Search result for

pliantly

(68 entries)
(0.2031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pliantly-, *pliantly*, pliant
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pliantly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pliantly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pliant[ADJ] ที่อ่อนงอได้ง่าย
pliant[ADJ] ที่ดัดแปลงได้ง่าย
pliant[ADJ] ที่ถูกโน้มน้าวได้ง่าย
compliant[ADJ] ที่ยอมทำตาม, See also: ที่พร้อมจะทำตาม, Syn. yielding, submissive
suppliant[ADJ] ซึ่งอ้อนวอน, See also: ซึ่งเรียกร้อง, Syn. beggar
incompliant[ADJ] ไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตาม (คำทางการ), See also: ไม่ยินยอม, ไม่อนุโลม, Ant. compliant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compliant(คัมไพล'เอินทฺ) adj. ซึ่งยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ซึ่งเชื่อฟัง, Syn. complaisant
incompliant(อินคัมไพล' เอินทฺ) adj. ไม่ยอม, ไม่ยินยอม, ไม่อนุโลม., See also: incompliance, incompliancy n.
pliant(ไพล'เอินทฺ) adj. =pliable (ดู)
suppliant(ซัพ'พลิเอินทฺ) adj. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน. n. ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
pliant(adj) ดัดได้,ว่าง่าย,เชื่อง่าย,หัวอ่อน,อ่อนโยน
suppliant(adj) เรียกร้อง,ขอร้อง,อ้อนวอน,อุทธรณ์
suppliant(n) ผู้ขอร้อง,ผู้อ้อนวอน,ผู้อุทธรณ์,ผู้วิงวอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suppliantผู้ยื่นคำร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is he compliant?เขายอมทำตามหรือเปล่า? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
- Oh, that's just, you know... till they're compliant.มันก็แค่ แบบว่า จนกว่าพวกนั้นจะเชื่อฟัง Live Free or Twihard (2010)
Well, since she's willing to accept the fact that her husband killed a man, it suggests that she's a submissive and compliant woman.ก็เนื่องจาก เธอเต็มใจยอมรับความจริง ว่าสามีเธอฆ่าคนมา ซึ่งมันแสดงว่า เธอเป็นคนที่ยอมทำตามสั่ง และยินดีให้ใช้งานได้ The Body and the Bounty (2010)
Annie and I did our best did our best to keep the language on the cake compliantเขาไม่ฉลองวันเกิด แอนนี่กับฉันพยายามกันเต็มที่ Mixology Certification (2010)
Reasonably pliant.ยืดหยุ่นกำลังดี Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Makes 'em more compliant.เชื่อฟังคำสั่งแต่โดยดี Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Intel reports say they figured out a high dose makes the victim totally compliant.ตามรายงานบอกว่าพวกเขา ใช้ในปริมาณมากเพื่อทำให้เหยื่อยินยอมโดยสิ้นเชิง Big Sea (2011)
But how? The trilamide kept him compliant enough to hurt himself.แล้วไงต่อ? Big Sea (2011)
A small, pliant tree-hugging cable outlet is a great choice-- makes them easier to control.กลุ่มเล็กๆ,อ่อนแอ เป็นตัวเลือกที่ดี ควบคุมได้ง่ายกว่า Welcome to the Occupation (2011)
The mugger ended up in the hospital, and the cops say that you were "noncompliant."ไอโจรคนนั้นถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล พวกตำรวจบอกว่า คุณเป็นประเภท "ไม่ยอมเอาง่ายๆ" Heroes and Villains (2011)
If he's had Hope captive for 7 years, she's completely compliant by now.ถ้าเขาจับโฮปมา 7 ปี ป่านนี้เธอคงเชื่อฟังเขาทุกอย่างแล้ว Hope (2011)
In larger doses, it acts on the central nervous system to promote compliant and suggestible behavior.ถ้าใช้จำนวนมาก มันจะส่งผล ต่อประสาทส่วนกลาง ที่ทำหน้าที่ควบคุมและ สั่งการพฤติกรรม Undead Again (2012)
Yet she seemed totally compliant.เธอดูเหมือนทำตามคำสั่ง Perennials (2012)
No. No problem. We're compliant.ไม่ ไม่มีปัญหาครับ พวกเรายอมรับ Fire: Part 1 (2013)
I can't give you any specific details, but if you were to mention the Ferland case to Ardiles, you might find him more compliant to your request.ฉันให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้หรอกนะ แต่ถ้าเธอจะพูดถึง คดีของ เฟอร์แลนด์ กับอดิเลส เธออาจทำให้เขายอมได้มากกว่าที่เธอต้องการอีก Little Red Corvette (2013)
