Search result for

pers

(192 entries)
(0.2225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pers-, *pers*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Persian GulfThe Persian Gulf is located in Western Asia between Iran (Persia) and the Arabian Peninsula. It is an extension of the Indian Ocean. Historically and internationally known as the Persian Gulf, this body of water is sometimes controversially referred to as the Arabian Gulf or The Gulf by most Arab states, although neither of the latter two terms are recognized internationally. The name Gulf of Iran (Persian Gulf) is used by the International Hydrographic Organization. The Persian Gulf has many good fishing grounds, extensive coral reefs, and abundant pearl oysters. Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf

English-Thai: Longdo Dictionary
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., S. Individual Income Tax

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
persecution (n ) การไล่ทำร้ายและสังหาร เช่นการไล่ทำร้ายและสังหารชาวยิว หรือการไล่ทำร้ายและสังหารผู้นับถือคริสต์ศาสนาในสมัยคริสเตียนยุคแรก
perserverance (n ) ความมุมานะ
See also: S. persistence,
person vis-a-visบุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
personal attendanceเข้าเรียนด้วยตัวเอง
personnel (n ) กำลังพล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Persia    [N] อาณาจักรเปอร์เซีย (คือประเทศอิหร่านในปัจจุบัน)
person    [N] บุคคล, See also: คน, มนุษย์, Syn. human, individual, someone, soul
person    [N] ตัวเอง, Syn. self
person    [N] บุรุษ (ในทางไวยากรณ์)
person    [N] นิติบุคคล
Perseus    [N] กลุ่มดาวทางเหนือซึ่งอยู่ระหว่างดาว Andromeda และ Auriga
Persian    [ADJ] เกี่ยวกับเปอร์เซีย
Persian    [N] ชาวเปอร์เซีย, See also: ชาวอิหร่าน
persist    [VI] ยืนกราน, See also: ดื้อแพ่ง, Syn. endure, persevere, Ant. desist, stop
persist    [VI] ยังคงอยู่, See also: ยังคงมี, ยังมีอยู่, Syn. continue, remain, Ant. desist, stop

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
persecutionการบีฑา, การเบียดเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
persistentติดทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
persistent calyxกลีบเลี้ยงติดทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
persistent offenderผู้กระทำความผิดอีก, ผู้กระทำความผิดที่ไม่เข็ดหลาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
persistent thymusต่อมไทมัสคงอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
persistent tremorอาการสั่นตลอดเวลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
personบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person aggrievedบุคคลผู้เสียหาย, เจ้าทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person of independent meansผู้มีทางหาเลี้ยงตนได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perseaเพอร์ซี [TU Subject Heading]
Persea kurziiยางบง [TU Subject Heading]
Persecutionการข่มเหง [TU Subject Heading]
Persian Gulf Regionกลุ่มประเทศริมอ่าวเปอร์เชีย [TU Subject Heading]
Persian Gulf Statesกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย [TU Subject Heading]
Persian Gulf War, 1991สงครามอ่าวเปอร์เชีย, ค.ศ. 1991 [TU Subject Heading]
Persian languageภาษาเปอร์เซีย [TU Subject Heading]
Persian poetryกวีนิพนธ์เปอร์เชีย [TU Subject Heading]
persistence of visionการเห็นภาพติดตา, ความรู้สึกที่เหมือนกับเห็นภาพของวัตถุถึงแม้วัตถุนั้นจะพ้นสายตาไปแล้ว การที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากกระแสประสาทที่กระตุ้นให้เห็นภาพยังคงค้างอยู่บนประสาทรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Persistent pollutantsสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persecute(เพอ'ซีคิวทฺ) vt. ก่อกวน,แกล้ง,รบกวน,ประหาร,ข่มเหง., See also: persecutive adj. persecutor n. persecutory adj.
