Search result for

poms

(398 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poms-, *poms*, pom
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา poms มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *poms*)
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
pomme d'amour (n ) Tomato; apple of love

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pome[N] ผลไม้ตระกูลแอปเปิ้ล
pomp[N] พิธีเอิกเกริก, Syn. ceremony
pomp[N] การแสดงโอ้อวด, Syn. manificence, pageantry
pomace[N] กากผลไม้ที่คั้นน้ำออกแล้ว, Syn. pulp
pomade[N] น้ำมันใส่ผม, See also: ขี้ผึ้งใส่ผม, Syn. hair oil, hair dressing, styling gel
pomade[VT] แต่งผมด้วยน้ำมันใส่ผม, See also: แต่งผมด้วยขี้ผึ้งใส่ผม
pomelo[N] ส้มโอ
pommel[N] ปุ่มที่อานม้า, Syn. saddle horn
pommel[N] ส่วนกลมที่ปลายด้ามจับของดาบ, Syn. handle, knob
pommel[VT] ทุบตี
pom-pom[N] พู่ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการเชียร์, See also: พอมพอม, Syn. pompom
pom-pom[N] ปืนยิงเร็วอัตโนมัติชนิดหนึ่ง
Pompeii[N] เมืองในอิตาลีที่เคยถูกทำลายภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิด
pompous[ADJ] ขี้โอ่, See also: คุยโต, พูดเกินจริง, Syn. haughty, snobby, elitist, Ant. humble
pompous[ADJ] โอ่อ่า, See also: หรูหรา
pompadour[N] แบบทรงผลของสตรีและบุรุษที่ม้วนตรงขึ้นจากหน้าผาก, Syn. haircut
pomposity[N] การวางมาด, See also: การคุยโว, การโอ้อวด, Syn. balderdash, bombast
pompously[ADV] อย่างคุยโม้โอ้อวด, Syn. boastfully, conceitedly, pretentiously, Ant. humbly, modestly
pompously[ADV] อย่างหรูหรา
Pomeranian[N] สุนัขพันธุ์เล็กที่มีขนยาว ใบหูตรง หางเป็นพวงงอขึ้นมาคลุมหลัง
pomegranate[N] ต้นทับทิม
pomegranate[N] ผลทับทิม
anthropometry[N] การวัดร่างกายมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์
anthropomorphism[N] การถือเอารูปร่างและลักษณะของคนหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่มีชีวิตให้เป็นพระเจ้า
anthropomorphosis[N] การเปลี่ยนให้เป็นรูปร่างคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apomixis(แอพพะมิค'ซิส) n., (pl. -mixes) วิธีการสืบพันธ์โดยใช้เพศ (apogamy)
apomorphine(แอพพะมอร์'ฟิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากมอร์ฟิน ใช้เป็นยาขับเสมหะและทำให้อาเจียน C17H17NO2 (emetic expectirant)
pomace(พัม'มิส) n. กากผลแอปเปิลที่คั้นน้ำออกแล้ว,กากผลไม้ที่คั้นน้ำออกแล้ว,กาก
pome(โพม) n. ผลไม้ตระกูลแอปเปิล (แอปเปิล,แพร,ผล quince)
pomegranate(พอม'แกรนนิท) n. ผลทับทิม,ต้นทับทิม ,สีทับทิม
pomelo(พอม'มะโล) n. ส้มโอ, Syn. grapefruit
pommel(พัม'เมิล,พอม'เมิล) n.,vt. (ตีด้วย) หัวกลมที่ปลายด้ามดาบ,ต่อย,ตี, Syn. pummel
pomp(พอมพฺ) n. พิธีฉลองที่เอิกเกริก,การวางท่าทีโอ่อ่า,การแสดงที่โอ้อวดหรือหยิ่งยโส ความผึ่งผาย, Syn. splendor
pompeii(พอมเพ'อี) n. ชื่อเมืองโบราณในอิตาลีเป็นเมืองที่เคยถูกภูเขาไฟระเบิดทับในปี ค.ศ.79, See also: Pompeian,Pompeiian adj.,n.
pomposity(พอมพอส'ซิที) n. ความเอิกเกริก,การวางท่าวางทาง,การเดินขบวนอย่างผึ่งผาย,ความผึ่งผาย,การคุยโว., See also: pompous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
pomade(n) น้ำมันใส่ผม,ครีมใส่ผม
pomegranate(n) ต้นทับทิม,ผลทับทิม
pomelo(n) ส้มโอ
pommel(n) หัวด้ามดาบ
pomp(n) ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,การวางท่า,ความผึ่งผาย
pompous(adj) หรูหรา,โอ่อ่า,วางท่า,ผึ่งผาย,โอ้อวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polyhypomenorrhea; polyhypomenorrhoeaอาการระดูถี่และน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyhypomenorrhoea; polyhypomenorrheaอาการระดูถี่และน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pimeloma; lipomaเนื้องอกไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pomade; pomatumยาขี้ผึ้งใส่ผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pomatum; pomadeยาขี้ผึ้งใส่ผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pomeผลแบบแอปเปิล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pomologyวิทยาไม้ผล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lipoma; pimelomaเนื้องอกไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apomixisแอโพมิกซิส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apomorphineแอโพมอร์ฟีน (สารมาจากมอร์ฟีน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anthropomorphismมานุษยรูปนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clubhand; talipomanusมือบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipomanus; clubhandมือบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypnopompic hallucinationอาการเห็นภาพหลอนขณะเคลิ้มตื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, hypnopompicอาการเห็นภาพหลอนขณะเคลิ้มตื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypomotilityการเคลื่อนไหวน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haematocolpometraระดูขังใน (มดลูกและช่องคลอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anthropometryมานุษยมิติ [TU Subject Heading]
Ipomoea aquaticaผักบุ้ง [TU Subject Heading]
Pomaceaโพมาซี [TU Subject Heading]
Pomacea canaliculata ; Golden apple snailหอยเชอรี่ [TU Subject Heading]
Pomegranateทับทิม (ผลไม้) [TU Subject Heading]
Pomeranian dogปอมเมอราเนียน [TU Subject Heading]
Angiomyolipomaแองจิโอมัยโอไลโปมา [การแพทย์]
Anthropometric Assessmentการวัดขนาดของร่างกาย, การวัดสัดส่วนการเจริญเติบโตของร่างกาย [การแพทย์]
Anthropometryมานุษยมิติ, การวัดส่วนต่างๆของร่างกายภายนอก, การวัดขนาดร่างกาย, การวัดส่วนต่างๆของร่างกาย [การแพทย์]
Apomorphineอาโปมอร์ฟิน, อะโพมอร์ฟีน [การแพทย์]
Apomorphine Hydrochlorideอโปมอร์ฟีนไฮโดรคลอไรด์ [การแพทย์]
Apple Pomaceกากของผลแอปเปิล [การแพทย์]
Arthroplasty, Carpometacarpal Jointการตกแต่งข้อฐานมือ [การแพทย์]
Carpometacarpalเกี่ยวกับกระดูกบริเวณข้อฐานมือ [การแพทย์]
Carpometacarpal Dislocationsข้อฐานมือหลุด [การแพทย์]
Carpometacarpal Jointsข้อต่อคาร์โปเมตาคาร์ปอลข้อฐานมือ [การแพทย์]
Hypomenorrheaเลือดประจำเดือนออกน้อยกว่าปกติ [การแพทย์]
Hypomenorrhoeaเลือดระดูน้อย [การแพทย์]
Ipomearoneไอโพมิโรน [การแพทย์]
Ipomoea Aquatica Forskผักบุ้ง [การแพทย์]
Lipomaลิโปมา; ลิโปมา, เนื้องอก; ไลโปมา; เนื้องอกของเซลล์ไขมัน; เนื้องอกไขมัน; ก้อนไขมัน [การแพทย์]
Lipomatosisลิโปมาโตซิส, โรค; ลิโปมาโตซิส [การแพทย์]
Lipomatosis, Multipleตุ่มเล็กๆจำนวนมากใต้ผิวหนัง [การแพทย์]
Myelolipomaมัยอีโลไลโปมา [การแพทย์]
Myolipomaเนื้องอกของกล้ามเนื้อชนิดไขมัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pomegranate (n ) ทับทิม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Nice chips.Nette Pommes. The Sound of Drums (2007)
Pompey.Pompeius. Victory (2013)
I thought he was pompous and arrogant. Nothing's changed there!ข้าคิดว่าเขาจะขี้โม้ขี้อวด ไม่มีอะไรเปลี่ยนเขาได้ The Moment of Truth (2008)
Because I speak of the pompatus of loveเพราะผมพูดถึงอานุำภาพแห่งความรัก The Love Guru (2008)
She can do the pom pom, she can do the twist.เธอปรบมือซ้ายปรบมือขวา เธอปรบมือพร้อมๆกัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
That's correct. So, pompejana, Thiobacillus, Deinococcus.ถูกต้อง แล้วพอมพาจานา ไทโอบาซิลลัส หรือเดโนคอคคัส The Day the Earth Stood Still (2008)
Had lee's confederate soldiers outflanked at appomattox.ทหารของพันธมิตรได้มีชัยเหนือกว่าที่แอพโพมาท๊อกซ์ The Price (2008)
Technically speaking, you're having a hypnopompic hallucination.ตามหลักการแพทย์ คุณอยู่ในภาวะhypnopompic hallucination They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
- Fuck you and your Pommes frites.ไปตายซะ Law Abiding Citizen (2009)
Pommes frites, asparagus, butter-squash.หน่อไม้ฝรั่ง เนยสคอวช Law Abiding Citizen (2009)
Pompous person I've ever met.โอ้อวด ทะนงตนเป็นที่สุดเท่าที่ชั้นเคยเจอมา The Age of Dissonance (2009)
And it's this anthropomorphicนี่อาจจะน่าสนใจ The Cove (2009)
They were young, pompous and seemed to rule the world.พวกเขาทั้งหนุ่ม อลังการ จนเหมือนจะครองโลกนี้ได้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Who needs pomp and circumstance when you have paparazzi? Ever since Gossip Girl broke my arrest, it's everywhere.ใครจะต้องการพิธีใหญ่โต และ โชคชะตากัน ในเมื่อเธอมี ปาปารัสซี่แล้ว ? The Goodbye Gossip Girl (2009)
A pom-pom! Thank you.พู่เชียร์ ขอบใจนะ Wheels (2009)
- oh, shut your pompous vortex of overlapping fangs!หุบปากไปเลยไอ้ขี้โอ่ฟันซ้อน! Advanced Criminal Law (2009)
So pick up your pompoms, pierce,ดังนั้น หยิบพู่ปอมปอมขึ้นมา เพียร์ซ Advanced Criminal Law (2009)
