Search result for

pestes

(436 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pestes-, *pestes*, peste
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pestes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pestes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pest[N] คนหรือสัตว์ที่รบกวน, See also: คน / สัตว์ที่ทำลาย, Syn. irritant, annoyance, Ant. pacifier
pester[VT] รบกวน, See also: ทำให้ยุ่งยากใจ, กวนใจ, ทำให้รำคาญ, Syn. annoy, bother, irritate, trouble
pester[VT] ทำให้แน่นเกินไป, Syn. overcrowd
pestle[N] สาก, See also: ลูกบด, สิ่งที่ใช้บด, Syn. anvil
pestle[VI] ตำ, See also: บด
pestle[VT] ตำ, See also: บด
tempest[N] พายุ (หิมะ, ลูกเห็บฯลฯ), Syn. blizzard, gale, typhoon
tempest[N] ความสับสน, See also: ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย, Syn. turmoil, chaos
pesthole[N] เขตโรคติดต่อ, See also: เขตกาฬโรค
tapestry[N] สิ่งทอหรือม่านลายดอกซึ่งแขวนประดับฝาผนัง, See also: พรมลายดอกประดับ, Syn. fabric, drapery, weaving, decoration
pesticide[N] ย่าฆ่าแมลง, Syn. insecticide
pestilent[ADJ] ซึ่งทำให้เกิดโรคติดต่อ, See also: แพร่โรคติดต่อ, ติดเชื้อ, Syn. rabid, contaminated, harmful, malignant, fatal
alpestrine[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์, Syn. alpine
pestilence[N] โรคติดต่อร้ายแรง, See also: โรคระบาด, Syn. epidemic, pandemic, plague
rinderpest[N] โรคไวรัสร้ายแรงที่เป็นกับสัตว์เลี้ยง, Syn. murrain
pester with[PHRV] ทำให้ยุ่งยากด้วย, See also: รบกวนด้วย, สร้างปัญหาด้วย
pestiferous[ADJ] ซึ่งน่ารำคาญ, See also: ที่เป็นปัญหา, Syn. pestilent, rabid, harmful
tempestuous[ADJ] ซึ่งมีพายุแรง, Syn. furious, raging, stormy, tumultuous
pestilential[ADJ] ที่นำโรคติดต่อ, See also: เกี่ยวกับโรคร้ายแรง, Syn. poisonous, miasmic, toxic, Ant. nonpoisonous, nontoxic
pester out of[PHRV] รบกวน, See also: ทำให้ยุ่งยาก, สร้างปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpestrine(แอลเพส' ทริน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลพ์
appestat(แอพ' พิสแทท) n. บริเวณสมองมนุษย์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความอยากอาหาร
budapest(บู'ดะเพส) n. ชื่อเมืองหลวงของฮังการี่
copestone(โคพ'สโทน) n. หินครอบบนกำแพง,หินครอบ,ส่วนครอบ
dopester(โดพ'สเทอ) n. ผู้ทำนายผลการแข่งม้าและกีฬาอื่น ๆ ,คนใบ้สิ่งต่าง ๆ
pest(เพสทฺ) n. สัตว์ที่รบกวนหรือทำลาย,สิ่งที่รบกวนหรือทำลาย,โรคติดต่อที่ทำลาย (โดยเฉพาะกาฬโรค) . -Id. (Pest on (upon) him ปล่อยให้เขาฉิบหาย), Syn. nuisance,pestilence,annoyance,worry
pester(เพส'เทอะ) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาน,ตื้อ,ตอม,ทำให้ยุ่งยากใจ., See also: pesterer n.
pesticide(เพส'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง,ยาปราบศัตรูพืช,ยาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น, See also: pesticidal adj.
pestilence(เพส'ทะเลินซฺ) n. โรคติดต่อร้ายแรง,กาฬโรค,สิ่งที่เป็นภัย,สิ่งที่ชั่วร้าย
pestilent(เพส'ทะเลินทฺ) adj. ทำให้เกิดโรคติดต่อ,แพร่โรคติดต่อ,ติดเชื้อ,เป็นภัย,ร้ายแรง,เป็นพิษชั่วร้าย,น่ารำคาญ,ซึ่งรบกวน., Syn. epidemic,infectious
pestilential(เพส'ทะเลน'เชิล) adj. นำโรคติดต่อ,เกี่ยวกับโรคร้ายแรง,เกี่ยวกับกาฬโรค,เป็นภัย, Syn. epidemic,infectious
pestle(เพส'เซิล) n. สาก,ลูกบด,สิ่งที่ใช้ตอกตำบดประทับตราหรืออื่น ๆ vt.vi. บด,ตำ
rinderpest(ริน'เดอะเพสทฺ) n. โรคไวรัสร้ายแรงที่เป็นกับสัตว์เลี้ยง/มีอาการไข้สูง/ท้องร่วงและอื่น ๆ ,โรคลงแดง, Syn. cattle plague
tapestry(แทพ'พิสทรี) n. สิ่งทอหรือม่านลายดอกใช้แขวนประดับผนังบ้าน,พรมลายดอกประดับ vt.ประดับหรือปกคลุมหรือแขวนด้วยสิ่งทอดังกล่าว
tempest(เทม'เพสทฺ) n. พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย,-Phr. (tempest in a teapot ความวุ่นวายหรือโผงผางในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)
tempestuous(เทมเพส'ชูอัส) adj. มีพายุแรง,ปั่นป่วน,วุ่นวาย,โผงผาง., See also: tempestuousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pest(n) โรคระบาด,โรคติดต่อ,สิ่งรบกวน,ตัวมาร
pester(vt) รบกวน,รังควาน,ตอม,ตื้อ,ทำให้ยุ่งใจ
pesthouse(n) โรงพยาบาลโรคติดต่อ
pestiferous(adj) นำโรคมาให้,แพร่เชื้อ,ร้ายแรง,เป็นภัย
pestilence(n) โรคระบาด,กาฬโรค
pestilent(adj) ร้ายแรง,เป็นภัย,แพร่เชื้อ,ซึ่งรบกวน
pestilential(adj) เกี่ยวกับโรคระบาด,ที่นำโรคติดต่อมาให้
pestle(n) สาก,ลูกบด,ไม้ตีพริก
pestle(vt) ตำด้วยสาก,บดด้วยลูกบด
tapestry(n) พรม,สี่งทอ
tempest(n) พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย
tempestuous(adj) มีพายุ,รุนแรง,โผงผาง,วุ่นวาย,ปั่นป่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pestilenceโรคติดต่อร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pestilential-ติดต่อร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pestleลูกโกร่ง, สาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pest๑. กาฬโรค [มีความหมายเหมือนกับ plague]๒. สัตว์รังควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pesticideสารฆ่าสัตว์รังควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pesticideสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pestiferous-นำโรคติดต่อร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rupestral; epilithic; epipetric; saxicolousขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
