Search result for

planked

(191 entries)
(3.2849 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planked-, *planked*, plank, planke
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา planked มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *planked*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plank[N] แผ่นกระดาน, See also: ไม้กระดาน, Syn. board, beam, strake
plank[N] สิ่งค้ำจุน
plank[N] เวทีที่นักการเมืองยืนพูดหาเสียง
plank[VT] ปูกระดาน
plank[VT] ปรุงอาหารกระทะร้อน
plank[SL] งี่เง่า
planking[N] แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น, Syn. plank, floor
plankton[N] สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากในน้ำ
gangplank[N] สะพาน / ไม้พาดให้ขึ้นลงเรือ, Syn. gankway, gradient
plank down[PHRV] จ่ายเงินแล้ว, See also: จ่ายให้เพื่อโอ้อวด
planktonic[ADJ] เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำ
planktonic shrimp[N] เคย, See also: สัตว์ทะเลตัวเล็กมากรูปร่างคล้ายกุ้ง ใช้หมักเกลือทำกะปิ
thick as two short planks[SL] งี่เง่ามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gangplankn. สะพานขึ้นหรือลงเรือ., Syn. gangway
plank(แพลงคฺ) n. แผ่นกระดาน,ไม้กระดาน,สิ่งค้ำจุน,สาระสำคัญของนโยบาย. vt. ปูกระดาน
planking(แพลง'คิง) n. แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น,การปูกระดาน
plankton(แพลงคฺ'เทิน) n. สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) เล็ก ๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ, See also: plantonic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
gangplank(n) สะพานลงเรือ,ทางเดินในเรือ
plank(n) ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน
plank(vt) ปูกระดาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoplakton; epiplanktonแพลงก์ตอนเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
planktonแพลงก์ตอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plankton bloomแพลงก์ตอนสะพรั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phytoplanktonแพลงก์ตอนพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gangplanksสายประสานงานระดับล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
epiplankton; pseudoplanktonแพลงก์ตอนเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zooplanktonแพลงค์ตอนสัตว์ [TU Subject Heading]
Freshwater zooplanktonแพลงค์ตอนสัตว์น้ำจืด [TU Subject Heading]
Phytoplanktonแพลงค์ตอนพืช [TU Subject Heading]
Planktonแพลงค์ตอน [TU Subject Heading]
Plankton populationsประชากรแพลงค์ตอน [TU Subject Heading]
Plankton แพลงก์ตอน
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและใหญ่ที่ล่องลอยอยู่ใน น้ำ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยตัวเอง หรือเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้เพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ต้องอาศัย กระแสน้ำและลมช่วยพัดพาไป แพลงก์ตอนมีการปรับตัวในด้านรูปร่างและ อวัยวะเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพที่ต้องมีชีวิตล่องลอยอยู่ในน้ำได้ดี เช่น การลดขนาดของเซลล์ลง มีลำตัวกว้างแบน มีลักษณะเป็นแถบหรือเส้น บางชนิดมีหนามหรือระยางค์ แพลงก์ตอนส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่บางชนิดก็มีขนาดใหญ่ เช่น แมงกะพรุน เราสามารถแบ่งแพลงก์ตอนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Phytoplankton และ Zooplankton และยังอาจแบ่งตามลักษณะการดำรงชีวิตและวงจรชีวิตเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Holoplankton และ Meroplankton [สิ่งแวดล้อม]
Meroplankton แพลงก์ตอนชั่วคราว
แพลงก์ตอนสัตว์ที่ดำรงชีวิตเป็นแพลงก์ตอนระยะ เวลาหนึ่งแล้ว เปลี่ยนแปลงเป็นเนคตอน หรือเบนโทสในระยะตัวเต็มวัย เช่น ตัวอ่อนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และตัวอ่อนของปลา เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Holoplankton แพลงก์ตอนถาวร
แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ที่ดำรงชีวิตเป็น แพลงก์ตอนตลอดชีพ นับตั้งแต่เกิดเป็นตัวจนถึงระยะโตเต็มที่ เช่น ไดอะตอม สาหร่าย กุ้งเคย หวีวุ้น เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Phytoplankton แพลงก์ตอนพืช
สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเอง มีบทบาทเป็นผู้ผลิตให้กับ แหล่งน้ำ ได้แก่ ไดอะตอม ไดโนแฟลกเจลเลต สาหร่าย (algae)ชนิดต่างๆ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Zooplankton แพลงก์ตอนสัตว์
สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตด้วยการกินแพลงก์ตอน พืชเป็นอาหาร ได้แก่ ตัวอ่อนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่างๆ กุ้งเคย โรติเฟอร์ แมงกะพรุน เป็นต้น แพลงก์ตอนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตในทะเลจะเป็นแพลงก์ตอนขนาดเล็ก และพบในผิวน้ำตอนบนที่มีแสงสว่างเพื่อให้ได้รับแสงอาทิตย์เต็มที่ รวมทั้งทำให้สามารถแบ่งเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากแพลงก์ตอนแล้ว สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในมวลน้ำคือพวกที่ว่ายน้ำได้เป็นอิสระ เช่น ปลา ปลาหมึก กุ้ง เต่าทะเล และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล เช่น พะยูน [สิ่งแวดล้อม]
stop plankstop plank, แผงกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
plankplank, แผ่นกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
walkway plankwalkway plank, อาคารแผ่นพื้นทางข้าม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plankton (n ) แพลงก์ตอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, gosh. It's like he's walking the plank.โอ พระเจ้า หยั่งกะ ลากไม้กระดาน Marley & Me (2008)
Is this wide-plank pine?นี่ ไม้สนเหรอ Burn After Reading (2008)
And you drop down into a plank now, position two.ดึงกระดูกเข้าหากัน สวยงามมาก The Girlfriend Experience (2009)
They're blaming the flash-forwards on phytoplankton blooms.พวกเขาโทษว่าการแวป มองเห็นอนาคต ทำให้เกิดแพลงค์ตอนพืช ดาษดื่นไปหมด 137 Sekunden (2009)
What is that one plank thing that guy's got?What is that one plank thing that guy's got? Hot Tub Time Machine (2010)
Bobby, you must help Cale walk over the planks, and get as close to you as possible.เดินไป จนถึงกุญแจ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Just shuffle exactly to your right. You're gonna feel a plank at your foot. Yes, yes.ฉันอยากจะเดินไปตามกระดานนั้น / ใช่ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Yes, yes, perfect. I need you to head out on that plank.ฉันทำได้แล้ว Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Fuck. Okay, all right. Now there's gonna be a plank in front of you.เอิ่ม ตรงด้านขวาน่ะ / เจอแล้ว Saw 3D: The Final Chapter (2010)
- Feel where the plank... - I got it. Okay.นั่นอะไรน่ะ / ไม่มีอะไร แค่ขวดน่ะ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
You got it. Now you're gonna feel a second plank.ใช้เท้าหานั่นแหละ / ใช่ นั่นแหละ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Step up onto the plank.พระเจ้า/ ใจเย็น นายทำได้ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Are they planning on rolling me out the front door at least, or they'll put me on a greased plank and, uh, slide me out the window?อย่างน้อยพวกเขาต้องเตรียมแผน เข็นผมออกประตูหน้า หรือพวกเขาจะหามผมออกไป ด้วยหามเปลผู้ป่วยสีเขียวๆ และ เอ่อ โยนผมทิ้งออกไปนอกหน้าต่าง Abiquiu (2010)
So we're plankton on the high school food chain?แล้วเราเป็นพืชน้ำ ของห่วงโซ่อาหารในโรงเรียนรึไง? Audition (2010)
Who wants to walk my plank, huh? Hey. Okay, I'm ruling out food poisoning.ใครอยากเดินบนกระดานไม้บ้าง? โอเค ผมว่านั่นไม่ใช่อาหารเป็นพิษแล้ว ทายซิว่าฉันแต่งเป็นใคร Epidemiology (2010)
Nail a plank across the window and all your problems are over.ตอกกระดานปิดกระจกซะ แล้วปัญหาของคุณก็จะหมดไป The Blind Banker (2010)
Should I at least go get some planks?ผมควรจะไปหาไม้เบสบอลมาซักอันไหม? Episode #1.9 (2010)
And we'd say, "Walk the plank, matey."บอกเค้าว่า "เดินตรงที่เรียบๆนะ" Hick (2011)
Every plank, every rail,กระดานทุกแผ่น กระดูกงู Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Fine. Be a plankton muncher all your life.เสริมสวย, กินแพลงก์ตอน ส่วนที่เหลือของชีวิตของคุณ Happy Feet Two (2011)
Wouldn't mind her walking my plank, know what I mean?ยอมให้มาแฮนเมดฉันเลย Can't See the Fae-Rest (2011)
