Search result for

peat

(68 entries)
(0.2553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peat-, *peat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peat[N] ถ่านหินเลน (เกิดจากต้นไม้ในหนองที่ทับถมกัน), Syn. gas, oil, kerosine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peat(พีท) n. ถ่านหินเลน, See also: peaty adj.
clypeateadj. เป็นรูปโล่กลม
repeat(รีพีท') vt.,vi.,n. (การ) พูดซ้ำ,ทำซ้ำ,ย้ำ,ทำใหม่,ท่อง,ว่าตาม,ทบทวน,ทำซ้ำรอย,สิ่งที่กระทำซ้ำ, See also: repeatability n. repeatable adj., Syn. iterate,recite,rehearse
repeated(รีพี'ทิด) adj. กระทำซ้ำ,พูดซ้ำ, See also: repeatedly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
repeat(vt) กลับมาอีก,ทำซ้ำ,ทบทวน,ย้ำ,ท่อง,ว่าตาม
repeatedly(adv) ซ้ำ,หลายครั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peatพีต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
peat formationการเกิดพีต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
peat swamp forestป่าพรุ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peat-to-anthracite theoryทฤษฎีการแปรสภาพของถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peatลำดับเบื้องต้นของกระบวนการเกิดถ่านหิน
ซากพืชที่ยังไม่แข็งตัว สะสมในที่ลุ่มชื้นแฉะ จึงทำให้มีความชื้นสูง (อย่างน้อยร้อยละ 75) เนื้อเซลลูโลสของซากพืชต่างๆถูกแบคทีเรียและเชื้อราแปรสภาพเป็นอินทรียวัตถุและก๊าซมีเทน แต่ยัง ปรากฏลักษณะซากพืชต่างๆให้เห็นอยู่ภายในเนื้อ มีคาร์บอนประกอบอยู่ประมาณร้อยละ 60 และออกซิเจนประมาณร้อยละ 30 เมื่อแห้งจะติดไฟได้ดี [ปิโตรเลี่ยม]
Peat พีต
ซากพืชจำพวกตะไคร่ มอสส์ และพืชอื่น ๆ ที่ยังไม่แข็งตัว สะสมตัวในที่ลุ่มสนุ่นหรือที่ลุ่มชื้นแฉะ จึงทำให้มีความชื้นสูง (อย่างน้อยร้อยละ 75) เนื้อเซลลูโลสของซากพืชต่าง ๆ ถูกแบคทีเรียและเชื้อรา แปรสภาพเป็นอินทรีย์วัตถุและแก๊สมีเทน แต่ยังปรากฏลักษณะซากพืชต่าง ๆให้เห็นอยู่ภายในเนื้อ มีคาร์บอนประกอบอยู่ประมาณร้อยละ 60 และออกซิเจนประมาณร้อยละ 30 เมื่อแห้งจะติดไฟได้ดี พีต คือ ลำดับเริ่มต้นของกระบวนการเกิดถ่านหิน [สิ่งแวดล้อม]
peatพีต, ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีสีน้ำตาลเข้มประกอบด้วยคาร์บอนประมาณ 60% เป็นถ่านหินชนิดที่มีคุณภาพต่ำสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Peat Swamp Forest ป่าพรุ
สังคมพืชป่าไม้ประเภทไม่ผลัดใบ (evergreen) แบบหนึ่ง หรือป่าดงดิบ เกิดในภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือเป็นแอ่งรูปกระทะ ได้รับน้ำจาก น้ำฝนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีน้ำจืดแช่ขังอยู่ตลอดทั้งปี เมื่อมีซากพืช และอินทรีย์วัตถุต่างๆ ทับถมกันเป็นเวลาช้านาน จึงไม่ค่อนผุสลาย ทำให้เกิดเป็น "พรุ" (peat bog) ขึ้น ดังนั้นจึงมีการสะสมของชั้นอินทรียวัตถุหรือดินอินทรีย์หนามากหรือน้อยอยู่ เหนือชั้นดินแท้ๆ มีพืชพันธุ์ไม้ป่าหลากหลายชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นบนพื้นที่ชุ่มน้ำ ดังนั้นป่าพรุจึงเป็นพื้ที่ชุ่มน้ำธรรมดาทีมีความสำคัญทางด้านพฤกษศาสตร์ และการอนุรักษ์สัตว์ป่า เนื่องจากมีสัตว์ที่หายากหรือใกล้จะสูญพันธุ์หลายชนิด ซึ่งปัจจุบันพบเฉพาะในบริเวณป่าพรุ และพื้นที่ใกล้เคียง [สิ่งแวดล้อม]
