Search result for

pila

(71 entries)
(0.0811 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pila-, *pila*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pilaster[N] เสาฝาผนังด้านหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pilaster(พิแลส'เทอะ) n. เสาฝาผนังด้านหน้า, See also: pilstered adj.
compilation(คอมพะเล'เชิน) n. การรวบรวม,ผู้เรียบเรียง, Syn. collection
depilate(เดพ'พะเลท) vt. ขจัดขนออก
depilatory(ดิพิล'ละโทรี) adj. ซึ่งทำให้ขนร่วง n. ยาทำให้ขนร่วง
horripilate(ฮอริพ'พะเลท) vt. ทำให้ขนลุก
oppilate(ออพ'พะเลท) vt. ขัดขวาง,ต่อต้าน,ยับยั้ง,ทำให้อุดตัน,ทำให้ท้องผูก, See also: oppilation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pilaster(n) เสารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pilar; pilary-ผม, -ขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pilary; pilar-ผม, -ขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pilasterเสาอิง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pilaหอยโข่ง [TU Subject Heading]
Pilates methodกายบริหารแบบพิลาทีส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
70 pilamers70 พลามเมอร์ Fast & Furious (2009)
Came pounding on my door right in the middle of my pilates session,พวกนั้นมาที่หน้าประตูบ้านฉัน อยู่ตรงกลางของเสาตรงฝั่งฉัน Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
But I've got to close, and I have an early pilates class tomorrow.และฉันก็มีเรียนตอนเช้า Some Kinda Love (2009)
And so does my personal shopper and pilates instructor.And so does my personal shopper and pilates instructor Crime Doesn't Pay (2009)
Like Japanese hamburger, or nori and mentaiko or pilaf......แฮมเบอร์เกอร์แบบญี่ปุ่น หรือ โนริ กับ เมนไทโกะ... [โนริ = สาหร่าย , เมนไทโกะ = ไข่ปลา] ...หรือ pilaf... Episode #1.5 (2009)
It's not Pilates for Dummies, it's Plumbing for Dummies. All right?ไม่ใช่ตัวอย่างการติดตั้ง มันเป็นตัวอย่างสาธิตวิธีต่อท่อ ตกลงนะ? The Bond in the Boot (2009)
It wouldn't kill you to take a Pilates class with me now and then but you have a certain wiry appeal.นายผอมก็จริงแต่ดูแกร่ง ใช่ แต่ไม่สำคัญหรอก เพราะเธอไม่ได้ส่งยิ้มให้ฉัน The Cornhusker Vortex (2009)
[ breathing heavily ] I had a pilates instructorฉันเคยมีงานสอน Static (2010)
And teaches a women' s-only pilates class.และสอนเรื่องพิลาทิสเฉพาะผู้หญิง Interpretive Dance (2010)
We did Pilates together.เราเล่นพิลาเต้ด้วยกัน Contagion (2011)
Oh. Hang on. Was it Pilates Mom?-เดี๋ยว แม่ที่เล่นพีลาทีสรึเปล่า Valentines Day II (2011)
See if Raj is done with Pilates. Three thousand hours.โทรถามราจซิว่าเสร็จจากเล่นโยคะยืดหยุ่นหรือยัง The Zarnecki Incursion (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอยโข่ง[N] apple snail, See also: Pila ampullacea, Example: นกปากห่างกินหอยโข่งเป็นอาหาร, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหอยน้ำจืดกาบเดี่ยวในวงศ์ Ampullariidae เปลือกสีเขียวคล้ำมีขนาดเท่าหัวแม่มือจนถึงกำปั้น เวียนเป็นวง ยอดสั้น วงสุดท้ายค่อนข้างกลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจัดทำ[n.] (kān jattham) EN: compilation   
การโขลก[n.] (kān khlōk) FR: pilage [m]
การรวบรวม[n.] (kān rūaprūam) EN: collection   FR: collection [f] ; amas [m] ; compilation [f]
การตำข้าว[n. exp.] (kān tam khāo) FR: pilage du riz [m]
คอมไพเลอร์ = คอมไพล์เลอร์[n.] (khømphailoē) EN: compiler   FR: compilateur [m]
สยอง[adj.] (sayøng) EN: frightening   FR: horripilant
ซอฟต์แวร์ตัวแปลภาษา[n. exp.] (søpwaē tūa plaē phāsā) FR: logiciel de compilation [m]
ตัวแปลโปรแกรม[n.] (tūa plaē prōkraēm) EN: compiler   FR: compilateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PILAR    P AY1 L ER0
PILAT    P IY1 L AA0 T
PILAND    P IH1 L AH0 N D
PILANT    P IY1 L AH0 N T
PILATO    P IY0 L AA1 T OW0
PILATUS    P IY0 L EY1 T AH0 S
PILARSKI    P AH0 L AA1 R S K IY0
PILASTER    P AH0 L AE1 S T ER0
PILASTERS    P AH0 L AE1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pilaf    (n) (p i1 l a1 f)
pilau    (n) (p i1 l au1)
pilaff    (n) (p i1 l a1 f)
pilaster    (n) (p i1 l a1 s t @ r)
pilasters    (n) (p i1 l a1 s t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンパイル時[コンパイルじ, konpairu ji] (n) {comp} compilation time [Add to Longdo]
コンパイル時間[コンパイルじかん, konpairu jikan] (n) {comp} compilation time [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] (n) {comp} source module; compilation unit [Add to Longdo]
コンピレーション[, konpire-shon] (n) compilation; (P) [Add to Longdo]
データベース化[データベースか, de-tabe-su ka] (n) compilation of a database [Add to Longdo]
ドリア[, doria] (n) (1) (named after the Doria family of Genoa) pilaf topped with bechemal or other cheese-based sauce, then oven baked (ita [Add to Longdo]
ピラスター[, pirasuta-] (n) pilaster [Add to Longdo]
ピラティス[, pirateisu] (n) pilates [Add to Longdo]
ピラフ[, pirafu] (n) pilaf; (P) [Add to Longdo]
モジュラコンパイル[, mojurakonpairu] (n) {comp} modular compilation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
彼拉多[Bǐ lā duō, ㄅㄧˇ ㄌㄚ ㄉㄨㄛ, ] Pilate (Pontius Pilate in the Biblical passion story) [Add to Longdo]
抓饭[zhuā fàn, ㄓㄨㄚ ㄈㄢˋ, / ] pilau; pilaf; a type of food popular among Muslims [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンパイル時[コンパイルじ, konpairu ji] compilation time [Add to Longdo]
コンパイル時間[コンパイルじかん, konpairu jikan] compilation time [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit [Add to Longdo]
モジュラコンパイル[もじゅらこんぱいる, mojurakonpairu] modular compilation [Add to Longdo]
原始モジュール[げんしモジュール, genshi moju-ru] source module, compilation unit [Add to Longdo]
従属コンパイル[じゅうぞくコンパイル, juuzoku konpairu] dependent compilation, separate compilation [Add to Longdo]
独立コンパイル[どくりつコンパイル, dokuritsu konpairu] independent compilation, separate compilation [Add to Longdo]
編纂[へんさん, hensan] compilation [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] organization (vs), forming, composition, compilation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

  pila
     ball
  

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

  pila
     battery
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top