Pompeii.ปอมเปอี Abandon All Hope (2009)
We need to get you to the hospital wing, sir, to Madam Pomfrey.เราต้องพาคุณไปโรงพยาบาล หามาดามพอมฟรี Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Oh, I was actually talking about the Pomeranian.โอ้ อันที่จริง ฉันหมายถึง ขนเจ้าปอมตัวนั้นนะ Hotel for Dogs (2009)
Ladies and gentlemen, the maiden voyage of our newest flagship deserves more pompon circumstance that we can afford today.ลูกเรือทุกท่าน ภารกิจแรกของเรา ที่จริงสมควรจัดพิธีฉลองให้สมเกียรติมากกว่าที่จัดในวันนี้ Star Trek (2009)
We didn't think was a pompous son of a bitch....นายเป็นหมอคนเดียวในโรงพยาบาลของเรา... You Don't Know Jack (2010)
Pompous, arrogant, roman boy-lover!วางท่า หยิ่งยะโส ไอ้เด็กโรมันเอ๊ย The Red Serpent (2010)
To pompeii. Or sicilia.พอมแพ หรือไม่ก็ ซิสิเลีย Great and Unfortunate Things (2010)
It's like something out of Pompeii, aren't they?มันดูคล้ายๆ กับรุ่นปอมเปอี ไม่ใช่รึ? Polly Wants a Crack at Her (2010)
Blue hat, white pompom.หมวกสีฟ้า หัวจุกสีขาว Turning and Turning (2010)
Not unless he has a pompadour.ไม่เห็น นอกจากว่าเขาจะใส่ชุดพอมพะโด Unpleasantville (2010)
Oh, pl I'lletre pome mo lates.ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวฉันไปหยิบจานมาเพิ่ม Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
This is for Lucifer, you pompous little-นี่เพื่อลูซิเฟอร์ เธอ ไอ้.. Caged Heat (2010)
It's called "anthropomorphism"มันเรียกว่าความเหมือนมนุษย์ Love in Disguise (2010)
"anthropomorphism"ความเหมือนมนุษย์ Love in Disguise (2010)
That's called "anthropomorphism"!มันเรียกว่า ความเหมือนมนุษย์ Love in Disguise (2010)
what do you know about anthropomorphism?เธอรู้อะไรเกี่ยวกับความเหมือนมนุษย์ Love in Disguise (2010)
He's a pompous, self-righteous ass.เขาเป็นพวกขี้โอ่ คิดว่าตัวเองไม่เคยทำอะไรผิด Butterfly (2010)
The ducks get this liver disease called lipomatosis and can't walk.เป็ดจะเป็นโรคตับที่เรียกว่า ลิโปมาโทซิส ทำให้มันเดินไม่ได้ The Switch (2010)
She will be giving her farewell performance as Melpomene, the role she originated in my first ballet.เธอจะอำลาการแสดงของเธอดั่งธิดาเมลโพเมเน บทแรกที่เธอได้เริ่มต้นในงานบัลเล่ต์ของผม Black Swan (2010)
Out right now scouring pounds for the perfect pomeranian.กำลังวิ่งออกไปหา น้องหมาพันธุ์ปอมอยู่ A Night of Neglect (2011)
I want your pom-poms on my desk by the end of the day.แล้วเอาพู่มาคืนที่โต๊ะฉันด้วยนะ Funeral (2011)
Pom-pom.ปอม-ปอม Funeral (2011)
I'm turning in my pom-poms and the megaphone that you got me.หนูมาเอาปอมปอมและโทรโข่ง ที่ครูให้หนู มาคืนครู Funeral (2011)
Now I'd like you to pick up those pom-poms and that megaphone.ทีนี้ฉันอยากให้เธอหยิบปอมปอม และโทรโข่งนั่น Funeral (2011)
It's his pomposity.เป็นความโอ้อวดต่างหาก The Kids Are Not All Right (2011)
He's a self-loathing, power-hungry, pompous, little dork.เขาเป็นพวกเกลียดชังตัวเอง กระหายอำนาจ I Wish I Was the Moon (2011)
You've turned into a pompous ass!คุณกลายเป็นพวกชอบวางกล้าม Then I Really Got Scared (2011)
It's probably just a complex cyst or angiomyolipoma.มันอาจเป็นเพียงถุงที่ดูซับซ้อนหรือเนื้อเยื่อangiomyolipomBombshells (2011)
Yes yes, enough of the bloody pomp.ใช่ ใช่ เลิกพีธี เอิกเกริกนี่ได้แล้ว Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
You have to give it to the Lannisters - they may be the most pompous, ponderous cunts the gods ever suffered to walk the world, but they do have outrageous amounts of money.ต้องยอมให้ พวกเลนนิสเตอร์นะ พวกเขา มีทรัพย์สินโออ่าหรูหราที่สุด ทวพเทพสุดทนทุกข์ จะสรรสร้าง The Wolf and the Lion (2011)
So I had a new pommel made. It's called Longclaw.ข้าเลยสั่งให้ทำหัวด้ามดาบใหม่ มันมีชื่อว่าเล็บคม Baelor (2011)
That's if you hadn't been such an arrogant, pompous, dollophead.ถ้าท่านไม่รวม หยิ่ง ขี้โอ่ The Darkest Hour (2011)
Nightly she sings on yon pomegranate tree.ทุกคืนมันร่ำร้องอยู่ที่ต้นทับทิมนั้น I Am Unicorn (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pomDespite being no big deal it's unnecessarily pompous.
pomOn the whole, the pomato plants are growing well this year.
