Search result for

pian

(100 entries)
(0.1058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pian-, *pian*
Possible hiragana form: ぴあん
English-Thai: Longdo Dictionary
piano quintet(n) เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง เชลโล 1 เครื่อง และ เปียโน 1 หลัง (หรือว่าเท่ากับวง String Quartet และ เปียโน 1 หลัง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piano[N] เปียโน (เครื่องดนตรี), Syn. pianoforte
piano[ADJ] เกี่ยวกับเปียโน
piano[ADJ] แผ่วเบา, See also: อ่อนหวาน, นุ่มนวล, Syn. soft
piano[ADV] อย่างแผ่วเบา, See also: อย่างอ่อนหวาน, อย่างนุ่ม, อย่างนุ่มนวล, Syn. softly
pianist[N] นักเล่นเปียโน
pianissimo[ADJ] แผ่วเบามาก, See also: นิ่มนวลมาก, Ant. fortissmo
pianissimo[ADV] อย่างแผ่วเบามาก, See also: อย่างนิ่มนวลมาก, Ant. fortissmo
pianissimo[N] ช่วงบรรเลงของดนตรีที่แผ่วเบามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piano(พีแอน'โน) n. เปียโน pl. pianos
aesculapian(เอส' คิวเล' เพียน) adj., n. เกี่ยวกับ Aesculapius, เกี่ยวกับแพทยศาสตร์, หมอ., Syn. Esculapian
apian(เอ'เพียน) adj. เกี่ยวกับผึ้ง
caspian sea(แคส'เพียน ซี) n. ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ระหว่างยุโรปและเอเซีย
grand pianoเปียโนขนาดใหญ่ที่มีฝาแบน
mezzo piano(เมท'โซพิอา'โน) adj. เสียงต่ำปานกลาง
olympian(โอลิม'เพียน) adj. เกี่ยวกับภูเขา

