Search result for

popping

(28 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -popping-, *popping*, popp
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poppingn. การเปิดขวดดังป๊อก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
popping back; blow-back; pop-back; spit backการเผาไหม้ย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
popping back; blow-back; pop-back; spit-backการเผาไหม้ย้อนกลับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The bread keeps popping out, and you keep calling it toast.ขนมปังยังคงพองขึ้น แล้วคุณก็เรียกว่าขนมปังยาว Adverse Events (2008)
- popping them like breath mints. - You haven't been by his office?กินมันเหมือนลูกอมดับกลิ่นปากรสมิ้นต์ คุณไม่ได้ไปที่ออฟฟิซเขามา? Dying Changes Everything (2008)
We're popping (going) on time for the islands for a while.เรามีเวลาบนเกาะอังกฤษ แค่ช่วงแป๊ปเดียวเท่านั้น The Bank Job (2008)
Just take it, please (cork popping) Hereได้โปรดรับมันไว้ นี่ The Strangers (2008)
No one's popping any caps in any asses, okay?จะไม่มีการยิง หรือจับเผาขนอะไรทั้งนั้น โอเค๊? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
That's a popping sound that you're hearing.นั่นมัน popping เสียงที่คุณได้ยิน. District 9 (2009)
So that's the sound that you're hearing with the popping.นั้นแหละ เสียงที่คุณกำลังได้ยิน ป๊อบ ป๊อบ ป๊อบ District 9 (2009)
Believe me, I had no interest in popping down here and into one of these smelly things.เชื่อเถอะ ข้าไม่ได้อยากลงมาที่นี่ แล้วอยู่ในร่างเหม็นๆ พวกนี้หรอก It's a Terrible Life (2009)
But the one that kept popping up again and again...แต่ความคิดที่ฉันหมกหมุ่นก็คือ Gone with the Will (2009)
With your driver and popping prescription meds.กับคนขับรถเธอและก็อัพยาไปพร้อมๆกัน The Grandfather (2009)
Reaching that magical change, tight little curves, breasts popping.การเปลี่ยนแปลงที่เเสนวิเศษ รูปร่างเอวบางร่างน้อย นมใหญ่ Balm (2009)
You and PD keep whacking the mole-- we keep popping up someplace else.เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยความลับให้คนขายชาติ... - พวกเราไปทำที่อื่นก็ได้ว่ะ Fa Guan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poppingAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
popping"I'm just popping out on a date, OK?" "Come home by 7, Sakura!"
poppingWell, we're neighbours. I'll be popping over all the time.

CMU English Pronouncing Dictionary
POPPING    P AA1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
popping    (v) (p o1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
プチプチ潰し[プチプチつぶし, puchipuchi tsubushi] (n,vs) (See ぷちぷち,プチプチを潰す) popping bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique) [Add to Longdo]
目が飛び出る[めがとびでる, megatobideru] (exp,v1) eye-popping; staggering [Add to Longdo]
目の覚めるよう;目の覚める様[めのさめるよう, menosameruyou] (adj-na) stunning; electrifying; striking; eye-popping; brilliant [Add to Longdo]
目の玉が飛び出る[めのたまがとびでる, menotamagatobideru] (exp,v1) eye-popping; staggering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pop \Pop\, v. i. [imp. & p. p. {Popped} (p[o^]pt); p. pr. & vb.
   n. {Popping}.]
   1. To make a pop, or sharp, quick sound; as, the muskets
    popped away on all sides.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter, or issue forth, with a quick, sudden movement;
    to move from place to place suddenly; to dart; -- with in,
    out, upon, off, etc.
    [1913 Webster]
 
       He that killed my king . . .
       Popp'd in between the election and my hopes. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A trick of popping up and down every moment.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To burst open with a pop, when heated over a fire; as,
    this corn pops well.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Popping \Pop"ping\,
   a. & n. from {Pop}.
   [1913 Webster]
 
   {Popping crease}. (Cricket) See under {Crease}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 popping
   n 1: a sharp explosive sound as from a gunshot or drawing a cork
      [syn: {pop}, {popping}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top