Search result for

pell

(86 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pell-, *pell*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pellet (n Technical Term ) This refers to the mass of DNA at the bottom of the centrifuge tube after you do a DNA extraction. DNA is insoluble in ethanol, so when you add ethanol to a mixture containing DNA, the DNA will precipitate in the ethanol. Centrifuging will leave a 'pellet' of DNA.

English-Thai: Longdo Dictionary
cassava pellet(n) มันสำปะหลังอัดเม็ด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pellet    [N] ก้อนกลมเล็กๆ, See also: เม็ดยากลม, ลูกกลม, Syn. pill, globule, bullet
pellet    [VT] ปั้นเป็นลูกกลม, See also: ยิงก้อนกลม, ปาก้อนกลม, Syn. lapidate
pellagra    [N] โรคขาดแคลนสารไนอาซิน, Syn. malnutrition, bulimia nervosa
pellicle    [N] เยื่อบาง, See also: หนังบางๆ, แผ่นบางๆ, Syn. coat, lamina, sheath, veer
pellmell    [ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: สับสนวุ่นวาย, โกลาหล, รีบๆ ร้อนๆ, Syn. hectic, bustling, feverish, Ant. calm
pellmell    [ADV] อย่างสับสนวุ่นวาย, See also: อย่างโกลาหล, Syn. quickly, hurriedly, frenetically, Ant. orderly, calmly
pellmell    [N] ความสับสนอลหม่าน, See also: ความโกลาหล
pellucid    [ADJ] โปร่งใส, Syn. transparent, clear, sheer, Ant. opaque, nontranslucent
pell-mell    [ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: สับสนวุ่นวาย, โกลาหล, รีบๆ ร้อนๆ, Syn. hectic, bustling, feverish, Ant. calm
pell-mell    [ADV] อย่างสับสนวุ่นวาย, See also: อย่างโกลาหล, รีบๆ ร้อนๆ, Syn. quickly, hurriedly, frenetically, Ant. orderly, calmly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pellagraโรคเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagragenic-ทำให้เกิดเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagral๑. -เพลแลกรา [มีความหมายเหมือนกับ pellagrose; pellagrous]๒. -เหตุเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagrinผู้ป่วยเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagroidคล้ายเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagrose; pellagrous-เพลแลกรา [มีความหมายเหมือนกับ pellagral ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagrosisโรคผิวหนังเพลแลกรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagrous; pellagrose-เพลแลกรา [มีความหมายเหมือนกับ pellagral ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellantถ่าย, ระบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellate๑. ขับ๒. แนวโน้มแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pellagraเพลแลกรา [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pellagra(พะเล'กระ,พะแลก'กระ) n. โรคที่เนื่องจากการขาดแคลนniacinในอาหารการกิน,ทำให้ผิวหนังเป็นจ้ำ ๆ มีสีม่วงและอาการท้องร่วง., See also: pellagrose adj. pellagrous adj.
pellet(เพล'ลิท) n. ก้อนกลมเล็ก ๆ ,ลูกกลม,ลูกหิน,ลูกปืน,เม็ดขี้สัตว์,ลูกปราย,ยาเม็ดกลม vt. ปั้นเป็นลูกกลม,ยิงหรือปาด้วยลูกกลม., See also: pelletize vt. ทำให้เป็นลูกกลม, Syn. ball,sphere,drop
pellicle(เพล'ลิเคิล) n. เยื่อบาง,หนังบาง,แผ่นบาง., See also: pellicular,pelliculate adj.
pellmell(เพล'เมล') adj.,adv. ยุ่งเหยิง,สับสน,อลหม่าน,ฉุกละหุก,รีบร้อน
acappella(อะคาเพ็ล ละ) adj. แบบดนตรีในโบสถ์
appellant(อะเพล'เลินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องขอ,ผู้อ้อนวอน
appellate(อะเพล'เลท) adj. เกี่ยวกับการอุทธรณ์,ซึ่งมีอำนาจพิจารณารับการอุทธรณ์
appellation(แอพพะเล'เชิน) n. ชื่อ,ยศ,ศักดิ์,นาม,การตั้งชื่อ, Syn. title,name)
appellative(อะเพล'ละทิฟว) n. สามานยนาม,นาม,ยศศักดิ์,ฉายา. -adj. เกี่ยวกับสามานยนาม, เกี่ยว กับนามหรือฉายา, Syn. designative)
appellee(แอพพะลี') n. ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. defendant, respondent)