There's a short plank and then five steps down.มีแผ่นกระดานสั้นๆ แล้วลงบันไดไป5ขั้น Half a World Away (2011)
I'll show you the phytoplankton bloom.ผมจะให้คุณดู การบลูมของพวกแพลงตอนพืช Sparks and Recreation (2011)
But you do have my plank, so...แต่ไหนๆ คุณก็มานี่แล้ว ให้ผมพาทัวร์แล้วกัน Sparks and Recreation (2011)
The phytoplankton really is spectacular this time of year.พวกแพลงตอนมันสวยมากเลย ช่วงเวลานี้ของปี Sparks and Recreation (2011)
Aye-aye, sir. Prepare the plank!อาย อาย เซอร์ เตรียมไม้กระดาน Ice Age: Continental Drift (2012)
Prepare the plank!เตรียมไม้กระดาน Ice Age: Continental Drift (2012)
Preparing the plank!เตรียมไม้กระดาน Ice Age: Continental Drift (2012)
Walk the plank. I think you've mistaken us for pirates.พวกหนูเข้าใจผิดแล้ว เราไม่ใช่โจรสลัด Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
just... remember that dinner party you had at your place, and you made that delicious honey pepper cedar plank vegan salmon?จำดินเนอร์ปาร์ตี้ที่คุณจัดที่บ้านคุณได้มั้ย? และคุณทำ น้ำผึ้งพริกไทยที่แสนอร่อย ปลาแซลมอนมังสวิรัติ Bad Moon Rising (2012)
Is it, by any chance, honey-pepper cedar plank vegan salmon?คือมัน,มีโอกาสบ้าง, น้ำผึ้ง-พริกไทย ต้นซีดาร์ แผ่นไม้ มังสวิรัติ แซลมอน? Leave It to Beavers (2012)
Why do you look for the speck of sawdust in your brother's eye... and pay no attention to the plank in your own?เหตุใดท่านมองดูผงของ ของขี้เลื่อยที่อยู่ในตาพี่น้องของท่าน... แต่กลับไม่ใส่ใจแผ่นไม้ที่อยู่ในตาของท่านเอง The Origins of Monstrosity (2012)
You think Lady Stark is going to want a giant towheaded plank following her around for the rest of her life?เจ้าคิดว่าท่านหญิงสตาร์คอยากได้ ยักษ์ผมทองที่ทื่อมะลื่อประหนึ่งไม้กระดาน ติดตามนางไปทุกที่ ตลอดชีวิตที่เหลือเรอะ Dark Wings, Dark Words (2013)
Krill and phytoplankton could tell us where the body was originally dumped.กุ้งเคยและแพลงตอนบอกพวกเราได้ ถึงตำแหน่งแรกเริ่มที่เหยื่อถูกนำมาทิ้ง The Friend in Need (2013)
And anyone who disobeys can walk the plank and pray the mermaids take pity on his soul!และใครก็ตามที่ขัดขืน ก็เชิญลงจากเรือไปซะ แล้วสวดให้นางเงือกมาสมเพชเขา And Straight on 'til Morning (2013)
And all you who disagree, flee now or walk the bloody plank!และใครที่ไม่เห็นด้วย เชิญออกไปได้ หรือไม่ก็ไไสหัวไปซะ! Good Form (2013)
It's like Titanic. There's only one plank for one person.เหมือนในไททานิค มีชูชีพแค่อันเดียว ไม่มีทางอื่นอีกแล้ว Episode #1.14 (2013)
We call the Verrazano Bridge the Guinea Gangplank.เราเรียก เวแรสาโฑน สะพานกินี สะพานลงเรือ The Wolf of Wall Street (2013)
The plank's right around there.ไม้กระดานตรงรอบ ๆ มี The Wolf of Wall Street (2013)
Let's make her walk a tiny little plank.ขอให้เธอเดิน ไม้กระดานเล็ก ๆ น้อย The Pirate Fairy (2014)
PORT: A tiny plank!ไม้กระดานเล็ก ๆ ! The Pirate Fairy (2014)
This sub-microscopic solar battery is what drives all the forests and the fields and the plankton of the seas.นี้แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ ย่อยกล้องจุลทรรศน์ เป็นสิ่งที่ผลักดันป่าทั้งหมดและสาขา และแพลงก์ตอนในทะเล Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
and the remains of ancient plankton, in the form of oil and gas.ในรูปแบบของน้ำมันและก๊าซ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Yeah, well, you were wrong, weren't you, you plank?ใช่ก็คุณทำผิดเอง ใช่ไหม Lovecraft (2014)
Uh, when he arrives, fetch my timber plank to put it in my teeth to bite for the pain.ช่วยหยิบไม้ให้ด้วย จะได้กัดไว้ ตอนเจ็บหนักๆ The Sisters Mills (2015)
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ Rebecca (1940)
- In her planking.- ที่เเผ่นกระดาน Rebecca (1940)
Can you think of any reason why there should be holes in the planking of the late Mrs. De Winter's boat?คุณพอจะทราบสาเหตุมั้ยว่าทำไม ถึงมีรูที่เรือของอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
Well, those holes in the planking, for one thing.ก็เรื่องรูบนเเผ่นกระดานนั่น Rebecca (1940)
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plankHe hammered nails into the plank.
