Search result for

poltert

(40 entries)
(1.7469 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poltert-, *poltert*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา poltert มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *poltert*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[METAL CLANGS](METALL POLTERTThe Triumvirate (1986)
- This is a serious breach of professional ethics!(Baird poltert) Das ist ein Verstoß gegen meine Berufsethik. The Couch Trip (1988)
You come in here, burn my village, kill my family and try to rape me.Du kommst hier reingepoltert, tötest meine Familie, brennst das Dorf ab... und willst mich vernaschen! Erik the Viking (1989)
... orinthemiddleofthenight, pounding on the door.... inderNacht,polterteandie Tür und so. Falling Down (1993)
In came the giant for the second time and he bellowed, Fe.... "Der Riese betrat zum 2. Mal die Stube und polterte los: Fe... " The Pledge (2001)
Uh!Etwas poltert. Aua! The Flying Classroom (2003)
But what about the injuries that don't get a siren? Whether you're falling into a hole in the street... or possibly falling back in love... just how dangerous is an open heart?Aber wie steht's mit den Verletzungen, für die keine Sirene heult, ob man nun in ein Loch poltert oder eine alte Liebe neu auflodert? The Domino Effect (2003)
Billy, what are you doing crashing around like a big old bear with his tail on fire?Billy, warum hast du da herumgepoltert... wie ein Bär mit brennendem Schwanz? Rapid Fire (2006)
[AIR CONDITIONER WHIRRING, CLUNKING](KLIMAANLAGE SURRT, POLTERTBad Day at Black Rock (2007)
Don't come in bouncing off the walls.Hey, Slam, komm nicht hier einfach so reingepoltertFred Claus (2007)
Hi, Claude.Etwas poltert. Der Hund bellt. Un homme et son chien (2008)
Because when the boys that I brought over here come stomping' out of this jungle, you're gonna wanna be long gone.Denn wenn die Jungs, die ich hierhergebracht habe, aus diesem Dschungel rausgepoltert kommen, wollt ihr längst weg von hier sein. There's No Place Like Home: Part 1 (2008)
I heard stumbling on the stairs?Seid ihr die Treppe hoch gepoltertThe Holy Land of Tyrol (2010)
Yeah, boys, don't call anyone names, but feel free to swear at the table.Ja, Jungs, gebt niemanden Namen, aber bitte, poltert ruhig weiter hier am Tisch rum. Cellar Boy (2011)
Shit.(es poltert, Toni erschrickt) - JULIUS: Scheiße! Hotel Desire (2011)
[SHIP RUMBLES](SCHIFF POLTERTWrath of the Titans (2012)
She show you how to bang it against the wall like that?Sie hat dir gezeigt, wie man damit poltertRed Lights (2012)
If the banging starts again, just call us.Wenn es wieder poltert, rufen Sie uns an. Red Lights (2012)
That wouldn't have anything to do with you barging in there like a freight train, would it?Aber nicht zufällig, weil Sie da wie ein Güterzug reingepoltert sind, oder? Death by Miss Adventure (2012)
Responsible for everything that goes bump in the night, from ghosts to vampires to doppelgangers...Verantwortlich für alles, was nachts herumpoltert. Angefangen von Geistern über Vampire bis hin zu Doppelgängern. The Five (2012)
The sound of gas rumbling through your intestines.Der Klang von Gas, das dir durch die Gedärme poltertEvery Silver Lining... (2013)
She was at my house, you know... The whore cowering underneath kitchen table while you were prowling around the entryway.Sie war bei mir zu Hause, weißt du ... die Hure ... kauerte sich unter den Küchentisch, während du im Flur herumgepoltert bist. Get Drew (2013)
I tripped over it, fell on a potato peeler.Ich bin drüber gespoltert, und bin auf den Kartoffelschäler gefallen. Episode #5.1 (2013)
Always rumbling."Immerzu poltert sie. The Book Thief (2013)
He's been crashing around the forest like a bear for years.Er poltert seit Jahren durch den Wald wie ein Bär. Epic (2013)
And successfully knocking over milk bottles at a carnival, I see.Und erfolgreich über Milchflaschen an einer Kirmes gepoltertA Bridge Not Quite Far Enough (2014)
[METAL CLANGING](METALL POLTERTThe Gallows (2015)
Too bad, I crash.So ein Pech, ich bin reingepoltertFamily Portrait (2015)
- The rumpus is caused by the Malfetes.- Die Familie Malfète poltert so. The Visitors: Bastille Day (2016)
Not surprising, the stairs are eaten by woodworms.Kein Wunder, die sind wurmstichig. Was hat da vorhin so gepoltertThe Visitors: Bastille Day (2016)
(CASE THUDS)(KOFFER POLTERTFantastic Beasts and Where to Find Them (2016)
mom!Mom! (Etwas poltert.) Friend Request (2016)
Oh! That hurt.(meckert) (poltert) Ich fasse es nicht. The Wild Life (2016)
I give my time to you, that means I take it from someone else, and I'm not willing to do that because you bullied your way into my office.Die Zeit, die ich Ihnen widme, würde ich anderen wegnehmen. Aber das tue ich nicht, weil Sie in mein Sprechzimmer gepoltert sind. Telling Me Your Dreams (2017)
He's screaming, shouting, raving.Ertobt, poltertund blitzt. Chimes at Midnight (1965)
You can't stay here, old man.(Ball poltert laut) Du hast hier nichts verloren. Performance (1970)
Anna, forgive me!Lubos poltert gegen die Tür. How to Get Dad Into Reform School (1978)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
poltern | polternd | gepoltert | poltert | polterteto jangle | jangling | jangled | jangles | jangled [Add to Longdo]
rumpeln; poltern; rumoren | rumpelnd; polternd; rumorend | gerumpelt; gepoltert; rumort | rumpelt; poltert | rumpelte; polterte | Es rumorte in seinem Bauchto rumble | rumbling | rumbled | rumbles | rumbled | His stomach rumbled. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  poltert [pɔltrt]
     jangles; rumbles
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top