saxicolous; epilithic; epipetric; rupestralขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anapaest; anapaestic foot; anapest; anapestic footคณะแอนาเพสต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anapaestic foot; anapaest; anapest; anapestic footคณะแอนาเพสต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anapest; anapaest; anapaestic foot; anapestic footคณะแอนาเพสต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anapestic foot; anapaest; anapaestic foot; anapestคณะแอนาเพสต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epilithic; epipetric; rupestral; saxicolousขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
epipetric; epilithic; rupestral; saxicolousขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
topaesthesia; topesthesia; topognosisการรับรู้ตำแหน่งสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topesthesia; topaesthesia; topognosisการรับรู้ตำแหน่งสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tapestryพรมผนัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
topognosis; topaesthesia; topesthesiaการรับรู้ตำแหน่งสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermohypaesthesia; thermhypaesthesia; thermhypesthesia; thermohypesthesia; thermohypoaesthesia; thermohypoesthesiaภาวะหย่อนรับรู้ร้อนเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermohypesthesia; thermhypaesthesia; thermhypesthesia; thermohypaesthesia; thermohypoaesthesia; thermohypoesthesiaภาวะหย่อนรับรู้ร้อนเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermohypoaesthesia; thermhypaesthesia; thermhypesthesia; thermohypaesthesia; thermohypesthesia; thermohypoesthesiaภาวะหย่อนรับรู้ร้อนเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermohypoesthesia; thermhypaesthesia; thermhypesthesia; thermohypaesthesia; thermohypesthesia; thermohypoaesthesiaภาวะหย่อนรับรู้ร้อนเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermhypaesthesia; thermhypesthesia; thermohypaesthesia; thermohypesthesia; thermohypoaesthesia; thermohypoesthesiaภาวะหย่อนรับรู้ร้อนเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermhypesthesia; thermhypaesthesia; thermohypaesthesia; thermohypesthesia; thermohypoaesthesia; thermohypoesthesiaภาวะหย่อนรับรู้ร้อนเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypesthesia; hypaesthesia; hypoaesthesia; hypoesthesiaความรู้สึกน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypaesthesia; hypesthesia; hypoaesthesia; hypoesthesiaความรู้สึกน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoaesthesia; hypaesthesia; hypesthesia; hypoesthesiaความรู้สึกน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoesthesia; hypaesthesia; hypesthesia; hypoaesthesiaความรู้สึกน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural pestsศัตรูพืช [TU Subject Heading]
Botanical pesticidesยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากพืช [TU Subject Heading]
Disease and pest resistanceการต้านทานโรคและศัตรูพืช [TU Subject Heading]
Diseases and pestsโรคและศัตรูพืช [TU Subject Heading]
Effect of pesticides onผลกระทบของยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Garden pestsศัตรูพืชสวน [TU Subject Heading]
Hypesthesiaการรับรู้สัมผัสน้อยลง [TU Subject Heading]
Insect pestsแมลงที่เป็นศัตรูของพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Natural pesticidesยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Pesticidal plantsพืชที่ใช้กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticide applicators (Persons)ผู้ใช้ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticide residues in feedsยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ตกค้างในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticide residues in foodยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ตกค้างในอาหาร [TU Subject Heading]
Pesticidesยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticides industryอุตสาหกรรมยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Pestsศัตรูของพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Integrated Pest Managemant, IPM การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานซึ่งก็ได้แก่ การควบคุมปริมาณศัตรูพืชมิให้แพร่กระจายมากขึ้น โดยการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในอัตราที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการควบ คุมโดยชีววิธี (biological control) อันประกอบไปด้วยวิธีการต่าง ๆ คือการ ควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชแต่ละชนิด การควบคุมโดยใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทานต่อศัตรูพืช และการควบคุมโดยการปลุกพืชหมุนเวียน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Pest ศัตรูพืชและสัตว์
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Pesticide สารปราบสิ่งรังควาญ
สารที่ใช้ฆ่าหรือควบคุมพืชหรือสัตว์ที่ก่อความ รำคาญหรือเดือดร้อน [สิ่งแวดล้อม]
Pesticides สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
สารเคมีหรือส่วนผสมของสารเคมีใด ๆ ที่ใช้ในการป้องกัน กำจัด ทำลาย หรือขับไล่ศัตรูพืช สัตว์ และ มนุษย์ ได้แก่ ยาฆ่าแมลง (Insecticides), ยาฆ่าวัชพืช (Herbicides) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Biopesticides สิ่งมีชีวิตกำจัดศัตรูพืช
