หรือคุณหมายถึง pösy?
Search result for

poesy

(9 entries)
(0.0586 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poesy-, *poesy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา poesy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *poesy*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poesie; poesy; poetryกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poesy; poesie; poetryกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetry; poesie; poesyกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poesy    (n) (p ou1 i z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Poesie {f}poesy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poesy \Po"e*sy\, n. [F. po['e]sie (cf. It. poesia), L. poesis,
   from Gr. ?. from ? to make. Cf. {Posy}.]
   [1913 Webster]
   1. The art of composing poems; poetical skill or faculty; as,
    the heavenly gift of poesy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Poetry; metrical composition; poems.
    [1913 Webster]
 
       Music and poesy used to quicken you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A short conceit or motto engraved on a ring or other
    thing; a posy. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poesy
   n 1: literature in metrical form [syn: {poetry}, {poesy},
      {verse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top