Search result for

plias

(277 entries)
(0.0606 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plias-, *plias*, plia
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา plias มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *plias*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pliant[ADJ] ที่อ่อนงอได้ง่าย
pliant[ADJ] ที่ดัดแปลงได้ง่าย
pliant[ADJ] ที่ถูกโน้มน้าวได้ง่าย
pliable[ADJ] ยืดหยุ่น, See also: ดัดง่าย, งอได้, Syn. flexible
pliable[ADJ] เชื่อง่าย, See also: ว่าง่าย, ถูกโน้มน้าวได้ง่าย, Syn. yielding
appliance[N] เครื่องใช้, Syn. implement, instrument, apparatus
compliant[ADJ] ที่ยอมทำตาม, See also: ที่พร้อมจะทำตาม, Syn. yielding, submissive
suppliant[ADJ] ซึ่งอ้อนวอน, See also: ซึ่งเรียกร้อง, Syn. beggar
compliance[N] การยอมทำตาม, Syn. compliancy, yielding
compliancy[N] การยอมทำตาม, Syn. compliance, yielding
incompliant[ADJ] ไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตาม (คำทางการ), See also: ไม่ยินยอม, ไม่อนุโลม, Ant. compliant
noncompliance[N] การไม่ยินยอมตาม, See also: การปฏิเสธ, Syn. disobedience, Ant. obedience, submission, compliance
electronical appliance[N] เครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ขนาดใหญ่ในบ้านเช่น เครื่องซักผ้า), Syn. 000 0

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appliance(อะไพล'เอินซฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องกลสำหรับใช้สอยในบ้าน
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
compliancy(คัมไพล'เอินซี) n. ดูcompliance
compliant(คัมไพล'เอินทฺ) adj. ซึ่งยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ซึ่งเชื่อฟัง, Syn. complaisant
incompliant(อินคัมไพล' เอินทฺ) adj. ไม่ยอม, ไม่ยินยอม, ไม่อนุโลม., See also: incompliance, incompliancy n.
pliable(ไพล'อะเบิล) adj. งอได้,ดัดง่าย,ยึดหยุ่น,เชื่อง่าย,ว่าง่าย,ออน,อ่อนโยน,นิ่มนวล,ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้., See also: pliability n., Syn. flexible,supple
pliant(ไพล'เอินทฺ) adj. =pliable (ดู)
suppliant(ซัพ'พลิเอินทฺ) adj. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน. n. ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
appliance(n) การใช้ประโยชน์,เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
pliable(adj) ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,อ่อนโยน,ว่าง่าย
pliancy(n) ความว่าง่าย,ความอ่อนโยน,ความหัวอ่อน
pliant(adj) ดัดได้,ว่าง่าย,เชื่อง่าย,หัวอ่อน,อ่อนโยน
suppliance(n) การอุทธรณ์,การขอร้อง,การเรียกร้อง
suppliant(adj) เรียกร้อง,ขอร้อง,อ้อนวอน,อุทธรณ์
suppliant(n) ผู้ขอร้อง,ผู้อ้อนวอน,ผู้อุทธรณ์,ผู้วิงวอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suppliantผู้ยื่นคำร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appliance methodวิธีที่ใช้อุปกรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
appliances heatความร้อนของเครื่องใช้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ampliate; dilatedขยาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dilated; ampliateขยาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
interocclusal applianceเครื่องมือระหว่างด้านสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-appliance methodวิธีที่ไม่ใช้อุปกรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic apparatus and appliancesอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic apparatus and appliancesอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste electronic apparatus and appliancesขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste electric apparatus and appliancesของเสียจากเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric applianceเครื่องใช้ไฟฟ้า [เศรษฐศาสตร์]
Compliance unitหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิก
ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดตั้ง Compliance Unit ขึ้นในบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัทซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือจรรยาบรรณในทางวิชาชีพ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า หลักการนี้นับเป็นแนวทางในการให้สมาชิกได้มีการกำกับดูแลตนเอง [ตลาดทุน]
Cleaning machinery and applianceเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทำความสะอาด [TU Subject Heading]
Electric apparatus and appliancesเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric household appliances industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน [TU Subject Heading]
Electronic apparatus and appliancesเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Household appliancesเครื่องใช้ในบ้าน [TU Subject Heading]
Household appliances, Electricเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน [TU Subject Heading]
Kitchen utensils ; Kitchen appliancesเครื่องใช้ในครัว [TU Subject Heading]
Safety appliancesอุปกรณ์นิรภัย [TU Subject Heading]
Waste electronic apparatus and appliancesของเสียจำพวกเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Compliance auditการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด [การบัญชี]
Appliancesอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]
Bladder Compliance, Reducedกระเพาะปัสสาวะขยายตัวลำบาก [การแพทย์]
Complianceคอมไพลอันซ์,การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม,การทำตามคำแนะนำของแพทย์,ความร่วมมือ,การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Compliance, Totalการผ่อนตามของปอดและทรวงอกการผ่อนตาม,ความยอมตาม,ความยืดหยุ่น [การแพทย์]
Doctor's Complianceการปฏิบัติของแพทย์ [การแพทย์]
Electrical Appliancesเครื่องไฟฟ้า [การแพทย์]
Gas Therapy Appliancesเครื่องให้ออกซิย์เจนที่ต่อกับผู้ป่วย [การแพทย์]
Lung Complianceความยืดหยุ่นของเนื้อปอด, ความยืดหยุ่นของปอด, การผ่อนตามของปอด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pliability[じゅうなんせい] (n ) การยืดหยุ่น
See also: S. elastic,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our girls abstained from relieving themselves all day in compliance with your decree that we produce this for youเด็กผู้หญิงของเราที่ละเว้นจาก relieve themselves ทั้งวัน... ...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Be warned, Sarse, this is non-compliance.นี้คือการไม่ปฏิบัติตาม กำลังหลักจะไม่ยอมให้การ กระทำดังกล่าว Mad Max (1979)
"acknowledge compliance on Satscram now.""รายงานปฏิบัติการทาง SatScram" Spies Like Us (1985)
GLG-20s acknowledge programming and compliance.GLG-20 ยืนยัน การโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว Spies Like Us (1985)
You must have an appliance or two. It's a shower, for goodness sake.คงจะเป็นเครื่องใช้ในห้องน้ำ Punchline (1988)
This is what I was asking for. I'm not so old-fashioned. You have appliances in today's age.นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันไม่ใช่คนหัวโบราณ Punchline (1988)
- Compliance and Liability.แน่นะ Fight Club (1999)
Any other new appliances I should know about?มีเครื่องไฟฟ้อย่างอื่นอีกไหม ที่ผมควรรู้อีก? The Story of Us (1999)
It is a household appliance and yet you act like it is a man.มันเป็นเครื่องใช้ในบ้านนะ... แต่คุณทำเหมือนมันเป็นคน Bicentennial Man (1999)
Household appliance.- เครื่องใช้ในบ้าน Bicentennial Man (1999)
-Household appliance?- เครื่องใช้ในบ้านใช่มั้ย Bicentennial Man (1999)
A security guard was found unconscious late last night... by a colleague at the office of appliance maker, Ceymix.ตอนนี้เราพบ รปภ. ที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อคืนแล้วครับ โดยผู้ร่วมงานที่ทำงานของเขาเอง Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Turn off all the lights and electrical appliances.ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้หมด Zathura: A Space Adventure (2005)