pomThe pommel horse requires more balance than strength.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือยศถือศักดิ์[V] stand on one's dignity, See also: be pompous, esteem personal rank, put on bureaucratic airs, Syn. ถือยศ, Example: ถึงเขาจะมีเชื้อสายเจ้า แต่เขาก็ไม่ถือยศถือศักดิ์เลย
ค่อม[N] Hypomesecs squamosus, Thai definition: ชื่อด้วงปีกแข็งชนิด Hypomesecs squamosus ในวงศ์ Carculionidae ลำตัวยาวประมาณ 1 เซนติเมตร หัวยื่นออกไปเป็นงวงสั้นๆ ตัวและปีกมีสีเขียวเหลือบทอง
ปั้นปึ่ง[ADJ] pompous, Syn. เฉยเมย, Example: เขายืนอยู่หน้ากระจกเงาบานเก่าด้วยท่าทางปั้นปึ่งมองดูผมด้วยสายตาเย็นชา, Thai definition: วางท่าเฉยอยู่ไม่พูดจา (ให้เห็นเป็นว่าเย่อหยิ่ง ไม่พอใจ หรือไม่ไยดีด้วย)
มันเทศ[N] sweet potato, See also: lpomoea batatas, Syn. มัน, Example: แกงมัสมั่นถ้าไม่มีเนื้อ ไม่มีไก่ใส่ก็ใส่มันเทศกับหน่อไม้แทนเรียกว่าแกงมัสมั่นหน่อไม้, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อมันชนิด Ipomoea batatas Lamk. ในวงศ์ Convolvulaceae ยอดทำให้สุกแล้วกินได้ เนื้อในหัวรสหวานมัน
ผักทอดยอด[N] an aquatic morning glory, See also: Ipomoea aquatica Forssk., Syn. ผักบุ้ง, บุ้ง, Example: ผักทอดยอดใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด และมีสรรพคุณทางสมุนไพรรักษาโรค, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Ipomoea aquatica Forssk. ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้, Notes: (ราชา)
ผักบุ้ง[N] morning glory, See also: Ipomoea aquatica, Syn. ผักทอดยอด, บุ้ง, Example: น้องสาวกำลังเด็ดผักบุ้งของหล่อนอยู่ริมบึง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้
มันเทศ[N] sweet potato, See also: lpomoea batatas, Syn. มัน, Example: แกงมัสมั่นถ้าไม่มีเนื้อ ไม่มีไก่ใส่ก็ใส่มันเทศกับหน่อไม้แทนเรียกว่าแกงมัสมั่นหน่อไม้, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อมันชนิด Ipomoea batatas Lamk. ในวงศ์ Convolvulaceae ยอดทำให้สุกแล้วกินได้ เนื้อในหัวรสหวานมัน
ส้มโอ[N] pomelo, Example: ภรรยาและลูกๆ ช่วยกันหารายได้โดยตั้งร้านขายส้มโออยู่ริมทาง, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อพรรณส้มชนิดหนึ่ง ผลมีหลายขนาด
ถือยศ[V] be pompous, See also: be arrogant, be snobbish, be puffed up with(rank), put on bureaucratic airs, Syn. ถือยศถืออย่าง, ไว้ยศ, ปั้นยศ, ถือยศถือศักดิ์, Example: พวกนี้ถือยศยิ่งกว่าผู้ดีเก่าเสียอีก, Thai definition: ถือว่าตนยศศักดิ์สูง ผู้อื่นต้องนอบน้อมให้สมฐานะ
ทรายขาว[N] Scolopsis leucotaenia (Pomadaside), Syn. ปลาข้าหลวง, ปลาทรายขาว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาในสกุล Scolopsis วงศ์ Nemipteridae รูปร่างคล้ายปลาตะเพียน แต่ไม่มีก้างเหมือนปลาตะเพียน
ทับทิม[N] pomegranate, See also: Punica granatum, Syn. ต้นทับทิม, ลูกทับทิม, Example: ทับทิมเป็นต้นไม้ที่ดี ตามความเชื่อของชาวจีน, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Punica granatum Linn. ในวงศ์ Punicaceae เนื้อที่หุ้มเมล็ดสีแดงใสคล้ายพลอยทับทิม กินได้ เปลือกของต้น ของผล และของราก ใช้ทำยาได้
บุ้งฝรั่ง[N] Ipomoca crassicaulis, See also: kind of morning-glory, Syn. ผักบุ้งฝรั่ง, ผักบุ้งรั้ว, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้พุ่มชนิด Ipomoea crassicaulis Rob. ในวงศ์ Convolvulaceae ดอกสีชมพูอ่อน ใบมีขนอ่อน
บุ้งทะเล[N] Ipomoea pes-caprae Sweet, Syn. ผักบุ้งทะเล, Example: ที่ชายหาดหลังคอนโดมีบุ้งทะเลออกดอกสีม่วงขึ้นเป็นแนวยาว, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาชนิด Ipomoea pes-caprae Sweet ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามหาดทรายชายทะเล ดอกสีม่วงแดง ใบไม่มีขน ต้นและใบใช้แก้พิษแมงกะพรุน
บุ้งจีน[N] A species of white-stemmed Ipomoea, Syn. ผักบุ้งจีน, Example: แม่ลองซื้อผักบุ้งจีนมาแกงเทโพแทนผักบุ้งไทย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อผักบุ้งพันธุ์หนึ่ง ดอกสีขาว
ยศอย่าง[N] standing on one's dignity, See also: snobbery, arrogance, hauteur, presumption, pretension, pomposity, snootiness, Syn. การถือยศถือศักดิ์, Thai definition: การทำตามแบบอย่างผู้มียศ, การถือยศถือศักดิ์
มณีพืช[N] pomegranate, Syn. ต้นทับทิม, Count unit: ต้น
การ์ตูน[N] Amphiprion bifasciatus (Pomacentridae), See also: species of marine fish, Example: เขาเลี้ยงปลาการ์ตูนไว้หลายตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กทุกชนิดในสกุล Amphiprion วงศ์ Pomacentridae ลำตัวสั้นและแบนข้าง สีเหลือง แสด หรือแดง บ้างมีส่วนบนรวมทั้งครีบหลังดำคล้ำ มักมีแถบสีขาวเด่นพาดขวางบนหัวและลำตัว 1-2 แนว พบอาศัยตามแนวปะการัง
ทุบ[V] pound, See also: smash, beat, thump, pommel, batter, maul, Syn. ตี, กระแทก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอปเปิล[n.] (aeppoēn) EN: apple   FR: pomme [f]
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple   FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: shower ; ceiling shower   FR: pommeau de douche [m]
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย[n. prop.] (Khēt Pøm Prāi Sattrū Phāi) EN: Pom Prap Sattru Phai district   