Peatland conservationการอนุรักษ์พื้นที่ดินพรุ [TU Subject Heading]
Peatland ecologyนิเวศวิทยาพื้นที่ดินพรุ [TU Subject Heading]
Peatland forestryการทำป่าไม้ในพื้นที่ดินพรุ [TU Subject Heading]
Peatland plantsพืชในพื้นที่ดินพรุ [TU Subject Heading]
Peatlandsพื้นที่ดินพรุ [TU Subject Heading]
Peatlands พื้นที่พรุ
พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดจากการสะสมตัวของซากพืชและอินทรีย์วัตถุต่างๆ ทับถมกันเป็นเวลานาน กล่าวคือ ในสภาวะปกติที่มีปริมาณออกซิเจน มากพอ ซากพืชจะเน่าเปื่อย สลายตัวเกิดเป็นแร่ธาตุ คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ แต่ภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิต่ำ ความเป็นกรดสูง ปริมาณธาตุอาหารต่ำ น้ำท่วมขัง และขาดออกซิเจน กระบวนการย่อยสลายซากพืชจะถูกยับยั้ง เป็นผลให้ซากพืชเหล่านั้นสะสมตัวอยู่ในรูปของพรุ สามารถพบพื้นที่ของพรุได้ในทั่วทุกทวีป รวมทั้งในเขตร้อนซึ่งมีการสะสมตัวของพรุเป็นขั้นหนาในบริเวณที่ลุ่มชื้นแฉะ และที่ลุ่มน้ำขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบขอบทะเลสาบและบริเวณชายฝั่งทะเล พื้นที่พรุในบริเวณต่างๆ ของโลกมีความแตกต่างกันไป ตามลักษณะทางอุทกวิทยา สภาพความเป็นกรดและสภาพภูมิอากาศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's peaty and sharp with a long finish of citrus and tobacco notes.มันแรงและบาดคอ บ่มมานานด้วยส่วนผสมพิเศษ Weekend at Bobby's (2010)
Did I tell you Fanny Peatrow gotengaged?แม่บอกรึยังว่าแฟนนี่ พีโทร์วหมั้นแล้ว The Help (2011)
Good for fair Fanny Peatrow.แฟนนี่ พีโทร์วผู้โชคดี The Help (2011)
Lady, you reek of peat moss.ป้า ป้ากลิ่นเหมือนถั่วขึ้นรา Into the Dark (2012)
♪ And I keep hitting repeat- peat, peat, peat, peat, peat- และฉันจะขอเปิดมัน ซ้ำ ซ้ำ ซ้ำ ซ้ำ ซ้ำ ซ้ำ - Prom-asaurus (2012)
♪ And I keep hitting repeat- peat, peat, peat, peat, peat- และฉันจะขอเปิดมัน ซ้ำ ซ้ำ ซ้ำ ซ้ำ ซ้ำ ซ้ำ - Prom-asaurus (2012)
A peat bog.บึงถ่านหิน Intro to Felt Surrogacy (2013)
But arranged more like the way a peat moss organism grows.แต่จัดเรียงเป็นมากกว่าวิธีเติบโตของเซลล์มอสส์ Spirit of the Goat (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีก[adv.] (īk) EN: again ; more ; repeatedly ; once more   FR: encore ; plus ; davantage
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter
โขมง[adv.] (khamōng) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously   FR: bruyamment
คำสั่งซื้อซ้ำ[n. exp.] (khamsang seū sam) EN: repeat order   
หลายครั้งหลายหน[adv.] (lāi khrang lāi hon) EN: repeatedly   
ใหม่[adv.] (mai) EN: again ; afresh ; once more ; repeatedly   FR: à nouveau
ไม่ผ่าน[v. exp.] (mai phān) EN: repeat a year   FR: redoubler ; recommencer une année d'études ; doubler (Bel.)
ป่าพรุ[n. exp.] (pā phru) EN: peat swamp forest   FR: tourbière [f]
เป็นกิจวัตร[adv.] (pen kitjawat) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again   
ผลุดลุกผลุดนั่ง[v. exp.] (phlut luk phlut nang) EN: get up and sit down repeatedly   

