Search result for

pifs

(104 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pifs-, *pifs*, pif
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pifs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pifs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spiff    [VT] ทำให้สวยงาม
piffle    [N] ความเหลวไหล, See also: คำพูดที่เหลวไหล, คำพูดที่ไร้สาระ, Syn. stupidity
piffle    [INT] เหลวไหล
spiffy    [ADJ] สวยงาม (คำไม่เป็นทางการ), See also: โก้เก๋, เรียบร้อยหมดจด, Syn. dandy, smart, spruce
typify    [VT] เป็นตัวอย่าง, See also: เป็นแบบอย่าง
spiff up    [PHRV] ทำให้สวยงาม, See also: ทำให้ดีขึ้น, Syn. slick up, smarten up, spruce up

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hippocrepiform-รูปเกือกม้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
napiform-รูปมันแกว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pif(พิฟ) ย่อมาจาก program information file เป็นแฟ้มข้อมูลประเภทหนึ่งในระบบวินโดว์สำหรับใช้กำหนดพารามิเตอร์ (ตัวแปรเสริม) ของโปรแกรมในระบบดอส ใช้เป็นนามสกุล (file type) ว่า .pif
typify(ทิพ'พะไฟ) adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นแบบฉบับ,เป็นสัญลักษณ์, See also: typification n., Syn. sum up,respresent

