Search result for

pilla

(95 entries)
(4.8339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pilla-, *pilla*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pillar[N] แกนนำสำคัญ
pillar[N] โครงสร้างธรรมชาติที่คล้ายสิ่งปลูกสร้าง
pillar[N] เสาหลัก, See also: เสาหิน, เสารองรับโครงสร้าง, เสาค้ำ, Syn. column, support
pillage[N] การปล้นสะดม, See also: การปล้น, การโจรกรรม, Syn. depredation, spoliation
pillage[N] สิ่งของที่ปล้นสะดมมา, See also: ของโจร, Syn. booty, loot, plunder
pillage[VT] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, โจรกรรม, ช่วงชิงทรัพย์, Syn. despoil, loot, reave
pillage[VI] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, โจรกรรม, ช่วงชิงทรัพย์, Syn. despoil, loot, reave
pillar box[ADJ] ตู้ไปรษณีย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pillage(พิล'ลิจจฺ) vt.,n. (การ) ช่วงชิงทรัพย์,ปล้น,ปล้นสะดม,สิ่งที่ช่วงชิงมา,สิ่งที่ปล้นมา., See also: pillager n.
pillar(พิล'ลา) n. เสา,เสาหิน,เสาหลัก,เสาค้ำหลัก,ฐาน,หลักมั่น,ตอม่อ.
capillaceous(แคพพะเล'เซียส) adj เป็นเส้นฝอย
capillary(แคพ'พะเลอรี) n. เส้นโลหิตฝอย,เส้นฝอย
caterpillar(แคท'ทะพิลละ) n. หนอนผีเสื้อ,หนอนผีเสื้อราตรี,รถแทรกเตอร์
papilla(พะพิล'ละ) n. ส่วนยื่นที่คล้ายหัวนม,ปุ่มรับรส (เช่นบนลิ้น) ตุ่มราก,ตุ่ม, See also: papillar adj. papillose adj. papillosity n. pl. papillae
papillaryadj. เกี่ยวกับpapilla (ดู)
spillage(สพิล'ลิจฺ) n. การทำหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,จำนวนหรือปริมาณที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
pillage(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์,การช่วงชิง
pillage(vt) ปล้น,ปล้นสะดม,ชิงทรัพย์,ช่วงชิง
pillar(n) เสา,เสาหิน,ตอม่อ,หลัก,ฐาน
capillary(adj) เล็กเหมือนเส้นผม
capillary(n) เส้นโลหิตฝอย
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ
papilla(n) ตุ่ม,หูด,สิว,ปลายลิ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pillageการปล้นทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pillar of knowledge managementเสาหลักของการจัดการความรู้
K. Wiig ได้แบ่งองค์ประกอบเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละเสาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดวงจรความรู้ครบถ้วน ตั้งแต่ การสร้าง (Create) การนำเสนอ (Manifest) การใช้ (Use) และการถ่ายทอด (Transfer) ความรู้ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kuan Zhong of Qi said civility is one of four pillars constituting a nationกวนซ่งแห่งเมืองฉีกล่าวไว้ว่า ขุนนางคือเสาหลักของประเทศ Portrait of a Beauty (2008)
Well, now I just pillage tombs in the name of preservation. Evelyn.ผมแค่ปล้นสุสานเพื่อนำมารักษาไว้ เอเวอลีน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I want you to pop green smoke and come back to those pillars.ผมต้องการให้ปล่ยอครัวสีเขียว และกลับมาที่เสาพวกนั้น Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Follow us to the pillars. We'll take you to Optimus.ตามเราไปที่เสา เราจะพาไปหาออฟติมัส Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Sam, get to the pillars!แซม, ไปที่เสา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
They're 600 minutes away and they're heading right for the pillars.ตอนนี้อยู่ห่าง 600 เมตร มุ่งไปที่หน่วยสอง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
That's etched on the Iron Pillar of Delhi.มันถูกแกะสลักอยู่บนเสาเหล็กของเดลี August (2009)
Shoot out the support pillars and this whole place will collapse.ยิงพวกเสาค้ำจุน แล้วทั้งหมดนี่จะถล่มลงมา Legacy of Terror (2009)
We will destroy your four pillars.เราจะทำลายสี่เซนต์โ Ipi. Angels & Demons (2009)
Four pillars. There's your kidnapped cardinals.สี่แสดงเซนต์โ Ipi cardinalii kidnapped. Angels & Demons (2009)
We will destroy your four pillars.เราจะทำลายสี่เซนต์โ Ipi. Angels & Demons (2009)
We wage war, we burn sacrifices, we pillage and plunder and tear at the flesh of our brothers and why?เราทำสงคราม เราเผาคนเพือบูชายัน เราปล้น โกง ทำร้ายพี่น้องของเราเอง Shutter Island (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pillaA large pillar obstructs the view of the lake.
pillaHe leaned against the pillar and gazed at the Statue of Liberty.
pillaThe pillar tilted to the right and fell.