persecution(เพอซีคิว'เชิน) n. การก่อกวน,การแกล้ง,การรบกวน,การประหาร,การข่มเหง., See also: persecutional adj., Syn. harassment
perseverance(เพอซะเวียเรินซฺ) n. ความอุตสาหะ,ความมุมานะบากบั่น., See also: perseverant adj., Syn. tenacity, steadfastness,endurance
persevere(เพอซะเวียร์') vi. อุตสาหะ,พาก-พียร,พยายาม,ยืนหยัด,บากบั่น, Syn. endure
persia(เพอ'?ะ,เพอ'ชะ) n. อาณาจักรเปอร์เซีย (อิหร่าน) ,ชื่อเดิมของอิหร่าน
persian(เพอ'เ?ิน,เพอ'เชิน) adj. เกี่ยวกับเปอร์เซีย,ภาษาเปอร์เซีย,ชาวเปอร์เซีย. n. ชาวเปอร์เซีย., Syn. Iranian
persimmon(เพอซิม'เมิน) n. ต้นไม้จำพวก Diopyros เช่น ต้นพลัม,ลูกพลัม
persist(เพอซิสทฺ',-ซิสทฺ') vt. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อรั้น,ดื้อ,เพียร,ทนทาน,ฝังแน่น, See also: persister n., Syn. persevere
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป

English-Thai: Nontri Dictionary
persecute(vt) ข่มเหง,รบกวน,แกล้ง,รังแก,ประหัตประหาร
persecution(n) การข่มเหง,การรบกวน,การแกล้ง,การก่อกวน
persecutor(n) ผู้ข่มเหง,ผู้ประหัตประหาร,ผู้แกล้ง,ผู้รบกวน
perseverance(n) ความเพียร,ความขยันหมั่นเพียร,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ
persevere(vi) ขยันหมั่นเพียร,เพียร,บากบั่น,อุตสาหะ
persist(vi) คะยั้นคะยอ,ดื้อดึง,ยืนกราน,ฝังแน่น
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
persistent(adj) ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา
person(n) คน,ตัว,บุคคล,ร่างกาย,องค์,นิติบุคคล,บุรุษ
personage(n) ตัวแสดง,ตัวละคร,บุคคลสำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persThe most instinctive act of nearly every creature is to protect its young, and with humans this response persists for a lifetime.
persHe is such a tidy person. Every pot and pan is in its place.
persYou should always keep a broad perspective on the work you do.
persHe is the very person I have wanted to see.
persHe's got a dual personality - usually a quiet "nice guy" type but when he flips his character changes.
persI persuaded him to take over our trade.
persIt's best to make international calls person to person.
persShe's very earnest person.
persHe is the only person that can do it.
persShe is a very feminine person.
persI tried many times to use a personal computer.
persWhat an impressive person he is.
persYou have to appear in person.
persThere are a lot of persons who try to buy a house.
persPersonally, I liked this one.
persA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
persHe asked the first person he met near the village.
persMusic preferences vary from person to person.
persShe got her daughter a personal computer.
persI share his political perspective.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This, uh, personal invitation to tour yale?บัตรเชิญจาก Yale New Haven Can Wait (2008)
'cause he's not-- he's not a-a morning person.จริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนที่จะตื่นเช้าน่ะ New Haven Can Wait (2008)
I mean, he's not an afternoon person either.และกลางวันก็คงจะไม่เหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)
Fashion is a young person's career,แฟชั่นน่ะ มันเป็นงานของวัยรุ่น New Haven Can Wait (2008)
No, no, no. "what person, al or imagined, living or dead,/ ไม่ๆๆ "บุคคลใด ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ ที่เธออยากไปดินเนอร์ด้วยที่สุด?" New Haven Can Wait (2008)
The person you would most like to have dinner with,บุคคลที่คุณอยากไปดินเนอร์ด้วยที่สุด New Haven Can Wait (2008)
I do not know this person.ผมไม่รู้จักคนชื่อนี้ New Haven Can Wait (2008)
I actually think he's pretty cool. The only personแต่ชั้นคิดว่าเค้าก็เป็นคนดีคนหนึ่ง Chuck in Real Life (2008)
The only person Vanessa loathes more than me is you.คนเดียวที่วาเนสซ่าเกลียดมากกว่าฉันก็คือเธอ Chuck in Real Life (2008)
You're the only person here./ ก็นายยืนหัวโด่อยู่คนเดียว Chuck in Real Life (2008)
You really wanna be his friend, you need to be that personถ้าลูกอยากจะเป็นเพื่อนกับเค้า ลูกก็ต้องเป็นคนคนนนั้น Chuck in Real Life (2008)
