ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parsi

P AA1 R S IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parsi-, *parsi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parsimony[N] ความตระหนี่, See also: ความขี้เหนียว, Syn. stinginess, meaness, Ant. lavishness
parsimonious[ADJ] ตระหนี่, See also: เค็ม, ขี้เหนียว, Syn. frugal, stingy, Ant. generous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parsimiony(พาร์'ชะโมนี่) n. ความขี้เหนียว

English-Thai: Nontri Dictionary
parsimonious(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ใจแคบ,ขี้เหนียว
parsimony(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,ความขี้เหนียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parsimony, law ofกฎการประหยัด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parsing (Computer grammar))การแจกแจงรูปประโยค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนียวแน่น[ADV] frugally, See also: parsimoniously, Example: เขาใช้เงินของเขาอย่างตระหนี่เหนียวแน่น, Thai definition: ระมัดระวังในการใช้จ่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหนียว[adj.] (nīo) EN: stingy ; miserly ; parsimonious   FR: radin

CMU English Pronouncing Dictionary
PARSI P AA1 R S IY0
PARSING P AA1 R S IH0 NG
PARSIFAL P AA1 R S IH0 F AH0 L
PARSIFAL P AA1 R Z AH0 F AA2 L
PARSIMONY P AA1 R S AH0 M OW2 N IY0
PARSIPPANY P AA0 R S IH1 P AH0 N IY0
PARSIMONIOUS P AA2 R S AH0 M OW1 N IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parsing (v) pˈaːzɪŋ (p aa1 z i ng)
parsimony (n) pˈaːsɪməniː (p aa1 s i m @ n ii)
parsimonious (j) pˌaːsɪmˈounɪəʳs (p aa2 s i m ou1 n i@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帕西[pà xī, ㄆㄚˋ ㄒㄧ, 西] Parsi; Farsi; Persian, #206,565 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]
パージング[, pa-jingu] (n) parsing [Add to Longdo]
解析(P);解折(iK)[かいせき, kaiseki] (n,vs) (1) analysis; analytical study; (2) parsing; parse; (P) [Add to Longdo]
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
解析[かいせき, kaiseki] parsing (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parsi \Parsi\ (p[aum]r"s[=e] or p[aum]r*s[=e]") prop. n.
   Same as {Parsee}.
 
   Syn: Parsee.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Parsi
   n 1: a member of a monotheistic sect of Zoroastrian origin;
      descended from the Persians; now found in western India
      [syn: {Parsee}, {Parsi}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top