หรือคุณหมายถึง pösies?
Search result for

poesies

(67 entries)
(0.0753 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poesies-, *poesies*, poesie , poesy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา poesies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *poesies*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poesie; poesy; poetryกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poesy; poesie; poetryกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetry; poesie; poesyกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
_"Die Poesie eines Mörders. " Pilot (2013)
Poetry, be my friend.O Poesie, sei mir hold. Nightmares (1979)
Poetry, love, art...Poesie. Liebe. Kunst... Nightmares (1979)
Full of poetry.Voller Poesie. Terror Express (1980)
I don't agree. Poetry is definitely on the rise.Nein, genau die Poesie erlebt heute einen Aufschwung. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
He often told Oblomov that man's normal destiny was to bring the cup of life down not having wasted a single drop, and that an evenly burning fire was better than a violent conflagration, however poetical the latter might be.Oft sagte er Oblomow, daß es eine ganz normale Vorbestimmung des Menschen sei, - das Gefäß des Lebens zu tragen, ohne unnötig Tropfen zu vergießen. Er sagte, eine ruhige Flamme sei besser als eine lodernde Flamme, egal welche Poesie darin stecke. Oblomov (1980)
Oblomov decided that he had attained his ideal of life, though it had not the poetic setting and radiance with which he had once imagined his life in his village.Wenn auch ohne Poesie, ohne jene Strahlen, wie er sich in seiner Phantasie das Leben auf dem Lande ausmalte. Oblomov (1980)
Poetry, short stories, maybe a collection.Poesie, Kurzgeschichten, vielleicht eine Sammlung. The Threshold (1981)
I have a gift for poetryIch habe ein Talent für Poesie. The Aviator's Wife (1981)
Oh, JJ. What a wonderful way to put it.Oh J.J., es rafft mich dahin, wie du so etwas sagst, voller Poesie. The Cannonball Run (1981)
The desire for happiness finds it's position in poesy.Die Sehnsucht nach Glück findet Stellung in der Poesie. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
No poetry. Just a straight answer. Which is it?Keine Poesie, gib Antwort. Excalibur (1981)
Some poetry.Für die es Poesie ist. Rich and Famous (1981)
Now, let them find the poetry in my body.Jetzt sollen sie die Poesie in meinem Körper finden. Rich and Famous (1981)
Oh, trust you to take the poetry out of poetry.Sie berauben die Poesie jeglicher Poesie. Slammin' Sammy's Stunt Show Spectacular (1982)
- Whoever it is has a certain poetic bent.Auf jeden Fall hat er einen Hang zur Poesie. Warum? Steele Trap (1982)
Another grim piece of poetry.Wieder entsetzliche Poesie. Steele Trap (1982)
Because I adored poetry.Weil ich die Poesie verehre. Antonieta (1982)
And poetry art thou.Und die Poesie bist du. Amen. Antonieta (1982)
You want poetry? Go to the library.Poesie bekommen Sie in der Bibliothek. A Good Night's Steele (1983)
If you have a lovely idea, you mustn't suck and beat all the juice out... till it is common and debased, like many composers do.Das nennt man dann wohldurchgeführt. Poesie kommt aus dem Dunkel der Phantasie. Spring Symphony (1983)
Well carried-out! Poetry springs from dark fantasy, the unconscious!An Poesie wird es Ihnen nie mangeln. Spring Symphony (1983)
Schumann, you'll never be at a loss for poetry. How shall I put it?Doch vor die Poesie haben die Götter den Schweiß gesetzt. Spring Symphony (1983)
And Beethoven, Weber and Schubert are not long dead. We must help the youth and those with a future. Poetry must regain its honor!Die Poesie der Kunst muss wieder zu Ehren kommen. Spring Symphony (1983)
Poetry is untranslatable, like the whole of art.Poesie ist unmöglich zu übersetzen, wie alle Kunst. Nostalgia (1983)
You may be right that poetry is untranslatable.Mag sein, bei der Poesie bin ich vielleicht auch deiner Meinung, das man sie nicht übersetzen kann, Nostalgia (1983)
[Narrating] There was a certain eloquence, a poetry to the man.Er besaß eine gewisse Eloquenz und Poesie. Curtain Call (1984)
