Search result for

pistas

(74 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pistas-, *pistas*, pista
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pistas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pistas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pistachio[N] ถั่วพิตาชิโอ, Syn. pistachio nut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epistaxisเลือดกำเดาไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhinorrhagia; epistaxis; nosebleedการตกเลือดกำเดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epistasisการกดการหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epistaxis; nosebleed; rhinorrhagiaการตกเลือดกำเดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nosebleed; epistaxis; rhinorrhagiaการตกเลือดกำเดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epistasisยีนข่มข้ามคู่ [การแพทย์]
Epistaxisเลือดกำเดาไหล,เลือดกำเดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Could you guys do a sandwich like... peanut butter, or almond butter, walnut butter... huh, pecan butter, pistachio butter..คุณช่วย.. ทำแซนด์วิชให้ผมหน่อย... เอาไส้เนยถั่วนะ.. Gamer (2009)
Pistachio butter.เนยถั่วพิสตาชิโอ้? Gamer (2009)
So diagnosis--boring. It's epistaxis.งั้นวินิจฉัยได้เลยสิ The Dig (2011)
Preview party here. Vou dar uma volta em torno da pista de dançaคือในโรงเรียนกับโลกแฟชั่นสุดเริด The Birkin (2012)
No one likes pistachio anything.ไม่มีใครชอบพิสตาเชีย The Fugitives (2012)
Pistachio.พิสตาเชีย Fading Gigolo (2013)
Pistachio.พิสตาเชีย Fading Gigolo (2013)
Pistachios./ ไม่ ถั่วพีชตาชิโอ้ Zane vs. Zane (2013)
Ooh! Hello. Rabbit pistachio terrine.ว๊าวว เทอร์รีนเนื้อกระต่ายผสมถั่วพิสตาชิโอ้ Virtual Reality Bites (2015)
Sugar dates and pistachios! Would the lady like a necklace. A pretty necklace for a pretty lady.สุภาพสตรีสนใจสร้อยคอหรือไม่ สร้อยคอสวยงามเหมาะสำหรับสุภาพสตรีเลอโฉม Aladdin (1992)
Pistachio Pistachio.พิสตาชิโอ้ Call Waiting (2007)
Pistachio? Pistachio?พิสตาชิโอ้เหรอ? Call Waiting (2007)
I have a craving for pistachio nuts and pigs' feet.Pistazien und eingelegte Schweinefüße kaufen. The Idol (1980)
You mean like pistachio nuts and pickled pigs' feet?Wie Pistazien und eingelegte Schweinefüße? The Idol (1980)
Orchard Falla is a Capistan-speaking young male man.Orchard Falla ist ein Capistan sprechender, männlicher junger Mann. The Falls (1980)
Ipson spoke Allow-ease and Pulat spoke Capistan.Ipson sprach Allow-ease, und Pulat sprach Capistan. The Falls (1980)
Capistan is a lazy, gentle language, spoken from the front of the mouth and requiring unusual amounts of saliva and exposure of the tongue.Capistan ist eine weiche Sprache, die im vorderen Teil des Mundes geformt wird und große Speichelmengen sowie Exponieren der Zunge erfordert. The Falls (1980)
She is now learning Capistan, the language that is lazy and gentle and requires unusual amounts of saliva and exposure of the tongue.Sie lernt jetzt Capistan, die bequeme und sanfte Sprache, die große Mengen an Speichel und das Vorzeigen der Zunge erfordert. The Falls (1980)
Registered as a public speaker of Capistan and privately of Althuese, his major language credential is as inventor of Hartileas B.Als öffentlicher Capistan- und privater Althussprecher registriert, ist er vor allem als Erfinder der Sprache Hartileas B bekannt. The Falls (1980)
And pistachios for Max.Und Pistazien für Max. For Your Eyes Only (1981)
I smuggle gold, diamonds, cigarettes, pistachio nuts.Ich schmuggle Gold, Diamanten, Zigaretten, Pistazien. For Your Eyes Only (1981)
The pistachio? I ran out, sir.Ich war nur mal kurz weg, um Pistazieneis zu holen. Go for It (1983)
Oh.Pistazieneis? Go for It (1983)
I bought her ice creams, double cornets, vanilla and pistachio.Ich habe ihr Eis gekauft, doppelte Portionen mit Vanille und Pistazie. Happy Easter (1984)
I'd like some pistachio.Ich hätte gerne Pistazieneis. The Witches of Eastwick (1987)
That is pistachio?Ist das Pistazie? The Witches of Eastwick (1987)
The ice cream!Es ist Pistazie. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Pistachio?Pistazie? Vampire's Kiss (1988)
This is a coconut filling with pistachio cream as a carrier.Das ist eine Kokosfüllung mit Pistazienschaum als Trägermasse. Attention, Papa Arrives! (1991)