English-Thai: Nontri Dictionary
typify(vt) ทำเป็นแบบอย่าง,ทำเครื่องหมาย,ทำเป็นแบบฉบับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just thought you might want to get spiffed up.ก็นึกว่า นายอยากจะแต่งตัวให้พริ้งหน่อย.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
They all really typify the diversity we have here at Greendale.พวกเขาเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลาย ของกรีนเดลเรา Intro to Felt Surrogacy (2013)
Yeah, it's, uh, pretty spiffy.มันเรียบร้อยนะ Believe (2013)
You looking spiffy, you know?นายดูเท่ดีนะ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
So spiffy, you'd hardly know him.โก้จริงๆ เลย, จำเกือบไม่ได้แหน่ะ. Cinema Paradiso (1988)
The historical perspective of expressionism, as typified by Van Gogh and Gauguin...มุมมองทางประวัติศาสตร์ ในยุคอิมเพรสซั่นนิสม์ จากตัวอย่าง.. ฟานก๊อก และ โกแกง The Lawnmower Man (1992)
You're all spiffed up.โอ้! แต่งตัวซะเต็มยศ James and the Giant Peach (1996)
Whoa. [ Whistles ] looking spiffy,bobby.โวว... วี๊ดวิ้ว... แต่งตัวซะเนี้ยบเลยนะ,บ็อบบี้ The Magnificent Seven (2007)
Or he would use odd words he had never used before... oh, i think it looks... spiffy.ไม่ก็ใช้คำแปลกๆแบบที่ไม่เคยใช้มาก่อน โอ้ มันดู.. สวยดีนะ Hello, Little Girl (2008)
All right, zap, zap.Also gut. Piff paff. Tail of the Dancing Weasel (1985)
King's Councilor and Mrs. Lo.Der ehrenwerte Sir Geoffrey Longman und Lady Pipifax. Mr. Canton and Lady Rose (1989)
(Reads with exaggerated accent) "The Mini Piffi 4 "was manufactured with all new gear "and thoroughly tested before leaving the factory.(Liest mit übertriebenem Akzent) "The Mini Piffi 4 was manufactured with all new gear and thoroughly tested before leaving the factory. Attention, Papa Arrives! (1991)
"The Mini Piffi 4 mixes fast and easily..."The Mini Piffi 4 mixes fast and easily..." Attention, Papa Arrives! (1991)
Let's meet the inventor-- Dr. Nick Riviera.Aber heute zeige ich Ihnen Spiffy, den FIeckenentferner des 21. Jahrhunderts. - Der Erfinder, Dr. Nick Riviera! Saturdays of Thunder (1991)
With one application of Spiffy... you'll think the body's still warm.Einfach Spiffy auftragen und Sie denken, die Leiche ist noch warm. Saturdays of Thunder (1991)
I say Tweetie's the baddest. He always wins.Das Comic hieß Pif und Herkules, und nicht Herkules, die Katze. La Haine (1995)
Sylvester fucks Tweetie and you!Aber Herkules ist 20 mal cooler als PifLa Haine (1995)
Big deal!Pipifax! Checkpoint (2001)
We'd do Mickey Mouse scores, moving pot... swag, bullshit stuff.Wir zogen lauter kleine Dinger durch, Pot verschieben, Einbrüche, nur so Pipifax. Amour Fou (2001)
Big deal.Pipifax! Stuart Little 2 (2002)
It's easy!Ist Pipifax! Führer Ex (2002)
But that doesn't mean I'm gonna go vampify herjust so we can be together forever.Aber ich werde sie nicht vampifizieren, damit wir auf ewig zusammen sein können. Conversations with Dead People (2002)
Make it a pina colada, not virgin.Lieber eine Pifia Colada. Aber nicht alkoholfrei. 13 Going on 30 (2004)
SS leader Pifrader.SS-Oberfьhrer Pifrader. Operation Valkyrie (2004)
Vespiform sting.Der Stachel einer Vespiform. The Unicorn and the Wasp (2008)
Vespiforms have got hives in the Silfrax galaxy.Vespiforms haben Bienenstöcke in der Silfrax Galaxie. The Unicorn and the Wasp (2008)
- But, what does a Vespiform want?- Aber was will eine Vespiform? The Unicorn and the Wasp (2008)
It's a Vespiform Telepathic Recorder!Es ist ein telepathischer Vespiform Rekorder! The Unicorn and the Wasp (2008)
Come to me, Vespiform.Komm zu mir, Vespiform... The Unicorn and the Wasp (2008)
Oh, it's the Firestone, it's part of the Vespiform's mind!Oh, es ist der Stein des Feuers, er ist ein Teil der Geistes der Vespiform! The Unicorn and the Wasp (2008)
Right at the end, the Vespiform chose to save someone's life.Ganz am Ende, beschloss die Vespiform, jemandem das Leben zu retten. The Unicorn and the Wasp (2008)
-Hello, my name is Pifko.Mein Name ist Pifko. For a Moment, Freedom (2008)
If they are still in Turkey, this Mr Pifko will certainly find them.Wenn sie noch in der Türkei sind, wird dieser Herr Pifko sie finden. For a Moment, Freedom (2008)
We tried everything, we went to the UN and we talked to Pifko.Wir haben alles versucht, wir waren in der UNO, wir haben mit Pifko gesprochen. For a Moment, Freedom (2008)
That's Epifanio's house!Das ist das Haus von Epifanio. Che: Part One (2008)
This is Epifanio.Da ist Epifanio. Che: Part One (2008)
Tiddly-pops likes chicken, and Copenhagen loves his kidneys - don't you Copey?Pipifax mag Hühnchen und Kopenhagen liebt Nieren. Nicht wahr, Kopi? The Clocks (2009)
Tiddly-pops was having one of his turns you see and I was singing to him to calm him down.Pipifax hatte nämlich eine seiner Phasen, und da habe ich ihm vorgesungen, damit er sich beruhigt. The Clocks (2009)
Please sit yourself down, although you might find the sofa a little damp because Tiddly-pops is sometimes tiddly by name as well as by nature, would you like me to fold up a bath towel and put it on the seat.- Setzen Sie sich. Allerdings könnte das Sofa etwas feucht sein. Pipifax macht seinem Namen manchmal alle Ehre. The Clocks (2009)
Judge Pifer, I wanted to talk to you about a client of Graves, Calvin Willis.Richter Pifer, ich wollte mich mit Ihnen... über einen Klienten von Graves unterhalten, Calvin Willis. The Wronged Man (2010)
Wait, it's me, "BishBash34."- Warten Sie, lch bin's: Piffpaff34! The Crocodiles Strike Back (2010)
And I confirm that I'm not lycanthrop-ified!Und trotz unzähliger Begegnungen wurde ich niemals lycanthropifiziert. Le poil de la bête (2010)
- And yet you have a piñata.- Und wieso habt ihr dann eine Pifiata? I Don't Know How She Does It (2011)
...from Mr. Tiffy and shoot it into the past.Von Herr Piffy in die Vergangenheit schießen. Biste-Fix Zeitblasen (2011)
- Prince Vladimir Piffpov.Prinz Vladimir Piffpoff! Cinderella 3D (2012)
You can try to escape, but that's not going to happen.Du hast keine Chance! Ich werde aus dir Prinzen Geschnetzeltes machen. Prinz-Pifpof-Geschnetzeltes! Cinderella 3D (2012)
- Please, Jenny, let me alone with your trimmer- Cross promotion Pipifax shit there!- Bitte, Jenny, lass mich in Ruhe mit deinem Langhaarschneider- Crosspromotion-Pipifax-Scheißdreck da! Zettl (2012)
- The wheelchair, and your your drugs...Aber im Vergleich zu dir ist das doch Pipifax, rein gar nichts. The Anderssons in Greece (2012)
Vy!Serpifeu! Pokémon the Movie: Kyurem vs. the Sword of Justice (2012)
Snivy!Serpifeu, Rankenhieb los! Serpifeu! Pokémon the Movie: Kyurem vs. the Sword of Justice (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pifHe typified the times in which he lived.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกตัวอย่าง    [V] exemplify, See also: illustrate, typify, instance, embody, give an example of, Syn. เล่า, เสนอ, อธิบาย, Example: ครูยกตัวอย่างเพื่ออธิบายโจทย์เลข, Thai definition: แสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมดโดยเสนอสิ่งที่มีลักษณะเป็นตัวแทนเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; devour; drink   FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
จมูก[n.] (jamūk) EN: nose   FR: nez [m] ; pif [m] (fam.) ; tarin [m] (fam.)
ยกตัวอย่าง[v.] (yok tūayāng) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance   FR: donner un exemple ; exemplifier

