Search result for

ply

(93 entries)
(0.0959 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ply-, *ply*.
English-Thai: Longdo Dictionary
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร
supply(n) อุปทาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ply    [VI] วิ่งหรือเดินทางไปมา, See also: ยุ่งกับงาน, Syn. exercise, work at
ply    [VT] ใช้, See also: ใช้สอย, ปฏิบัติงาน, ยุ่งกับงาน, Syn. utilize, employ
ply    [N] ความหนาหนึ่งชั้น, Syn. fold, overlay, thickness
ply    [VI] บิด
ply    [VT] ทำให้บิด
plywood    [N] ไม้อัด, Syn. plyboard
ply with    [PHRV] จัดหา, See also: ให้, จัดให้
ply across    [PHRV] เดินเรือข้าม, See also: แล่นข้าม (การแล่นเรือ)
ply between    [PHRV] แล่นอยู่ระหว่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plyชั้นโครงสร้างยางรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ply rating (PR)ค่าประเมินความแข็งแรงชั้นโครงสร้างยางรถ (พีอาร์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plywoodไม้อัด [TU Subject Heading]
Plywood industryอุตสาหกรรมไม้อัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plyHaving been informed that plywood is sufficient I will be making it as taught with plywood.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ply(พลาย) vt. ใช้,ใช้สอย,ปฏิบัติงาน,ยุ่งกับงาน,ยุ่งอยู่เรื่อย,เสนอให้อยู่เรื่อย,กวนไม่หยุด,แล่นไปมา. vi. วิ่งหรือเดินทางไปมา,ยุ่งกับงาน.n. ความหนาหนึ่งชั้น,ชั้น,พับ,ไม้อัดแผ่นเกลียว,แผ่นซ้อน,ความโน้มเอียง
plyer(ไพล'เออะ) n. คีม,ปากคีม,คีมปากเสือ,ผู้หนีบ,ผู้คีม pl pliers
plywood(พลาย'วูด) n. ไม้อัด
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)
apply(อะไพล') vt.,vi. ใช้,ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์,แผ่บน,สมัคร,ขอ,ร้องเรียน, บอกกล่าว,
comply(คัมไพล') {complied,complying,complies} vi. ทำตาม,ยินยอม, See also: complier n. ดูcomply, Syn. confirm,yield
deeplyadv. ลึกลงไปมาก,มาก,อย่างฉลาดแกมโกง, Syn. profoundly
haply(แฮพ'ลี) adv. บางที,บังเอิญ
imply(อิมไพล') vt. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า., See also: impliedly adv. (indicate)
multiply(มัล'ทิไพล) vt. คูณ,ให้กำเนิด adv. ซึ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่า

English-Thai: Nontri Dictionary
ply(vi) ขึ้นล่อง,แล่นไปมา
ply(vt) ปฏิบัติงาน,ทำอยู่เรื่อยไป,ใช้งาน,ยุ่งกับงาน
plywood(n) ไม้อัด
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ
apply(vi) สมัครงาน,ร้องเรียน,ขอ,ร้องขอ,บอกกล่าว
apply(vt) ใช้,ประยุกต์,นำมาใช้
comply(vi) ยินยอม,อนุโลม,เชื่อฟัง,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย
haply(adv) บางที,บังเอิญ
imply(vt) ส่อให้เห็น,บอกเป็นนัย
misapply(vt) ใช้ผิดที่,ใช้ในทางผิด,ยักยอก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลียว    [N] strand, See also: ply, Example: มือของเขาถูกเกลียวของเชือกบาดเป็นรอยยาว, Count unit: เกลียว, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นรอยพันหรือบิดโดยรอยต่อเนื่องอย่างสว่าน หรือตะปูควงหรือเชือกที่ฟั่นเป็นต้น, ลักษณะของเชือกที่ฟั่น
มอม    [V] make someone drunken, See also: ply someone with liquor, Syn. มอมเหล้า, Example: เขาคิดจะมอมเธอให้ได้คืนนี้ ที่บ้านของเขา
ไม้อัด [N] plywood, Example: ปัจจุบันคนนิยมใช้ไม้อัดทำฝาผนัง, Count unit: แผ่น, Thai definition: ไม้ที่ทำขึ้นโดยเอาไม้แผ่นบางๆ หลายแผ่นมาผนึกเข้าด้วยกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
อนุโลมตาม[v.] (anulōm tām) EN: bend ; follow ; yield and comply   
โบก[v.] (bōk) EN: apply ; whitewash   FR: appliquer
บอกเป็นนัย[v. exp.] (bøk pen nai) EN: imply   
โบกปูน[v. exp.] (bōk pūn) EN: apply cement (over a surface)   FR: appliquer du ciment (sur une surface)
บ่งบอกถึง[v. exp.] (bongbøk theung) EN: imply   
ใช้[v.] (chai) EN: use ; employ ; take ; consume ; apply   FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à
ใช้ได้[v.] (chaidāi) EN: be serviceable ; apply ; obtain, to hold good   
ใช้กับ[v.] (chai kap) EN: apply to   
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply   FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage

CMU English Pronouncing Dictionary
PLY    P L AY1
PLYBON    P L IH1 B AH0 N
PLYING    P L AY1 IH0 NG
PLYLER    P L AY1 L ER0
PLYMALE    P L AY1 M EY2 L
PLYWOOD    P L AY1 W UH2 D
PLYMOUTH    P L IH1 M AH0 TH
PLYMPTON    P L IH1 M P T AH0 N
PLYMOUTH'S    P L IH1 M AH0 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ply    (v) (p l ai1)
plying    (v) (p l ai1 i ng)
plywood    (n) (p l ai1 w u d)
Plymouth    (n) (p l i1 m @ th)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagenkord {m}ply cord [Add to Longdo]
Ply Rating (PR)ply rating (PR) [Add to Longdo]
Winkeleffekt {m}ply steer [Add to Longdo]
Lagenumschlag {m}ply turn-up; turn-up of ply [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
がたん[, gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply [Add to Longdo]
ぐさりと[, gusarito] (adv) (on-mim) deeply (e.g. dagger thrust) [Add to Longdo]
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
こくん;コクン[, kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply [Add to Longdo]
こくんこくん;コクンコクン[, kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多层材[duō céng cái, ㄉㄨㄛ ㄘㄥˊ ㄘㄞˊ, / ] plywood [Add to Longdo]
屡加[lǚ jiā, ㄌㄩˇ ㄐㄧㄚ, / ] ply [Add to Longdo]
胶合板[jiāo hé bǎn, ㄐㄧㄠ ㄏㄜˊ ㄅㄢˇ, / ] plywood [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
該当[がいとう, gaitou] to apply, to be applicable (vs) [Add to Longdo]
掛ける[かける, kakeru] to multiply [Add to Longdo]
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
電源回路[でんげんかいろ, dengenkairo] power supply [Add to Longdo]
電源供給[でんげんきょうきゅう, dengenkyoukyuu] power supply [Add to Longdo]
電源装置[でんげんそうち, dengensouchi] Power Supply [Add to Longdo]
電力切れ[でんりょくぎれ, denryokugire] power (supply) cutoff [Add to Longdo]
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply [Add to Longdo]
副電力[ふくでんりょく, fukudenryoku] secondary power (supply) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ply \Ply\, v. i.
   1. To bend; to yield. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It would rather burst atwo than plye. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The willow plied, and gave way to the gust.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To act, go, or work diligently and steadily; especially,
    to do something by repeated actions; to go back and forth;
    as, a steamer plies between certain ports.
    [1913 Webster]
 
       Ere half these authors be read (which will soon be
       with plying hard and daily).     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He was forced to ply in the streets as a porter.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The heavy hammers and mallets plied. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To work to windward; to beat.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ply \Ply\, v. t. [imp. & p. p. {Plied}; p. pr. & vb. n.
   {Plying}.] [OE. plien, F. plier to fold, to bend, fr. L.
   plicare; akin to Gr. ?, G. flechten. Cf. {Apply}, {Complex},
   {Display}, {Duplicity}, {Employ}, {Exploit}, {Implicate},
   {Plait}, {Pliant}, {Flax}.]
   1. To bend. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       As men may warm wax with handes plie. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay on closely, or in folds; to work upon steadily, or
    with repeated acts; to press upon; to urge importunately;
    as, to ply one with questions, with solicitations, or with
    drink.
    [1913 Webster]
 
       And plies him with redoubled strokes --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       He plies the duke at morning and at night. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To employ diligently; to use steadily.
    [1913 Webster]
 
       Go ply thy needle; meddle not.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To practice or perform with diligence; to work at.
    [1913 Webster]
 
       Their bloody task, unwearied, still they ply.
                          --Waller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ply \Ply\, n. [Cf. F. pli, fr. plier. See {Ply}, v.]
   1. A fold; a plait; a turn or twist, as of a cord.
    --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Bent; turn; direction; bias.
    [1913 Webster]
 
       The late learners can not so well take the ply.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Boswell, and others of Goldsmith's contemporaries, .
       . . did not understand the secret plies of his
       character.              --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
       The czar's mind had taken a strange ply, which it
       retained to the last.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ply is used in composition to designate folds, or the
      number of webs interwoven; as, a three-ply carpet.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ply
   n 1: one of the strands twisted together to make yarn or rope or
      thread; often used in combination; "three-ply cord"; "four-
      ply yarn"
   2: (usually in combinations) one of several layers of cloth or
     paper or wood as in plywood
   v 1: give what is desired or needed, especially support, food or
      sustenance; "The hostess provided lunch for all the guests"
      [syn: {provide}, {supply}, {ply}, {cater}]
   2: apply oneself diligently; "Ply one's trade"
   3: travel a route regularly; "Ships ply the waters near the
     coast" [syn: {ply}, {run}]
   4: join together as by twisting, weaving, or molding; "ply
     fabric"
   5: wield vigorously; "ply an axe"
   6: use diligently; "ply your wits!"

Are you satisfied with the result?

Go to Top