หรือคุณหมายถึง plaqü?
Search result for

plaque

(41 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plaque-, *plaque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plaque[N] แผ่นเหล็กหรือหินสลัก, Syn. plate, slab, tablet
plaque[N] คราบแบ็กทีเรียบนผิวฟัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plaque(เพลค,พลาค) n. แผ่นจารึกตัวหนังสือหรือภาพ,สารสะสมบนผิวหน้าซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่แบคทีเรียเจริญได้หรือเกิดหินปูนขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
plaque(n) แผ่นโลหะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaqueดวง, แผ่น, จุดแบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaqueคราบจุลินทรีย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That was my first brush, with the plaque of the 21st century.นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมแปลงฟัน ในรอบศตวรรษที่21 Zombieland (2009)
Well, it wouldn't be, unless she had arterial plaque.แต่ฉันคิดว่ามันไม่มีความหมายอะไร Some Kinda Love (2009)
When the plaque gets to the brain, it could then trigger cerebral ischemia, which would enlarge the brain and then shut down the lungs, making it seem like strangulation.มันคงจะเคลื่อนที่เมื่อตอนที่เธอโดดบีบคอ เมื่อคลาบพลักเข้าสู้สมอง มันก็กระตุ้นส่วนนอกของสมองสั่งการ Some Kinda Love (2009)
As the plaque reads, this is John Harvard, founder of Harvard University in 1638.จากป้ายสลักรูปปั้นนี้คือ จอห์น ฮาวเวิรด ผู้ก่อตั้งมหาลัยฮาวเวิร์ดเมื่อปี 1638 The Social Network (2010)
My plaque says, "L. Logue, Speech Defects."พระองค์จะทรงใช้พระราชอำนาจ ของพระองค์ให้เกิดกฎหมาย The King's Speech (2010)
Looks good on a plaque, though.ฟังดูดีบนแผ่นสนิมทีเดียว The Negotiation (2010)
- I'm gonna call the police right now and recommend you for some kind of plaque or something...และฝากฝังให้เขา บันทึกอะไรซักหน่อย Halloween (2010)
Now if there's any plaque you missed, the dye will stick to it and turn your teeth blue.ถ้ามีคราบหินปูน ฟันพวกเธอ จะเป็นสีฟ้า Britney/Brittany (2010)
I thought you'd like to know your tip panned out. We don't give out plaques or anything, but thanks.เบาะแสคุณถูกต้อง เราไม่มีอะไรให้ นอกจากขอบคุณ Mercury Retrograde (2010)
Plaque, cavities, fake-looking veneers.ทั้งหินปูน ฟันผุ ฟันปลอม Can You Hear Me Now? (2010)
This plaque says that he shot one up in Arrow...เขาบอกว่า เขายิงตัวหนึ่ง ที่ แอโร่ Fur (2010)
I don't know what it means, but between the plaques and the tags, we have a timeline.ไม่รู้สิ แต่ว่า ระหว่างแท๊คนี่ กลับเรื่องที่เกิดขึ้น เรามีไทม์ไลน์ Fur (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plaqueI think I have a lot of plaque build up.
plaqueThe plaque has to be removed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างชุบ[n.] (chang chup) EN: electroplater ; plater   FR: plaqueur [m]
ชุบ[v.] (chup) EN: plate ; gold ; gild   FR: plaquer ; argenter ; dorer
ชุบเงิน[adj.] (chup ngoen) EN: silver-plated   FR: plaqué argent ; argenté
ชุบทอง[adj.] (chup thøng) FR: doré ; plaqué or
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet   FR: brochure [f] ; plaquette [f]
เกล็ดเลือด[n. exp.] (klet leūat) EN: platelet ; bood platelet   FR: plaquette de sang [f]
ไม้อัด[n.] (māi at) EN: plywood   FR: contreplaqué [m]
มะพลับ[n.] (maphlap) EN: persimmon ; date plum   FR: kaki [m] ; plaquemine [f]
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายชื่อ [n. exp.] (pāi cheū) EN: door plate   FR: plaque adresse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAQUE    P L AE1 K
PLAQUES    P L AE1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plaque    (n) (p l aa1 k)
plaques    (n) (p l aa1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
懸仏[かけぼとけ, kakebotoke] (n) round plaque carrying the image of a Buddha (usually hammered from behind) used in temples and shrines [Add to Longdo]
歯垢[しこう, shikou] (n) (dental) plaque [Add to Longdo]
歯糞;歯屎;歯くそ[はくそ, hakuso] (n) (See 歯垢) (dental) plaque [Add to Longdo]
歯滓;歯かす[はかす, hakasu] (n) (obsc) (See 歯垢) (dental) plaque [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plaque \Plaque\, n. [F. Cf. {Plack}, and see {Placard}.]
   Any flat, thin piece of metal, clay, ivory, or the like, used
   for ornament, or for painting pictures upon, as a slab,
   plate, dish, or the like, hung upon a wall; also, a smaller
   decoration worn on the person, as a brooch.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plaque
   n 1: (pathology) a small abnormal patch on or inside the body
   2: a memorial made of brass [syn: {brass}, {memorial tablet},
     {plaque}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 plaque [plak]
   plate; sheet; slab
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top