CMU English Pronouncing Dictionary
PEAT    P IY1 T
PEAT'S    P IY1 T S
PEATROSS    P IY1 T R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peat    (n) (p ii1 t)
peaty    (j) (p ii1 t ii)
peatier    (j) (p ii1 t i@ r)
peatiest    (j) (p ii1 t i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Torfmoor {n}peat bog [Add to Longdo]
Torfboden {m}peat soil [Add to Longdo]
Torfmull {n}peat dust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お百度を踏む;御百度を踏む[おひゃくどをふむ, ohyakudowofumu] (exp,v5m) (obs) to visit repeatedly (to request) [Add to Longdo]
しばしば[, shibashiba] (vs,adv) (on-mim) blinking repeatedly [Add to Longdo]
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
ぱちつかせる[, pachitsukaseru] (v1) to blink repeatedly; to wave repeatedly (e.g. a paper fan) [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
ぼんぼん[, bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb [Add to Longdo]
めった刺し;滅多刺し[めったざし, mettazashi] (n) stabbing repeatedly [Add to Longdo]
ゆらりゆらり[, yurariyurari] (adv,adv-to) swaying (repeatedly, in a large, slow motion) [Add to Longdo]
アゲーン;アゲイン;アゲン[, age-n ; agein ; agen] (n) (1) (usu. as ジュースアゲーン, アゲーンワン, etc.) repeat of a deuce (in tennis, etc.) (eng [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泥炭[ní tàn, ㄋㄧˊ ㄊㄢˋ, ] peat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リピータ[りぴーた, ripi-ta] repeater [Add to Longdo]
リピート[りぴーと, ripi-to] repeat [Add to Longdo]
リピートキー[りぴーときー, ripi-toki-] repeat key [Add to Longdo]
自動再送要求[じどうさいそうようきゅう, jidousaisouyoukyuu] ARQ, Automatic Repeat reQuest [Add to Longdo]
中継器[ちゅうけいき, chuukeiki] repeater, relay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peat \Peat\ (p[=e]t), n. [Cf. {Pet} a fondling.]
   A small person; a pet; -- sometimes used contemptuously.
   [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peat \Peat\, n. [Prob. for beat, prop., material used to make
   the fire burn better, fr. AS. b[=e]tan to better, mend (a
   fire), b[=o]t advantage. See {Better}, {Boot} advantage.]
   A substance of vegetable origin, consisting of roots and
   fibers, moss, etc., in various stages of decomposition, and
   found, as a kind of turf or bog, usually in low situations,
   where it is always more or less saturated with water. It is
   often dried and used for fuel.
   [1913 Webster]
 
   {Peat bog}, a bog containing peat; also, peat as it occurs in
    such places; peat moss.
 
   {Peat moss}.
   (a) The plants which, when decomposed, become peat.
   (b) A fen producing peat.
   (c) (Bot.) Moss of the genus {Sphagnum}, which often grows
     abundantly in boggy or peaty places.
 
   {Peat reek}, the reek or smoke of peat; hence, also, the
    peculiar flavor given to whisky by being distilled with
    peat as fuel. [Scot.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peat
   n 1: partially carbonized vegetable matter saturated with water;
      can be used as a fuel when dried

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top