You guys are doing a pretty good job.Na, so was, reine Poesie in Bewegung. Glades (1984)
- One man's pornography is another man's poetry.Des einen Pornographie ist des anderen Poesie. Elementary Steele (1984)
With BS, they get off and the death penalty is abolished.Mit Poesie kriegt man sie frei. Und schafft die Todesstrafe ab. Polar (1984)
Is that a great name for a short-order cook?So trifft Poesie auf Kochkunst. Last Stand (1985)
That's poetry.Das ist Poesie. No End (1985)
I'd like to have a little skin left when I pull this thing off. (Tubbs) Yo, Crockett.Schön, dass es noch ein wenig Poesie auf der Welt gibt. Definitely Miami (1986)
He needs poetry.Er braucht Poesie. Stemwinder: Part 1 (1986)
Damn it, that's real poetry.Das ist Poesie, Gott verflucht! Year of Enlightment (1986)
The poetry of the steak.Die Poesie eines Steaks. The Fly (1986)
You wanted to learn everything about poetry, about music.Du wolltest alles über die Poesie und über die Musik lernen. Hannah and Her Sisters (1986)
- Isn't that poetic?- Ist das nicht Poesie? Wise Guys (1986)
Now, that is poetry.Das ist Poesie. Wise Guys (1986)
"There would be no child-Like faith, "No poetry, no romance, "To make tolerable this existence.Es gäbe keinen Kinderglauben mehr, keine Poesie und keine Romantik, die dieses Dasein erträglich machen. ALF's Special Christmas: Part 1 (1987)
"There would be no child-Like faith, then, "No poetry, no romance,Keine Poesie und keine Romantik, die dieses Dasein erträglich machen. ALF's Special Christmas: Part 1 (1987)
Now, class, it's time for our poetry lesson.Jetzt ist es Zeit für unsere Poesiestunde. A Night to Remember (1987)
She had this little feminist poetry section... on her desk, and there was a space where the book was missing. I'm sure he... the killer, went through it.Sie hatte etliche Bücher mit feministischer Poesie. Es gab eine Lücke, wo das Buch stand. Ich bin sicher, dass der Mörder darin geblättert hat. Cop (1988)
And that makes you think he's interested in feminist poetry?Und deswegen soll er sich für feministische Poesie interessieren? Cop (1988)
She loved nature, music, poetry.Die Natur, Musik, Poesie. Another Woman (1988)
Money is poetry now.Heute ist Geld Poesie. Bright Lights, Big City (1988)
That is fuckin' poetic, don't you think?Das ist wahre Poesie, finden Sie nicht? Rain Man (1988)
They`re poetry written to describe the concept of greater divine judgement not to be checked off like a laundry list.Sie sind Poesie, geschrieben, um das Konzept des göttlichen Gerichts zu zeigen, nicht, um wie eine Wäscheliste abgehakt zu werden. The Seventh Sign (1988)
Interested in chess and poetry ?Interessiert an Schach und Poesie? Twins (1988)
I'm certain God had a purpose when he created Vince Benedict... but it had nothing to do with chess or poetry.Ich bin mir sicher, Gott hatte einen Grund, als er Vince Benedict erschuf... aber mit Schach oder Poesie hatte es nichts zu tun. Twins (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทกวี[n.] (botkawī) EN: poetry ; poem ; verse   FR: poésie [f] ; poème [m]
กวีนิพนธ์[n.] (kawīniphon) EN: poetry ; poem ; verse   FR: poésie [f]
คำกลอน[n.] (khamkløn) EN: poem ; verse ; poetry ; rhyme   FR: poème [m] ; poésie [f]
คำประพันธ์[n.] (khampraphan) EN: verse ; poetry ; rhyme ; poem   FR: poésie [f]
คำประพันธ์ไทย[n. exp.] (khampraphan Thai) FR: poésie thaïe [f]
โคลง[n.] (khlōng) EN: poem ; verse   FR: poème [m] ; vers [m] ; poésie [f]
ร้อยกรอง[n.] (røikrøng) EN: verse ; poem ; poetry   FR: poésie [f] ; vers [mpl] ; versification poétique [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Onomatopoese {f}; Onomatopöie {f}; Onomatopoesie {f}; Lautmalerei {f}; Wortbildung aus Naturlautenonomatopoeia [Add to Longdo]
Poesie {f}poesy [Add to Longdo]
Poesiealbum {n}album of verses [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
漢詩[かんし, kanshi] chinesisches_Gedicht, chinesische_Poesie [Add to Longdo]
詩歌[しか, shika] Poesie [Add to Longdo]
詩歌[しか, shika] Poesie [Add to Longdo]
韻文[いんぶん, inbun] Verse, Poesie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top