That he might actually be a good personความจริงที่ว่า เค้าเป็นคนดีคนนึง Chuck in Real Life (2008)
The only person I really wanted to talk to,มีอยู่แค่คนเดียวที่ฉันอยากจะคุยด้วยจริงๆ Chuck in Real Life (2008)
But most times, it takes just one personแต่โดยปรกติแล้ว มันจะมีแค่คนคนเดียว Chuck in Real Life (2008)
Then a man's perspective could be helpful.ผู้ชายคนนี้มีมุมมองที่ดีและสามารถช่วยได้ Pret-a-Poor-J (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย    [N] person in authority, Example: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
ชักจูงใจ    [V] persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
ผู้ชักชวน    [N] persuader, See also: inducer, Syn. คนชักชวน, Example: ท่านผู้นี้คือผู้ชักชวนให้ผมได้มาทำงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชวนให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกัน
ผู้ตัดสินใจ    [N] decision-maker, See also: person who decides, Syn. คนตัดสินใจ, Example: สังคมไทยให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตัดสินว่าจะเลือกสิ่งใด
ผู้ทรงอิทธิพล    [N] influential person, See also: person who influences, Syn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Example: รัฐมนตรีคลังเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในคณะรัฐมนตรีชุดนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีลูกสมุนมาก มักประพฤตินอกกฎหมาย
นรชน    [N] person, See also: man, woman, Syn. คน, นรชาติ, Example: คำว่า นรก เป็นคำบาลี แปลว่า นรชน คือคนเรานี่แหละ
นรชาติ    [N] person, See also: man, woman, Syn. คน, นรชน
พีซี    [N] PC, See also: personal computer, Syn. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
สมบัติส่วนตัว    [N] personal property, See also: individual property, Ant. สมบัติส่วนรวม, Example: ชาวบ้านบางคนลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติส่วนตัว, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ทรัพย์สินที่เป็นของส่วนบุคคล
ไมโครคอมพิวเตอร์ [N] microcomputer, See also: personal computer, Example: ในช่วงปี 2520 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้หน่วยประมวลผลกลางที่บรรจุในชิป 1 ตัว, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest   
อ่าวเปอร์เซีย[n. prop.] (āo Poēsīa) EN: Persian Gulf   FR: golfe Persique [m]
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people   FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some   FR: certaines personnes ; certains ; certaines
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: blog ; web log   FR: blog [m] = bloc [m] = blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERS    P ER1 S
PERSE    P ER1 S
PERSIS    P ER1 S IH2 S
PERSES    P ER1 S AH0 Z
PERSON    P ER1 S AH0 N
PERSIA    P ER1 ZH AH0
PERSET    P ER1 S EH0 T
PERSYN    P ER1 S IH2 N
PERSKY    P ER1 S K IY0
PERSIAN    P ER1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Persia    (n) (p @@1 sh @)
person    (n) (p @@1 s n)
Persian    (n) (p @@1 sh @ n)
persist    (v) (p @1 s i1 s t)
persona    (n) (p @@1 s ou1 n @)
persons    (n) (p @@1 s n z)
perspex    (n) (p @@1 s p e k s)
Pershore    (n) (p @@1 sh oo r)
Persians    (n) (p @@1 sh @ n z)
persists    (v) (p @1 s i1 s t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Person(n) |die, pl. Personen| คน, บุคคล
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
persönliche Note {f}personal touch [Add to Longdo]
Personal {n}staff; personnel [Add to Longdo]
Persenning {f} (geteertes Segeltuch); Ölzeug {n}; Plane {f} [naut.]tarpaulin [Add to Longdo]
Persiflage {f}; (geistreiche) Verspottung {f}persiflage [Add to Longdo]
Perserteppich {m}Persian carpet [Add to Longdo]
Persönlichkeit {f}; hohes Tier [ugs.]; Bonze {m}bigwig [Add to Longdo]
Persönlichkeit {f}personage [Add to Longdo]
Persönlichkeit {f} | Persönlichkeiten {pl}personality | personalities [Add to Longdo]
Persönlichkeit des öffentlichen Lebenspublic figure [Add to Longdo]