The security of this nation depends on complete and total compliance.ความมั่นคงของชาติขึ้นอยู่กับ ความยินยอมของประชาชน V for Vendetta (2005)
I never should've indulged in those silly appliancesหรือว่าที่จริงแล้วเราไม่ควร ซื้อของใช้สุรุ่ยสุร่ายพรรค์นั้น Always - Sunset on Third Street (2005)
- We are in compliance with your policy. - How long will you keep the boy here?จนกว่าเราจะแกะดีเอ็นเอเค้าได้ และเราได้ทำสำเนาไว้ แต่เราขยายพันธุ์ไม่ได้ X-Men: The Last Stand (2006)
If we use more efficient electricity appliances, we can save this much off of the global warming pollution that would otherwise be put into the atmosphere.ถ้าหากเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราสามารถช่วยลดเรื่องภาวะโลกร้อนได้มากขนาดนี้ An Inconvenient Truth (2006)
The trick is to envision the artery like a spaghetti noodle-- pliable, but not too fragile.เทคนิคนี้จะทำให้หลอดเลือดแดงเหมือน เส้นสปาเกตตี้ งอได้ แต่ไม่อ่อนเกินไป Kung Fu Fighting (2007)
So appliances are over there. All right?เครื่องใช้ไฟฟ้าทางโน้นครับ Chuck Versus the Nemesis (2007)
You making gourmet wieners isn't the reason why you joined the CIA and Casey isn't a natural-born appliance salesman and government-secrets locked-in-my-brain thing uh, that's, I'm sure, not a boon for national security.แล้วเคซี่ย์ก็ไม่ใช่เซลล์แมนจริงๆ แล้วเรื่องความลับรัฐบาลในหัวผมอีก คงไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อชาติแน่ Chuck Versus the Helicopter (2007)
Basically a list of her sexual encounters, boys, girls, vibrating appliances...ชายหรือหญิง ไวเบรเตอร์ มันเป็นแค่ข้ออ้างอิง,ไม่ใช่ข้อสรุป Alone (2007)
Oh, there are brand-new appliances.พวกข้าวของเครื่องใช้ ก็ใหม่หมด No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
"Attendance, Interaction, Compliance... Yes, yes, yes. "Mood... yes..." How's your mood?\"การเข้าพบ ปฏิสัมพันธ์ \ ให้ความร่วมมือ\" ผ่านหมด Cassie (2007)
Can you excuse me for just one second? I think I just saw a kid climbing into an oven over in Home Appliances.ขอตัวเดี๋ยว ฉันเห็นเด็กคลานเข้าไปในตู้อบ... Chuck Versus the Marlin (2008)
- Your compliance is vital.- คุณจำเป็นต้องยินยอม Eagle Eye (2008)
- Your compliance is vital.- คุณจำเป็นต้องยินยอม Eagle Eye (2008)
Thank you for your compliance.ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ Eagle Eye (2008)
He's been compliant as hell.เขาว่าง่ายเป็นบ้าเลย The Legend (2008)
I want Scofield pliable for transit.ฉันต้องการย้ายสโกฟิลด์อย่างง่ายๆ The Sunshine State (2008)
They're pliable and obedient too.พวกเขาเป็นไม้อ่อนและเชื่อฟังคำสอนง่าย Beethoven Virus (2008)
And look at the state-of-the-art appliances.แต่ดูคนที่ลงชื่อไว้สิคะ Marley & Me (2008)
No, institutionally, we are in compliance with the subpoena.ไม่ใช่ในแง่ของสถาบัน เราทำตามกฎหมาย Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Is he compliant?เขายอมทำตามหรือเปล่า? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
- I'm actually right in the middle of moving this very cumbersome and time-sensitive appliance, so I...ซึ่งมันสำคัญมาก ไม่มีเวลาแล้วด้วย ดังนั้น ผม... Chuck Versus the Best Friend (2009)
Then you start adding larger stuff - clothes, table-top appliances, lamps, linens... your TV...แล้วคุณก็เริ่มใส่สิ่งที่ใหญ่ขึ้น เสื้อผ้า อุปกรณ์ตั้งโต๊ะ โคมไฟ ลินิน ทีวีของคุณ Up in the Air (2009)
The ones who have it let you know with their brand-new clothes... their expensive appliances...คนที่อยากจะแสดงออก ทำให้รู้ได้ด้วยเสื้อผ้าแบรนด์เนมตัวใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนราคาแพงของพวกเขา Mama Spent Money When She Had None (2009)
I mean, I don't give a hoot about S.E.C. compliance.ฉันหมายถึง ฉันไม่ได้เย้ยหยัน\ปฏิบัติตามเกี่ยวกับS.E.C. Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