pillaThere pillars hold the stage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักยึด[N] pillar (of a nation), See also: basic principle, Syn. เครื่องยึดเหนี่ยว, Example: สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงที่สุด และเป็นหลักยึดไม่ให้สังคมไทยตกอยู่ในสภาพอนาธิปไตย ในกรณีที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมือง
แขนนาง[N] pillar, See also: mainstay, prop of a roof, Example: ภายนอกอุโบสถหัวเสามีแขนนางแกะสลักต่อรับชายคา, Thai definition: ไม้ยันชายคา
สดมภ์[N] post, See also: pillar, Syn. เสา, หลัก, Count unit: ต้น, เสา
เสา[N] pillar, See also: post, pole, column, shaft, Example: บ้านของเขาแทรกอยู่ในแมกไม้สีเขียว เป็นบ้านใต้ถุนสูง มีเสาไม้แดงท่อนกลมเรียงราย, Count unit: ต้น, เสา, Thai definition: ไม้ที่ใช้ตั้งเป็นหลักหรือ หรือเป็นเครื่องรับรองสิ่งอื่น
เสาหลัก[N] pillar, See also: backbone, mainstay, Syn. ที่พึ่ง, เครื่องยึดเหนี่ยว, หลัก, ที่ปรึกษา, Example: เขามีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างโชกโชน จนมีผู้ยกย่องว่าเป็นเสาหลักของประชาธิปไตย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
จตุสดมภ์[n.] (jatusadom) EN: the four pillars of state in the ancient government   
แขนนาง[n.] (khaēnnāng) EN: pillar   
คูหา[n.] (khūhā) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance   
หลัก[n.] (lak) EN: stake ; post ; pole ; pillar   FR: borne [f] ; piquet [m] ; jalon [m] ; pieu [m] ; poteau [m] ; pilier [m]
หลักเมือง[n.] (lakmeūang) EN: city pillar ; zero milestone of a city ; the center of the city   
หนอนบุ้ง[n.] (nøn bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
หนอนผีเสื้อ[n. exp.] (nøn phīseūa) EN: caterpillar   FR: chenille de papillon [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PILLA    P IH1 L AH0
PILLAR    P IH1 L ER0
PILLAGE    P IH1 L IH0 JH
PILLARD    P IH1 L ER0 D
PILLARS    P IH1 L ER0 Z
PILLAGES    P IH1 L IH0 JH AH0 Z
PILLARED    P IH1 L ER0 D
PILLAGER    P IH1 L IH0 JH ER0
PILLAGED    P IH1 L IH0 JH D
PILLAGING    P IH1 L IH0 JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pillar    (n) (p i1 l @ r)
pillage    (v) (p i1 l i jh)
pillars    (n) (p i1 l @ z)
pillaged    (v) (p i1 l i jh d)
pillager    (n) (p i1 l i jh @ r)
pillages    (v) (p i1 l i jh i z)
pillared    (j) (p i1 l @ d)
pillagers    (n) (p i1 l i jh @ z)
pillaging    (v) (p i1 l i jh i ng)
pillar-box    (n) - (p i1 l @ - b o k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[, kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P) [Add to Longdo]
ポスト[, posuto] (n,vs) (1) post; position; (2) postbox; mail box; pillar box; (pref) (3) post-; (P) [Add to Longdo]
芋虫;いも虫[いもむし;イモムシ, imomushi ; imomushi] (n) (See 雀蛾) hornworm (caterpillar of a hawk moth); (hairless) caterpillar [Add to Longdo]
卯建;宇立;梲(oK)[うだつ, udatsu] (n) (uk) (See うだつが上がらない) short pillar set on a beam to support a ridgepole [Add to Longdo]
円柱(P);丸柱[えんちゅう(円柱)(P);まるばしら, enchuu ( enchuu )(P); marubashira] (n,adj-no) (1) (円柱 only) column; shaft; cylinder; (n) (2) (usu. まるばしら) (See 角柱) round pillar (esp. in buildings); (P) [Add to Longdo]
河原蓬;河原艾[かわらよもぎ;カワラヨモギ, kawarayomogi ; kawarayomogi] (n) (uk) capillary artemisia (Artemisia capillaris); yin-chen wormwood [Add to Longdo]
火柱[ひばしら, hibashira] (n) pillar of fire; blazing column [Add to Longdo]
海鵜[うみう;ウミウ, umiu ; umiu] (n) (uk) Japanese cormorant (Phalacrocorax capillatus); Temminck's cormorant [Add to Longdo]
角柱[かくちゅう;かくばしら, kakuchuu ; kakubashira] (n) (1) (かくちゅう only) prism; (2) polygonal (esp. square) pillar; (3) (かくばしら only) bamboo [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拱墩[gǒng dūn, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨㄣ, ] pillar of a vault [Add to Longdo]
拱柱[gǒng zhù, ㄍㄨㄥˇ ㄓㄨˋ, ] pillar of a vault [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] pillar [Add to Longdo]
柱子[zhù zi, ㄓㄨˋ ㄗ˙, ] pillar [Add to Longdo]
柱梁[zhù liáng, ㄓㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] pillar [Add to Longdo]
柱石[zhù shí, ㄓㄨˋ ㄕˊ, ] pillar [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, ] pillar [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] pillar; door post; door or window frame; classifier for doors or windows [Add to Longdo]
顶梁柱[dǐng liáng zhù, ㄉㄧㄥˇ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨˋ, / ] pillar; backbone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top