สิ่งมีชีวิตหรือสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตซึ่งมี ฤทธิ์ในการกำจัดศัตรูพืช โดยจะทำให้เกิดผลกระทบเฉพาะด้านต่อขบวนการทางชีววิทยาของศัตรูพืชดังกล่าว มากกว่าการทำให้เกิดความเป็นพิษเช่นเดียวกับสารเคมี ตัวอย่างเช่น การนำโปรตีนของแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (BTK) ไปรบกวนกระบวนการดูดซึมอาหารของแมลงบางชนิด เป็นต้น ซึ่งข้อดีของ biopesticides เมื่อเปรียบเทียบกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็คือ สามารถย่อยสลยได้ง่ายกว่าและมีความเฉพาะเจาะจงกับศัตรูพืชที่ต้องการทำลาย มากกว่า [สิ่งแวดล้อม]
Pests สิ่งรังควาญ
สิ่งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการรังควาญรบกวน อาจเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือ ไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น สัตว์ โรคร้าย สารพิษอันตราย เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Biopesticideสารชีวภาพที่ฆ่าแมลงศัตรูพืช
สารที่มีต้นกำเนิดมาจากสิ่งมีชีวิตหรือมีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิต เช่น ไวรัสและจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่น แบคทีเรียบาซิลลัสธูริงจิเอนซิส (Bacillus thuringiensis) หรือนิยมเรียกย่อว่า บีที (B.T.) เป็นต้น หรือผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิต เช่น ฟีโรโมนส์หรือสารประกอบบางอย่างที่สกัดจากพืช เป็นต้น สารเหล่านี้ไม่ได้มาจากการสังเคราะห์ทางเคมีมักมีความจำเพาะสูงต่อสัตว์เป้าหมาย และย่อยสบายเองได้ง่ายตามธรรมชาติ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
pesticideสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์, สารเคมีที่ใช้ฆ่าหรือทำลายศัตรูพืชและสัตว์ ได้แก่ สารฆ่าแมลง สารฆ่าวัชพืช สารฆ่าเชื้อรา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mortars Pestlesโกร่งบดยา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pesticide (n ) ยาฆ่าแมลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hague!Die PestLucrezia's Gambit (2013)
- plague.PestBy Any Means (2015)
The plague?Die PestMy Struggle II (2016)
I have the deepest sympathy for you and would have this barbarian wiped off the face of the earth.ข้าก็รู้สึกสงสารเจ้าจับใจ และอยากให้พวกมันไม่มีหน้าอยู่บนโลกได้อีก The Moment of Truth (2008)
I'm so sorry. My deepest apologies, sir.ฉันเสียใจ ด้วยใจจริง Heartbreak Library (2008)
Our work with these animals has helped us develop new antibiotics, advanced pesticides and a powerful new pheromone which drives animals to mate called compound H2O0.งานของเราช่วยพัฒนาสัตว์เหล่านี้ การค้นคว้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ ซึ่งก้าวหน้ากว่ายาฆ่าแมลงแบบเดิมๆ ฟีโรโมนซึ่งช่วยสัตว์ผสมพันธุ์ Superhero Movie (2008)
Yes. And see light in the deepest cave.ใช่ เห็นแสงจากส่วนลึกของถ้ำ Kung Fu Panda (2008)
My deepest condolences, Lord Miraz.ขอแสดงความเสียใจด้วย ลอร์ดมิราซ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Mrs; collins, my deepest condolences on your loss;คุณนายคอลลินส์ ผมขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของคุณด้วย Changeling (2008)
I have a... a pestผมมีอะไรให้คุณดู.. Quantum of Solace (2008)
But please don't spray pesticide here.แต่กรุณาอย่าพ่นยาฆ่าแมลงแถวนี้ Ponyo (2008)
Oh, this is not pesticide.อะ.. โอ้ นี่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลง Ponyo (2008)
That Mr. Pesticide guy was suspicious.มันก็น่าสงสัยนะ... Ponyo (2008)
Just got a shipment of the dopest dope I've ever smoked.ฉันเพิ่งได้สุดยอดกัญชา ชั้นดีเท่าที่เคยสูบมาเลย Pineapple Express (2008)
Hands down, dopest dope I've ever smoked.ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเป็นสุดยอดกัญชา Pineapple Express (2008)
Pesticides, another gift of the petrochemical revolution, exterminated them.ยาปราบศัตรูพืช ของขวัญจากการปฏิวัติทางปิโตรเคมี กวาดล้างพวกมัน Home (2009)
But toxic pesticides seeped into the air, soil, plants, animals, rivers and oceans.แต่สารพิษจากยาฆ่าแมลง ก็ซึมออกสู่บรรยากาศ ดิน พืช สัตว์ แม่น้ำ และมหาสมุทร Home (2009)
- What's your cheapest prepaid phone?- ครับ The Girlfriend Experience (2009)
Cheapest prepaid?- สวัสดี The Girlfriend Experience (2009)
You must have a mortar and pestle.คุณจะต้องมีครกและสาก Julie & Julia (2009)
There's her famous mortar and pestle.นั่นครกแล้วก็สากอันขึ้นชื่อของเธอน่ะ Julie & Julia (2009)
We haven't always seen always see eye to eye, but i called you because you're the sharpest guy at the epa.เราไม่ค่อยเจอกันตัวต่อตัว ฉันโทรหาคุณเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุดใน EPA Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
You're in the deepest shit you've ever been in.คุณกำลังเตือดร้อนมากกว่าที่เคยโดนมานะ Ninja Assassin (2009)
Used to be the deepest copper mine in the world.นี่เคยเป็นเหมืองทองแดงที่ลึกที่สุดในโลก จำกาดีฟน้องผมได้ไหม? 2012 (2009)
In the cheapest nursing home you can find.ไปไว้ที่บ้านพักคนชราถูก ๆ ที่ลูกจะหาได้ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
My deepest condolences.แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง Gone with the Will (2009)
The characters in this play are smoldering tempests of emotion.บทของตัวละครนี้จะมีอารมณ์คั่งแค้นสับสน The Age of Dissonance (2009)
No. I gotta go work on my smoldering tempest of emotion.ไม่ ผมต้องไปซ้อมบทอารมณ์คั่งแค้นสับสนนี่ซะหน่อย The Age of Dissonance (2009)
Budapest, Bucharest, Dubrovnik...บูดาเปส,บูคาเรส,ดูโบรฟนิก.. The Grandfather (2009)
