Search result for

pausen

(63 entries)
(0.0478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pausen-, *pausen*
Possible hiragana form: ぱうせん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pausen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pausen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Create activity, Bernard!Halten Sie ihn pausenlos auf Trab, Bernard. The Right to Know (1980)
I always want to fuck you.Ich will es pausenlos. American Gigolo (1980)
Everything's like a game... with often repeated answers, pauses, tantrums.- Alles ist wie ein Spiel mit wiederholten Repliken, Pausen, Ausbrüchen. From the Life of the Marionettes (1980)
I am. Guys pissing us off, like you. What guys?- Von Typen wie Ihnen, die uns pausenlos auf die Nüsse gehen! 3 hommes à abattre (1980)
The phone never stopped ringing.Das Telefon hat pausenlos geklingelt. The Indiscretion (1981)
And your glib tongue, your deliberate pauses, your pr ecise emphasis.Und die ungeläufige Zunge, bewusst ausgedehnte Pausen. Die sehr präzise Betonung. Mephisto (1981)
Left-right to the body. Use Right Now!Er wird pausenlos getroffen. Bomber (1982)
One does occasionally pause to think, you know.Man legt manchmal Denkpausen ein. Evil Under the Sun (1982)
And three commercial breaks at $300,000 for every spot.Wir haben drei Werbepausen mit Werbung für je $300.000. Wrong Is Right (1982)
That's all I do, is think day and night.Und zwar Tag und Nacht, pausenlos. The King of Comedy (1982)
- Me? - Adam!Nimm dein Pausenbrot mit. Pulnocní kolotoc (1983)
And now we've closed the gap with two army corps, and the mortars, and dive bombers on them night and day.Und heute ist die Falle zugeschnappt. Zwei Armeekorps mit schweren Mörsern und ein Stuka-Geschwader greifen sie pausenlos an. The Scarlet and the Black (1983)
Believe me, I've asked myself that.Das habe ich mich pausenlos gefragt. Superman III (1983)
Blueprints.BlaupausenSuperman III (1983)
These are blueprints for the ironwork in Dana Barrett's apartment and they're very, very strange.Dies sind die Blaupausen von Danas Haus. Sieht merkwürdig aus. Ghostbusters (1984)
The telephone hasn't stopped ringing.Das Telefon läutet pausenlos seit der Sendung. Rive droite, rive gauche (1984)
No coffee breaks, no union hassles.Keine Kaffeepausen, kein Stress mit der Gewerkschaft. Runaway (1984)
As in any war, there were long periods with nothing to do but wait.Wie in jedem Krieg gab es lange Pausen, in denen es außer Warten nichts zu tun gab. Enemy Mine (1985)
- I forgot my lunch.- Ich hab mein Pausenbrot vergessen. Suburban Steele (1986)
Now, I have factored in the two-salary hike and the dependent breaks.Ich rechnete seine doppelten Gehälter und seine Pausen mit ein. Night Crawler (1986)
And there are facility minimums, recreation, infirmary, fire code.Es gibt Auflagen für Pausen, Krankenstation, Feueralarm. The Man Who Died Twice (1986)
Yeah, also plastiques and blueprints, that's pretty interesting cargo.Plastiksprengstoff und Blaupausen, ziemlich interessante Fracht. The Pharoah's Engineer (1986)
Blueprints, chemical weapons, mercenaries.Blaupausen, chemische Waffen, Söldner. The Pharoah's Engineer (1986)
- You ID'd the blueprint?- Erkennen Sie die BlaupausenThe Pharoah's Engineer (1986)
Don't worry, my dear young lady I'm not asking you to do it nonstop, I'm not a monster.Keine Sorge, meine junge Dame... ihr sollt ja nicht pausenlos arbeiten. Ich bin kein Unmensch. Betty Blue (1986)
To do what nonstop?Pausenlos arbeiten? Betty Blue (1986)
At 30, you begin to know what life's about, and you enjoy a break.Mit 30 weiß man... worum es im Leben geht. Man genießt PausenBetty Blue (1986)
It's against the rules to be in a working area during breaks or meals.Es ist regelwidrig, in Pausen im Arbeitsbereich zu sein. Armed and Dangerous (1986)
They cut down on lunch hours and breaks.Sie kürzen die mittagspause und andere pausenGung Ho (1986)
He's always telling Walter how wonderful you are.Er erzählt Walter pausenlos, wie wunderbar du bist. Peggy Sue Got Married (1986)
I'm pleading for my life... and you're discussing the inconsistency of lunch meat condiments!Es geht um mein Leben, und Sie unterhalten sich über lhr Pausenbrot! Ruthless People (1986)