plankHe upped one end of the plank.
plankMost whales feel on plankton.
plankThe plank froze to the ground.
plankWhales feed on plankton and small fish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้[N] log, See also: lumber, timber, plank, Syn. ท่อนไม้, แผ่นไม้, Example: โต๊ะที่ทำจากไม้ไม่ขึ้นสนิมก็จริงแต่มันก็ผุไปตามเวลา, Count unit: ท่อน, อัน, แผ่น, Thai definition: เนื้อของต้นไม้ที่ใช้ทำสิ่งของต่างๆ มีลักษณะเป็นท่อน แผ่น หรือดุ้น เป็นต้น
เขี้ยวตะขาบ[N] centipede fang shaped pliers, See also: double-spiked fastener used to join planks, Example: เขี้ยวตะขาบที่อยู่บนหลังคาขึ้นสนิมจนจะพังอยู่แล้ว, Thai definition: เหล็กที่ทำเป็นหมุดใช้ยึดกระดาน
ปะกำ[N] plank, See also: boards for holding things together, Syn. ไม้ปะกำ, Example: เขาใช้ปะกำหาบคานของ 2 กระจาดด้วยความหนัก, Count unit: ตัว, อัน, Thai definition: ไม้ที่ทำเป็น 2 ขาสำหรับคาบไม้อื่น
มือลิง[N] rib of a boat, See also: plank to be attacked to the boat side, Count unit: มือลิง, Thai definition: ไม้สำหรับติดข้างเรือ อยู่ในระหว่างกงหรือต่อจากกง
มือสี[N] handle of a rice-husking wheel, See also: plank extending from the rice mill to be hooked, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้ที่ยื่นออกมาจากเครื่องสีข้าวสำหรับเอาขอสับ
ถีบกระดาน[V] propel a plank on mud bank, Syn. ไสกระดาน, Example: ชาวบ้านถีบกระดานออกไปเก็บหอยบริเวณชายเลน, Thai definition: นั่งบนกระดาน แล้วเอาเท้าถีบเลนให้กระดานแล่นไป
ไม้กระดาน[N] board, See also: planks, deal, strip, slat, Syn. ไม้แผ่น, ไม้ระแนง, Example: เรือนนอนปูพื้นด้วยไม้กระดาน, Count unit: แผ่น, Thai definition: ไม้ซุงที่เลื่อยออกเป็นแผ่นๆ
ไม้นิ้ว[N] a board with 1 inch thickness, See also: a plank with 1 inch thickness, 1-inch-thick board, 1-inch-thick plank, Thai definition: แผ่นกระดานหน้า 1 นิ้ว เรียกว่า ไม้นิ้ว
ไม้แผ่น[N] board, See also: plank, lath, strip, slat, Example: ไม้ท่อนที่มีขนาดใหญ่นำไปแปรรูปโดยเลื่อยให้เป็นไม้แผ่นมีขนาดต่างๆ ตามความประสงค์ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน, Count unit: เล่ม
กระดาน[N] board, See also: plank, batten, Example: สะพานนี้ทำด้วยกระดานเพียงแผ่นเดียว, Count unit: แผ่น, Thai definition: ไม้ซุงที่เลื่อยเป็นแผ่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board   FR: cloison en bois [f]
กระดาน[n.] (kradān) EN: board ; plank ; deal ; batten   FR: planche [f]
ไม้[n.] (māi) EN: log ; stick ; plank   FR: bâton [m]
ไม้กระดาน[n.] (mai kradān) EN: board ; plank   FR: planche (en bois) [f]
ไม้นิ้ว[n. exp.] (māi niū) EN: 1-inch-thick board ; 1-inch-thick plank   FR: planche d'une épaisseur d'un pouce [f]
มือลิง[n.] (meūling) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat   
แผ่นกระดาน[n. exp.] (phaen kradān) EN: plank   FR: planche [f] ; planchette [f]
แพลงก์ตัน[n.] (phlaēngtan) EN: plankton   FR: plancton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANK    P L AE1 NG K
PLANKS    P L AE1 NG K S
PLANKING    P L AE1 NG K IH0 NG
PLANKTON    P L AE1 NG K T AH0 N
GANGPLANK    G AE1 NG P L AE2 NG K
PLANKTONIC    P L AE0 NG K T AA1 N IH0 K
PHYTOPLANKTON    F AY2 T OW0 P L AE1 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plank    (v) (p l a1 ng k)
planks    (v) (p l a1 ng k s)
planked    (v) (p l a1 ng k t)