We'll do the real thing this summer in warsaw and moscow and budapest.เราจะไปเที่ยวแน่ๆในซัมเมอร์นี้ ที่วอร์ซอว์และมอสโกและบูดาเปส The Grandfather (2009)
- Budapest?- บูดาเปสต์เหรอคะ Na Triobloidi (2009)
And even the deepest bonds...ผมไม่ชอบเหมือนกัน พอล แต่เราไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไป V (2009)
It's about pest control."ผมพูดแทน ริค โอ แบรี่ได้แค่นั้น The Cove (2009)
Pest control.ผมพูดแทนคนอื่นนอกจาก ตัวผมเองไม่ได้ครับ The Cove (2009)
"That looks on tempests and is never shaken"That looks on tempests and is never shaken Did You Hear About the Morgans? (2009)
My deepest condolences.ผมเสียใจด้วยจริงๆ ครับ Sigh (2009)
Why are you pestering me?ฉันบอกให้ออกไป ทำไมทำตัวน่ารำคาญจังนี่เห๊อะ Episode #1.15 (2009)
Oh, boy, I didn't think that you were the sharpest tool in the shed.โธ่เอ๊ย ฉันไม่คิดว่านายจะ ฉลาดเป็นกรด Release Me (2009)
The memories of being loved by someone, of loving someone the purest emotions are buried in the deepest part of the brain, the limbic cortex...ความทรงจำเรื่องที่เคยรักใครสักคน ที่กำลังรักใครสักคน... ...ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ถูกฝังอยู่ในส่วนลึกสุดของสมองลิมบิค คอร์เท็ก... Episode #1.5 (2009)
Yeah, pesticides, power lines, incinerators, gas stations, fresh paint, even perfume made them sick.ใช่ พวกยาฆ่าแมลง ฝุ่นแป้ง เตาเผาขยะ ปั๊มน้ำมัน สีฝุ่น แม้แต่น้ำหอม ก็ทำให้พวกเขาป่วย Harbingers in a Fountain (2009)
No pesticides. No evidence of processed foods.ไม่มีโรค ไม่พบความผิดปกติ ของกระบวนการย่อยอาหาร The Plain in the Prodigy (2009)
How you used to mortar and pestle all those hopeful young spirits?ที่เธอใช้ครกบดน่ะเหรอ วันเวลาแห่งความหวังหนุ่มสาว Dan de Fleurette (2009)
That, and, uh, and finding the cheapest lebanese food.นั่น และ เอ่อ และ กำลังหา \ อาหารเลบานอนราคาประหยัด Dan de Fleurette (2009)
He's not the sharpest tack, but he's a good man.เขาไม่ได้เป็น คนฉลาดเฉลียวอะไร แต่เขาก็เป็นคนดี Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Uther would view the son of a Dragonlord with the deepest suspicion.อูเธอร์จะมองลูกชายของราชามังกรด้วยความไม่ไว้วางใจอย่างที่สุด The Last Dragonlord (2009)
Ic the bebeode thaet thu ne slaepest!Ic the bebeode thaet thu ne slaepestThe Fires of Idirsholas (2009)
The source of this pestilence is the witch, the Lady Morgana.ขุมพลังแห่งโรคร้ายนี้คือมนตรา ที่อยู่ในท่านหญิงมอร์กานา The Fires of Idirsholas (2009)
But the North Korean security team and the Hungarian police are on the hunt for him, which will make it impossible for him to get out of Budapest.แต่พวกฝ่ายรักษาความปลอดภัยเกาหลีเหนือ และพวกตำรวจฮังการียังตามล่าเขาอยู่ มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่เขาจะหนีออกจากบูสดาเปส Iris (2009)
In Budapest.ใน บูดาเบส Iris (2009)
I'm sure he's somewhere here in Budapest hiding.ฉันรู้ เขาซ่อนตัวอยู่ใน BUDAPEST Iris (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pestThe water is deepest here.
pestIn deepest sympathy.
pestGet off me you little pest!
pestThis lake is among the deepest in the country.
pestThis is the cheapest store in this town.
pestThe lake is the deepest in Japan.
pestThe lake is deepest here.
pestThe lake is deepest here in so far as I know.
pestThis lake is deepest at this point.
pestThe memoir breathes the deepest respect for his father.
pestI showed him my deepest regret.
pestHe said with deepest tenderness, "Are you all right"?
pestMother-in-law and daughter-in-law are a tempest and hailstorm.
pestHe didn't intend to let her drive but she pestered him so much that he finally gave in.
pestThe lake is deepest at this spot.
pestThat man is the richest whose pleasures are the cheapest.
pestHe's the pest that, on last month's class-help day, escaped leaving me with all the work.
pestThis river is deepest here.
pestI would like to express to you my deepest gratitude for having been a guest at your party.
pestDammit, that pest Nagisa, she really went and snitched on me to the teachers.
pestThis lake is the deepest in Japan.
pestThe lake is deepest around here.
pestThe lake is deepest at this point.
pestThis lake is the deepest in this country.
pestStop pestering me, I'm busy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัตรูพืช[N] pest, Example: การใช้สารสะกัดจากสะเดาเพื่อฆ่าศัตรูพืชเป็นการลดการใช้สารฆ่าแมลงอีกแนวทางหนึ่ง, Thai definition: สัตว์และแมลงที่ทำลายต้นไม้
ห่า[N] cholera, See also: pestilential disease, infectious disease, Example: เขาตายด้วยโรคห่าเมื่อคืนนี้, Thai definition: ชื่อผีจำพวกหนึ่ง ถือกันว่าทำให้เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง เช่นโรคลงราก (อหิวาตกโรค) กับ กาฬโรค เลยเรียกโรคเหล่านี้ว่า โรคห่า
คนผีทะเล[N] devil, See also: pest, impudent or bad person, Syn. คนผี, คนทะลึ่ง, Example: ฉันไม่เล่นกับคนผีทะเลอย่างเธอหรอก, Count unit: คน
ตามตื๊อ[V] pester, See also: bother, Syn. ตื๊อ, Example: สมัยก่อนข้าราชการจะไม่ค่อยพูดนักข่าวจึงต้องตามตื๊อเพื่อทำข่าว, Thai definition: ตามเซ้าซี้รบกวนร่ำไป
สาก[N] pestle, Example: ชายหนุ่มทำหน้าที่ตำข้าวเอาสากกระแทกทิ่มก้นครกเป็นจังหวะเรื่อยไป, Count unit: อัน, Thai definition: สิ่งที่เป็นท่อนกลมยาว ทำด้วยหินและไม้เป็นต้น ใช้ตำคู่กับครก