CMU English Pronouncing Dictionary
PIFER    P AY1 F ER0
SPIFFY    S P IH1 F IY0
TYPIFY    T IH1 P AH0 F AY2
YUPPIFY    Y AH1 P AH0 F AY2
SPIFFING    S P IH1 F IH0 NG
TYPIFIED    T IH1 P AH0 F AY2 D
TYPIFIES    T IH1 P AH0 F AY2 Z
YUPPIFIED    Y AH1 P AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piffle    (v) (p i1 f l)
typify    (v) (t i1 p i f ai)
piffled    (v) (p i1 f l d)
piffles    (v) (p i1 f l z)
stupify    (v) (s t y uu1 p i f ai)
piffling    (v) (p i1 f l i ng)
typified    (v) (t i1 p i f ai d)
typifies    (v) (t i1 p i f ai z)
stupified    (v) (s t y uu1 p i f ai d)
stupifies    (v) (s t y uu1 p i f ai z)
typifying    (v) (t i1 p i f ai i ng)
stupifying    (v) (s t y uu1 p i f ai i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorbildung {f} | Vorbildungen {pl}typification | typifications [Add to Longdo]
quatschen | quatschend | quatscht | quatschteto piffle | piffling | piffles | piffled [Add to Longdo]
schick {adj} | schicker | am schickestenspiffy | spiffier | spiffiest [Add to Longdo]
stutzerhaft {adj}dandyish; spiffy [Add to Longdo]
verkörpern | verkörpernd | verkörpert | verkörperteto typify | typifying | typifies | typified [Add to Longdo]
versinnbildlichentypifies [Add to Longdo]
versinnbildlichen | versinnbildlichend | versinnbildlichteto typify | typifying | typified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チューリップツリー[, chu-ripputsuri-] (n) (See 百合の樹) tulip tree (Liriodendron tulipifera) [Add to Longdo]
ピフ[, pifu] (n) {comp} PIF [Add to Longdo]
ボケッと;ぼけっと[, boketsu to ; boketto] (adv,vs) (See ぼうっと・1) being stupified; doing nothing [Add to Longdo]
安否不明[あんぴふめい, anpifumei] (n) fate (safety) of a person (persons) being unknown [Add to Longdo]
雌の万年草[めのまんねんぐさ;メノマンネングサ, menomannengusa ; menomannengusa] (n) (uk) Sedum rupifragum (species of stonecrop) [Add to Longdo]
半纏木[はんてんぼく;ハンテンボク, hantenboku ; hantenboku] (n) (uk) (See 百合の樹) tulip tree (Liriodendron tulipifera); tuliptree; yellow poplar [Add to Longdo]
百合の樹;百合の木;百合樹;百合木[ゆりのき;ユリノキ, yurinoki ; yurinoki] (n) (uk) tulip tree (Liriodendron tulipifera); tuliptree; yellow poplar [Add to Longdo]
類型化[るいけいか, ruikeika] (n,vs) classifying in patterns; typification [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピフ[ぴふ, pifu] PIF [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  PIFS
         Point Coordination Function - InterFrame Space (MAC, 802.11a,
  PCF, IFS, WLAN)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top