Search result for

planned

(52 entries)
(0.6903 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planned-, *planned*, plann, planne
English-Thai: Longdo Dictionary
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ เช่น One year a planned re-enactment was canceled because a student died in a car crash a few days before the event was to happen.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
planned birthการเกิดบุตรตามแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
planned parenthoodความเป็นบิดามารดาตามแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Planned communitiesชุมชนเมืองใหม่ [TU Subject Heading]
Planned unit developmentsการพัฒนาหน่วยโครงการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dan, it's not like I planned on it, all rightแดน/Nมันไม่ใช่ที่ฉันคิดไว้/Nเอาละ There Might be Blood (2008)
I think we should do the surgery in his house like we planned.ฉันคิดว่าเราคงต้องทำการผ่าตัดที่บ้านเขา เหมือนที่เราวางแผน The Itch (2008)
I don't know when it'll happen, but it'll be sooner than I ever planned.ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่มันอาจจะเร็วกว่า ที่ผมคิด Emancipation (2008)
However, not everything has worked out as planned.ยังไงซะ ก็ไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนเสมอไปหรอก Beethoven Virus (2008)
He knows that I planned to frame you for everything.เขารู้ที่ข้าวางแผนที่จะใส่ร้ายเจ้าทุกอย่าง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We think she's alive and that she planned everything.เราคิดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ และเธอวางแผนไว้ทุกอย่าง Babylon A.D. (2008)
Cause I'm proud to be with her, and things turned out as planned.เพราะผมภูมิใจที่ได้อยู่กับเธอ และทุกอย่างก็เป็นไปตามแผน My Sassy Girl (2008)
Under this tree, we planned our future together.ใต้ต้นไม้นี้ เราวางแผนอนาคตร่วมกัน My Sassy Girl (2008)
Six shares. Don't forget the guy who planned the job.หารหก อย่าลืมคนวางแผนไปซิ The Dark Knight (2008)
The Joker planned to be caught.โจ๊กเกอร์วางแผนทั้งหมดนี่ The Dark Knight (2008)
I'm all packed! I have a whole itinerary planned!ผมพร้อมแล้ว ผมมีแผนการณ์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
they didn't work out the way I planned, ..at allมันไม่เหมือนที่ฉันิดไว้... สักนิด The Strangers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plannedAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
plannedCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.
plannedHe planned the project along with his colleagues.
plannedHe planned to murder his boss, but did not carry it out.
plannedHis new book is planned to appear next month.
plannedI already have something planned for Friday, so I won't be able to make (it to) the drinking session.
plannedI planned to introduce him to Beatrice.
plannedI planned to introduce him to her.
plannedI planned to say this later on but in Katahane there is no such thing as a 'bit part'.
plannedShe planned a birthday dinner for her cousin.
plannedThe manager threw in the towel in defeat and planned how to win the next game.
plannedTry to carry out what you have planned.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้วางแผน[adj.] (mai dāi wāngphaēn) EN: unplanned   
ตามที่ได้นัดหมายไว้[X] (tāmthī dāi natmāi wai) EN: as agreed ; as planned   

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANNED    P L AE1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planned    (v) (p l a1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plansoll {n}planned target; planned production target; output target [Add to Longdo]
Planwirtschaft {f}planned economy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
計画経済[けいかくけいざい, keikakukeizai] (n) planned economy [Add to Longdo]
計画通り;計画どおり[けいかくどおり, keikakudoori] (exp) in accordance with plans; just as planned [Add to Longdo]
計画停止[けいかくていし, keikakuteishi] (n) {comp} planned shutdown; planned outage [Add to Longdo]
計画停電[けいかくていでん, keikakuteiden] (n) planned power outage [Add to Longdo]
計画倒産[けいかくとうさん, keikakutousan] (n) planned bankruptcy [Add to Longdo]
計画犯罪[けいかくはんざい, keikakuhanzai] (n) planned crime [Add to Longdo]
行き当たりばったり;行きあたりばったり;行き当りばったり[いきあたりばったり;ゆきあたりばったり, ikiataribattari ; yukiataribattari] (adj-no) random; by chance; haphazard; hit-or-miss; unplanned [Add to Longdo]
仕済ます;為済ます[しすます, shisumasu] (v5s,vt) (uk) to succeed as planned; to carry through; to accomplish [Add to Longdo]
予定通り;予定どおり[よていどおり, yoteidoori] (n) as planned [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计划生育[jì huà shēng yù, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄥ ㄩˋ, / ] planned childbirth; the one child policy [Add to Longdo]
计划目标[jì huà mù biāo, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, / ] planned target; scheduled target [Add to Longdo]
计划经济[jì huà jīng jì, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] planned economy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計画停止[けいかくていし, keikakuteishi] planned shutdown [Add to Longdo]
予定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plan \Plan\, v. t. [imp. & p. p. {Planned}; p. pr. & vb. n.
   {Planning}.]
   1. To form a delineation of; to draught; to represent, as by
    a diagram.
    [1913 Webster]
 
   2. To scheme; to devise; to contrive; to form in design; as,
    to plan the conquest of a country.
    [1913 Webster]
 
       Even in penance, planning sins anew. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planned
   adj 1: designed or carried out according to a plan; "the planned
       outlays for new equipment" [ant: {unplanned}]
   2: planned in advance; "with malice aforethought" [syn:
     {aforethought(ip)}, {planned}, {plotted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top