English-Thai: Nontri Dictionary
pianist(n) นักเปียโน
piano(n) เปียโน
pianoforte(n) เปียโน
utopian(adj) เหมือนแดนสุขารมณ์,เหมือนโลกพระศรีอาริย,เหมือนกับโลกในอุดมคติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pianistsนักเปียโน [TU Subject Heading]
Pianoเปียโน [TU Subject Heading]
Piano musicดนตรีบรรเลงเปียโน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now that you're going to the director's house for piano lessons. Yeah?ว่าแต่ จากนี้ไปนายจะไปเรียนเปียโนที่บ้านครูใหญ่ ใช่ไหม Scandal Makers (2008)
He's a master pianist and has a sleepwalking problem.ทั้งยังมีความสามารถด้านเปียโนระดับเซียน เขาละเมอเดิน หากท่านผู้ชมทุกท่าน... Scandal Makers (2008)
Ki-dong will be on the piano. Mom, Jae-in Nam will be singing.กีดง จะเล่นเปียโน ส่านแม่ของเขาจะร้องเพลง Scandal Makers (2008)
I'm worried about the piano part during the performance.ผมกังวลท่อนของเปียโน ระหว่างการแสดง Beethoven Virus (2008)
Isn't this the piano's part?นี่ไม่ใช่ท่อนของเปียโนไม่ใช่หรอค่ะ? Beethoven Virus (2008)
Public performance piano part a hundred times.ในส่วนของเปียนโน ก็ให้ซ้อมร้อยครั้ง Beethoven Virus (2008)
He used a guitar to compose because couldn't afford a piano.เขาใช้กีตาร์ในการแต่ง เพราะเขาไม่สามารถมีเปียโนได้ Beethoven Virus (2008)
I broke into school at night to practice because I couldn't afford a piano.ผมแอบปีนโรงเรียนตอนกลางคืนเพื่อไปฝึก เพราะผมไม่มีเงินจะซื้อเปียโนได้ Beethoven Virus (2008)
This place is falling apart, things appear to move, the piano plays music on its own!สถานที่นี้กำลังทรุดโทรม, สิ่งต่างๆเคลื่อนย้ายได้, เปียโนเล่นด้วยตัวของมันเอง The Secret of Moonacre (2008)
That's a weird place to put a piano!นั่นมันไม่น่าจะใช่ที่มาวางเปียโนนะเนี้ย? Bolt (2008)
The prettiest is when she's playing the piano.ผู้หญิงน่ารักสุดตอนเล่นเปียโน My Sassy Girl (2008)
She taught me to play the piano.เธอสอนให้ผมเล่นเปียโน The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pianMy sister takes piano lessons twice a week.
pianI play the piano a little.
pianMy father plays the piano and so does my mother.
pianShe was playing the piano at that time.
pianShe plays the piano every day.
pianHe practices the piano every day to become a pianist.
pianThe pianist played two encores.
pianThe girl grew up to be a pianist.
pianI can't picture her playing the piano.
pianMrs. Lark played the piano and the children sang.
pianEric played a sweet tune on the piano.
pianI can't play the piano, but she can.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปียโน[N] piano, Example: นอกจากว่ายน้ำเก่งแล้วเธอยังเล่นเปียโนเก่งขนาดเป็นครูสอนเปียโนระดับกลาง, Count unit: หลัง
เปียโน[N] piano, Example: นอกจากว่ายน้ำเก่งแล้วเธอยังเล่นเปียโนเก่งขนาดเป็นครูสอนเปียโนระดับกลางได้, Count unit: หลัง, Thai definition: เครื่องดนตรีชนิดเครื่องดีด มีคีย์เสียงต่างๆ ใช้เล่นประสานให้เป็นเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นเปียโน[v. exp.] (len pīanō) EN: play the piano   FR: jouer du piano ; pianoter
นักเล่นเปียโน[n. exp.] (nak len pīanō) EN: pianist   FR: pianiste [m, f]
นักเปียโน[n. exp.] (nak pīanō) EN: pianist   FR: pianiste [m]
นกนางนวลแกลบแคสเปียน[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp Khaēspīen) EN: Caspian Tern   FR: Sterne caspienne [f] ; Hydroprogné tschégrava [m] ; Sterne tchégrava [f]
เปียโน[n.] (pīanō) EN: piano   FR: piano [m]
เปียนโน[n.] (pīennō) EN: piano   FR: piano [m]
สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Ēthiōpīen Aēlai) EN: Ethiopian Airlines   FR: Ethiopian Airlines
ทะเลสาบแคสเปี้ยน[n. prop.] (Thalēsāp Khaēspīen) EN: Caspian Sea   FR: mer Caspienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIANA    P IY0 AE1 N AH0
PIANO    P IY0 AE1 N AH0
PIANO    P IY0 AE1 N OW0
PIANOS    P IY0 AE1 N AH0 Z
PIANOS    P IY0 AE1 N OW0 Z
PIANKA    P IY0 AA1 NG K AH0
PIANIST    P IY0 AA1 N AH0 S T
PIANO'S    P IY0 AE1 N AH0 Z
PIANO'S    P IY0 AE1 N OW0 Z
PIANIST    P IY0 AE1 N AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piano    (j) (p y aa1 n ou)
piano    (n) (p i1 a1 n ou)
pianos    (n) (p i1 a1 n ou z)
pianist    (n) (p i@1 n i s t)
pianola    (n) (p i@1 n ou1 l @)
pianists    (n) (p i@1 n i s t s)
pianolas    (n) (p i@1 n ou1 l @ z)
pianissimo    (j) (p y a1 n i1 s i m ou)
pianoforte    (n) (p i1 a2 n ou f oo1 t ii)
pianofortes    (n) (p i1 a2 n ou f oo1 t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pianist {m}pianist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アッピア街道[アッピアかいどう, appia kaidou] (n) Appian Way [Add to Longdo]
アップライトピアノ[, appuraitopiano] (n) upright piano [Add to Longdo]
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[, abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
エチオピア区[エチオピアく, echiopia ku] (n) Ethiopian (zoogeographical region) [Add to Longdo]
エチオピア狼[エチオピアおおかみ, echiopia ookami] (n) Ethiopian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; simenian wolf [Add to Longdo]
カスピ海[カスピかい, kasupi kai] (n) Caspian Sea; (P) [Add to Longdo]
グランドピアノ[, gurandopiano] (n) grand piano; (P) [Add to Longdo]
サルパ[, sarupa] (n) salpa (any tunicate of genus Salpa); salp; salpian [Add to Longdo]
シメニア狼[シメニアおおかみ, shimenia ookami] (n) simenian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
ジャズピアノ[, jazupiano] (n) jazz piano [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap [Add to Longdo]
便便[pián pián, ㄆㄧㄢˊ ㄆㄧㄢˊ, 便便] obese; bulging [Add to Longdo]
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive [Add to Longdo]
便宜货[pián yi huò, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙ ㄏㄨㄛˋ, 便 / 便] a bargain; cheap goods [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical [Add to Longdo]
偏偏[piān piān, ㄆㄧㄢ ㄆㄧㄢ, ] (indicates that sth turns out just the opposite of what one would expect or what would be normal); unfortunately; against expectations [Add to Longdo]
偏僻[piān pì, ㄆㄧㄢ ㄆㄧˋ, ] remote; desolate; far from the city [Add to Longdo]
偏光[piān guāng, ㄆㄧㄢ ㄍㄨㄤ, ] polarized light [Add to Longdo]
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation) [Add to Longdo]
偏执狂[piān zhí kuáng, ㄆㄧㄢ ㄓˊ ㄎㄨㄤˊ, / ] paranoia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pian \Pian\, n. [Pg. pian, epian, or. Sp. pian; from the native
   name in South America: cf. F. pian.] (Med.)
   The yaws. See {Yaws}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yaws \Yaws\, n. [African yaw a raspberry.] (Med.)
   A disease, occurring in the Antilles and in Africa,
   characterized by yellowish or reddish tumors, of a contagious
   character, which, in shape and appearance, often resemble
   currants, strawberries, or raspberries. There are several
   varieties of this disease, variously known as {framboesia},
   {pian}, {verrugas}, and {crab-yaws}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top