ขี้ผึ้ง[n.] (khīpheung) EN: ointment ; unguent ; salve ; pomade   FR: pommade [f] ; onguent [m]
คนดับเพลิง[n.] (khon dapphloēng) EN: fireman   FR: pompier [m]
เครื่องสูบลม[n. exp.] (khreūang sūp lom) EN: pump   FR: pompe à vélo [f] ; pompe à air [m]
เครื่องสูบน้ำ[n. exp.] (khreūang sūp nām) EN: water pump ; pump   FR: pompe à eau [f]
ครีมบรรเทาอาการปอดกล้ามเนื้อ[n. exp.] (khrīm banthāo ākān pøt klāmneūa) EN: analgesic cream   FR: pommade analgésique [f]
กองดับเพลิง[n. exp.] (kong dapphloēng) FR: sapeurs-pompiers [mpl] ; service d'incendie [m]
กระเดือก[n. exp.] (kradeūak) EN: Adam's apple   FR: pomme d'Adam [f]
ลูกกระเดือก[n. exp.] (lūk kradeūak) EN: Adam's apple   FR: pomme d'Adam [f]
มันฝรั่ง[n.] (man farang) EN: potato   FR: pomme de terre [f] ; patate [f]
มันฝรั่งหัวเล็ก[n. exp.] (man farang hūa lek) EN: small potato   FR: petite pomme de terre [f]
มันทอด[n. exp.] (man thøt) EN: fried potatoes   FR: pommes de terre frites [fpl] ; frite [f] ; chips [f]
เมา [adj.] (mao = māo) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มึนเมา[adj.] (meunmao) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated   FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre
น้ำมันใส่ผม[n. exp.] (nāmman sai phom) EN: hair oil ; pomade   FR: brillantine [f] ; gomina [f] ; gel coiffant [m]
น้ำส้มโอ[n. exp.] (nām som-ō) FR: jus de pomélo [m] ; jus de pomelo [m]
น้อยหน่า[n.] (nøinā) EN: custard apple ; sweep-sop ; sugar apple   FR: annone = anone [f] ; pomme cannelle [f] ; corossol [m]
นกเปล้าหน้าเหลือง [n. exp.] (nok plao nā leūang) EN: Pompadour Green Pigeon   FR: Colombar pompadour [m]
นกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล[n. exp.] (nok rawang phrai kaēm sī nāmtān) EN: Rusty-cheeked Scimitar-Babbler   FR: Pomatorhin à joues rousses [m] ; Pomatorhin à joues rouges [m] ; Pomatorhin à gorge rousse [m] ; Pomatorhin à cou roux [m]
นกระวังไพรหลังแดง[n. exp.] (nok rawang phrai lang daēng) EN: Chestnut-backed Scimitar-Babbler   FR: Pomatorhin à dos marron [m]
นกระวังไพรปากแดงสั้น[n. exp.] (nok rawang phrai pāk daēng san) EN: Coral-billed Scimitar-Babbler   FR: Pomatorhin à bec corail [m] ; Pomatorhin à bec rougeâtre [m] ; Pomatorhin ferrugineux [m]
นกระวังไพรปากแดงยาว[n. exp.] (nok rawang phrai pāk daēng yāo) EN: Red-billed Scimitar-Babbler   FR: Pomatorhin à bec rouge [m]
นกระวังไพรปากเหลือง[n. exp.] (nok rawang phrai pāk leūang) EN: White-browed Scimitar-Babbler ; Slaty-headed Scimitar-Babbler   FR: Pomatorhin à tête ardoise [m] ; Pomatorhin de l’Himalaya [m] ; Pomatorhin à bec jaune [m]
นกระวังไพรปากยาว[n. exp.] (nok rawang phrai pāk yāo) EN: Large Scimitar-Babbler   FR: Pomatorhin à long bec [m] ; Pomatorhin géant [m] ; Pomatorhin majeur [m]
นกสกัวหางช้อน[n.] (nok sakūa (hāng chøn)) EN: Pomarine Jaeger ; Pomarine Skua   FR: Labbe pomarin [m] ; Stercoraire pomarin
โอ[n.] (ō) EN: pomelo   FR: pomélo [m]
ปั๊ม[n.] (pam) EN: pump ; filling station ; water pump   FR: pompe [f]
ปั๊ม[v.] (pam) EN: pump   FR: pomper
ปั๊มน้ำมัน[n. exp.] (pam nāmman) EN: gas station   FR: pompe à essence [f] ; poste d'essence [m] ; station-service [f]
เป็นพิธี[adj.] (pen phithī) FR: solennel ; pompeux
ผักบุ้งทะเล[n. exp.] (phakbung thalē) EN: Ipomoea pes-caprae   
ภาคภูมิ[adj.] (phākphūm) EN: proud of ; dignified   FR: solennel ; pompeux
พนักงานดับเพลิง[n. exp.] (phanakngān dapphloēng) EN: firefighter   FR: pompier [m] ; sapeur-pompier [m]
พู่[n.] (phū) EN: tuft ; tassel ; pendant   FR: pompon [m] ; gland [m] ; houppe [f] ; houpette [f] ; patte de lièvre [f]
ปลิดแอปเปิล[v. exp.] (plit aeppoēn) EN: pick apples   FR: cueillir des pommes
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to   FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)
ประจบประแจง[v.] (prajop prajaēng) EN: butter up ; flatter   FR: flatter ; passer de la pommade à ; flatter qn. pour en obtenir qch.
รองเท้า[n.] (røngthāo) EN: shoe   FR: chaussure [f] ; soulier [m] ; godasse [f] (fam.) ; pompe [f] (pop.) ; grolle = grole [f] (fam.) ; tatane [f] (fam.)
รถดับเพลิง[n. exp.] (rot dapphloēng) EN: fire engine ; fire truck   FR: autopompe [f] ; véhicule d'incendie [f] ; voiture de pompiers [f]
รถหวอ[n.] (rot wø) EN: siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck   FR: véhicule muni d'une sirène [m] ; véhicule d'intervention rapide [m] ; ambulance [f] ; voiture de police [f] ; camion de pompiers [m]
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[X] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
ซับ[v.] (sap) EN: mob up ; blot ; absorb ; soak up   FR: éponger ; sécher ; absorber ; pomper
สัปเหร่อ[n.] (sapparoē) EN: undertaker ; mortician ; funeral director   FR: entrepreneur des pompes funèbres [m] ; croquemort = croque-mort [m] (fam.)