"Electronics store" doesn't just mean household appliances.ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ได้มีแค่ของใช้ในบ้านหรอก Summer Wars (2009)
Made appliances since forever and not a single promotion.เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ ตั้งแต่เริ่มต้น และไม่มีการประชาสัมพันธ์ Haunted (2009)
which will awaken the chips already in the logic boards of all Saberling appliances, allowing this coffee machine to know how much coffee's been used, communicate with your home computer, and add coffee to your shopping list.ทำไมต้องเป็น ดาร์วิน? เพราะว่าเค้า... . G-Force (2009)
Now, in addition, Sabersense will link every old and new Saberling appliance in existence, and create one big family!เซเบอร์พูดจบแล้ว มูช เก็บภาพมา คริสต้า, \ ผมจะขึ้นไปหาอะไรดื่มสักหน่อยนะ G-Force (2009)
Saber must be weaponizing his entire line of appliances.โอ้อออ! G-Force (2009)
And if every Saber product in the world has that chip, that means that every appliance on Earth is gonna be a killing machine.นายขับโดยฉุดขาดเนี่ยนะ ใช่สุดๆเลยละ มานี่นะ เจ้าพวกหนู G-Force (2009)
Eyewitnesses report common household appliancesโฮะ โฮะ โฮะ G-Force (2009)
- coming to life and chasing people... - Those are Saberling appliances!มองไปข้างนอก! G-Force (2009)
I only wanted to be the biggest appliance manufacturer in the world.มองนั้น,\เขาคนนั้นเป็นเจ้าของที่นอกจากนั้นเค้กก็เป็นของเขา. G-Force (2009)
I created an army of robotic appliances, and they created an array of giant electromagnetic nodes...สอง... สาม... G-Force (2009)
It is not an appliance, is an account.ใครว่ามะกอก นั่นน่ะมันลูกปัด Push (2009)
Look Rebecca, we don't have any problem with human repliaction we think that some clones are decent people they have their own lives and rights...รีเบคก้า พวกเราไม่ได้.. - มีปัญหากับเด็กโคลนนะ บางคนก็เหมาะสมที่จะโคลน Womb (2010)
You guys know john from appliances.พวกนายคงรู้จักจอห์นจากแผนกเครื่องใช้ Chuck Versus First Class (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pliaWe are building your house in compliance with your wishes.
pliaElectrical appliances have made housework easier.
pliaA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
pliaWe tend to use more and more electric appliances in the home.
pliaPeople are buying iMacs the same way they buy household appliances.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์การแพทย์[N] medical appliance, Syn. เครื่องมือการแพทย์
โอวาท[N] obedience, See also: submissiveness, compliance, docility, subservience, Example: ผู้ใหญ่มักจะหลอกให้เด็กกลัว เพื่อที่ว่าเด็กจะได้อยู่ในโอวาท, Thai definition: คำตักเตือน, คำกล่าวสอน, Notes: (บาลี)
ว่านอนสอนง่าย[ADJ] obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: แค่มีลูกเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็นับว่าโชคดีแล้ว, Thai definition: ที่อยู่ในโอวาท
ว่านอนสอนง่าย[V] be obedient, See also: be docile, be biddable, be submissive, be pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: เด็กสมัยก่อนว่านอนสอนง่ายกว่าเด็กสมัยนี้เยอะ, Thai definition: อยู่ในโอวาท
ว่าง่าย[ADJ] obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย, Ant. ดื้อ, Example: น้องแพรเป็นเด็กว่าง่าย พ่อแม่ก็เลยรักมากกว่าลูกคนอื่นๆ, Thai definition: ที่ไม่ดื้อ, ที่อยู่ในโอวาท
ว่าง่าย[V] be obedient, See also: be docile, be biddable, be submissive, be pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย, Ant. ดื้อ, Example: ทำไมวันนี้ลูกเราว่าง่ายผิดปกติ ทุกทีเถียงคำไม่ตกฟาก, Thai definition: ไม่ดื้อ, อยู่ในโอวาท
