หรือคุณหมายถึง paßé?
Search result for

passé

(90 entries)
(0.0591 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passé-, *passé*
English-Thai: Longdo Dictionary
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, S. passers-by, R. passer-by, passerby

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passe[ADJ] ล้าสมัย, See also: หมดสมัย, พ้นสมัย, Syn. old, ancient
passed[ADJ] ผ่านพ้น, Syn. complete
passed[ADJ] สอบไล่ได้, See also: สอบผ่าน, Syn. complete, Ant. failed
passer[N] ผู้ผ่าน, See also: ผู้ทำให้ผ่าน, คนเดินผ่าน, Syn. passer-by
passerby[N] คนผ่านไปมา, See also: คนเดินผ่าน
passenger[N] ผู้โดยสาร, See also: ผู้เดินทาง, คนโดยสาร, Syn. rider, traveller
passer-by[N] คนเดินผ่าน, See also: คนเดินไปมา, Syn. bystander, onlooker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passe(แพส'เซ,แพเซ') adj. ล้าสมัย,อดีต,ชรา,ร่วงโรย
passel(แพส'เซล) n. กลุ่มของตัวเลขที่หาค่าไม่ได้
passementerien. การตัดหรือเล็มผม เชือก สิ่งถักหรืออื่น ๆ ออก
passenger(แพส'เซนเจอะ) n. ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
passenger carn. ตู้โดยสารของขบวนรถไฟ,รถเมล์เล็ก
passenger linern. เรือเมล์,เรือโดยสาร,เที่ยวบิน
passer(พาส'เซอะ) n. ผู้ผ่าน,ผู้ลงมติให้ผ่านได้
passer-by(พาส'เซอะไบ) n. คนเดินผ่าน,ผู้สัญจรไปมา
passerby(พาส'เซอะไบ) n. คนเดินผ่าน,ผู้สัญจรไปมา
passerineadj. ที่สมารถเกาะกิ่งไม่ได้ n. นกดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
passenger(n) ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
passer(n) ผู้สัญจร
compasses(n) วงเวียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passengerผู้โดยสาร, คนโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger carรถยนต์นั่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger liabilityความรับผิดต่อผู้โดยสาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger listรายชื่อผู้โดยสาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passenger trafficการขนส่งผู้โดยสาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
passenger carรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Harley look is passé.ฮาร์เล่ดูเหมือน We Are Family (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เดินทาง[N] traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
รถโดยสารประจำทาง[N] bus, See also: passenger car, omnibus, Syn. รถเมล์, รถประจำทาง, Example: เขากลับบ้านด้วยรถโดยสารประจำทาง, Count unit: คัน,สาย, Thai definition: รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางที่กำหนดไว้ และเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นรายคนตามอัตราที่วางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง, Notes: (กฎหมาย)
คนโดยสาร[N] passenger, Syn. ผู้โดยสาร, Example: คนขับรถสองแถวไม่คำนึงถึงความพอใจของคนโดยสารเลยสักนิด, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ใบเบิกทาง[n. exp.] (baiboēk thāng) EN: pass ; laissez passer   FR: laissez-passer [m]
บันไดลิง[n. exp.] (bandai ling) EN: fixed ladder   FR: passerelle [f]
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บรรทุกผู้โดยสาร[v. exp.] (banthuk phūdōisān) EN: transport passengers   
บัตรผ่าน[n. exp.] (bat phān) FR: laissez-passer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASSE    P AE2 S EY1
PASSER    P AE1 S ER0
PASSES    P AE1 S AH0 Z
PASSEY    P AE1 S IY0
PASSEL    P AE1 S AH0 L
PASSED    P AE1 S T
PASSERO    P AA0 S EH1 R OW0
PASSERS    P AE1 S ER0 Z
PASSERBY    P AE1 S ER0 B IY0
PASSERSBY    P AE1 S ER0 Z B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passe    (n) (p a s ei1)
passed    (v) (p aa1 s t)
passes    (v) (p aa1 s i z)
passersby    (n) (p a1 s @ s b ai)
passenger    (n) (p a1 s i n jh @ r)
passer-by    (n) - (p aa2 s @ - b ai1)
passengers    (n) (p a1 s i n jh @ z)
passers-by    (n) - (p aa2 s @ z - b ai1)
passepartout    (n) (p a2 s p aa t uu1)
passepartouts    (n) (p a2 s p aa t uu1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt, zu etw.| เหมาะสม, ดูเข้ากันดี เช่น Je Hemd erhalten Sie derzeit eine passende Krawatte gratis., See also: S. zusammenpassen,
passen(vt) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt| ลุล่วงไปด้วยดี, ราบรื่น เช่น Das war unser erster Urlaub, in dem wirklich alles gepasst hat. Dieses Hotel ist auf jedem Fall weiterzuempfehlen., Alles gepasst!
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี

French-Thai: Longdo Dictionary
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
カートレーン[, ka-tore-n] (n) passenger and freight train (wasei [Add to Longdo]
キングエンゼル[, kinguenzeru] (n) king angelfish (Holacanthus passer) [Add to Longdo]
スタンバイパッセンジャー[, sutanbaipassenja-] (n) standby passenger [Add to Longdo]
タンデム[, tandemu] (n) tandem; (riding with a) passenger on a motorcycle; (P) [Add to Longdo]
パスボール[, pasubo-ru] (n) passed ball (baseball); catcher's error [Add to Longdo]
パッセージ[, passe-ji] (n) passage [Add to Longdo]
パッセンジャー[, passenja-] (n) passenger [Add to Longdo]
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘客[chéng kè, ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ, ] passenger, #3,140 [Add to Longdo]
客运[kè yùn, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ, / ] passenger traffic, #5,861 [Add to Longdo]
路人[lù rén, ㄌㄨˋ ㄖㄣˊ, ] passer-by, #7,805 [Add to Longdo]
客机[kè jī, ㄎㄜˋ ㄐㄧ, / ] passenger plane, #11,389 [Add to Longdo]
客轮[kè lún, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] passenger ship, #34,832 [Add to Longdo]
代代相传[dài dài xiāng chuán, ㄉㄞˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, / ] passed on from generation to generation (成语 saw); to hand down, #46,453 [Add to Longdo]
世代相传[shì dài xiāng chuán, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, / ] passed on from generation to generation (成语 saw); to hand down, #61,170 [Add to Longdo]
载客车[zài kè chē, ㄗㄞˋ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, / ] passenger train (or bus) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合う[あう, au] passen [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] passend, angemessen [Add to Longdo]
[てき, teki] passen, geeignet_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  passé [pase]
     past
     last
     past
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top