [f] ; exportateur [m]
บุคคลสำคัญ[n. exp.] (bukkhon samkhan) EN: important person   FR: personne importante [f] ; personnage important [m]
บุคคลสำคัญมาก[X] (bukkhon samkhan māk) EN: v.i.p. ; very important person   FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
ชักพระ[n.] (chakphra) EN: name of an important custom in southern Thailand   
เอ้[adj.] (ē) EN: important ; significant ; top ; leading   FR: important

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTA    P AO1 R T AH0
PORTAL    P AO1 R T AH0 L
PORTAGE    P AO1 R T AH0 JH
PORTALS    P AO1 R T AH0 L Z
PORTABLE    P AO1 R T AH0 B AH0 L
PORTALES    P AO0 R T AA1 L EH0 S
PORTABLES    P AO1 R T AH0 B AH0 L Z
PORTANOVA    P AO0 R T AA0 N OW1 V AH0
PORTABILITY    P AO2 R T AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portal    (n) (p oo1 t l)
portage    (n) (p oo1 t i jh)
portals    (n) (p oo1 t l z)
portable    (j) (p oo1 t @ b l)
portages    (n) (p oo1 t i jh i z)
portability    (n) (p oo2 t @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots [Add to Longdo]
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise [Add to Longdo]
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
インポータント[, inpo-tanto] (n) important [Add to Longdo]
カメラルポ[, kamerarupo] (n) (abbr) camera reportage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便携式[biàn xié shì, 便攜式] portable [Add to Longdo]
可移植[kě yí zhí, 可移植] portable (programming language) [Add to Longdo]
可移植性[kě yí zhí xìng, 可移植性] portability (programming language) [Add to Longdo]
手提[shǒu tí, 手提] portable [Add to Longdo]
手提电脑[shǒu tí diàn nǎo, 手提電腦] portable computer [Add to Longdo]
移植性[yí zhí xìng, 移植性] portability [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポータブル[ぽーたぶる, po-taburu] portable (a-no) [Add to Longdo]
ポータブルコンピュータ[ぽーたぶるこんぴゅーた, po-taburukonpyu-ta] portable computer [Add to Longdo]
移行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
移植可能性[いしょくかのうせい, ishokukanousei] (code) portability [Add to Longdo]
移植性[いしょくせい, ishokusei] portability [Add to Longdo]
可搬型[かはんがた, kahangata] portable (a-no) [Add to Longdo]
可搬性[かはんせい, kahansei] portability [Add to Longdo]
携帯可能[けいたいかのう, keitaikanou] portable (an) [Add to Longdo]
携帯型[けいたいがた, keitaigata] portable (a-no) [Add to Longdo]
携帯端末[けいたいたんまつ, keitaitanmatsu] portable terminal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porta \Por"ta\, n.; pl. {Port[ae]}. [L., a gate. See {Port} a
   hole.] (Anat.)
   (a) The part of the liver or other organ where its vessels
     and nerves enter; the hilus.
   (b) The foramen of Monro. --B. G. Wilder.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 porta
   n 1: an aperture or hole that opens into a bodily cavity; "the
      orifice into the aorta from the lower left chamber of the
      heart" [syn: {orifice}, {opening}, {porta}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 porta
   exit; way out
   door
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 porta
   gate; gateway; portal
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 porta
    door
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 porta
    back‐door
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top