English-Thai: Nontri Dictionary
pellet(n) ลูกปราย,ยาเม็ดเล็กๆ,ลูกปืน,ลูกหิน
pellmell(adj) อลหม่าน,สับสน,โกลาหล,วุ่นวาย,ยุ่งเหยิง
pellmell(n) ความอลหม่าน,ความสับสน,ความโกลาหล,ความวุ่นวาย
pellucid(adj) ใสแจ๋ว,โปร่งใส,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน
appellant(n) ผู้ร้องเรียน,ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
misspell(vt) สะกดตัวผิด
misspelling(n) การสะกดตัวผิด
propeller(n) ใบพัด,ใบจักร,เครื่องกระตุ้น
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกล็ด    [N] scale, See also: pellicle, Example: ปลาที่ไม่มีเกล็ดมักจะมีเมือกลื่นแทนเกล็ด ทำหน้าที่ปกคลุม และป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเนื้อและหนังปลา, Count unit: เกล็ด, Thai definition: ส่วนที่เป็นแผ่น ซ้อนเหลื่อมๆ กันห่อหุ้มตัวปลาและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด
ตาเหลือก    [N] Megalops cyprinoides (Elopidae), See also: Pellona dussumieri (Clupcidae), giant herring, Syn. ปลาตาเหลือก, ปุด, อีปุด, ตาตุ่ม, Example: ตาเหลือกมีหลายชนิด ทั้งชนิดอาศัยในน้ำเค็มชนิดอาศัยในน้ำกร่อย และชนิดอาศัยในน้ำจืด, Count unit: ตัว,ชนิด, Thai definition: ชื่อปลาที่มีตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเรียบ หลายชนิด หลายสกุล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเค่น[TM] (Ākhēn) EN: Aachen   FR: Aix-la-Chapelle
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อ่านสะกด[v.] (ān sakot) EN: spell   FR: épeler
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: church ; chapel, temple, cathedral   FR: église [f] ; chapelle [f] ; cathédrale [f] ; temple [m]
ชื่อ [n.] (cheū) EN: name ; appellation ; designation   FR: nom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
โชคไม่ดี[adj.] (chōk mai dī) EN: luckless ; unlucky ; bad spell   FR: malchanceux
ฟิล์ม[n.] (fīm) EN: film ; negative film   FR: film [m] ; pellicule [f] ; négatif [m]
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PELL    P EH1 L
PELLA    P EH1 L AH0
PELLE    P EH1 L
PELLOW    P EH1 L OW0
PELLEY    P EH1 L IY0
PELLEU    P EH1 L UW0
PELLET    P EH1 L AH0 T
PELLUM    P EH1 L AH0 M
PELLER    P EH1 L ER0
PELL'S    P EH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pellet    (n) (p e1 l i t)
pellets    (n) (p e1 l i t s)
pellucid    (j) (p e1 l uu1 s i d)
pell-mell    (a) - (p e2 l - m e1 l)
pellucidly    (a) (p e1 l uu1 s i d l ii)

French-Thai: Longdo Dictionary
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありがと(ik)[, arigato (ik)] (conj,exp) (misspelling of ありがとう) Thank you [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
こんにちわ(ik);こにちわ(ik);こにちは(ik)[, konnichiwa (ik); konichiwa (ik); konichiha (ik)] (int) (col) (misspelling of こんにちは) (See 今日は) hello; good day (daytime greeting) [Add to Longdo]
こんばんわ(ik)[, konbanwa (ik)] (int) (misspelling of こんばんは) (See 今晩は) good evening [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹丸[dàn wán, ㄉㄢˋ ㄨㄢˊ, / ] pellet [Add to Longdo]
癞皮病[lài pí bìng, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] pellagra; scabies [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペルチェッカー[すぺるちえっかー, superuchiekka-] spell checker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pell \Pell\ (p[e^]l), v. t. [Cf. {Pelt}, v. t.]
   To pelt; to knock about. [Obs.] --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pell \Pell\, n. [OF. pel, F. peau, L. pellis a skin. See {Fell}
   a skin.]
   1. A skin or hide; a pelt.
    [1913 Webster]
 
   2. A roll of parchment; a parchment record.
    [1913 Webster]
 
   {Clerk of the pells}, formerly, an officer of the exchequer
    who entered accounts on certain parchment rolls, called
    pell rolls. [Eng.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top