ป่วน[V] be turbulent, See also: be tumultuous, be tempestuous, Syn. ปั่นป่วน, ป่วนปั่น, อลวน, Example: ผู้ทำธุรกิจขายตู้คาราโอเกะ คอมพิวเตอร์ ก็อยากให้วงการตู้คาราโอเกะ VCD ป่วน, Thai definition: เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปกติ, สับสนวุ่นวายผิดปกติ
แผ้วพาน[V] disturb, See also: pester, bother, trouble, harass, Syn. รบกวน, ทำให้เดือดร้อน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายใดๆ มาแผ้วพาน
แผ้วพาน[V] disturb, See also: harass, harm, bother, pester, trouble, worry, pester, Syn. รบกวน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายมาแผ้วพาน
พะเน้าพะนึง[V] pester, Syn. เซ้าซี้, กระเซ้ากระซี้, Example: ธงไม่สามารถให้ในสิ่งที่หล่อนต้องการได้ เมื่อพะเน้าพะนึงมากๆ ธงจะหงุดหงิด อารมณ์เสียทุกครั้ง, Thai definition: พูดรบเร้าร่ำไรเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ
พังพอน[N] mongoose, See also: Herpestes javanicus, Example: เมื่อผ่านเข้าไปในดงไม้ เขาพบพังพอนกับงูเห่ากำลังต่อสู้กันบนเนินดินข้างจอมปลวก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล Herpestes วงศ์ Viverridae ขนหนาสีน้ำตาลหรือเทา หัวแหลม หางยาวเป็นพวง เคลื่อนไหวเร็วมาก กินสัตว์
พายุ[N] storm, See also: hurricane, gale, tempest, Syn. ลมพายุ, Example: เมื่อเกิดอากาศร้อนจัด ในบางพื้นที่อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนได้, Count unit: ลูก, Thai definition: ลมที่พัดแรงมาก
ลมแดง[N] windstorm, See also: storm, tempest, squall, gale, hard storm, Thai definition: ลมพายุที่พัดแรงจัด
ลมพายุ[N] storm, See also: tempest, hurricane, Example: เขานำเรือไปจอดหลบลมพายุเวิ้งอ่าวหลังเกาะจนกว่าพายุจะสงบ
สากกะเบือ[N] pestle, Syn. สาก, ไม้ตีพริก, Example: ไอ้ยอดเผ่นหนีสากกะเบือที่แม่มันเขวี้ยงตามมาแทบไม่ทัน, Count unit: อัน, Thai definition: สากไม้สำหรับตำข้าวเบือหรือน้ำพริก ใช้คู่กับครกกะเบือ
ตำ[V] pound, See also: pestle, Example: แม่บ่นว่าฉันตำเครื่องแกงไม่ละเอียดพอ, Thai definition: ใช้สากหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงเช่นนั้นทิ่มลงไปอย่างแรงเรื่อยๆ เช่น ตำข้าว ตำน้ำพริก
ตะลุมพุก[N] mallet, See also: rice-pounding mallet, pestle with a handle at right angles, Syn. ไม้ตำข้าว, กระลุมพุก, Example: ชาวบ้านใช้ไม้ตะลุกพุกตำข้าว, Count unit: อัน, ท่อน, Thai definition: ไม้ท่อนกลมๆ มีด้ามคล้ายค้อน แต่ใหญ่กว่ามาก
ตะบัน[N] metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing, Syn. ตะบันหมาก, Example: คุณยายใช้ตะบันหมากใบนี้ตั้งแต่ยังเป็นสาว, Thai definition: เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น
ตื๊อ[V] pester, See also: harass, bother, importune, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: เขาตื้อเธอให้ยอมแต่งงานกับเขา, Thai definition: รบเร้าจะเอาให้ได้, เซ้าซี้รบกวนร่ำไป
รบเร้า[V] pester, See also: beg, beseech repeately, Syn. วิงวอน, อ้อนวอน, ร่ำร้อง, ร้องขอ, Example: ประชาชนรบเร้าให้นายกรัฐมนตรียอมอนุญาตให้ชาวยิวอพยพเข้ามาในประเทศ, Thai definition: วิงวอนอย่างเร่งร้อน
ไม้ตีพริก[N] pestle, See also: masher, Syn. สาก, สากกะเบือ, Example: เขาเก็บไม้ตีพริกไว้ในครัว, Count unit: อัน, Thai definition: สากไม้ตำน้ำพริก ใช้ตำกับครกดิน
กระเซ้ากระซี้[V] importune, See also: beseech, entreat, implore, supplicate, solicit, pester, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: หล่อนดุจนเด็กขยาดไม่กล้ากระเซ้ากระซี้
กลี[N] plague of livestock, See also: pestilence among the domestic animals, Thai definition: โรคห่าที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูดาเปสต์[n. prop.] (Būdāpēs = Būdāpēt) EN: Budapest   FR: Budapest
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease   FR: peste [f] ; choléra [m]
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague   FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
โขลก[X] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle   FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
คอยเซ้าซี้[v. exp.] (khøi saosī) EN: pester   
คนที่รบกวน[n. exp.] (khon thī ropkūan) EN: pest   FR: peste [f] (fig.)
ลมแดง[n.] (lomdaēng) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm   FR: tempête [f] ; vent violent [m]
ลมพายุ[n. exp.] (lom phāyu) EN: storm ; tempest ; hurricane   FR: vent de tempête [m] ; vent tempétueux [m]
ไม้ตีพริก[n.] (māitīphrik) EN: pestle ; masher   FR: mortier [m]
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong   FR: sentir mauvais ; puer ; empester
มรสุม[n.] (mørasum) EN: storm ; rainstorm ; tempest   FR: tempête [f]
นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง(หมอบุญส่ง)[n. exp.] (nok jap malaēng khø nāmtān daēng (Mø Bunsong)) EN: Hill Blue Flycatcher   FR: Gobemouche des collines [m] ; Cyornis alpestre [m] ; Gobemouche de montagne [m]
พายุ[n.] (phāyu) EN: storm ; hurricane ; tempest ; gale   FR: tempête [f] ; ouragan [m] ; coup de vent [m] ; bourrasque [f]
โรคห่า[n.] (rōk hā) EN: plague   FR: peste [f]
รบเร้า[v.] (røprao) EN: Importune ; press ; pester   FR: importuner ; presser ; insister
สาก[n.] (sāk) EN: wooden pestle ; pestle   FR: pilon [m]
สากกะเบือ[n.] (sākkabeūa) EN: pestle   
ศัตรูพืช[n. exp.] (sattrū pheūt) EN: pest   
ส่งกลิ่นเหม็น[v. exp.] (songklin men) FR: puer ; empester ; chlinguer = schlinguer (fam., vulg.) ; fouetter (fam.) ; cocotter (fam.)