ความเห็นพ้อง[N] agreement, See also: consent, approval, compliance, unanimity, Syn. ความเห็นด้วย, Ant. การปฏิเสธ, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การท้วงติง, การติง, Example: ทั้งลักกี้และแลนสกี้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า เบนจามินมีความผิด, Thai definition: ความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกัน
อุปกรณ์[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องไม้เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: สถาบันราชภัฏยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีช่วยสอนจำนวนมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
อุปกรณ์เชิงกล[N] device, See also: apparatus, appliance, gadget, Example: การก่อสร้างทางรถไฟสมัยแรกยังไม่มีอุปกรณ์เชิงกลมาทุ่นแรง, Count unit: ชิ้น, ตัว
เครื่องไฟฟ้า[N] electrical appliance, See also: electrical equipment, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, Example: เราขายเครื่องไฟฟ้าที่ทำในประเทศญี่ปุ่น, Count unit: เครื่อง, ชิ้น
เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องไม้เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือมหัศจรรย์ที่แก้ปัญญาได้ทุกรูปแบบ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน โดยปริยายหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือ
เครื่องไม้เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, device, gadget, machine, utensil, appliance, implement, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องมือเครื่องใช้, Example: ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้เองที่เครื่องไม้เครื่องมือที่เกื้อหนุนต่อการใช้งานด้านกราฟฟิกได้เข้ามาช่วยให้งานพัฒนาไปมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่อง[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยแก้ปัญญาได้หลายรูปแบบ
เครื่องใช้ไฟฟ้า[N] electric appliances, See also: electric equipment, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, Example: เราไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพราะจะทำให้ระดับกระแสไฟฟ้าผันผวน ซึ่งเป็นผลเสียต่อเครื่อง, Count unit: เครื่อง, ชิ้น
กลอุปกรณ์[N] device, See also: invention, appliance, gadget, Syn. อุปกรณ์เชิงกล, Example: การศึกษาวิชาวิศวกรรมต้องใช้กลอุปกรณ์มาก, Thai definition: อุปกรณ์เชิงกลที่ออกแบบหรือผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
น่วม[V] soften, See also: be pliable, be yielding, be soft, be squashy, Example: งูเหลือมโดนทุบจนตัวน่วมไปหมด, Thai definition: อ่อนนุ่มจนเกือบเหลว
อ่อน[V] deform, See also: be malleable, be pliable, Example: เด็กคนนี้ตัวอ่อนเหลือเกิน, Thai definition: กดให้เปลี่ยนรูปได้ง่าย
ของใช้[N] appliance, See also: utensils, wares, Syn. บริภัณฑ์, เครื่องใช้, ข้าวของเครื่องใช้, สิ่งของ, Ant. ของกิน, Example: ของใช้ทุกอย่างในโรงแรมน่าจับต้องทุกชิ้น, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ของสำหรับใช้
ความยินยอมพร้อมใจ[N] consent, See also: permission, approval, agreement, compliance, acquiescence, Syn. ความยินยอม, Ant. ความดื้อ, ความดื้อรั้น, Example: พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนชาวไทย
หัวอ่อน[ADJ] obedient, See also: docile, tractable, pliable, submissive, Syn. ว่าง่าย, สอนง่าย, ว่านอนสอนง่าย, Ant. หัวแข็ง, รั้น, Example: เขาเป็นคนหัวอ่อนมักเชื่อคนง่ายๆ, Thai definition: ที่ยอมทำตามโดยง่าย
ข้าวของเครื่องใช้[N] appliance, See also: tool, equipment, Syn. สิ่งของเครื่องใช้, สิ่งของ, Example: ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างของคุณยายล้วนโบร่ำโบราณแต่ยังอยู่ในสภาพดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive   FR: docile ; complaisant
การเชื่อฟัง [n.] (kān cheūafang) EN: compliance ; obedience   
ข้าวของเครื่องใช้[n. exp.] (khāokhøng khreūangchai) EN: appliance ; tool ; equipment   FR: appareil [m] ; éauipement [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]
เครื่องใช้[n.] (khreūangchai) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine   FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m]