Persönlichkeitsstörung {f}personality disorder trait [Add to Longdo]
Person {f} | Personen {pl} | Personen... | berechtigte Person | integre Person | dritte Person | natürliche Person [jur.] | juristische Person [jur.] | ernannte Personperson | persons | personal | qualified person | person of integrity | third person | natural person | legal entitiy; legal person | designated person [Add to Longdo]
Person {f} (Theater); Rolle {f}character [Add to Longdo]
Personal {n}; Angestellte {m}staffing [Add to Longdo]
Personalabbau {m}staff reduction [Add to Longdo]
Personalabteilung {f} | Personalabteilungen {pl}staff department; personnel department | staff departments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
PC[ピーシー, pi-shi-] (n) {comp} PC; personal computer [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
あの人[あのひと, anohito] (pn,adj-no) he; she; that person [Add to Longdo]
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon [Add to Longdo]
いい人;好い人[いいひと, iihito] (exp) (1) good-natured person; (n) (2) lover [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人事[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] personnel [Add to Longdo]
人事管理[rén shì guǎn lǐ, ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] personal management [Add to Longdo]
人事部门[rén shì bù mén, ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] personnel office [Add to Longdo]
人保[rén bǎo, ㄖㄣˊ ㄅㄠˇ, ] personal guarantee; to sign as guarantor [Add to Longdo]
人名[rén míng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] personal name [Add to Longdo]
人士[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] person; figure; public figure [Add to Longdo]
人格[rén gé, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ, ] personality; integrity; dignity [Add to Longdo]
人格神[rén gé shén, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄕㄣˊ, ] personal God; anthropomorphic God [Add to Longdo]
人格魅力[rén gé mèi lì, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] personal charm; charisma [Add to Longdo]
人次[rén cì, ㄖㄣˊ ㄘˋ, ] person-times; visits; classifier for number of people participating [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンパーサンド[あんぱーさんど, anpa-sando] ampersand (&) [Add to Longdo]
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand [Add to Longdo]
スーパセット[すーぱせっと, su-pasetto] superset [Add to Longdo]
パーソナルコンピュータ[ぱーそなるこんぴゅーた, pa-sonarukonpyu-ta] PC, personal computer [Add to Longdo]
パーソナルコンピューター[ぱーそなるこんぴゅーたー, pa-sonarukonpyu-ta-] personal computer [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
パソコン[ぱそこん, pasokon] personal computer [Add to Longdo]
パソコン通信[パソコンつうしん, pasokon tsuushin] personal computer communication [Add to Longdo]
マイコン[まいこん, maikon] personal computer [Add to Longdo]
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗用車[じょうようしゃ, jouyousha] Personenkraftwagen, PKW [Add to Longdo]
人事[じんじ, jinji] Personalangelegenheit(en) [Add to Longdo]
人事課[じんじか, jinjika] Personalabteilung [Add to Longdo]
人名[じんめい, jinmei] Personenname [Add to Longdo]
人員[じにん, jinin] Personal, Mannschaft [Add to Longdo]
人数[にんずう, ninzuu] Personenzahl [Add to Longdo]
人柄[ひとがら, hitogara] Persoenlichkeit, Charakter [Add to Longdo]
人格[じんかく, jinkaku] Persoenlichkeit, Charakter [Add to Longdo]
人物[じんぶつ, jinbutsu] Person, Mensch, Persoenlichkeit [Add to Longdo]
募集[ぼしゅう, boshuu] Personaleinstellung, Anwerbung, Einladung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pers \Pers\, a. [F. pers.]
   Light blue; grayish blue; -- a term applied to different
   shades at different periods. -- n. A cloth of sky-blue color.
   [Obs.] "A long surcoat of pers." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pers [pɛrs]
   press
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Pers [pɛrs]
   Persian
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top