Search result for

pli

(110 entries)
(0.0463 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pli-, *pli*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pliability[じゅうなんせい] (n ) การยืดหยุ่น
See also: S. elastic,
pligrim (vi) ูธุดงค์ , แสวงบุญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pliant    [ADJ] ที่อ่อนงอได้ง่าย
pliant    [ADJ] ที่ดัดแปลงได้ง่าย
pliant    [ADJ] ที่ถูกโน้มน้าวได้ง่าย
pliers    [N] คีม, See also: คีมปากนกแก้ว, Syn. forceps, tweezer
plight    [N] สภาพเลวร้าย, See also: สถานการณ์เลวร้าย, Syn. difficulty, predicament
plight    [VT] ให้คำมั่นสัญญา (โดยเฉพาะเมื่อสัญญาว่าจะแต่งงานกัน), Syn. pledge, promise
plight    [N] คำมั่นสัญญา, Syn. pledge, promise
plinth    [N] ฐานสี่เหลี่ยมที่โคนเสาหรือรูปปั้น
pliable    [ADJ] ยืดหยุ่น, See also: ดัดง่าย, งอได้, Syn. flexible
pliable    [ADJ] เชื่อง่าย, See also: ว่าง่าย, ถูกโน้มน้าวได้ง่าย, Syn. yielding

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plicaรอยพับ, ส่วนพับ, ส่วนจีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plicaจีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plica fimbriata; fimbriated foldส่วนทบหยัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plicateพับ, จีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plicateพับจีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plicated tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plicationการพับ, การจีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plier spot-welding machine; pincer spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Pliocene Epochสมัยไพลโอซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pliThe bus plies between the school and the station.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pliable(ไพล'อะเบิล) adj. งอได้,ดัดง่าย,ยึดหยุ่น,เชื่อง่าย,ว่าง่าย,ออน,อ่อนโยน,นิ่มนวล,ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้., See also: pliability n., Syn. flexible,supple
pliant(ไพล'เอินทฺ) adj. =pliable (ดู)
plica(ไพล'คะ) n. กลีบ
plier(ไพล'เออะ) n. คีม,ปากคีม,คีมปากเสือ,ผู้หนีบ,ผู้คีม pl pliers
plight(ไพลทฺ) n. สถานการณ์ (โดยเฉพาะที่ไม่ดี) ,สภาพ,ชะตา, Syn. condition,state
accomplice(อะคลอม' พลิซฺ) n. ผู้สมคบ
accomplish(อะคอม' พลิช) vt. ทำสำเร็จ, บรรลุผล. -accomplishment n.
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)
amplidyne(แอม' พลิไดน์) n. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขยายกำลังให้มากขึ้น
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)

English-Thai: Nontri Dictionary
pliable(adj) ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,อ่อนโยน,ว่าง่าย
pliancy(n) ความว่าง่าย,ความอ่อนโยน,ความหัวอ่อน
pliant(adj) ดัดได้,ว่าง่าย,เชื่อง่าย,หัวอ่อน,อ่อนโยน
plier(n) คีม,ปากคีบ
plight(n) สภาพ,อาการ,สถานการณ์,ชะตา
plight(vt) สัญญา,ให้คำมั่น,รับรอง,ยืนยัน,หมั้น
plinth(n) ฐานเสาหิน,เชิง,ฐานแจกัน
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
accomplish(vt) บรรลุผล,ทำให้สำเร็จ
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานการณ์    [N] situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count unit: สถานการณ์, Thai definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป
คีม    [N] pliers, See also: pincers, forceps, tongs, Example: เขาหยิบสายนั่นสายนี่พร้อมไขควงและคีมอันเล็กใหญ่, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เครื่องมือสองขาคล้ายกรรไกรสำหรับคีบของต่างมือ ทำด้วยเหล็กหรือไม้
ปากจิ้งจก    [N] pliers, Syn. คีมปากจิ้งจก, Example: เขาหยิบคีมปากจิ้งจกออกมาจากกล่องเครื่องมือ, Count unit: อัน, Thai definition: คีมชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli   FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude   FR: amplitude [f]
อำนวยพร[v. exp.] (amnūay phøn) EN: bless ; compliment   
อภินันทนาการ[n.] (aphinanthanākān) EN: compliments   FR: compliments [mpl][
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อัด[v.] (at) EN: record ; copy ; duplicate   FR: enregistrer
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อธิบายได้[adj.] (athibāi dāi) FR: explicable
อธิบายไม่ได้[adj.] (athibāi mai dāi) FR: inexplicable
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer

CMU English Pronouncing Dictionary
PLITT    P L IH1 T
PLINY    P L IH1 N IY0
PLIES    P L AY1 Z
PLIER    P L AY1 ER0
PLIED    P L AY1 D
PLINK    P L IH1 NG K
PLIERS    P L AY1 ER0 Z
PLISKA    P L IH1 S K AH0
PLIGHT    P L AY1 T
PLILER    P L AY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plied    (v) (p l ai1 d)
plies    (v) (p l ai1 z)
pliant    (j) (p l ai1 @ n t)
pliers    (n) (p l ai1 @ z)
plight    (v) (p l ai1 t)
plinth    (n) (p l i1 n th)
pliable    (j) (p l ai1 @ b l)
pliancy    (n) (p l ai1 @ n s ii)
plights    (v) (p l ai1 t s)
plinths    (n) (p l i1 n th s)

French-Thai: Longdo Dictionary
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
Bスプライン関数[ビースプラインかんすう, bi-supurain kansuu] (n) {comp} B-spline [Add to Longdo]
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お祈り[おいのり, oinori] (n,vs) prayer; supplication [Add to Longdo]
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上新世[Shàng xīn shì, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Pliocene (geological epoch from 5m-2m years ago) [Add to Longdo]
基底[jī dǐ, ㄐㄧ ㄉㄧˇ, ] plinth [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] pliers; pincers; to clamp [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] pliers; pincers; to clamp [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] pliable [Add to Longdo]
虎钳[hǔ qián, ㄏㄨˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] pliers [Add to Longdo]
处境[chǔ jìng, ㄔㄨˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] plight [Add to Longdo]
钳子[qián zi, ㄑㄧㄢˊ ㄗ˙, / ] pliers; forceps; clamp [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アップリンク[あっぷりんく, appurinku] uplink [Add to Longdo]
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PLI
     Programming Language One (DEC), "PL/I"
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 pli [pli]
   fold
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 crease
 
 1. kırma, pli, pasta, kat
 2. çizgi, buruşuk
 3. ütü çizgisi, kat yeri
 4. kırma yapmak
 5. buruşturmak
 6. katlanmak, buruşmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 plait
 
 1. örgü
 2. kıvrım, pli, kırma
 3. örmek
 4. kıvrım yapmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pleat
 
 1. pli, plise
 2. pli yapmak. plea'ter pli yapan şey veya kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 purl
 
 1. bir çeşit dantela kenarı
 2. dantela için sırma teli
 3. yün örgüsünde ters iğne
 4. elbisede kıvrım, pli
 5. ters iğne örgü yapmak. knit one purl one bir düz bir ters örmek.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top