ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

politer

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politer-, *politer*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
politer    (j) pˈəlˈaɪtər (p @1 l ai1 t @ r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polite \Po*lite"\, a. [Compar. {Politer}; superl. {Politest}.]
   [L. politus, p. p. of polire to polish: cf. F. poli. See
   {Polish}, v.]
   1. Smooth; polished. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Rays of light falling on a polite surface. --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. Smooth and refined in behavior or manners; well bred;
    courteous; complaisant; obliging; civil.
    [1913 Webster]
 
       He marries, bows at court, and grows polite. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Characterized by refinement, or a high degree of finish;
    as, polite literature. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Polished; refined; well bred; courteous; affable;
     urbane; civil; courtly; elegant; genteel.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

politer

 


  

 
politer
 • (j) /p'əl'aɪtər/ [OALD]
  [polite]
 • สุภาพ: เรียบร้อย, มีกิริยาเรียบร้อย, อ่อนโยน, มีมารยาท, นอบน้อม [Lex2]
 • ซึ่งได้รับการอบรมมา: ซึ่งได้รับการปลูกฝังมา [Lex2]
 • (พะไลทฺ') adj. สุภาพ,มีมารยาท,นอบน้อม,มีคารวะ,มีกิริยาเรียบร้อย,ได้รับการอบรมมา ###SW. politeness n. ###S. courteous,civil [Hope]
 • (adj) สุภาพ,อ่อนโยน,มีมารยาท,เรียบร้อย,มีสัมมาคารวะ [Nontri]
 • /P AH0 L AY1 T/ [CMU]
 • (j) /p'əl'aɪt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top