planking    (v) (p l a1 ng k i ng)
plankton    (n) (p l a1 ng k t @ n)
gangplank    (n) (g a1 ng p l a ng k)
plank-bed    (n) - (p l a1 ng k - b e d)
gangplanks    (n) (g a1 ng p l a ng k s)
plank-beds    (n) - (p l a1 ng k - b e d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beplankung {f}; Außenhaut {f}plating [Add to Longdo]
Bohle {f} | Bohlen {pl}plank | planks [Add to Longdo]
Brett {n} | Bretter {pl}plank | planks [Add to Longdo]
Landungsbrücke {f} | Landungsbrücken {pl}gangplank | gangplanks [Add to Longdo]
Laufplanke {f}catwalk [Add to Longdo]
Leitplanke {f} | Leitplanken {pl}crash barrier | crash barriers [Add to Longdo]
Pflanzenplankton {n}; Phytoplankton {n} [biol.]phytoplankton [Add to Longdo]
Planke {f}plank; board; planking [Add to Longdo]
Planke {f} [naut.]strake [Add to Longdo]
Plankosten {pl}; Richtkosten {pl}; Sollkosten {pl}target cost [Add to Longdo]
Plankostenrechnung {f}standard costing [Add to Longdo]
Plankton {n} [biol.]plankton [Add to Longdo]
Schwerpunkt {m} [pol.]plank [Add to Longdo]
Stürzkernelement {n} | hartfaserbeplanktes Stürzkernelementsupport core element | hardboard-covered support core element [Add to Longdo]
Zooplankton {n} [biol.]zooplankton [Add to Longdo]
verzimmern; verplanken | verzimmernd; verplankend | verzimmerte; verplankteto plank | planking | planked [Add to Longdo]
Er ist dumm wie Bohnenstroh.He's as thick as two short plankes. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プランクトン[, purankuton] (n) plankton; (P) [Add to Longdo]
横板[よこいた, yokoita] (n) (1) crosscut plank; (2) rear part of a noh stage [Add to Longdo]
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft [Add to Longdo]
橋板[はしいた, hashiita] (n) plank of a bridge; bridge plank [Add to Longdo]
稽古台[けいこだい, keikodai] (n) (1) training partner; (2) training hall (esp. one made of wooden planks and used for dancing practice) [Add to Longdo]
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi [Add to Longdo]
桟道[さんどう, sandou] (n) plank road; corduroy [Add to Longdo]
仕切り板[しきりいた, shikiriita] (n) (1) partition board; plank used as a partition; (2) board used in a ship to prevent the cargo from moving around [Add to Longdo]
舟棚;船棚;船枻[ふなだな, funadana] (n) (obsc) planking (on a wooden ship) [Add to Longdo]
植物プランクトン[しょくぶつプランクトン, shokubutsu purankuton] (n) phytoplankton [Add to Longdo]
船板[ふないた, funaita] (n) (ship or shipbuilding) timber or plank [Add to Longdo]
船板塀[ふないたべい, funaitabei] (n) fence made from disused ship planks [Add to Longdo]
張板[はりいた, hariita] (n) plank used to dry wet clothes or paper [Add to Longdo]
渡り板[わたりいた, watariita] (n) gangplank [Add to Longdo]
動物プランクトン[どうぶつプランクトン, doubutsu purankuton] (n) zooplankton [Add to Longdo]
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1,板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P) [Add to Longdo]
板橋[いたばし, itabashi] (n) (arch) wooden bridge (with planks) [Add to Longdo]
板子[いたご, itago] (n) ship plank [Add to Longdo]
板状[ばんじょう, banjou] (n,adj-no) board, plank or sheet shaped [Add to Longdo]
板畳[いただたみ, itadatami] (n) (1) tatami mat with a wooden plank for a core (used in tokonoma, etc.); (2) (See 板敷) wooden floor [Add to Longdo]
