Search result for

pectorals

(44 entries)
(0.0477 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pectorals-, *pectorals*, pectoral
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pectorals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pectorals*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pectoral[ADJ] เกี่ยวกับทรวงอก, See also: ซึ่งอยู่บริเวณอก, Syn. thoracic
pectoralis[N] กล้ามเนื้ออก, Syn. pectoral muscle
pectoral fin[N] ครีบอกของปลา, Syn. pectoral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pectoral(เพค'เทอรัล) adj. เกี่ยวกับทรวงอก
pectoral finn. ครีบอก

English-Thai: Nontri Dictionary
pectoral(adj) เกี่ยวกับทรวงอก,เกี่ยวกับหน้าอก,ที่หน้าอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pectoral๑. -หน้าอก๒. -ทรวงอก, -อก [มีความหมายเหมือนกับ thoracal; thoracic]๓. -เต้านม [มีความหมายเหมือนกับ mammary]๔. ยาขับเสมหะ [มีความหมายเหมือนกับ expectorant ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectoral girdle; girdle, thoracicกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectoralgiaอาการปวดหน้าอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, thoracic; girdle, pectoralกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, pectoral; girdle, thoracicกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic girdle; girdle, pectoralกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trichogaster pectoralisปลาสลิด [TU Subject Heading]
pectoral finครีบอก, รยางค์ที่อยู่ใกล้บริเวณหัวของปลา มี 1 คู่ ทำหน้าที่พยุงลำตัวปลาและช่วยในการเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I had to insert two hooks into my pectoral muscles and hoist myself up to a platform.แล้วขยับไปตรงชานชาลา / เกี่ยวตะขอลงไปในตัวคุณเหรอ? ใช่ เกี่ยว ฉันรู้ตัววว่าฉันคงทนได้ไม่นาน Saw 3D: The Final Chapter (2010)
For, as you claim to understand, the pectoral muscles can easily support your weight.ดังนั้น บ๊อบบี้ คุณถามฉันใข่ไหม Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Thereby guaranteeing you were going to spend the rest of your life obsessing over pectoral muscles.รับรองได้เลยว่า แกจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับ การบ้ามัดกล้ามนั่นล่ะ Pain & Gain (2013)
Why'd you say that, you piece of shit, about pectoral muscles?ทำไมแกถึงพูดอย่างนั้น ไอ้สวะเอ๊ย เรื่องบ้ามัดกล้ามน่ะ Pain & Gain (2013)
No turning lead into gold... no giving yourself huge pectoral muscles, Mambo.แมมโบ อย่าให้กล้ามกับหน้าอกตัวเองหล่ะ Happily N'Ever After (2006)
Cut along the ventral side from the pelvic to the pectoral girdle.กรีดตามรอยช่องท้องจากหัวเหน่า ไปที่หน้าอก American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
The pectorals, that's right.Der Pectoralis, genau. A Thousand Acres (1997)
Pectoralis minor and the coracobrachialis, of course.Natürlich der Pectoralis minor und der Coracobrachialis. Sentimental Education (2004)
-Maybe the pectoralis major.- Sie könnte im pectoralis major sitzen. Haunted (2008)
-Pectoralis major. Good.- Im pectoralis major. Haunted (2008)
Come on. Just keep the tension on the pecs. Yes.Die Pectoralismuskeln belasten. Stay Hungry (1976)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาม้า[N] pectoral fin, Syn. ครีบอกปลา, ตะเกียบ, Example: ปลาชนิดนี้มีขาม้าหลากสีเหมือนสีรุ้ง, Thai definition: ครีบคู่ที่อยู่ตรงอกปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลาสลิด[n. exp.] (plā salit) EN: Trichogaster pectoralis   

CMU English Pronouncing Dictionary
PECTORAL    P EH1 K T ER0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pectoral    (j) (p e1 k t @ r @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brust...pectoral [Add to Longdo]
Hustenmittel {n}pectoral [Add to Longdo]
Flipper {m}; Brustflosse {f} [zool.]flipper; pectoral fin [Add to Longdo]
Mondstrahl-Zwergkaiserfisch {m} (Centropyge flavopectoralis) [zool.]yellowfin pygmy angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオバスズメダイ[, aobasuzumedai] (n) black-axil chromis (Chromis atripectoralis); blackfin chromis [Add to Longdo]
ホワイトフィンサージョンフィッシュ;ホワイトフィンサージャンフィッシュ[, howaitofinsa-jonfisshu ; howaitofinsa-janfisshu] (n) whitefin surgeonfish (Acanthurus albipectoralis, species of Western Pacific tang found on the Great Barrier Reef through the Coral Sea to Tonga) [Add to Longdo]
マラヤンクロミス[, marayankuromisu] (n) Malayan chromis (Chromis flavipectoralis) [Add to Longdo]
胸筋[きょうきん, kyoukin] (n,adj-no) pectoral (muscle) [Add to Longdo]
胸鰭;胸びれ[むなびれ, munabire] (n) pectoral fin [Add to Longdo]
肩帯[けんたい, kentai] (n) pectoral girdle; shoulder girdle [Add to Longdo]
肢帯[したい, shitai] (n) girdle (e.g. pelvic girdle, pectoral girdle) [Add to Longdo]
上肢帯[じょうしたい, joushitai] (n) pectoral girdle [Add to Longdo]
大胸筋[だいきょうきん, daikyoukin] (n) pectoralis major muscle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸大肌[xiōng dà jī, ㄒㄩㄥ ㄉㄚˋ ㄐㄧ, ] pectoralis major muscle (across the top of the chest) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pectoral \Pec"to*ral\ (p[e^]k"t[-o]*ral), a. [L. pectoralis, fr.
   pectus, -oris the breast; cf. F. pectoral.]
   1. Of or pertaining to the breast, or chest; as, the pectoral
    muscles.
    [1913 Webster]
 
   2. Relating to, or good for, diseases of the chest or lungs;
    as, a pectoral remedy.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Having the breast conspicuously colored; as, the
    pectoral sandpiper.
    [1913 Webster]
 
   {Pectoral arch}, or {Pectoral girdle} (Anat.), the two or
    more bony or cartilaginous pieces of the vertebrate
    skeleton to which the fore limbs are articulated; the
    shoulder girdle. In man it consists of two bones, the
    scapula and clavicle, on each side.
 
   {Pectoral cross} (Eccl.), a cross worn on the breast by
    bishops and abbots, and sometimes also by canons.
 
   {Pectoral fins}, or {Pectorals} (Zool.), fins situated on the
    sides, behind the gills. See Illust. under {Fin}.
 
   {Pectoral rail}. (Zool.) See {Land rail}
    (b) under {Land}.
 
   {Pectoral sandpiper} (Zool.), the jacksnipe
    (b) .
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top