Sugar dates and pistachios.Süße DatteIn und Pistazien! Aladdin (1992)
Eight different kinds of wine by the glass, pistachio nuts out of the shell.Acht offene Weine und geschälte Pistazien. For Love or Money (1993)
Could I have some pistachios, please?Könnte ich ein paar Pistazien haben? Dumb and Dumber (1994)
Two scoops of pistachio ice cream, some bananas on top.Mit Pistazieneis und Bananen? Blue in the Face (1995)
They taste exactly like pistachios but they're made of reconstituted fish bits.Sie schmecken wirklich wie Pistazien. Aber sie bestehen aus wieder verwerteten Fischködern. The One with the List (1995)
I'm now working on my single serving of pistachios, my individual wedge of Gouda, and my three-ounce can of cranapple cooler.Jetzt bin ich gerade dabei, meine Einzelportion Pistazien zu verdrücken, mein individuelles Gouda-Stück und meinen Preiselbeer-Apfelsaft. Family Un-Ties (1997)
- From pecan to pistachio.- Von Pecannuss bis Pistazie. The Odd Couple II (1998)
My salami, or my Mortadella or Lucchesi's spicy olives?Der Mortadella mit Pistazien? Oder Oliven? Hanuman (1998)
Pistachio cake with parra cream sauce.- Pistazienkuchen mit Parra-Creme. Riddles (1999)
Whatever you want. We got pistachio, pretzels.Pistazie, Brezel, Small Time Crooks (2000)
It's human nature. So if he's salivating he turns the page and comes across a picture of, say, ...our pistachio cream cookies. He thinks maybe that's why he's drooling.Er blättert um, sieht unsere Pistaziencreme-Cookies und denkt, dass er deshalb sabbert, kapiert? Small Time Crooks (2000)
Bring him a banana split with pistachio.Bring ihm einen Bananensplit mit Pistache. Before Night Falls (2000)
Is Pistachio around?Ist Pistachio hier? Cowboy Bebop: The Movie (2001)
Nuts and pistachios.Hier, nimm ein Pistazieneis. Old Men in New Cars: In China They Eat Dogs II (2002)
- Who wants to be a Millionaire?Vágó PistaA Kind of America (2002)
or you're on a date, it's the end of the night, you want your lips to be supple.Oder für ein Date, fürs Schmusen, wenn geschmeidige Lippen angesagt sind. Pistazie. The Indicator (2002)
We even have the obligatory pistachio log ice cream cake and we managed to rustle up a band.Es gibt sogar die obligatorische Pistazieneistorte, und wir haben es geschafft, eine Band aufzutreiben. Ryan (2002)
I hate pistachio.Ich hasse Pistazien. Ryan (2002)
They have brains the size of pistachios.Ihre Gehirne sind so groß wie Pistazien. Curious George (2003)
- How's the pistachio?- Wie ist das Pistazieneis? - Super. A Woman's Right to Shoes (2003)
You obviously like pistachios.Du magst wohl Pistazien, was? Last Chance Saloon (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำเดา[N] nosebleed, See also: epistaxis, nasal catarrh, Syn. เลือดกำเดา, Example: เด็กคู่นั้นชกกันจนเลือดกำเดาทะลัก, Thai definition: เลือดที่ออกทางจมูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเดา[n.] (kamdao) EN: epistaxis ; nosebleed ; nasal catarrh   FR: saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
เลือดกำเดา[n. exp.] (leūat kamdāo) EN: nose bleed ; epistaxis   
เลือดกำเดาไหล[n. exp.] (leūat kamdāo lai) EN: nose bleed ; epistaxis   FR: hémorragie nasale [f] ; saignement de nez [m] ; épistaxis [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PISTACHIO    P AH0 S T AE1 SH IY0 OW2
PISTACHIOS    P AH0 S T AE1 SH IY0 OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pistachio    (n) (p i1 s t aa1 ch i@ @)
pistachios    (n) (p i1 s t aa1 ch i@ u z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pistazie {f}pistachio [Add to Longdo]
pistazienfarben {adj}pistachio [Add to Longdo]
Epistaxis {f}; Nasenbluten {n} [med.]epistaxis; nosebleed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピスタシス[, episutashisu] (n) epistasis [Add to Longdo]
ピスタチオ[, pisutachio] (n) pistachio [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开心果[kāi xīn guǒ, ㄎㄞ ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄛˇ, / ] pistachio nuts [Add to Longdo]
阿月浑子[ā yuè hún zi, ㄚ ㄩㄝˋ ㄏㄨㄣˊ ㄗ˙, / ] pistachio [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top