เครื่องใช้ไฟฟ้า [n. exp.] (khreūangchai faifā) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools   FR: appareil électrique [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment   FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
น่วม[v.] (nūam) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy   
น่วม[adj.] (nūam) EN: yielding ; soft ; squashy ; pliable ; supple   FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
นุ่ม[adj.] (num) EN: soft ; yielding ; gentle ; bland ; supple ; pliable   FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
อ่อน[adj.] (øn) EN: soft ; mild ; tender ; supple ; pliable ; gentle   FR: mou ; tendre ; souple
แผ่นพับ[n. exp.] (phaenphap) EN: pamphlet ; brochure   FR: brochure [f] ; dépliant [m]
พับได้[adj.] (phapdāi) FR: pliable
ทางวินัย[adj.] (thāng winai) EN: disciplinary   FR: disciplianire
อุปกรณ์[n.] (uppakøn) EN: equipement ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; implement ; adjunct   FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์เชิงกล[n. exp.] (uppakøn choēngkøn) EN: device ; apparatus ; appliance ; gadget   FR: appareil [m]
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (uppakøn ilekthrønik) EN: electronic appliance   FR: appareil électronique [m]
อุปกรณ์การแพทย์[n. exp.] (uppakøn kān phaēt) EN: medical appliance ; medical device   FR: appareil médical [m]
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์[n. exp.] (uppakøn khreūang meū phaēt) EN: medical appliances   FR: instrument médical [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLIANT    P L AY1 AH0 N T
PLIABLE    P L AY1 AH0 B AH0 L
APPLIANCE    AH0 P L AY1 AH0 N S
COMPLIANT    K AH0 M P L AY1 AH0 N T
APPLIANCES    AH0 P L AY1 AH0 N S AH0 Z
COMPLIANCE    K AH0 M P L AY1 AH0 N S
NONCOMPLIANCE    N AA2 N K AH0 M P L AY1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pliant    (j) (p l ai1 @ n t)
pliable    (j) (p l ai1 @ b l)
pliancy    (n) (p l ai1 @ n s ii)
pliantly    (a) (p l ai1 @ n t l ii)
appliance    (n) (@1 p l ai1 @ n s)
compliant    (j) (k @1 m p l ai1 @ n t)
suppliant    (n) (s uh1 p l i@ n t)
appliances    (n) (@1 p l ai1 @ n s i z)
compliance    (n) (k @1 m p l ai1 @ n s)
pliability    (n) (p l ai2 @ b i1 l i t ii)
suppliants    (n) (s uh1 p l i@ n t s)
non-compliance    (n) - (n o2 n - k @ m p l ai1 @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biegsamkeit {f}pliability [Add to Longdo]
Biegsamkeit {f}pliancy [Add to Longdo]
Bittsteller {m} | Bittsteller {pl}suppliant | suppliants [Add to Longdo]
Diskrepanz {f}non-compliance [Add to Longdo]
Elektrogerät {m} | Elektrogeräte {pl} | Elektrogeräte vor Ortelectric appliance; electrical device | electrical devices | electrical devices on site [Add to Longdo]
Erfüllung {f}compliance [Add to Longdo]
Erlaubnis {f}compliance [Add to Longdo]
Geschmeidigkeit {f}pliableness [Add to Longdo]
Haushaltsgerät {n} | Haushaltsgeräte {pl}household appliance; domestic appliance | home appliances; domestic appliances [Add to Longdo]
Haushaltsgerätehersteller {m}appliance manufacturer [Add to Longdo]
Haushaltsgeräteindustrie {f}appliance industry [Add to Longdo]
Jahr-2000-Kompatibilität {f}; Jahr-2000-Tauglichkeit {f}Y2K compatibility; year-2000-compliance [Add to Longdo]
Mittäterschaft {f}compliancy [Add to Longdo]
Nachweisprüfung {f}compliance test [Add to Longdo]
Nichteinhaltung {f}; Versäumnis {n}default; defaulting; non-compliance [Add to Longdo]
Nichteinhaltung {f} einer Bestimmungnon-compliance with a rule; default in complying with a rule [Add to Longdo]
Nichteinhaltung einer Fristnon-compliance with a period of time; failure to comply with a period of time [Add to Longdo]
