Search result for

pire

(58 entries)
(0.0849 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pire-, *pire*
Possible hiragana form: ぴれ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspire(อัสไพร์'เออะ) vi. ต้องการ,อยากได้,
byzantine empiren. อาณาจักรโรมันตะวันออก
celestial empiren. ประเทศจีน
conspire(คันสไพ'เออะ) {conspired,conspiring,conspires} v. วางแผนร้ายร่วมกัน,สมคบร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator,conspirer,conspiratress conspiringly adv., Syn. plot
empire(เอม'ไพเออ) n. อาณาจักร,จักรวรรดิ,อำนาจเด็ดขาด,การปกครองอย่างเฉียบขาด
expire(เอคซไพ'เออะ) {expired,expiring,expires} v. หายใจออก,ยุติ,หมดอายุ,ตาย., See also: expirer n., Syn. perish
inspire(อินสไพ'เออะ) v. ดลใจ,กระตุ้น,เร้าใจ,ปลุกปั่น,ผลักดัน,ดลบันดาล,ทำให้เกิด,หายใจเข้า., See also: inspirable adj. inspirative adj. inspirer n. inspiringly adv., Syn. motivate,inhale
inspired(อินสไพ'เออร์ดฺ) adj. ดลใจ,เร้าใจ,หายใจเข้า., See also: inspiredly adv., Syn. aroused,animated
perspire(เพอสไพ'เออ) vi. เหงื่อออก
respire(รีสไพ'เออะ) vi.,vt. หายใจ,สูดอากาศ,มีชีวิตอีก

English-Thai: Nontri Dictionary
aspire(vi) ปรารถนา,ต้องการ,ทะเยอทะยาน
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย
empire(n) จักรวรรดิ,อาณาจักร
expire(vi) สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,หมดลม,สิ้นใจ,สิ้นลม
expire(vt) หายใจออก,ปล่อยอากาศ
inspire(vi) หายใจเข้า
inspire(vt) ทำให้รู้สึก,ดลใจ,ดลบันดาล,กระตุ้น,ปลุกปั่น
perspire(vi) ขับเหงื่อ
respire(vi) สูดอากาศ,หายใจ
spire(n) ทรงกรวย,ยอดแหลมของตึก,ทรงเจดีย์,หน่อไม้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, I gotta wait 'till he wakes up before I bring him in. A guy by the name of Vince Pirell.ฉันจะรอจนกว่าเขาจะฝื้น ก่อนที่ฉันจะ พาเขาเข้ามาสอบปากคำ เขาชื่อว่า วินซ์ พีรีล Emotional Rescue (2009)
Vince. His last name is Pirell?วินซ์ เขานามสกุลว่า พีรีล ใช่มั้ย Emotional Rescue (2009)
It wasn't an accident. The fire. Pirell didn't start it.มันไม่ใช่อุบัติเหตุ ที่ไฟไหม้ พีรีล ไม่ได้เป็นต้นเหตุ Emotional Rescue (2009)
She's a friend of Vince Pirells. She might be a waitress.เธอเป็นเพื่อนของ วินซ์ พีรัล เธออาจจะทำงานในร้านอาหาร Emotional Rescue (2009)
Kind of like your buddy, Vince Pirell.ไคล์ก็เหมือนคู่หูของคุณ วินซ์ พีรีล Emotional Rescue (2009)
Geiss kan erde mak harden ob Stein, geiss kan lewf mak krig ob blitz, geiss kan pire mak blud loge raga, geiss kan vass byn skol zum Asajj!. . . Monster (2011)
And the Pirellis may not be pressing charges, but that doesn't mean you're off the hook with us.และ Pirellis อาจจะไม่ได้กดดันเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ไม่ได้หมายความว่า ลูกไม่เกี่ยวกับพวกเรา Save the Date (2011)
While I was following them, they led me right past the Italian base where one Simonetta Pirelli whipped me up a mean cup of hot chocolate.ครั้งนึง ผมเคยตามมันไป มันพาไปถึงฐานวิจัยอิตาลี ...ที่ที่สิโมเน็ตต้า พีเรล ชงช็อกโกแลตร้อนๆ ให้ Eight Below (2006)
'Twas Pirelli's Miracle Elixir...นี่คือ มหัศจรรย์น้ำอมฤต พิเรลลี่ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Does Pirelli's stimulate the growth, sir?พิเรลลี่ช่วยกระตุ้นศีรษะ งอกเงยดีมั้ยขอรับท่าน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Buy Pirelli's Miracle Elixir:ซื้อ พิเรลลี่ มหัศจรรย์น้ำอมฤต: Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Try Pirelli's! When they see how thick, sir.ลอง พิเรลลี่ ผมท่านจะดกทันตาเห็น Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อนุญาโตตุลาการ[n.] (anuyātōtulākān) EN: arbitrator ; umpire   FR: arbitre [m]
แดดาล[v.] (daēdān) EN: inspire   
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur   FR: inspirer ; susciter ; motiver
ดูด [v.] (dūt) EN: suck ; absorb ; imbibe ; soak up ; draw in   FR: sucer ; absorber ; aspirer
หายใจ[v.] (hāijai) EN: breathe   FR: respirer
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe   FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai øk) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe   FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out   FR: expirer ; exhaler
จักรวรรดิ [n.] (jakkrawat) EN: empire   FR: empire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIRES    P AY1 R Z
PIRELLI    P IH0 R EH1 L IY0
PIRELLI'S    P IH0 R EH1 L IY0 Z
PIRESTANI    P IH2 R EH0 S T AA1 N IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソタクチックポリプロピレン[, aisotakuchikkuporipuropiren] (n) isotactic polypropylene [Add to Longdo]
アンパイア;アンパイヤ[, anpaia ; anpaiya] (n) umpire [Add to Longdo]
イギリス帝国[イギリスていこく, igirisu teikoku] (n) British Empire [Add to Longdo]
インカ帝国[インカていこく, inka teikoku] (n) Incan Empire [Add to Longdo]
インスパイアー;インスパイア[, insupaia-; insupaia] (vs) (1) to inspire; (n) (2) inspiration [Add to Longdo]
インスピレーション(P);インスピレイション[, insupire-shon (P); insupireishon] (n) inspiration; (P) [Add to Longdo]
エクスパイア[, ekusupaia] (n) expire [Add to Longdo]
エンパイア[, enpaia] (n) empire [Add to Longdo]
エンパイアステートビル[, enpaiasute-tobiru] (n) Empire State Building [Add to Longdo]
エンパイアチューブ[, enpaiachu-bu] (n) empire tube [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 pire [pir]
   worse
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flea
 
 1. pire, (zool.) Pulex irritans. fleabite pire ısırması, pire yeniği, hafif ağrı. fleabitten pire ısırmış
 2. (k.dili) köhne
 3. çok ufak doru veya kula benekli beyaz (at) fleabane, fleawort pire otu, boğa yaprağı, karnı yarık, (bot.) Plantago psyllium. put a flea in one' ear dostça uyarmak, ihtar etmek, kulağını bükmek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top