板唐戸[いたからど, itakarado] (n) (See 桟唐戸) door made of one or several wooden planks and no door framework [Add to Longdo]
氷雪プランクトン[ひょうせつプランクトン, hyousetsu purankuton] (n) cryoplankton [Add to Longdo]
敷板[しきいた, shikiita] (n) floorboard; plank [Add to Longdo]
浮遊生物[ふゆうせいぶつ, fuyuuseibutsu] (n) plankton [Add to Longdo]
木殺し[きごろし, kigoroshi] (n) pounding the edges of planks of wood to join them [Add to Longdo]
野面[のづら, nodura] (n) (1) (surface of) field; plain; (2) unworked surface of (quarried) stone; (rough) surface of plank [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
底栖有孔虫[dǐ qī yǒu kǒng chóng, ㄉㄧˇ ㄑㄧ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] benthic foramanifera; seabed plankton [Add to Longdo]
明修栈道,暗渡陈仓[míng xiū zhàn dào, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ, an4 du2 Chen2 cang1, / ] lit. repair the plank road by day while secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a divers [Add to Longdo]
有孔虫[yǒu kǒng chóng, ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] foramanifera (a form of plankton) [Add to Longdo]
木板[mù bǎn, ㄇㄨˋ ㄅㄢˇ, ] slab; board; plank [Add to Longdo]
木版[mù bǎn, ㄇㄨˋ ㄅㄢˇ, ] plank; board [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal [Add to Longdo]
板子[bǎn zi, ㄅㄢˇ ㄗ˙, ] board; plank; bamboo or birch for corporal punishment [Add to Longdo]
梯板[tī bǎn, ㄊㄧ ㄅㄢˇ, ] gangplank; gangway [Add to Longdo]
栈径[zhàn jìng, ㄓㄢˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] a plank road (built on trestles across the face of a cliff) [Add to Longdo]
栈道[zhàn dào, ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ, / ] a plank road (built on trestles across the face of a cliff) [Add to Longdo]
楼板[lóu bǎn, ㄌㄡˊ ㄅㄢˇ, / ] floor; floor (ie. metal plate, concrete slab, wooden planking etc) [Add to Longdo]
浮游生物[fú yóu shēng wù, ㄈㄨˊ ㄧㄡˊ ㄕㄥ ˋ, ] plankton [Add to Longdo]
[tóu, ㄊㄡˊ, ] short board; plank [Add to Longdo]
秦岭蜀栈道[Qín lǐng shǔ zhàn dào, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄨˇ ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ, / ] the Qinling plank road to Shu, a historical mountain road from Shaanxi to Sichuan [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] planks of bed; sleeping-mat [Add to Longdo]
跳板[tiào bǎn, ㄊㄧㄠˋ ㄅㄢˇ, ] springboard; jumping-off point; gangplank [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
桟道[さんどう, sandou] Bohlenweg, Laufplanke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plank \Plank\, v. t. [imp. & p. p. {Planked}; p. pr. & vb. n.
   {Planking}.]
   1. To cover or lay with planks; as, to plank a floor or a
    ship. "Planked with pine." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay down, as on a plank or table; to stake or pay cash;
    as, to plank money in a wager. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]
 
   3. To harden, as hat bodies, by felting.
    [1913 Webster]
 
   4. (Wooden Manuf.) To splice together the ends of slivers of
    wool, for subsequent drawing.
    [1913 Webster]
 
   {Planked shad}, shad split open, fastened to a plank, and
    roasted before a wood fire.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top