Drugs are a disease, not a schoolyard game.Drogen sind eine Sucht, kein Pausenhofspiel. In with the 'In' Crowd (1987)
- I'm thinking, Pete, I'm thinking.- Ich denk pausenlos nach, Pete. Partners (1987)
Laura Mayfield has been ringing his phone off the hook.Eine gewisse Laura Mayfield ruft pausenlos bei ihm an. One Flew East (1987)
There will be no further commercial interruptions.Keine weiteren WerbepausenAmazon Women on the Moon (1987)
You spend your time listening to these cops' problems, you can't even talk about your own?Du hörst pausenlos die Probleme anderer, aber über deine kannst du nicht reden? The Believers (1987)
I tell Todd you're working 24 hours a day.Ich sagte Todd, dass du pausenlos arbeitest. Beverly Hills Cop II (1987)
- I mean, your help is so crucial between games too. - Yeah? - Keeping our spirits up.In den Spielpausen brauchen wir eure Hilfe, um für gute Stimmung zu sorgen. Can't Buy Me Love (1987)
One of the selected articles was a communication from a press agency... *bell rings*Einer der beiden ausgesuchten Artikel war eine Mitteilung einer Presseagentur... *Pausenklingel* Leere Welt (1987)
*bell rings**Pausenklingel* Leere Welt (1987)
Gotta fix the kids' lunches or they'll miss the bus for school.Mach das Pausenbrot oder sie verpassen den Schulbus. Overboard (1987)
Executive lounge, huh?Das ist also der Pausenraum für das Management? The Secret of My Success (1987)
"Spaceballs" - the lunchbox."Spaceballs" - die Pausenbox. Spaceballs (1987)
Well, we help raise these kids together do the laundry together, we make school lunches together.Na ja, wir ziehen gemeinsam diese Kinder groß, machen die Wäsche, schmieren Pausenbrote. Jingle Hell (1988)
We have specified break times for activities like that.Wir haben feste Pausenzeiten, Miss Peterson. Child's Play (1988)
Oliver and Philip... decide to... effectuate a... series of... laps... around... the... school yard."Olivier und Philippe be... schließen, mehrere Runden im Laufschritt um den... Pausenhof zu ab... solvieren. Sound and Fury (1988)
Military forces, Technical Relief and volunteers from neighboring communities are working continuously.Bundeswehr, Technisches Hilfswerk und freiwillige Helfer aus benachbarten Gemeinden sind im pausenlosen Einsatz. Der Fluch (1988)
To give a new incentive to the reality beating on our eardrums, to ridicule all resistance without the tiniest chance of salvation.der Wirklichkeit, der uns pausenlos in den Ohren dröhnt, einen neuen Schwung zu geben und jeden Widerstand lächerlich zu machen ohne die geringste Aussicht auf Erlösung. Damnation (1988)
I call the meal breaks around here.Ich kündige hier die Essenspausen an. Scrooged (1988)
Girls, I got your lunches!Mädels, eure Pausenbrote! Back to School Blues (1989)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atempause {f} | Atempausen {pl}breathing time | breathing times [Add to Longdo]
Pause {f} | Pausen {pl} | eine Pause einlegen; eine Pause machen | ohne Pause; ohne Unterbrechung; ununterbrochen | in der Pause | nach der Pausebreak; pause | breaks; pauses | to have a break; to take a break | without a break; without respite | at break | after the break [Add to Longdo]
Pause {f} (Schule) | Pausen {pl} | kleine Pausebreak; recess [Am.] | breaks; recesses | short break; little break [Add to Longdo]
Verschnaufpause {f} | Verschnaufpausen {pl}breather | breathers [Add to Longdo]
Viertelpause {f} [mus.] | Viertelpausen {pl}quarter-note rest [Am.]; crotchet rest [Br.] | quarter-note rests; crotchet rests [Add to Longdo]
dauerhaft; ununterbrochen; pausenlos {adj}uninterrupted [Add to Longdo]
pausen; durchpausen; eine Kopie machento trace [Add to Longdo]
pausen | pausend | paust | pausteto calk | calking | calks | calked [Add to Longdo]
Im Programm sind mehrere Pausen vorgesehen.The program will include several breaks. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  pausen [pauzən]
     to calk
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Pausen [pauzən] (n) , pl.
     interregnums; pauses; recesses
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top