สถานีดับเพลิง[n. exp.] (sathānī dap phloēng) EN: fire station   FR: caserne de pompiers [f]
สถานีสูบน้ำเสีย[n. exp.] (sathānī sūp nām sīa) FR: station de pompage d'eaux usées [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POM    P AO1 M
POMP    P AA1 M P
POMA    P OW1 M AH0
POMBO    P AA1 M B OW0
POMPA    P AA1 M P AH0
POMONA    P OW0 M OW1 N AH0
SPOMER    S P OW1 M ER0
POMPEO    P OW1 M P IY0 OW0
POMPER    P AA1 M P ER0
POMPEY    P AA1 M P IY0
POMPON    P AA1 M P AA2 N
POMROY    P AA1 M R OY2
POMMER    P AA1 M ER0
POMMEL    P AA1 M AH0 L
POMPANO    P AA1 M P AH0 N OW2
POMPLUN    P AA1 M P L AH0 N
POMEROY    P AA1 M ER0 OY2
POMPONS    P AA1 M P AA2 N Z
POMPOUS    P AA1 M P AH0 S
POMMIER    P AA1 M IY0 ER0
POMPONIO    P OW0 M P OW1 N IY0 OW0
POMRENZE    P AA1 M R AH0 N Z
POMPILIO    P OW0 M P IY1 L IY0 OW0
POMPIDOU    P AA1 M P AH0 D UW2
POMICINO    P OW2 M IH2 S IY1 N OW0
POMOLOGY    P OW0 M AA1 L AH0 JH IY0
POMODORO    P AA2 M AH0 D AO1 R OW0
POMPADUR    P AA1 M P AH0 D ER0
POMERANZ    P AA1 M ER0 AE1 N S
POMERANIA    P AA2 M ER0 EY1 N IY0 AH0
POMERANCE    P AA1 M ER0 AE1 N S
POMPOSITY    P AA2 M P AA1 S AH0 T IY0
POMERANTZ    P AA1 M ER0 AE2 N T S
POMERLEAU    P AA1 M ER0 L OW0
POMERANIAN    P AA2 M ER0 EY1 N IY0 AH0 N
POMPOUSNESS    P AA1 M P AH0 S N AH0 S
ANTHROPOMORPHIC    AE2 N TH R AH0 P AH0 M AO1 R F IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pom    (n) (p o1 m)
pomp    (n) (p o1 m p)
poms    (n) (p o1 m z)
pommy    (n) (p o1 m ii)
pomade    (v) (p @1 m aa1 d)
pomelo    (n) (p o1 m @ l ou)
pommel    (n) (p o1 m l)
pommel    (v) (p uh1 m l)
pompon    (n) (p o1 m p o n)
pomaded    (v) (p @1 m aa1 d i d)
pomades    (v) (p @1 m aa1 d z)
pomelos    (n) (p o1 m @ l ou z)
pommels    (n) (p o1 m l z)
pommels    (v) (p uh1 m l z)
pommies    (n) (p o1 m i z)
pompons    (n) (p o1 m p o n z)
pompous    (j) (p o1 m p @ s)
pomading    (v) (p @1 m aa1 d i ng)
pommelled    (v) (p uh1 m l d)
pomposity    (n) (p o1 m p o1 s i t ii)
pompously    (a) (p o1 m p @ s l ii)
unpompous    (j) (uh1 n p o1 m p @ s)
pommelling    (v) (p uh1 m @ l i ng)
pomegranate    (n) (p o1 m i g r a n i t)
pomposities    (n) (p o1 m p o1 s i t i z)
pomegranates    (n) (p o1 m i g r a n i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apfeltrester {m}pomace [Add to Longdo]
Brite {m}; Britin {f} (abwertend)pommy; pommie [Austr.] [Add to Longdo]
Fensterleiter {f}pompier [Add to Longdo]
Granatapfel {m} [bot.]pomegranate [Add to Longdo]
Granatapfelbaum {m} [bot.]pomegranate tree [Add to Longdo]
Großspurigkeit {f}; Aufgeblasenheit {f}pomposity [Add to Longdo]
Kernfrucht {f}; Kernobst {n} [bot.]pome [Add to Longdo]
Kernobst {n}pomaceous fruit; pomes; pipfruit [Add to Longdo]
Knauf {m}; Knopf {m}pommel [Add to Longdo]
Maschinenkanone {f} [mil.]pom-pom [Add to Longdo]
Obstkunde {f}; Apfelkunde {f}; Lehre {f} vom Obstanbau [bot.]pomology [Add to Longdo]
Pomade {f} | mit Pomade einreiben; pomadisierenpomade | to pomade [Add to Longdo]
Pommes frites {pl} [cook.]chips [Br.]; French fries [Am.] [Add to Longdo]
Pomp {m}; Prunk {m}pomp [Add to Longdo]
Pomp {m}pageant [Add to Longdo]
Pompadourfrisur {f}pompadour [Add to Longdo]
Pomphaftigkeit {f}pompousness [Add to Longdo]
Prunk {m}; Wichtigtuerei {f}pomposity [Add to Longdo]
Pudelmütze {f}pompom hat; pompon hat [Add to Longdo]
Quaste {f}; Troddel {f}pompom; pompon [Add to Longdo]
Sattelknopf {m}pommel (on daddle) [Add to Longdo]
Schwertknauf {m}pommel [Add to Longdo]
Seitpferd {n} [sport]side horse; pommel horse [Add to Longdo]
Wichtigtuer {m}pompous ass [Add to Longdo]
anthropomorph {adj}anthropomorphic [Add to Longdo]
einschlagen auf | einschlagend | schlägt ein | schlug einto pummel; to pommel [Br.] | pummeling; pommelling | pummels; pommels | pummeled; pommeled [Add to Longdo]
entkernen (Kernobst) | entkerntto core (pomes) | cored [Add to Longdo]
großartig; pompös; vollmundig {adj}grandiose [Add to Longdo]
großartig; pompös {adv}grandiosely [Add to Longdo]
großspurig; geschwollen; aufgeblasen; wichtigtuerisch {adj}pompous [Add to Longdo]
hypomixolydisch {adj}Hypomixolydian [Add to Longdo]
von menschenähnlicher Gestalt; menschengestaltig {adj}anthropomorphous [Add to Longdo]
pomadisierendpomading [Add to Longdo]
pomadisiertepomaded [Add to Longdo]
prunkvoll {adj}pompous [Add to Longdo]
prunkvoll {adv}pompously [Add to Longdo]
schlugtpommelled [Add to Longdo]
schwülstig; bombastisch {adj}pompous [Add to Longdo]
vermenschlichen; menschenähnliche Züge zusprechento anthropomorphize [Add to Longdo]
