Search result for

perchés

(23 entries)
(0.3052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perchés-, *perchés*, perché
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา perchés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *perchés*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
perched water tableperched water table, ระดับน้ำใต้ดินชั้นบน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Non vedo I'ora di uscire con te da questa piramide perché mi sto cagando addosso. More or less.ประมาณนั้น AVP: Alien vs. Predator (2004)
I'm just not hungry, OK?Perché il fagiolo era tenero. Cadillac Man (1990)
Why that?Warum... per... perchéMaria, He Doesn't Like It (2009)
♪ Che confusione Sarà perché ti amo♪ Che confusione Sarà perché ti amo The Target (2011)
♪ Che te ne frega sarà percé ti amo♪ Che te ne frega sarà perché ti amo The Target (2011)
♪ E matto perché♪ E matto perché The Target (2011)
♪ Sarà perché ti amo♪ Sarà perché ti amo The Target (2011)
♪ Che confusione Sarà perché ti amo♪ Che confusione Sarà perché ti amo The Target (2011)
- (Why does he hide his feelings?- (Perché celarlo a me? Don Carlo (2013)
- Perché?- PerchéCatch-22 (1970)
- Arrestato perché?- Arrestato perchéAcross 110th Street (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกาะอยู่[v. exp.] (kǿ yū) FR: se percher
กระโดดค้ำ[n. exp.] (kradōt kham) EN: pole vault   FR: saut à la perche [m]
ปลากระพง[n. exp.] (plā kraphong) EN: sea bass ; electric ray ; perch   FR: perche [f]
สอย[v.] (søi) EN: gather by using a long stick   FR: cueillir avec une perche

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCHED    P ER1 CH T
PERCHES    P ER1 CH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perched    (v) (p @@1 ch t)
perches    (v) (p @@1 ch i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペルシュロン種[ペルシュロンしゅ, perushuron shu] (n) Percheron [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top