ตำ[v.] (tam) EN: pestle ; pound ; pulverize   FR: piler ; pilonner
ตำข้าว[v. exp.] (tam khāo) EN: pound half-milled rice ; pound rice (with a pestle in a mortar)   FR: piler le riz
ตามตื๊อ[v.] (tāmteū) EN: pester ; bother   FR: harceler
ตื๊อ[v.] (teū) EN: pester ; harass ; bother ; worry   FR: harceler ; harasser
ทำให้รำคาญ[v. exp.] (thamhai ramkhān) EN: annoy ; pester   FR: ennuyer ; importuner
ยาฆ่าแมลง [n.] (yākhāmalaēng) EN: insecticide ; pesticide   FR: insecticide [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEST    P EH1 S T
PESTA    P EH1 S T AH0
PESTS    P EH1 S T S
PESTKA    P EH1 S T K AH0
PESTER    P EH1 S T ER0
PESTANA    P EH0 S T AE1 N AH0
TEMPEST    T EH1 M P AH0 S T
HIPPEST    HH IH1 P AH0 S T
DEEPEST    D IY1 P AH0 S T
SHARPEST    SH AA1 R P AH0 S T
PESTILLO    P EH2 S T IY1 OW0
PESTILLO    P EH2 S T IH1 L OW0
BUDAPEST    B UW1 D AH0 P EH2 S T
TAPESTRY    T AE1 P AH0 S T R IY0
STEEPEST    S T IY1 P AH0 S T
PESTERED    P EH1 S T ER0 D
CHEAPEST    CH IY1 P AH0 S T
TEMPESTA    T EH2 M P EH1 S T AH0
PESTICIDE    P EH1 S T AH0 S AY2 D
PESTERING    P EH1 S T ER0 IH0 NG
TAPESTRIES    T AE1 P AH0 S T R IY0 Z
PESTILENCE    P EH1 S T AH0 L AH0 N S
PESTICIDES    P EH1 S T AH0 S AY2 D Z
BUDAPEST'S    B UW1 D AH0 P EH2 S T S
TEMPESTUOUS    T EH2 M P EH1 S CH UW0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pest    (n) (p e1 s t)
pests    (n) (p e1 s t s)
pester    (v) (p e1 s t @ r)
pestle    (v) (p e1 s l)
ripest    (j) (r ai1 p i s t)
dampest    (j) (d a1 m p i s t)
deepest    (j) (d ii1 p i s t)
pesters    (v) (p e1 s t @ z)
pestled    (v) (p e1 s l d)
pestles    (v) (p e1 s l z)
tempest    (n) (t e1 m p i s t)
Budapest    (n) (b y uu1 d @ p e s t)
cheapest    (j) (ch ii1 p i s t)
crispest    (j) (k r i1 s p i s t)
fowlpest    (n) (f au1 l p e s t)
pestered    (v) (p e1 s t @ d)
pestling    (v) (p e1 s l i ng)
plumpest    (j) (p l uh1 m p i s t)
sharpest    (j) (sh aa1 p i s t)
steepest    (j) (s t ii1 p i s t)
tapestry    (n) (t a1 p i s t r ii)
tempests    (n) (t e1 m p i s t s)
pestering    (v) (p e1 s t @ r i ng)
pesticide    (n) (p e1 s t i s ai d)
pestilent    (j) (p e1 s t i l @ n t)
pesticides    (n) (p e1 s t i s ai d z)
pestilence    (n) (p e1 s t i l @ n s)
rinderpest    (n) (r i1 n d @ p e s t)
tapestried    (j) (t a1 p i s t r i d)
tapestries    (n) (t a1 p i s t r i z)
pestiferous    (j) (p e1 s t i1 f @ r @ s)
pestilences    (n) (p e1 s t i l @ n s i z)
tempestuous    (j) (t e1 m p e1 s ch u@ s)
pestilential    (j) (p e2 s t i l e1 n sh l)
tempest-swept    (j) - (t e1 m p i s t - s w e p t)
tempest-tossed    (j) - (t e1 m p i s t - o s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anteilnahme {f}; Beileid {n} | mit aufrichtigem Beileidsympathy | in deepest sympathy [Add to Longdo]
Belästigung {f}pestering [Add to Longdo]
Brogue-Schuh {m}; Budapester Schuh (mit gestanzten Löchern verzierter Schuh)wingtip shoe; wingtip brogue shoe [Add to Longdo]
Gewitter {n} | Gewitter {pl}tempest | tempests [Add to Longdo]
Gifthauch {m}; Pesthauch {m}blight [Add to Longdo]
Gobelin {m}; Gobelinteppich {m}Gobelin tapestry [Add to Longdo]
Gobelingewebe {n}tapestry [Add to Longdo]
Heftigkeit {f}tempestuousness [Add to Longdo]
Kernschatten {m}deepest shadow [Add to Longdo]
jdm. auf die Pelle rücken; jdm. auf der Pelle liegento pester someone [Add to Longdo]
Pest {f}; Pestilenz {f}; Seuche {f}pestilence [Add to Longdo]
Pestizid {n}pesticide [Add to Longdo]
Pflanzenschutzmittel {n}pesticide [Add to Longdo]
Rinderpest {f}rinderpest; cattle plague [Add to Longdo]
Schädlingsbekämpfung {f}pest control [Add to Longdo]
Stößel {m} | Stößel {pl}pestle | pestles [Add to Longdo]
Sturm {m} | Stürme {pl} | ein Sturm in Wasserglas [übtr.]tempest | tempests | a tempest in a teapot [fig.] [Add to Longdo]
Tapisserie {f}tapestry [Add to Longdo]
Tapisserieware {f}; Wandteppich {m}; Bildteppich {m}tapestry [Add to Longdo]
Wandteppich {m}tapestry [Add to Longdo]
belästigen | belästigend | belästigt | belästigt | belästigteto pester | pestering | pestered | pesters | pestered [Add to Longdo]
beschmutzen; verschmutzen; vergiften; verpesten | beschmutzend; verschmutzend; vergiftend; verpestend | beschmutzt; verschmutzt; vergiftet; verpestet | beschmutzt | beschmutzteto befoul | befouling | befouled | befouls | befouled [Add to Longdo]
billig; preiswert {adj} | billiger | am billigstencheap | cheaper | cheapest [Add to Longdo]
drangsalierento pester; to plague [Add to Longdo]
feucht; dunstig {adj} | feuchter | am feuchtestendamp | dampier | dampest [Add to Longdo]
gefährlich {adv}pestilently [Add to Longdo]
jdn. löchern; jdn. in den Ohren liegento pester someone [Add to Longdo]
jdm. nachstellento follow; to pester; to hunt someone [Add to Longdo]
pestartigpestilent [Add to Longdo]
pestartig {adv}pestilently [Add to Longdo]
pestartigpestilential [Add to Longdo]
plump {adj} | plumper | am plumpestendumpy | dumpier | dumpiest [Add to Longdo]
plump {adj} | plumper | am plumpestenstumpy | stumpier | stumpiest [Add to Longdo]
rundlich; pummelig; plump {adj} | rundlicher; pummeliger; plumper | am rundlichsten; am pummeligsten; am plumpestenchubby | chubbier | chubbiest [Add to Longdo]
scharf {adj} | schärfer | am schärfstensharp | sharper | sharpest [Add to Longdo]
schlaff; schlapp; welk; müde {adj} | schlaffer | am schlaffestenlimp | limper | limpest [Add to Longdo]