Schreiadler {m} [ornith.]Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) [Add to Longdo]
Spatelraubmöwe {f} [ornith.]Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus) [Add to Longdo]
Pompadourtaube {f} [ornith.]Pompadour Green Pigeon [Add to Longdo]
Pompadoursittich {m} [ornith.]Red Shining Parrot [Add to Longdo]
Pompadourkotinga [ornith.]Pompadour Cotinga [Add to Longdo]
Allens Demoiselle {f}; Andamanen-Demoiselle {f} (Pomacentrus alleni) [zool.]blue star damsel; neon blue damsel [Add to Longdo]
Allens Demoiselle {f}; Andamanen Demoiselle {f} (Pomacentrus alleni) [zool.]neon blue damsel; blue star damsel [Add to Longdo]
(Amblypomacentrus breviceps) [zool.]saddle damsel [Add to Longdo]
Blaugürtel-Kaiserfisch {m}; Traumkaiserfisch {m} (Pomacanthus navarchus) [zool.]blue girdled angel [Add to Longdo]
Cortez-Kaiserfisch {m} (Pomacanthus zonipectus) [zool.]cortez angel [Add to Longdo]
Diadem-Kaiserfisch {m}; Blaukopf-Kaiserfisch {m} (Pomacanthus xanthometapon; Euxiphipops xanthometapon) [zool.]:: blue face angel [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pomme d'Adam(n) |f| ลูกกระเดือก

Japanese-English: EDICT Dictionary
とっぽい[, toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
アイスポットクテノポマ[, aisupottokutenopoma] (n) eyespot ctenopoma (species of freshwater fish, Ctenopoma ocellatum) [Add to Longdo]
アズファーエンジェル[, azufa-enjieru] (n) (See アラビアンエンジェルフィッシュ) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
アデヤッコ[, adeyakko] (n) yellowface angelfish (Pomacanthus xanthometopon); blueface angelfish [Add to Longdo]
アポミクシス[, apomikushisu] (n) apomixis (seed development without fertilization) [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポモルヒネ[, apomoruhine] (n) apomorphine [Add to Longdo]
アラビアンエンジェルフィッシュ;アラビアン・エンジェルフィッシュ[, arabian'enjierufisshu ; arabian . enjierufisshu] (n) (See アズファーエンジェル) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[, inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish [Add to Longdo]
オールドウーマンエンジェルフィッシュ[, o-rudou-man'enjierufisshu] (n) old woman angelfish (Pomacanthus rhomboides) [Add to Longdo]
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
キンチャクダイ属[キンチャクダイぞく, kinchakudai zoku] (n) Chaetodontoplus (genus of marine angelfishes in the family Pomacanthidae) [Add to Longdo]
クジャクスズメダイ[, kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
クテノポマ[, kutenopoma] (n) climbing gourami (of genus Ctenopoma or Microctenopoma) (lat [Add to Longdo]
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae) [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ属[クロソラスズメダイぞく, kurosorasuzumedai zoku] (n) Stegastes (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
グレーエンジェルフィッシュ;ネズミヤッコ[, gure-enjierufisshu ; nezumiyakko] (n) Gray angelfish (Pomacanthus arcuatus) [Add to Longdo]
コルテツエンジェルフィッシュ;コルテツエンゼル[, korutetsuenjierufisshu ; korutetsuenzeru] (n) Cortez angelfish (Pomacanthus zonipectus) [Add to Longdo]
コロソマ[, korosoma] (n) tambaqui (Colossoma macropomum) (lat [Add to Longdo]
ゴールドテールエンジェルフィッシュ;イアースポットエンジェルフィッシュ;クリスルス[, go-rudote-ruenjierufisshu ; ia-supottoenjierufisshu ; kurisurusu] (n) goldtail angelfish (Pomacanthus chrysurus); earspot angelfish [Add to Longdo]
サザナミヤッコ[, sazanamiyakko] (n) semicircle angelfish (Pomacanthus semicirculatus); Koran angelfish [Add to Longdo]
サザナミヤッコ属[サザナミヤッコぞく, sazanamiyakko zoku] (n) Pomacanthus (genus of marine angelfish in the family Pomacanthidae) [Add to Longdo]
シテンヤッコ属[シテンヤッコぞく, shitenyakko zoku] (n) Apolemichthys (genus of marine angelfishes in the family Pomacanthidae) [Add to Longdo]
スウィーティ;スイーティー[, suui-tei ; sui-tei-] (n) sweetie (sweet green-skinned citrus; cross between a grapefruit and a pomelo); oroblanco [Add to Longdo]
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera) [Add to Longdo]
スズメダイ属[スズメダイぞく, suzumedai zoku] (n) Chromis (genus containing most damselfish of the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
スピッツ[, supittsu] (n) pomeranian (dog) (ger [Add to Longdo]
セダカヤッコ[, sedakayakko] (n) yellowbar angelfish (Pomacanthus maculosus); yellowband angelfish; yellowblotch angelfish [Add to Longdo]
ソラスズメダイ属[ソラスズメダイぞく, sorasuzumedai zoku] (n) Pomacentrus (genus of marine damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
タテジマキンチャクダイ[, tatejimakinchakudai] (n) emperor angelfish (Pomacanthus imperator) [Add to Longdo]
チック[, chikku] (n) (1) (abbr) cosmetic; stick pomade; (2) chick; (3) tic; (suf) (4) (col) (See 的・てき) -tic [Add to Longdo]
ヒレナガスズメダイ属[ヒレナガスズメダイぞく, hirenagasuzumedai zoku] (n) Neoglyphidodon (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
