Search result for

plia

(62 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plia-, *plia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pliant[ADJ] ที่อ่อนงอได้ง่าย
pliant[ADJ] ที่ดัดแปลงได้ง่าย
pliant[ADJ] ที่ถูกโน้มน้าวได้ง่าย
pliable[ADJ] ยืดหยุ่น, See also: ดัดง่าย, งอได้, Syn. flexible
pliable[ADJ] เชื่อง่าย, See also: ว่าง่าย, ถูกโน้มน้าวได้ง่าย, Syn. yielding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pliable(ไพล'อะเบิล) adj. งอได้,ดัดง่าย,ยึดหยุ่น,เชื่อง่าย,ว่าง่าย,ออน,อ่อนโยน,นิ่มนวล,ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้., See also: pliability n., Syn. flexible,supple
pliant(ไพล'เอินทฺ) adj. =pliable (ดู)
appliance(อะไพล'เอินซฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องกลสำหรับใช้สอยในบ้าน
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
compliancy(คัมไพล'เอินซี) n. ดูcompliance
compliant(คัมไพล'เอินทฺ) adj. ซึ่งยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ซึ่งเชื่อฟัง, Syn. complaisant
incompliant(อินคัมไพล' เอินทฺ) adj. ไม่ยอม, ไม่ยินยอม, ไม่อนุโลม., See also: incompliance, incompliancy n.
suppliant(ซัพ'พลิเอินทฺ) adj. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน. n. ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
pliable(adj) ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,อ่อนโยน,ว่าง่าย
pliancy(n) ความว่าง่าย,ความอ่อนโยน,ความหัวอ่อน
pliant(adj) ดัดได้,ว่าง่าย,เชื่อง่าย,หัวอ่อน,อ่อนโยน
appliance(n) การใช้ประโยชน์,เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
suppliance(n) การอุทธรณ์,การขอร้อง,การเรียกร้อง
suppliant(adj) เรียกร้อง,ขอร้อง,อ้อนวอน,อุทธรณ์
suppliant(n) ผู้ขอร้อง,ผู้อ้อนวอน,ผู้อุทธรณ์,ผู้วิงวอน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pliability[じゅうなんせい] (n ) การยืดหยุ่น
See also: S. elastic,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're pliable and obedient too.พวกเขาเป็นไม้อ่อนและเชื่อฟังคำสอนง่าย Beethoven Virus (2008)
Reasonably pliant.ยืดหยุ่นกำลังดี Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Once he's in a more pliable state, he may be able to access his memories.พอจิตเขาอยู่ในสภาวะ ที่อ่อนไหวมากกว่านี้ เขาอาจสามารถเข้าถึงความทรงจำของเขาได้ The Firefly (2011)
A small, pliant tree-hugging cable outlet is a great choice-- makes them easier to control.กลุ่มเล็กๆ,อ่อนแอ เป็นตัวเลือกที่ดี ควบคุมได้ง่ายกว่า Welcome to the Occupation (2011)
Imagine what it can do to human flesh... soft, pliable, tender flesh.ลองนึกสิว่า ถ้าเป็นเนื้อหนังของมนุษย์ละ... อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้ เนื้อเยื่อที่เปราะบาง Heart of Darkness (2012)
I was hoping she'd be a little more pliable by the time you came to.ผมหวังว่าตัวเธอน่าจะดัดได้มากขึ้นหน่อย ตอนที่คุณมาถึง I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
Kelvin might be looking at the needle, which might make him more pliable.ถ้าเคลวินได้จ้องเข็มฉีดยา เขาอาจว่าง่ายกว่านี้ The Whites of His Eyes (2015)
The trick is to envision the artery like a spaghetti noodle-- pliable, but not too fragile.เทคนิคนี้จะทำให้หลอดเลือดแดงเหมือน เส้นสปาเกตตี้ งอได้ แต่ไม่อ่อนเกินไป Kung Fu Fighting (2007)
I want Scofield pliable for transit.ฉันต้องการย้ายสโกฟิลด์อย่างง่ายๆ The Sunshine State (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive   FR: docile ; complaisant
การเชื่อฟัง [n.] (kān cheūafang) EN: compliance ; obedience   
ข้าวของเครื่องใช้[n. exp.] (khāokhøng khreūangchai) EN: appliance ; tool ; equipment   FR: appareil [m] ; éauipement [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]
เครื่องใช้[n.] (khreūangchai) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine   FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m]
เครื่องใช้ไฟฟ้า [n. exp.] (khreūangchai faifā) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools   FR: appareil électrique [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment   FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
น่วม[v.] (nūam) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy   
น่วม[adj.] (nūam) EN: yielding ; soft ; squashy ; pliable ; supple   FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple

CMU English Pronouncing Dictionary
PLIANT    P L AY1 AH0 N T
PLIABLE    P L AY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pliant    (j) (p l ai1 @ n t)
pliable    (j) (p l ai1 @ b l)
pliancy    (n) (p l ai1 @ n s ii)
pliantly    (a) (p l ai1 @ n t l ii)
pliability    (n) (p l ai2 @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
しなしな;しねしね[, shinashina ; shineshine] (adv,adv-to,vs) (on-mim) soft and elastic; plexible; pliant [Add to Longdo]
に乗っとり[にのっとり, ninottori] (exp) (uk) in compliance with; in accordance with [Add to Longdo]
へこへこ[, hekoheko] (adv,adv-to,vs) (1) pliantly; pliably; (2) ingratiatingly [Add to Longdo]
アプライアンス[, apuraiansu] (n) appliance [Add to Longdo]
アプライアンスサーバ[, apuraiansusa-ba] (n) {comp} appliance server [Add to Longdo]
コンプライアンス[, konpuraiansu] (n) compliance [Add to Longdo]
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] pliable, #220,298 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
柔軟[じゅうなん, juunan] flexible (an), soft, pliable [Add to Longdo]
黙示属性[もくしぞくせい, mokushizokusei] impliable attribute [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top