Search result for

pong

(48 entries)
(0.1528 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pong-, *pong*
English-Thai: Longdo Dictionary
spongy boneกระดูกที่มีลักษณะพรุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pong[N] กลิ่นเหม็น, Syn. stink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pongee(พอนจี',พอน'จี) n. ผ้าไหมที่ทอด้วยเส้นใยไหมป่าและมีสีธรรมชาติ
ping-pong(พิง'พอง) n. ลูกปิงปอง
sponge(สพันจฺ) n. ฟองน้ำ vt. ถูด้วยฟองน้ำ,ดูดซึมด้วยฟองน้ำ vi. ซับน้ำ,เก็บฟองน้ำ,อาศัยคนอื่นยังชีพ -Phr. (throw in the sponge ยอมแพ้), Syn. exploit,impose on
spongy(สพัน'จี) adj. เบา,เป็นรูพรุนและซับน้ำได้ดี,เกี่ยวกับฟองน้ำ,เป็นรูพรุนแต่แข็ง (เช่นกระดูก) ., See also: spongily adv. sponginess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sponge(n) ฟองน้ำ,กาฝาก,ขนมฟู
sponge(vt) ถู,เช็ดด้วยฟองน้ำ,ลบ,ซับ
spongy(adj) เป็นโพรง,เหมือนฟองน้ำ,โปร่ง,หยุ่น,ฟู,เป็นรูพรุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you doing a Pong Pong dancing show?นายกำลังเต้น ปอง ปอง ให้ฉันดูรึงัย? Beethoven Virus (2008)
And they got into a cutthroat game of beer pong.พวกเขาก็ไปเล่นเกมส์ดื่มเบียร์แล้วใครจะเหม็นกว่ากันน่ะ Don't Walk on the Grass (2009)
Away from these beer pong champs?ไปห่างๆ จากแชมป์เบียร์เหม็นหน่อย Don't Walk on the Grass (2009)
His jell-o shots and beer pong days are over,วัยปาร์ตี้เบียร์กับเยลลี่ของเขาหมดไปแล้ว Don't Walk on the Grass (2009)
We haven't gotten sick after a beer pong tournament at Bar None.ใช่ ไม่ เราไม่มีการเชียร์ \ ตัวเองเสียบแหบเสียงห้าวที่งานแข่งกีฬา They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
- You don't have beer pong on location. - What?ก็บอกกับพวกเขาว่า มหาลัยนี้ มันเป็นมากกว่าแค่ห้องเรียนหน่ะ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Back where I come from they call me "Ping Pong Dre", alright?กลับไปที่ที่ผมมา/ เขาเรียกผมว่า/ เดร์พ่อหนุ่มปิงปอง โอเค? The Karate Kid (2010)
Plus, we both have to meet the assist principal Mrs. Pong.แล้วเรายังต้องไปพบครูใหญ่พอง The Karate Kid (2010)
Mrs. Pong. Hi, Mrs. Pong.คุณพอง/ หวัดดีค่ะ คุณพอง The Karate Kid (2010)
♪ Going pong instead of ♪ ♪ Ping ♪# ร้องว่า ปอง แทนที่ จะร้อง # # ปิ๊ง # Duets (2010)
And Donnie was a rocket scientist compared to that boy who wanted to get beer pong into the olympics.ถ้าเทียบกับหมอนี่ที่อยากเอา เกมโยนลูกปิงปองใส่ถ้วยเบียร์ The Boyfriend Complexity (2010)
You know, throw myself into more traditional college pastimes, like Noam Chomsky and beer pong.อย่างที่รู้ โยนตัวเองเข้าไปอยู่ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เยอะๆ ไม่ก็ไปเมาให้หัวทิ่มไปเลย The Undergraduates (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบ[N] (musty) smell, See also: pong, Syn. กลิ่นสาบ, Example: นายพรานได้กลิ่นสาบของสัตว์ร้ายโชยมาตามลม, Thai definition: กลิ่นตัวที่มีประจำอยู่กับสัตว์บางชนิด เช่น สาบเสือ สาบแพะ
ลิงอุรังอุตัง[N] orangutan, See also: Pongo pygmaeus, Syn. อุรังอุตัง, Example: ลิงอุรังอุตังที่สวนสัตว์ลพบุรีตายไป 1 ตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ลิงขนาดใหญ่ แขนยาว มีในเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังคาร กัลยาณพงศ์[n. prop.] (Angkhān Kanlayānaphong) EN: Angkarn Kalyanapong   FR: Angkarn Kalyanapong
อนุพงษ์ เผ่าจินดา [n. prop.] (Anuphong Phaojinda) EN: Anupong Paochinda   FR: Anupong Paochinda
อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง [n. prop.] (Arisaman Phongreūangrøng) EN: Arisamun Pongruangrong   FR: Arisamun Pongruangrong
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
ฟองน้ำ[n.] (føngnām) EN: sponge   FR: éponge [f]
ฟองน้ำใช้ครัว[n. exp.] (føngnām chai khrūa) EN: kitchen sponge   FR: éponge de cuisine [f]
ฟองน้ำล้างจาน[n. exp.] (føngnām lāng jān) EN: kitchen sponge   FR: éponge à vaisselle [f]
ฟอด[adv.] (føt) EN: spongy ; soft   FR: spongieux
ฟอดแฟด[adj.] (føtfaēt) EN: spongy   
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter

CMU English Pronouncing Dictionary
PONG    P AO1 NG
PONGRATZ    P AA1 NG G R AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pongee    (n) (p o1 n jh ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gestank {m}; Mief {m}pong [Br.] [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
たかり[, takari] (n) extortion; sponging [Add to Longdo]
ちゃんぽん語[ちゃんぽんご, chanpongo] (n) words from another language [Add to Longdo]
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
カステラ(P);カステーラ[, kasutera (P); kasute-ra] (n) sponge cake (por [Add to Longdo]
シェークハンドグリップ[, shie-kuhandogurippu] (n) shake-hands grip (in ping-pong, table tennis) [Add to Longdo]
シフォンケーキ[, shifonke-ki] (n) chiffon (cake); sponge (cake) [Add to Longdo]
スポンジ(P);スパンジ(ik)[, suponji (P); supanji (ik)] (n) sponge; (P) [Add to Longdo]
スポンジケーキ[, suponjike-ki] (n) sponge cake; (P) [Add to Longdo]
スポンジゴム[, suponjigomu] (n) sponge rubber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pong
      n 1: an unpleasant smell [syn: {niff}, {pong}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top