And he manipulated me into compliant victimization.เขาหลอกล่อผมให้กลายเป็นเหยื่อที่ยอมเชื่อฟัง Restoration (2013)
I hope they're all this compliant.ฉันหวังว่าพวกเขาทั้งหมดจะยินยอม Fog of War (2014)
I can make a stubborn person compliant.หรือทำให้ คนหัวรั้นกลายเป็นหัวอ่อน Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
He's been compliant as hell.เขาว่าง่ายเป็นบ้าเลย The Legend (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่านอนสอนง่าย[ADJ] obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: แค่มีลูกเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็นับว่าโชคดีแล้ว, Thai definition: ที่อยู่ในโอวาท
ว่านอนสอนง่าย[V] be obedient, See also: be docile, be biddable, be submissive, be pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: เด็กสมัยก่อนว่านอนสอนง่ายกว่าเด็กสมัยนี้เยอะ, Thai definition: อยู่ในโอวาท
ว่าง่าย[ADJ] obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย, Ant. ดื้อ, Example: น้องแพรเป็นเด็กว่าง่าย พ่อแม่ก็เลยรักมากกว่าลูกคนอื่นๆ, Thai definition: ที่ไม่ดื้อ, ที่อยู่ในโอวาท
ว่าง่าย[V] be obedient, See also: be docile, be biddable, be submissive, be pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย, Ant. ดื้อ, Example: ทำไมวันนี้ลูกเราว่าง่ายผิดปกติ ทุกทีเถียงคำไม่ตกฟาก, Thai definition: ไม่ดื้อ, อยู่ในโอวาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่นพับ[n. exp.] (phaenphap) EN: pamphlet ; brochure   FR: brochure [f] ; dépliant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLIANT    P L AY1 AH0 N T
COMPLIANT    K AH0 M P L AY1 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pliant    (j) (p l ai1 @ n t)
pliantly    (a) (p l ai1 @ n t l ii)
compliant    (j) (k @1 m p l ai1 @ n t)
suppliant    (n) (s uh1 p l i@ n t)
suppliants    (n) (s uh1 p l i@ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bittsteller {m} | Bittsteller {pl}suppliant | suppliants [Add to Longdo]
Schneidklemmanschluss {m}compliant termination [Add to Longdo]
biegsam; schmiegsam {adj}pliant [Add to Longdo]
biegsam {adv}pliantly [Add to Longdo]
demütig {adv}suppliantly [Add to Longdo]
formbar; fügsam {adj}pliable; pliant [Add to Longdo]
jahrtausendtauglich; jahrtausendsicher; jahrtausendfähig {adj}millennium-compliant; millennium-proof [Add to Longdo]
konform {adj}compliant [Add to Longdo]
nachgiebig; willfährig; gefallsüchtig {adj}compliant [Add to Longdo]
willfährig {adv}compliantly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
しなしな;しねしね[, shinashina ; shineshine] (adv,adv-to,vs) (on-mim) soft and elastic; plexible; pliant [Add to Longdo]
へこへこ[, hekoheko] (adv,adv-to,vs) (1) pliantly; pliably; (2) ingratiatingly [Add to Longdo]
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA [Add to Longdo]
曲げ易い[まげやすい, mageyasui] (adj-i) pliant; supple; flexible [Add to Longdo]
不適合[ふてきごう, futekigou] (n,adj-na) non-conforming process; noncompliant; incompatible [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
符合标准[fú hé biāo zhǔn, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, / ] to comply with a standard; standards-compliant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pliant \Pli"ant\, a. [F. pliant, p. pr. of plier to bend. See
   {Ply}, v.]
   1. Capable of plying or bending; readily yielding to force or
    pressure without breaking; flexible; pliable; lithe;
    limber; plastic; as, a pliant thread; pliant wax. Also
    used figuratively: Easily influenced for good or evil;
    tractable; as, a pliant heart.
    [1913 Webster]
 
       The will was then ductile and pliant to right
       reason.                --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Favorable to pliancy. [R.] "A pliant hour." --Shak. --
    {Pli"ant*ly}, adv. -- {Pli"ant*ness}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top