Search result for

pesés

(75 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pesés-, *pesés*, pesé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pesés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pesés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
typeset[VT] เรียงพิมพ์
typesetter[N] เครื่องเรียงพิมพ์
typesetter[N] ช่างเรียงพิมพ์
typesetting[N] การเรียงพิมพ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copesetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
typeset(ไทพฺ'เซท) vt.,adj. เรียงพิมพ์
typeset qualityคุณภาพเยี่ยมหมายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยความละเอียด (resolition) 1200 ถึง2540 จุดต่อนิ้ว ซึ่งนับว่าคมชัดมาก (เครื่องพิมพ์คุณภาพพอใช้ได้จะมีความละเอียดประมาณ 300 - 600 จุดต่อนิ้วเท่านั้น)
typesetter(ไทพฺ'เซทเทอะ) n. ผู้เรียงพิมพ์,เครื่องเรียงพิมพ์, Syn. compositor
typesetting(ไทพฺ'เซททิง) n. กระบวนการเรียงพิมพ์. adj. ใช้สำหรับเรียงพิมพ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
horizontally oppesed engine; boxer engine; flat engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Typesettingการเรียงพิมพ์ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างเรียงพิมพ์[N] hand compositor, See also: compositor, typesetter, maker-up, Syn. ช่างเรียง
เรียงพิมพ์[V] typeset, See also: set type, Thai definition: เอาตัวพิมพ์มาเรียงเพื่อตีพิมพ์
ช่างเรียง[N] typesetter, See also: compositor, Example: ช่างเรียงคนนั้นอ่านลายมือของนักเขียนท่านนั้น ได้มากกว่าช่างเรียงคนอื่น, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่เรียงตัวพิมพ์ในการพิมพ์แบบเก่า ที่ยังไม่ใช้คอมพิวเตอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ง[v.] (chang) EN: weigh   FR: peser
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider   FR: évaluer ; peser ; considérer
ชั่งน้ำหนัก[v. exp.] (chang nāmnak) EN: weigh   FR: peser ; mesurer le poids
ชั่งน้ำหนักผลได้ผลเสีย[xp] (chang nāmnak phondāi phonsīa) EN: weigh the pros and cons   FR: peser le pour et le contre
ช่างเรียง[n.] (chang rīeng) EN: composer ; typesetter   FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
ดัน[v.] (dan) EN: push ; shove   FR: pousser ; presser ; appuyer sur ; peser sur
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove   FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
เครื่องชั่งน้ำหนัก[n.] (khreūang chang nāmnak) EN: scale ; weighing apparatus   FR: balance [f] ; pèse-personne [m]
ลองใจ[v.] (løngjai) EN: test one's feeling ; prove or test another's purpose ; test someone   FR: éprouver ; peser le pour et le contre ; tester
ลงแป้ง[v.] (longpaēng) EN: starch   FR: amidonner ; empeser
มีน้ำหนัก[v. exp.] (mī nām nak) EN: weigh   FR: peser ; avoir pour poids
หนัก[v.] (nak) EN: weigh   FR: peser
เรียงพิมพ์[v.] (rīengphim) EN: typeset ; set type   FR: composer ; photocomposer
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points   FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre
ไตร่ตรอง[v.] (traitrøng) EN: ponder ; think over ; reflect on ; medidate   FR: considérer ; peser ; penser à la chose

CMU English Pronouncing Dictionary
PESEK    P EH1 S EH0 K
PESETA    P AH0 S EY1 T AH0
PESETAS    P AH0 S EY1 T AH0 Z
TYPESET    T AY1 P S EH2 T
ESPESETH    EH1 S P AH0 S EH0 TH
JEPPESEN    JH EH1 P IY0 Z AH0 N
RAPESEED    R EY1 P S IY2 D
TYPESETTING    T AY1 P S EH2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peseta    (n) (p @1 s ei1 t @)
pesetas    (n) (p @1 s ei1 t @ z)
typesetter    (n) (t ai1 p s e t @ r)
typesetters    (n) (t ai1 p s e t @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
スッペシャル[suppesharu, suppesharu] (adj) เฉพาะ เจาะจง พิเศษ , See also: R. special

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
べた組み[べたぐみ, betagumi] (n) solid printing; solid typesetting [Add to Longdo]
タイプセッター[, taipusetta-] (n) {comp} typesetter [Add to Longdo]
ペセタ[, peseta] (n) peseta [Add to Longdo]
横組み[よこぐみ, yokogumi] (n) horizontal typesetting [Add to Longdo]
原版[げんばん;げんぱん, genban ; genpan] (n) typesetting plates (books); mold; mould; pressing plates (records); original edition [Add to Longdo]
混植[こんしょく, konshoku] (n) (1) mixed planting; (2) mixed typesetting [Add to Longdo]
[な, na] (n) (1) greens; vegetables; (2) rape (Brassica napus); rapeseed; (P) [Add to Longdo]
菜種[なたね, natane] (n) rapeseed; coleseed; (P) [Add to Longdo]
菜種殻[なたねがら, natanegara] (n) rapeseed hulls [Add to Longdo]
菜種油[なたねあぶら, nataneabura] (n) rapeseed oil; canola oil [Add to Longdo]
写植[しゃしょく, shashoku] (n) phototypesetting [Add to Longdo]
写植機[しゃしょっき, shashokki] (n) photo-typesetter [Add to Longdo]
写真植字[しゃしんしょくじ, shashinshokuji] (n,adj-no) photosetting (in printing); phototypesetting [Add to Longdo]
種油[たねあぶら, taneabura] (n) rapeseed oil [Add to Longdo]
縦組み[たてぐみ, tategumi] (n) vertical typesetting [Add to Longdo]
植字[しょくじ, shokuji] (n,vs) typesetting [Add to Longdo]
植字機[しょくじき, shokujiki] (n) typesetting machine [Add to Longdo]
組(P);組み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P) [Add to Longdo]
組み版;組版[くみはん, kumihan] (n) typesetting; composition [Add to Longdo]
文選[ぶんせん, bunsen] (n,vs) typesetting [Add to Longdo]
文選工[ぶんせんこう, bunsenkou] (n) typesetter; compositor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
列印[liè yìn, ㄌㄧㄝˋ ˋ, ] to print; to typeset and print; to print from a webpage [Add to Longdo]
拼版[pīn bǎn, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ, ] to typeset; to make up (printers' plates) [Add to Longdo]
排印[pái yìn, ㄆㄞˊ ˋ, ] typesetting and printing [Add to Longdo]
排版[pái bǎn, ㄆㄞˊ ㄅㄢˇ, ] typesetting [Add to Longdo]
油菜籽[yóu cài zǐ, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ ㄗˇ, ] oilseed rape (Brassica campestris); rapeseed; coleseed [Add to Longdo]
芸苔子[yún tái zǐ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄗˇ, ] rape (Brassica campestris L.); rapeseed plant; canola plant; a common vegatable with a dark green leaf; also called 油菜 [Add to Longdo]
菜籽[cài zǐ, ㄘㄞˋ ㄗˇ, ] vegetable seeds; rapeseed [Add to Longdo]
连线[lián xiàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] connecting line; slur indicating legato (in music); liaison (in phonetics); ligature (in typesetting) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーティーエス[しーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
経費[けいひ, keihi] Unkosten, Kosten, Spesen, Ausgaben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top