Schneidklemmanschluss {m}compliant termination [Add to Longdo]
Steuerung {f} | Steuerungen {pl} | elastische Steuerungsteering | steerings | compliance steering [Add to Longdo]
Vorrichtung {f}; Gerät {n} | Vorrichtungen {pl}appliance | appliances [Add to Longdo]
Werksbescheinigung {f}certificate of compliance with the order [Add to Longdo]
Willfährigkeit {f}; Fügsamkeit {f}submissiveness; compliance [Add to Longdo]
Zustimmung {f}; Befolgung {f}; Einhaltung {f}compliance [Add to Longdo]
biegsam; geschmeidig {adj}pliable [Add to Longdo]
biegsam {adv}pliably [Add to Longdo]
biegsam; schmiegsam {adj}pliant [Add to Longdo]
biegsam {adv}pliantly [Add to Longdo]
demütig {adv}suppliantly [Add to Longdo]
formbar; fügsam {adj}pliable; pliant [Add to Longdo]
jahrtausendtauglich; jahrtausendsicher; jahrtausendfähig {adj}millennium-compliant; millennium-proof [Add to Longdo]
konform {adj}compliant [Add to Longdo]
nachgiebig; willfährig; gefallsüchtig {adj}compliant [Add to Longdo]
willfährig {adv}compliably [Add to Longdo]
willfährig {adv}compliantly [Add to Longdo]
Die Inbetriebnahme des Geräts erfolgt in vier Tagen.The appliance will be put into operation in four days. [Add to Longdo]
Längselastizität {f}fore-and-aft compliance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
しなしな;しねしね[, shinashina ; shineshine] (adv,adv-to,vs) (on-mim) soft and elastic; plexible; pliant [Add to Longdo]
に乗っとり[にのっとり, ninottori] (exp) (uk) in compliance with; in accordance with [Add to Longdo]
へこへこ[, hekoheko] (adv,adv-to,vs) (1) pliantly; pliably; (2) ingratiatingly [Add to Longdo]
アプライアンス[, apuraiansu] (n) appliance [Add to Longdo]
アプライアンスサーバ[, apuraiansusa-ba] (n) {comp} appliance server [Add to Longdo]
コンプライアンス[, konpuraiansu] (n) compliance [Add to Longdo]
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA [Add to Longdo]
違法性阻却事由[いほうせいそきゃくじゆう, ihouseisokyakujiyuu] (n) justifiable cause for noncompliance with the law [Add to Longdo]
医療器械[いりょうきかい, iryoukikai] (n) medical appliances; surgical instruments [Add to Longdo]
允可[いんか, inka] (n,vs) permission; assent; compliance [Add to Longdo]
応諾[おうだく, oudaku] (n,vs) consent; compliance [Add to Longdo]
家庭電気器具[かていでんききぐ, kateidenkikigu] (n) household electric appliances [Add to Longdo]
家電[かでん, kaden] (n) consumer electronics; consumer electrical appliances; (P) [Add to Longdo]
家電メーカー[かでんメーカー, kaden me-ka-] (n) household (electrical) appliance manufacturer; consumer-electronics maker; white goods maker [Add to Longdo]
家電製品[かでんせいひん, kadenseihin] (n) consumer electronics; home appliances [Add to Longdo]
機械(P);器械(P)[きかい, kikai] (n) (1) machine; mechanism; (2) (often 器械) instrument; appliance; apparatus; (P) [Add to Longdo]
技術基準適合[ぎじゅつきじゅんてきごう, gijutsukijuntekigou] (n) (See 技適) technical standards compliance [Add to Longdo]
技適[ぎてき, giteki] (n) (abbr) (See 技術基準適合) technical standards compliance [Add to Longdo]
曲げ易い[まげやすい, mageyasui] (adj-i) pliant; supple; flexible [Add to Longdo]
軽電機[けいでんき, keidenki] (n) (electrical) appliance [Add to Longdo]
厳守[げんしゅ, genshu] (n,vs) strict observance; adherence; scrupulous compliance; (P) [Add to Longdo]
合致[がっち, gacchi] (n,vs) agreement; concurrence; conformance; compliance; (P) [Add to Longdo]
査察[ささつ, sasatsu] (n,vs) inspection (for compliance); investigation (tax, etc.); (P) [Add to Longdo]
弱電器[じゃくでんき, jakudenki] (n) light electrical appliance [Add to Longdo]
什器[じゅうき, juuki] (n) utensil; appliance; furniture [Add to Longdo]
柔軟[じゅうなん, juunan] (adj-na,n) flexible; lithe; soft; pliable; (P) [Add to Longdo]
柔軟性[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity [Add to Longdo]
