Search result for

pays

(59 entries)
(0.0556 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pays-, *pays*, pay
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paysage(เพ'เซจ) n. ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pays; paisบ้านเมือง, ท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It pays to have connections.ก็จ่ายตังไง There Might be Blood (2008)
Two--Who pays 12% interest on a car loan?2. ใครจ่ายดอกเบี้ย 12 % เพื่อผ่อนรถ Adverse Events (2008)
Daddy just pays some bills and reads just enough bedtime stories to not kill himself t of guilt.แล้วก็อ่านนิทานก่อนนอน มันไม่ทำให้พวกเขาพ้นผิด Joy (2008)
A second look usually pays off.เสียเวลาซักวินาทีคงไม่เป็นไรหรอก Lair of Grievous (2008)
He never pays.เขาไม่เคยจ่ายหรอก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Remember it's first come, first serve. So it pays to be out in front.และจำไว้ว่า หน้าสุดได้อาวุธก่อน ดังนั้นก็อยู่หน้าๆไว้ละกัน Death Race (2008)
And the way he pays people a visit is to break inและให้ไปเยี่ยมโดยวิธี งัดเข้าไป Wanted (2008)
You mean after Michael pays for the vile he's transgressed upon me?ถ้าหมายถึงเรื่องที่จะให้ไมเคิลชดใช้สิ่งที่ทำกับฉันละก็ Breaking and Entering (2008)
Now, who pays the bills around here?เหรอ แล้วใครกันล่ะที่จ่ายเงินช่วยพวกคุณ Body of Lies (2008)
The creep who pays the rent on my apartment keeps bringing home his asshole friends, asking me to do them favors and stuff.หมอนั่นชอบเอาเพื่อนๆ กลับมาแล้วก็มีแต่คนแย่ ๆ ทั้งนั้น แล้วยังให้ฉันทำอะไรตั้งหลายอย่าง The Ramen Girl (2008)
Your job pays you enough to attend to his personal needs, so I don't understand why you're running away from your responsibilities as a mother;งานของคุณ ก็จ่ายให้คุณมากพอ ที่คุณจะซื้อโน่นซื้อนี่ให้เขาได้ ผมไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมคุณถึงต้องหนีด้วย ทำไมคุณต้องผลักภาระของการเป็นแม่คน Changeling (2008)
Because he pays our rent?เพราะว่าเค้าจ่ายค่าเช่าบ้านให้พวกเรา? Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paysThe job pays well, but on the other hand I have to work twelve hours a day.
paysHe never pays much attention to what his teacher says.
paysOur company pays badly.
paysHe pays no attention to the teacher.
paysThis job pays 10,000 yen a day.
paysI can assure you that honesty pays in the long run.
paysI don't know what to do with that guy. No matter how mad I get at him he just takes it in stride and pays no attention.
paysHe always pays attention to his children's behavior.
paysHe pays no attention to my advice.
paysHypocrisy is the homage that vice pays to virtue.
paysHe pays no attention to others' feelings.
paysIt pays to be polite.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country   FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารยประเทศ[n.] (ārayaprathēt) EN: civilized country   FR: pays civilisé [m]
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ [xp] (bānmeūang ja luk pen fai) EN: the country will be in flames   FR: le pays va s'enflammer
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวประเทศ[n. exp.] (chāo prathēt ...) FR: citoyen ... (+pays) [m]
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality   FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
แดน[n.] (daēn) EN: country ; land ; territory   FR: pays [m] ; contrée [f] ; territoire [m]
ดินแดน[n.] (dindaēn) EN: territory ; country ; land   FR: territoire [m] ; pays [m]
ฮอลันดา = ฮอลลันดา[n. exp.] (Hølandā = Hollandā) EN: Holland ; The Netherlands   FR: Pays-Bas [mpl] ; Hollande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAYS    P EY1 Z
PAYSON    P EY1 Z AH0 N
PAYSOP    P EY1 S AA2 P
PAYSOPS    P EY1 S AA2 P S
PAYSINGER    P EY1 S IH0 NG G ER0
PAYSINGER    P EY1 Z IH0 NG G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pays    (v) (p ei1 z)
payslip    (n) (p ei1 s l i p)
paysheet    (n) (p ei1 sh ii t)
payslips    (n) (p ei1 s l i p s)
paysheets    (n) (p ei1 sh ii t s)

French-Thai: Longdo Dictionary
pays(n) |m, pl. pays| ประเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
メシ君[メシくん, meshi kun] (n) (sl) (See ミツグ君) man only used to receive meals from; man who always pays for food [Add to Longdo]
ヴァンデュペイ;ヴァンドペイ[, vandeyupei ; vandopei] (n) vin du pays (fre [Add to Longdo]
汚染者負担原則[おせんしゃふたんげんそく, osenshafutangensoku] (n) Polluter Pays Principle; PPP [Add to Longdo]
給与明細[きゅうよめいさい, kyuuyomeisai] (n) payslip [Add to Longdo]
給料明細[きゅうりょうめいさい, kyuuryoumeisai] (n) (abbr) (See 給料明細表) payslip [Add to Longdo]
給料明細表[きゅうりょうめいさいひょう, kyuuryoumeisaihyou] (n) payslip [Add to Longdo]
居候[いそうろう, isourou] (n,vs) lodger who pays nothing for room and board; freeloader; sponger; (P) [Add to Longdo]
正直の頭に神宿る[しょうじきのこうべにかみやどる, shoujikinokoubenikamiyadoru] (exp) (id) Honesty is the best policy; Honesty pays [Add to Longdo]
本船渡し[ほんせんわたし, honsenwatashi] (n) free on board (i.e. seller pays to have goods placed on a ship); FOB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  pays [pɛj]
     country; land
  

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

  pays
  pays	(n) |m, pl. pays| ประเทศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top