หรือคุณหมายถึง pißen?
Search result for

pissen

(53 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pissen-, *pissen*
Possible hiragana form: ぴっせん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pissen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pissen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got to take a piss.Ich muss dringend pissenThe Wanderers (1979)
- Do you want to piss as well?- Wolltest du auch pissenEvery Man for Himself (1980)
Dogs would come along and piss on them.Hunde würden kommen und sie anpissenAny Which Way You Can (1980)
So why don't you just bugger off!Also, warum verpissen Sie sich nicht einfach! Bad Timing (1980)
Oh, shit, that's work.Ich muss pissen. Scheiße, das ist die Arbeit. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Don't bother me. I can't help itHe, sag mal, so oft wie du kann man doch gar nicht pissenWe're Going to Eat You (1980)
Weak bladder? ! No!Musst du schon wieder pissenWe're Going to Eat You (1980)
Who's having a go at me?Wer will mir ans Bein pissenThe Long Good Friday (1980)
Yeah, I told 'em to piss off.Ja, ich sagte, sie sollen sich verpissenThe Long Good Friday (1980)
Meantime, I'm going to have a piss.In der Zwischenzeit gehe ich pissenThe Long Good Friday (1980)
You have to scratch open that little pimple of yours just to take a piss.- Und sonst auch nicht. - Was soll das heißen? Du musst deinen kleinen Pickel ja sogar zum Pissen aufkratzen. Spetters (1980)
You have to punch yourself in the stomach for it to come out.Man lernt wieder zu pissen. Alle vier Stunden schlägst du dir auf den Bauch und dann läuft es raus. Spetters (1980)
Got to piss.Muss pissenEine Liebe, das kostet immer viel (1980)
So you can get out... now!Ihr könnt euch verpissen. Raus hier! Pixote (1981)
Paint on the walls. They piss in the corridors. They steal everything that isn't bolted down.Die bemalen die Wände, pissen auf die Korridore, die klauen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Class of 1984 (1982)
- Can I finish my pee first?- Können wir noch zu Ende pissenClass of 1984 (1982)
Prick, piss, shit, fart, piss, hell prick, fart, shit, piss, fart, cock, cunt, Satan, arse, pisspot...Scheiße! Kacke! Pissen, pissen, pinkeln, pissen, pinkeln, Pissbock! Fanny and Alexander (1982)
- To hell with your advice!- Verpissen Sie sich mit Ihrem Rat! First Blood (1982)
You gotta get your ass outta here.Du wirst dich hier verpissenThe Last American Virgin (1982)
Answering to the call of natureIch begleite dich nur beim PissenDragon Lord (1982)
Turn it off, it's warmDas ist warm! Hör auf, mich anzupissenDragon Lord (1982)
You and her can go to hell, you know that?Ihr beide könnt euch verpissenRocky III (1982)
The only thing I want is to be able to piss standing up again!Das einzige was ich will, ist wieder im Stehen pissen zu können. I Are You, You Am Me (1982)
He can't piss standing up.Er kann nicht stehend pissenI Are You, You Am Me (1982)
Gotta take a piss.Ich muss mal pissenI Are You, You Am Me (1982)
I'm gonna piss standing up!Ich möchte wieder stehend pissenI Are You, You Am Me (1982)
You want to beat it?Ihr wollt euch wohl verpissenConrad: The Factory-Made Boy (1983)
And now, kids all over the country are peeing and puking red dye and scaring the hell out of their parents, and we told them to buy it.Und nun pissen und kotzen die Kinder im ganzen Land roten Farbstoff und erschrecken damit ihre Eltern zu Tode. Und wir sagten sie sollen das kaufen. Cujo (1983)
- No pissing on the altar!- Nicht auf den Altar pissenThe Dresser (1983)
Looks like it's starting to rain.Jetzt fängt's auch noch zu pissen an. Suburbia (1983)
How about pissing in it?Wir können reinpissenRed Dawn (1984)
What am I gonna do, tell him to get lost?Ihm sagen, er soll sich verpissenBack in the World (1985)
I said take a hike, buddy.Ich habe gesagt, Sie sollen sich verpissen, Kumpel. Car Wars (1985)
Those who have clean cocks and wash their hands before they piss so as not to dirty it.Die, die einen sauberen Schwanz haben und sich die Hände vor dem Pissen waschen damit er sauber bleibt. Détective (1985)
And there are those who have dirty cocks, so when they touch it to piss, they dirty their hands and wash them afterwards.Und die, die einen schmutzigen Schwanz haben. Wenn sie ihn beim Pissen anfassen, machen sie sich die Hände schmutzig und waschen sie sich danach. Détective (1985)
If God meant it that way, you'd be pissing in your faces.Wenn Gott es so wollte, - würdest du dir ins Gesicht pissenThe Goonies (1985)
I'll last long enough to piss on your grave.Lang genug, um auf Ihr Grab zu pissenYear of the Dragon (1985)
I need a piss!Ich muss pissenCrocodile Dundee (1986)
- I need a piss!- Ich muss pissenCrocodile Dundee (1986)
I need to take a piss.Ich muss mal pissenBetty Blue (1986)
Don't let your brother wet his pants.Nicht in die Hosen pissenYear of Enlightment (1986)
You eat, piss and shit before school.Scheißen und pissen verboten! Year of Enlightment (1986)
You could've pissed right here, Jerry.Du könntest hierhin pissen, Jerry. Down and Out in Beverly Hills (1986)
"He's a fire-pissing jarhead, bionic Marine"'Ein Feuer-pissender Quadratschädel, bionischer Marine Heartbreak Ridge (1986)
Hey, let me in. I gotta take a leak.Lasst mich rein, ich muss pissenRaw Deal (1986)
So fuck off.Also verpissen Sie sich. Salvador (1986)
The story of the Urinating Mahjong.Die Geschichte des pissenden Mah-Jongg-Spielers. Female Inquisitor (1987)
- Tell him to crawl back under his rock.- Sag ihm, er soll sich verpissenA Matter of Choice (1987)
Lady, if you got a complaint, go file it, otherwise, please, go fuck yourself.Beschweren Sie sich doch. Aber jetzt verpissen Sie sich. Black Widow (1987)
Got to piss, spit and get back to work.Pissen, spucken und wieder an die Arbeit. Angel Heart (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pinkeln; pissen; "Pipi machen" [ugs.]to piss; to pee [slang] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  pissen [pisən]
     urinate
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  pissen [pisən]
     to pee; to piss
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top