順守(P);遵守[じゅんしゅ, junshu] (n,vs) compliance; adherence (to a set of rules); (religious) observance; (P) [Add to Longdo]
諸器械[しょきかい, shokikai] (n) various appliances [Add to Longdo]
承知[しょうち, shouchi] (n,vs) (1) acknowledgment; acknowledgement; awareness; (2) consent; acceptance; assent; admitting; compliance; agreement; (P) [Add to Longdo]
承服(P);承伏[しょうふく, shoufuku] (n,vs) compliance; consent; submission; (P) [Add to Longdo]
即応[そくおう, sokuou] (n,vs) compliance; conformance; adaptation [Add to Longdo]
属具[ぞくぐ, zokugu] (n) tool which is attached to something (e.g. fire extinguisher on a boat); accessory; appliance [Add to Longdo]
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n,vs) following (e.g. someone's opinion); being servile to; adherence; compliance; emulation; mimicking; servility [Add to Longdo]
追随性[ついずいせい, tsuizuisei] (n) compliance; conformance [Add to Longdo]
電化製品[でんかせいひん, denkaseihin] (n) electric(al) appliances [Add to Longdo]
電機[でんき, denki] (n) electrical machinery; appliances; (P) [Add to Longdo]
電気メーカー;電気メーカ;電機メーカー;電機メーカ[でんきメーカー(電気メーカー;電機メーカー);でんきメーカ(電気メーカ;電機メーカ), denki me-ka-( denki me-ka-; denki me-ka-); denki me-ka ( denki me-ka ; denki me-ka ] (n) electrical manufacturer; company manufacturing electric devices; electric-appliance maker [Add to Longdo]
電気屋[でんきや, denkiya] (n) (1) electric appliance store; (2) (obs) electrician [Add to Longdo]
電気器具[でんききぐ, denkikigu] (n) electrical appliance [Add to Longdo]
白物[しろもの, shiromono] (n) (abbr) white goods; large household electrical appliances [Add to Longdo]
白物家電[しろものかでん, shiromonokaden] (n) white goods; large household electrical appliances [Add to Longdo]
叛服[はんぷく, hanpuku] (n) disobedience and obedience; defiance and compliance [Add to Longdo]
標準準拠[ひょうじゅんじゅんきょ, hyoujunjunkyo] (n) {comp} standards compliance [Add to Longdo]
不適格[ふてきかく;ふてっかく, futekikaku ; futekkaku] (n) disqualification; unfitness; noncompliance [Add to Longdo]
不適合[ふてきごう, futekigou] (n,adj-na) non-conforming process; noncompliant; incompatible [Add to Longdo]
法令順守[ほうれいじゅんしゅ, houreijunshu] (n) compliance (with laws and ordinances) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电器[diàn qì, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] (electrical) appliance; device, #4,383 [Add to Longdo]
遵循[zūn xún, ㄗㄨㄣ ㄒㄩㄣˊ, ] to follow; to abide by; to comply with; compliance, #6,060 [Add to Longdo]
轻柔[qīng róu, ㄑㄧㄥ ㄖㄡˊ, / ] soft; gentle; pliable, #16,397 [Add to Longdo]
用具[yòng jù, ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ, ] appliance; utensil, #17,194 [Add to Longdo]
家用电器[jiā yòng diàn qì, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] domestic electric appliance, #19,281 [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, / ] annealed; pliable but strong; tough; tenacious, #28,431 [Add to Longdo]
令行禁止[lìng xíng jìn zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience, #60,414 [Add to Longdo]
遵行[zūn xíng, ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄥˊ, ] to follow; to obey; compliance, #73,967 [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] pliable, #220,298 [Add to Longdo]
家电[jiā diàn, ㄐㄧㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] household electric appliance; abbr. for 家用電器|家用电器 [Add to Longdo]
禁止令行[jìn zhǐ lìng xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience [Add to Longdo]
符合标准[fú hé biāo zhǔn, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, / ] to comply with a standard; standards-compliant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
柔軟[じゅうなん, juunan] flexible (an), soft, pliable [Add to Longdo]
黙示属性[もくしぞくせい, mokushizokusei] impliable attribute [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top