stürmisch; turbulent {adj}tempestuous [Add to Longdo]
stürmisch {adv}tempestuously [Add to Longdo]
tief {adj} | tiefer | am tiefstendeep | deeper | deepest [Add to Longdo]
tiefempfunden {adj} | tiefempfundener | am tiefempfundenstendeep felt | deeper felt | deepest felt [Add to Longdo]
tödlich; todbringend; gefährlich {adj}pestilent [Add to Longdo]
triezen; plagento pester; to plague [Add to Longdo]
unbeholfen; schwerfällig; plump; tapsig; tölpisch {adj} | unbeholfener; schwerfälliger; plumper; tapsiger; tölpischer | am unbeholfensten; am schwerfälligsten; am plumpesten; am tapsigstena; am tölpischstenclumsy | clumsier | clumsiest [Add to Longdo]
verderblich; zersetzend {adj}pestilent [Add to Longdo]
verpestend; verseuchendcontaminating [Add to Longdo]
verpestet; verseuchtcontaminates [Add to Longdo]
verpestetmephitic [Add to Longdo]
verschmutzen; verunreinigen; verpesten | verschmutzend; verunreinigend; verpestend | verschmutzt; verunreinigt; verpestet | verschmutzt; verunreinigt | verschmutzte; verunreinigteto pollute | polluting | polluted | pollutes | polluted [Add to Longdo]
Am ersten Tag ein Gast, am dritten Tag eine Last.The first day a guest, the third day a pest. [Add to Longdo]
Beulenpest {f} [med.]bubonic plague [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
せがむ[, segamu] (v5m,vt) to badger (pester) (a person to do); (P) [Add to Longdo]
せびる[, sebiru] (v5r,vt) to demand money; to pester; to extort [Add to Longdo]
ゴブラン織り;ゴブラン織[ゴブランおり, goburan ori] (n) Gobelins tapestry [Add to Longdo]
タピストリー[, tapisutori-] (n) tapestry [Add to Longdo]
タペストリー[, tapesutori-] (n) tapestry [Add to Longdo]
ブタペスト[, butapesuto] (n) Budapest [Add to Longdo]
ペースト[, pe-suto] (n) (1) paste; (2) pest [Add to Longdo]
ペスト菌[ペストきん, pesuto kin] (n) plague bacillus (Yersinia pestis, formerly pasteurella pestis) [Add to Longdo]
稲虫;蝗[いなむし;おおねむし, inamushi ; oonemushi] (n) rice pest [Add to Longdo]
疫神[えきじん, ekijin] (n) (See 疫病神) god who spreads infectious diseases; god of pestilence [Add to Longdo]
疫癘[えきれい, ekirei] (n) epidemic; plague; pestilence [Add to Longdo]
家禽ペスト[かきんペスト, kakin pesuto] (n) fowl pest [Add to Longdo]
[きね, kine] (n) mallet; pestle; pounder [Add to Longdo]
牛疫[ぎゅうえき, gyuueki] (n) cattle plague; rinderpest [Add to Longdo]
強請り;強請(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強請・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
金輪際[こんりんざい, konrinzai] (adv,n) the deepest bottom of the earth; never; not ... at all; on no account; for all the world; till doomsday [Add to Longdo]
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P) [Add to Longdo]
嫌がらせ(P);厭がらせ[いやがらせ, iyagarase] (n) harassment; pestering; (P) [Add to Longdo]
原茸[はらたけ;ハラタケ, haratake ; haratake] (n) (uk) field mushroom (Agaricus campestris); meadow mushroom [Add to Longdo]
荒れ[あれ, are] (n) stormy weather; tempest; chaps (of skin); (P) [Add to Longdo]
最深[さいしん, saishin] (adj-na,adj-no,n) deepest [Add to Longdo]
最深積雪[さいしんせきせつ, saishinsekisetsu] (n) deepest snow; maximum snowfall; maximum depth of snow cover [Add to Longdo]
最深部[さいしんぶ, saishinbu] (n) deepest part; deepest portion; depths (of the ocean etc.); innermost [Add to Longdo]
菜種菜[なたねな;ナタネナ, natanena ; natanena] (n) (uk) (See 油菜・あぶらな) rape (seed oil plant, Brassica campestris) [Add to Longdo]
殺虫[さっちゅう, sacchuu] (n,vs) killing insects or pests [Add to Longdo]
殺虫剤[さっちゅうざい, sacchuuzai] (n) insecticide; pesticide; (P) [Add to Longdo]
錫ペスト[すずペスト, suzu pesuto] (n) tin pest [Add to Longdo]
垂れ絹[たれぎぬ, tareginu] (n) (uk) hanging silk; curtain; tapestry; veil [Add to Longdo]
青蠅;青蝿;蒼蠅;蒼蝿[あおばえ;せいよう(青蠅;青蝿);そうよう(蒼蠅;蒼蝿)(ok), aobae ; seiyou ( ao hae ; ao hae ); souyou ( ao hae ; ao hae )(ok)] (n) (1) (col) bluebottle fly; (2) (せいよう, そうよう only) (arch) (derog) little pest [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P) [Add to Longdo]
責付く;責っ付く[せっつく, settsuku] (v5k,vt) (uk) to pester someone (e.g. to buy something) [Add to Longdo]
鼠疫[そえき, soeki] (n) plague; pest [Add to Longdo]
掻き口説く;かき口説く[かきくどく, kakikudoku] (v5k,vi) (See 口説く・1) to complain; to pester; to plead; to beg [Add to Longdo]
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P) [Add to Longdo]
大阪白菜;大阪しろ菜[おおさかしろな, oosakashirona] (n) bok choy hybrid (Brassica campestris var. amplexicaulis) (pak choi, bokchoy) [Add to Longdo]
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla [Add to Longdo]
大発生[だいはっせい, daihassei] (n) explosive increase (in number of pests); (severe) outbreak or upsurge of pests [Add to Longdo]
綴れ織り;つづれ織り[つづれおり, tsudureori] (n) (hand-woven) tapestry [Add to Longdo]
乳棒[にゅうぼう, nyuubou] (n) pestle [Add to Longdo]
農薬[のうやく, nouyaku] (n,adj-no) agricultural chemical (i.e. pesticide, herbicide, fungicide, etc.); agrochemical; agrichemical; (P) [Add to Longdo]
白菜[はくさい(P);パクチョイ, hakusai (P); pakuchoi] (n) Chinese cabbage (Brassica campestris var. amplexicaulis); white rape; bok choy; pak choi; (P) [Add to Longdo]
浜雲雀[はまひばり;ハマヒバリ, hamahibari ; hamahibari] (n) (uk) shore lark (Eremophila alpestris); horned lark [Add to Longdo]
防除[ぼうじょ, boujo] (n,vs) pest control; extermination [Add to Longdo]
防虫[ぼうちゅう, bouchuu] (n) pesticide [Add to Longdo]
無心[むしん, mushin] (adj-na,n,adj-no) (1) innocence; (2) insentient (i.e. plants, inanimate objects, etc.); (3) {Buddh} (See 有心) free from obstructive thoughts; (vs,vt) (4) to pester someone (for cash, etc.); (P) [Add to Longdo]