フレンチエンゼルフィッシュ;フレンチエンジェルフィッシュ;キホシヤッコ[, furenchienzerufisshu ; furenchienjierufisshu ; kihoshiyakko] (n) French angelfish (Pomacanthus paru) [Add to Longdo]
ホラカントゥス属[ホラカントゥスぞく, horakantousu zoku] (n) Holacanthus (genus of marine angelfishes in the family Pomacanthidae) [Add to Longdo]
ポマード[, poma-do] (n) pomade (fre [Add to Longdo]
ポマト[, pomato] (n) pomato; cross of a tomato and a potato [Add to Longdo]
ポメラニアン[, pomeranian] (n) Pomeranian [Add to Longdo]
ポメラニア犬[ポメラニアけん, pomerania ken] (n) Pomeranian (dog) [Add to Longdo]
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P) [Add to Longdo]
ポンポンダリア[, ponpondaria] (n) pompon dahlia [Add to Longdo]
ミスジリュウキュウスズメダイ属[ミスジリュウキュウスズメダイぞく, misujiryuukyuusuzumedai zoku] (n) Dascyllus (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ヤラッパ[, yarappa] (n) jalap (species of Mexican climbing plant, Ipomoea purga) (spa [Add to Longdo]
リーゼント[, ri-zento] (n) (abbr) regent style; pompadour [Add to Longdo]
ルリスズメダイ属[ルリスズメダイぞく, rurisuzumedai zoku] (n) Chrysiptera (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ロクセンヤッコ[, rokusenyakko] (n) sixbar angelfish (Pomacanthus sexstriatus); sixband angelfish [Add to Longdo]
ワヌケヤッコ;ブルーリングエンジェルフィッシュ[, wanukeyakko ; buru-ringuenjierufisshu] (n) bluering angelfish (Pomacanthus annularis) [Add to Longdo]
鯵(P);鰺[あじ(P);アジ, aji (P); aji] (n) (uk) horse mackerel (Carangidae spp., esp. the Japanese horse mackerel, Trachurus japonicus); jack mackerel; pompano; scad; (P) [Add to Longdo]
鞍馬;あん馬[あんば, anba] (n) (1) side horse; pommel horse; (2) saddled horse [Add to Longdo]
伊佐木;鶏魚[いさき;いさぎ;イサキ;イサギ, isaki ; isagi ; isaki ; isagi] (n) (uk) chicken grunt (species of fish, Parapristipoma trilineatum); threeline grunt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人格化[rén gé huà, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to personalize; anthropomorphism [Add to Longdo]
人格神[rén gé shén, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄕㄣˊ, ] personal God; anthropomorphic God [Add to Longdo]
博士买驴[bó shì mǎi lǘ, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄇㄞˇ ㄌㄩˊ, / ] lit. the scholar buys a donkey (成语 saw); fig. long-winded verbiage that never gets to the point; a saw mocking scholastic pomposity [Add to Longdo]
拟人[nǐ rén, ㄋㄧˇ ㄖㄣˊ, / ] to personify; anthropomorphism (rhetoric device of presenting abstractions as people) [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] pomelo; shaddock [Add to Longdo]
柚子[yòu zi, ㄧㄡˋ ㄗ˙, ] pomelo; shaddock [Add to Longdo]
梨果[lí guǒ, ㄌㄧˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] pome [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] pomegranate [Add to Longdo]
水蕹菜[shuǐ wèng cài, ㄕㄨㄟˇ ˋ ㄘㄞˋ, ] water spinach or ong choy (Ipomoea aquatica), used as a vegetable in south China and southeast Asia [Add to Longdo]
注音符号[Zhù yīn fú hào, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, / ] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ [Add to Longdo]
甘薯[gān shǔ, ㄍㄢ ㄕㄨˇ, ] sweet potato; Ipomoea batatas [Add to Longdo]
盛典[shèng diǎn, ㄕㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, ] majestic pomp; grand ceremony [Add to Longdo]
石榴[shí liu, ㄕˊ ㄌㄧㄡ˙, ] pomegranate [Add to Longdo]
石榴子[shí liu zǐ, ㄕˊ ㄌㄧㄡ˙ ㄗˇ, ] pomegranate seeds [Add to Longdo]
空心菜[kōng xīn cài, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˋ, ] water spinach or ong choy (Ipomoea aquatica); morning glory [Add to Longdo]
[wèng, ˋ, ] water spinach or ong choy (Ipomoea aquatica), used as a vegetable in south China and southeast Asia [Add to Longdo]
蕹菜[wèng cài, ˋ ㄘㄞˋ, ] water spinach or ong choy (Ipomoea aquatica), used as a vegetable in south China and southeast Asia; water convolvulus; water morning glory [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] Pomponia maculatiocollis [Add to Longdo]
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, ] Eumenes pomiformis [Add to Longdo]
注音[zhù yīn, ㄓㄨˋ , / ] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ [Add to Longdo]
鞍马[ān mǎ, ㄢ ㄇㄚˇ, / ] pommel horse (gymnastics) [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, / ] wine-preserved pomfret [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] Pomatomus saltatrix; bluefish [Add to Longdo]
[chāng, ㄔㄤ, / ] silvery pomfret; Pampus argenteus [Add to Longdo]
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, / ] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
華美[かび, kabi] Pracht, Glanz, Pomp [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top