無農薬[むのうやく, munouyaku] (adj-no) pesticide-free; non-chemical; organic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五瘟[wǔ wēn, ˇ ㄨㄣ, ] five chief demons of folklore personifying pestilence [Add to Longdo]
五瘟神[wǔ wēn shén, ˇ ㄨㄣ ㄕㄣˊ, ] five chief demons of folklore personifying pestilence; cf four horsemen of the apocalypse [Add to Longdo]
五鬼[wǔ guǐ, ˇ ㄍㄨㄟˇ, ] five chief demons of folklore personifying pestilence; also written 五瘟神 [Add to Longdo]
传染病[chuán rǎn bìng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, / ] infectious disease; contagious disease; pestilence [Add to Longdo]
土狗[tǔ gǒu, ㄊㄨˇ ㄍㄡˇ, ] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa [Add to Longdo]
壁毯[bì tǎn, ㄅㄧˋ ㄊㄢˇ, ] tapestry (used as a wall hanging) [Add to Longdo]
天蝼[tiān lóu, ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, / ] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa [Add to Longdo]
害人精[hài rén jīng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, ] goblin that kills or harms people; fig. wicked scoundrel; terrible pest [Add to Longdo]
害人虫[hài rén chóng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] pest; evil-doer [Add to Longdo]
害虫[hài chóng, ㄏㄞˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] injurious insect; pest [Add to Longdo]
布达佩斯[Bù dá pèi sī, ㄅㄨˋ ㄉㄚˊ ㄆㄟˋ ㄙ, / ] Budapest (capital of Hungary) [Add to Longdo]
厮缠[sī chán, ㄙ ㄔㄢˊ, / ] to tangle with; to get involved; to pester [Add to Longdo]
暴风雨[bào fēng yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄩˇ, / ] rainstorm; storm; tempest [Add to Longdo]
暴风骤雨[bào fēng zhòu yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄓㄡˋ ㄩˇ, / ] violent wind and rainstorm; hurricane; tempest [Add to Longdo]
[chǔ, ㄔㄨˇ, ] pestle; to poke [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] hammer; mallet; pestle [Add to Longdo]
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] wooden pestle or rammer [Add to Longdo]
殊深轸念[shū shēn zhěn niàn, ㄕㄨ ㄕㄣ ㄓㄣˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] extreme solicitude (成语 saw); expressing the deepest condolences; to feel deeply concerned [Add to Longdo]
杀虫剂[shā chóng jì, ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] insecticide; pesticide [Add to Longdo]
毒物[dú wù, ㄉㄨˊ ˋ, ] pest; venom; toxin [Add to Longdo]
油菜[yóu cài, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ, ] oilseed rape (Brassica campestris) [Add to Longdo]
油菜籽[yóu cài zǐ, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ ㄗˇ, ] oilseed rape (Brassica campestris); rapeseed; coleseed [Add to Longdo]
深处[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, / ] abyss; depths; deepest or most distant part [Add to Longdo]
獴科[měng kē, ㄇㄥˇ ㄎㄜ, ] Herpestidae (the mongoose family) [Add to Longdo]
病虫害[bìng chóng hài, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄥˊ ㄏㄞˋ, / ] plant diseases and insect pests [Add to Longdo]
[wēn, ㄨㄣ, ] epidemic; pestilence; plague [Add to Longdo]
瘟神[wēn shén, ㄨㄣ ㄕㄣˊ, ] demon personifying pestilence [Add to Longdo]
研磨[yán mó, ㄧㄢˊ ㄇㄛˊ, ] milling; to grind; to polish by grinding; to abrade; whetstone; pestle [Add to Longdo]
研钵[yán bō, ㄧㄢˊ ㄅㄛ, / ] mortar (bowl for grinding with pestle) [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, ] pestle; pound with a pestle [Add to Longdo]
磨烦[mò fán, ㄇㄛˋ ㄈㄢˊ, / ] to pester; to bother sb incessantly [Add to Longdo]
紫菜苔[zǐ cài tái, ㄗˇ ㄘㄞˋ ㄊㄞˊ, ] purple cabbage; Brassica campestris var. purpurea [Add to Longdo]
绣帷[xiù wéi, ㄒㄧㄡˋ ㄨㄟˊ, / ] tapestry [Add to Longdo]
缠绕[chán rào, ㄔㄢˊ ㄖㄠˋ, / ] twisting; to twine; to pester; to bother [Add to Longdo]
胡缠[hú chán, ㄏㄨˊ ㄔㄢˊ, / ] to pester; to involve sb unreasonably [Add to Longdo]
芸苔子[yún tái zǐ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄗˇ, ] rape (Brassica campestris L.); rapeseed plant; canola plant; a common vegatable with a dark green leaf; also called 油菜 [Add to Longdo]
[piě, ㄆㄧㄝˇ, ] Brassica campestris subsp. rapa [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, ] turnip; Brassica campestris [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest [Add to Longdo]
螟虫[míng chóng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest [Add to Longdo]
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, / ] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest) [Add to Longdo]
虫害[chóng hài, ㄔㄨㄥˊ ㄏㄞˋ, / ] insect pest; insect-borne blight; damage from locusts [Add to Longdo]
蟹獴[xiè měng, ㄒㄧㄝˋ ㄇㄥˇ, ] crab-eating mongoose (Herpestes urva) [Add to Longdo]
蛮缠[mán chán, ㄇㄢˊ ㄔㄢˊ, / ] to pester; to bother endlessly [Add to Longdo]
血流漂杵[xuè liú piāo chǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄠ ㄔㄨˇ, ] enough blood flowing to float pestles (成语 saw); rivers of blood; blood bath [Add to Longdo]
轩然大波[xuān rán dà bō, ㄒㄩㄢ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ㄅㄛ, / ] tempest [Add to Longdo]
钻心虫[zuān xīn chóng, ㄗㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄥˊ, / ] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest [Add to Longdo]
香蒜酱[xiāng suàn jiàng, ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] garlic sauce; pesto [Add to Longdo]
鼠疫杆菌[shǔ yì gǎn jūn, ㄕㄨˇ ㄧˋ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] Yersinia pestis; the bubonic plage bacillus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
悪疫[あくえき, akueki] Seuche, -Pest, Epidemie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top